Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 333 of 387)
 

  zmysel života


– manifestácia života človeka v jeho vedomí. Čo zo života človeka sa v jeho vedomí manifestuje, závisí od kategórií, ktoré intervenujú v procese manifestácie života vo vedomí, čiže v procese konštitúcie zmyslu života. Konfigurácie kategórií intervenujúce v konštitúcii zmyslu života sú podľa synkriticizmu v zásade dané faktickou participáciou človeka na polemizme alebo agapizme. S prevažovaním participácie ľudského jedinca na polemizme, sa do centra jadrových intervenujúcich kateórií presúva kategória boja (polemos); s prevažovaním participácie na agapizme sa do centra konfigurácie kategórií presúva láska (agapé). K deštrukcii zmyslu života dochádza presunom kategórie boja a kategórie lásky smerom k jadru konfigurácie kategórií intervenujúcich v konštitúcii zmyslu života. Kríza v života človeka nastáva zauzlením týchto dvoch tendencií v živote človeka: zauzlením boja a lásky. Udržiavanie boja a lásky vo vzájomnom odstupe je dianím osobnej kultúry alebo  – ináč povedané  – participáciou ľudského jedinca na dianí kultúry.

 

Cf človek, kultúra, zmysel.

Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014