Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 75 of 387)
 

  dôležitosť


– jadro fenoménu významuzmyslu: dôležité (o. i. hodné pozornosti) je iba to, čo je. Dôležitým nie je ani to, čo bude, ani to, čo bolo, pokiaľ dôležitým nie je to, čo je. Ak nie je dôležité to, čo je, dôležitým nebolo ani to, čo bolo, a dôležitým nebude takisto ani to, čo bude. Dôležitosť je ten – z hľadiska imanencie – jadrový aspekt alebo prvok významu, ktorý možno označiť ako potrebnosť a podstatnosť.

 

Cf zmysel.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014