Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 154 of 387)
 

  komparatistika synkriticistická


disciplína synkriticizmu, porovnávanie určitých entít po ich predbežnom systémovoanalytickom rozbore.

 

Cf disciplína synkriticizmu.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014