Špecifikum druhej osovej doby,

ktorej nástup sa napokon definitívne presadil, čo tak v globálnom rozmere dramaticky prežíva každé dospelé ľudské indivíduum, spočíva v presmerovaní vektora hlavného záujmu človeka do svojho vlastného vnútra. Vonkajšok sme vyčerpali, aj keby sme energiu a suroviny dokázali čerpať z ľubovoľných zdrojov, vrátane mimozemských. Bez výmeny sebaizolácie za sebaprehlbovanie sa zvýši letalita, pretože sa obnoví smrtonosnosť preddruhoosovej civilizácie. Prepracúvanie novej civilizácie do kultúry spočíva v nereduktívnom usúvzťažňovaní sebaprehlbovania globálne každého dospelého ľudského indivídua a jeho bežného lineárneho spôsobu života. Zmysel a perspektívu má zcieľavedomovanie tejto synkrízy vertikality a linearity nášho života do podoby synkritiky (https://www.jozefpiacek.info/2013/03/synkritika-synkriticizmus/). Prakticky to znamená zmenu vo všetkých druhoch individuálnej, interindividuálnej i spoločenskej činnosti. Náročnosť tejto zmeny prežívame doslova na každom kroku a na každom úseku verejného a intímneho života a stáva sa predmetom alebo náplňou politickej, výchovnej a osvetovej činnosti, ako keby sa naplnila vízia Danteho diela De monarchia z rokov 1312/13 (https://la.wikisource.org/wiki/De_monarchia/Liber_Primus), iba panovník by už nemal byť len jeden; možno dnes aj niekto skladá dielo De triarchia.

Sign of this Second Axial Age (Zweite Achsenzeit) is:
inscendence or death.

Znamenie tejto druhej osovej doby znie:
inscendencia alebo smrť.

Знак этого второго осевого времени:
инсценденция или смерть.

K definícii pojmu druhej osovej doby:

Druhá osová doba je (na rozdiel od prvej osovej doby) globálna inscendentalizácia spočívajúca v odklone všetkých kultúrnych okruhov na Zemi od aktivít smerom von k aktivitám smerom dovnútra čiže k inscendencii vyvolanom vyčerpaním možností ďalšej externej expanzie človeka, ktoré sa zavŕšilo v 21. storočí prevládnutím hyperzložitosti ako nového historického typu komplikácií na spoločenskej, interindividuálnej a individuálnej úrovni zväčša akademicky i každodenne reflektovaného ako neriešiteľnosť.

Svetovosť tohto obratu obratov je vyššieho rádu ako svetovosť svetovej hospodárskej krízy, ktorá sa teraz rozbieha, a to napriek tomu, že dengľavým štátom v nej hrozí osud weimarskej republiky alebo rozpad či delenie a iba silné štáty z nej vyjdú ešte silnejšie. Svetovosť nástupu druhej axiálnej doby, ktorá sa dnes nespúšťa, ale ktorej nástup sa dnes zavŕšil, je kategória metafyzická; svetovosť druhej (po kríze 1929) svetovej hospodárskej krízy je kategória špeciálnovedná a štátnická. V druhej axiálnej dobe sa mení sama štruktúra historického procesu, chod alebo spôsob dejín, ich vektor; v druhej svetovej hospodárskej kríze sa menia štáty, ich režimy a zoskupenia, žiaľ v starej horizontálnej línii. Zrelosť alebo múdrosť príslušníkov populácie, strán a štátnikov vyrastá z ich schopnosti rozlišovať ontologické rády dejín a v schopnosti (alebo talente) znášať chladnokrvne ich enigmatickosť. Typ jasnozrivosti ponúkaný druhou axiálnou dobou spočíva v opustení egocentripetálnosti, doslova v chuti nezáludne rokovať a fandiť osudu sveta a nie len čiastkovým záujmom.

O splnení túžob vrátiť sa do doby pred koronakrízou pozri TU.

28. apríla 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Špecifikum druhej osovej doby,