pojem filozofie (synkriticizmus)

– nocionálny kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania podstaty filozofie, ktorú tvorí sebareflektovaná racionálna činnosť zameraná na odhaľovanie, skúmanie a rozširovanie podmienok možnosti premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudského indivídua na jeho člena s kontinuálnym uvedomovaním si zasadenosti tejto transformácie do sveta a enigmatickosti sveta. Hoci na prvý pohľad by sa konštatovanie rozdielu medzi pojmom filozofie a filozofiou mohlo zdať triviálnym, v skutočnosti je táto dištinkcia veľmi dôležitá, pretože bez nej dochádza prakticky k vnucovaniu toho či onoho pojmu filozofie a k jeho stotožňovaniu s filozofiou. Platí to samozrejme aj o pojme filozofie definovanom v tomto odseku. Zmyslom predkladania vymedzenia filozofie tu je vytvoriť odrazový môstik pre čitateľa na jeho vlastnej ceste k definícii jeho vlastného pojmu filozofie. Tu bazírujeme na synkríze (nereduktívnom usúvzťažňovaní) pojmu filozofie a filozofie. Túto synkrízu považujeme za zábezpeku toho, aby sme svoj pojem filozofie nehypostazovali, čiže nevyhlasovali ho za samu filozofiu. Medzi pojmom filozofie a filozofiou je ontologická dištinkcia, sú to entity odlišného ontologického charakteru, sú to entity vzájomne ireducibilné. Definovanie a rozvíjanie pojmu filozofie synkriticizmom je len jednou z možností pojmotvorby zameranej na univerzum (totalitu) filozofie. Ak by sme pojem filozofie a filozofiu stotožnili, tak by po utvorení pojmu filozofie nemalo zmysel filozofiu ďalej skúmať, nebolo by na nej už čo ďalej skúmať, aspoň čo sa týka jej podstaty. Navyše by sme za toto stotožnenie zaplatili slepotou voči enigmatickosti samej filozofickej činnosti, ktorá vykazuje horizontovú ematiku práve tak, ako akýkoľvek iný podproces vzťahovania sa človeka k svetu a akýkoľvek podproces svetového diania vôbec a sveta (svetového diania) samého.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na pojem filozofie (synkriticizmus)