obraz sveta (synkriticizmus)

– súbor významových útvarov utvárajúcich sa v procese všetkých foriem osvojovania si sveta človekom v podobe komplexného spirituálneho dvojníka sveta. Určujúcu úlohu v rámci komplexu významových útvarov označovaného obraz sveta plnia významové útvary, ktoré sú výsledkom poznania a mimokognitívnych foriem uvedomenia si podstaty sveta, ktoré sa týkajú jeho štruktúry, vzniku, eventuálne vývoja a zániku, ďalej miesta človeka vo svete a povahy prírody. Podľa formy osvojovania si sveta človekom možno rozlišovať aj príslušné obrazy sveta, napríklad vo vedeckom osvojovaní sveta človekom sa konštituuje vedecký obraz sveta, v rámci náboženského osvojovania si sveta človekom sa utvára náboženský obraz sveta atď. V rámci týchto podobrazov sveta možno ďalej vyčleňovať ešte konkrétnejšie obrazy sveta, napríklad v rámci vedeckého obrazu sveta možno vyčleniť fyzikálny obraz sveta alebo v rámci náboženského obrazu sveta možno vyčleniť kresťanský obraz sveta. Od formy obrazu sveta závisí podiel druhov významových útvarov a procesov v jeho skladbe, napríklad vo vedeckom obraze sveta nájdeme určite viac kognitívnych významových útvarov ako povedzme v umeleckom obraze sveta, kde budú zastúpené skôr emocionálne (estetické) významové útvary. Zastúpenie jednotlivých podobrazov sveta sa v tom ktorom obraze sveta rôzni podľa období vývinu ľudstva, napríklad v európskeho novoveku zaujal v rámci obrazu sveta ústredné miesto vedecký obraz sveta, v stredoveku zaujímal ústredné miesto náboženský obraz sveta atď. V rámci synkriticizmu sa okrem štandarného skúmania štruktúry obrazu sveta kladie veľký dôraz na vzájomné vzťahy podobrazov sveta, na možnosti transformácie ich eventuálnej konfliktnosti (viď napríklad vzťah vedeckého a náboženského obrazu sveta alebo vzťah kresťanského a islámskeho obrazu sveta) na eventuálnu kultúrotvornosť týchto vzťahov. Synkriticizmus sa sústreďuje na odhaľovanie kultúrotvorného potenciálu dialógu alebo polylógu podobrazov sveta. V tomto smere sú veľkými inšpirátormi synkriticizmu napríklad Mikuláš Kuzánsky alebo Leibniz.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na obraz sveta (synkriticizmus)