kultúra (synkriticizmus)


– ontologicky najvýdatnejší spôsob bytia človeka na svete spočívajúci v pretváraní zlého alebo škaredého na dobré alebo krásne, menej dobrého alebo menej krásneho na lepšie alebo krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne.

Kultúra je nereduktívne usúvzťažňovanie sa (čiže synkríza) agapizmu a polemizmu (na rozdiel od civilizácie, v ktorej zväčša dochádza k ich nerozlišovaniu alebo zauzlovávaniu).

Kultúra je vedomé pokračovanie prírody, harmónia medzi človekom a prírodou. V tomto zmysle je samozrejme aj pokračovaním dramatizmu prírody, ibaže v mode vedomia: napríklad tragické (ako vedomé idenie do nebezpečenstva, k ohrozenosti života či priamo k smrti) je útvar kultúry.

Kultúra sa realizuje v otvorenej množine vývinových pásiem, najmä v rámci každodenného života človeka, vo vede, náboženstve, umení a filozofii. Vzájomná priradenosť vývinových pásiem kultúry tvorí jej synchronický aspekt, zatiaľ čo diachronickým aspektom kultúry je tradícia. Väzobnosť synchrónie a diachrónie kultúry je perichrónia kultúry.

Kritérium zaradenia akéhokoľvek procesu alebo útvaru do kultúry, čiže jeho kultúrnosť je jeho participácia na premene zla na dobro alebo škaredého na krásno; kultúrne je to, čo participuje na týchto transformačných procesoch.

Kultúra je predmetom synkriticistickej kulturológie s jej fundamentálnou vrstvou – synkriticistickou ontológiou kultúry, ktorá sa špeciálne venuje spôsobu bytia kultúry – kultúrneniu, výkulturňujúcnu, čiže nastávaniu a stávaniu (vznikaniu a zanikaniu) kultúry. Keďže superpozícia vznikania a zanikanie kultúry má perichronickú povahu (obdobne nižšie spomenutej perichrónii synchnrónie a diachrónie kultúry), spočíva ontológia kultúry na perichronozofii kultúry.

V súčasnosti je mimoriadne dôležitá ostatne spomenutá problematika zanikania kultúry (kultúrnosti) prakticky vo všetkých oblastiach života človeka.

Mierou participácie na kultúre je hodnota: čím viac niečo participuje na kultúre, tým je hodnotnejšie, čím menej participuje na kultúre, tým je menej hodnotným. Ak niečo na kultúre neparticipuje, nemá to hodnotu.

Problematika kultúry sa rozvíja počnúc 2. tézou synkriticizmu.

Cf bazálno archetypálne (synkriticizmus), bezpodmienečnosť kultúry (synkriticizmus), bratislavskosť (synkriticizmus), enkláva kultúrna (synkriticizmus), hodnota (synkriticizmus)interkulturalita (synkriticizmus), kultúra knižná (synkriticizmus), kultúrnosť (synkriticizmus), kulturológia synkriticistická (synkriticizmus), podstata kultúry (synkriticizmus)rekonštitúcia (synkriticizmus), smrť civilizácie (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), tragika (synkriticizmus), vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kultúra (synkriticizmus)