množina 1)


množina 1. pozn.


Príklad 1:

Určte množinu A všetkých celých čísel, ktoré sú väčšie ako –4 a menšie než 3
a) vymenovaním prvkov
b) charakteristickou vlastnosťou.

Riešenie:

a) Väčšie ako -4 a menšie ako 3 sú celé čísla -3, -2. -1, 0, 1, 2 . Teda množinu A zapíšeme: A = {-3, -2, -1, 0, 1, 2}
b) Charakteristickou vlastnosťou danú množinu zapíšeme nasledovne: A = {x∈Z; -4<x<3}