ANGLIČTINA. Príloha PSF

Vstup
 Úvodná poznámka
Dokument dopĺňa Pomocný slovník filozofie o slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník, o gramatické a ďalšie informácie... a je určený len na vyučovacie účely. Možno ho chápať aj ako určitú pomôcku prekladateľa. Za značkou :: sa uvádzajú slovenské slová v základnom tvare, pokiaľ sa v takomto tvare v hesle nevyskytujú.

Aktualizované: 16. 6. 2020

Slovensko-anglický slovník
 A      B      C      Č      D      E      F      G      H      CH 
   
 I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R 
   
 S      Š      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž 

Vstup

Anglicko-slovenský slovník
A   Slovensko-anglický slovník
a
and
plus
A aby to bolo ešte zložitejšie... :: byť zložitejší |
And to make it even more complicated...
A čo má byť? :: mať |
And?
So what?
Who cares?
A čo teraz?
And now what?
A čo ty?
And what about you?
A čo vy?
And what about you?
a další
and others
a dokonca
and even
A ešte niečo
One more thing!
a iné
and other things
A je to! :: byť |
(hotovo)
Done!
(to by sme mali)
So that's that!
(to je jednoduché)
And Bob's your uncle.
(to je všetko)
And that's it!
And there you go!
That's it!
A najhoršie bolo... :: byť najhoršie |
And the worst was...
a predovšetkým
and above all
a preto
and therefore
and that's why...
a tak ďalej
and so on
and so forth
etc. (et cetera)
a podobne
and things like that
ans suchlike
and the likes
a tak podobne
and things like that
ans suchlike
and the likes
A tak som odišiel. :: odísť |
And so I left.
a v neposlednom rade :: neposledný rad |
and last but not least
ABC
abeceda

základy
abeceda
alphabet
aby
(v účeových vetách)
in order to
so as
so that
to
aby nie... (so slovesom)
in order not to...
lest...
Aby som pravdu povedal... :: povedať |
To tell the truth...
aj
Aj v našich dejinách sa odohralo veľa neveselých vecí. :: naše dejiny, náš, odohrať sa |
Many unfortunate things have happened in our history as well.
ak
Ak by si sa ma spýtal, nevedel by som ti odpovedať. :: spýtať sa, nevedieť |
If you asked me, I wouldn't be able to answer you.
ako
Ako výsledok našich nedávnych analýz naši vedci prišli k záveru, že daný jav sa vzťahuje na rôzne látky. :: naše nedávne analýzy, naša nedávna analýza, nedávny, náš vedec, pírsť k záveru, vzťahovať sa na, látka |
As a result of our recent analyses our scientists came to a conclusion that the phenomenon is related to different substances.
akoby
Akoby si nevedel... :: nevedieť |
As if you didn't know...
aký
Aký druh významu vyjadrujú  „výrazové formy“? :: vyjadrovať, výrazová forma, výrazový |
What sort of meaning do "expressive forms" express?
ani
Ani by som si nepomyslel.
I wouldn't even think. :: nepomyslieť si |
artikulácia
artikulácia myšlienok
the articulation of ideas
atď.
etc. (čítaj: and so on)
až do posledného okamihu :: posledný okamih |
to the last moment
až do poslednej chvíle :: posledná chvíľa, posledný |
to the last moment
až na posledno mieste
in last place
B   Slovensko-anglický slovník
ba
of course
indeed
ba dokonca
nay
even
ba nie
oh no
not at all
bezčasovosť
timelessness
beyond time
bol
Bol si tam býval, keby si nemusel? :: bývať nemusieť |
Were you there if you didn't have to?
Bol to najatý vrah. :: byť |
It was a hired killer.
Bol veľmi rád, že ich tam stretol. :: byť rád, stretnúť |
He was pleased at meeting them there.
bolo
Bolo na čase, aby sme sa s našimi poľskými priateľmi rozlúčili. :: byť na čase, rozlúčiť sa s |
It was time for us to part with our Polish friends.
bratislavský
Bratislavský hrad je prelestný. :: byť prelestný |
Bratislava Castle is a great one.
bude
bude z neho dobrý pracovník :: byť |
he will make a good worker
byť
byť blázon do čoho
be mad about
byť ešte z najhoršieho vonku
be out of the worst
byť z najhoršieho vonku
be out of the worst
býva
býva u rodičov :: rodičia, bývať u |
he lives with his parents
bývam
Bývam až na poslednom poschodí. :: bývať na, posledné poschodie, posledný |
I live on the top floor.
bývam na Žitnom ostrove
I live on Žitný ostrov :: bývať na |
Bývam v Bratislave. :: Bratislava |
I live in Bratislava.
bývať
live
C   Slovensko-anglický slovník
cap
buck
billy goat
cieľom
Cieľom state je navrhnúť systematickú a vyčerpávajúcu klasifikáciu definícií. :: stať, systematická klasifikácia, vyčeroávajúca klasifikácia, systematický, vyčerpávajúci, definícia |
The aim of the paper is proposing a classification of definitions that would be both systematic and exhaustive.
Č   Slovensko-anglický slovník
čačka
trinket
čím
Čím menej to zaberie času, tým lepšie. :: zabrať, byť lepšie |
The less time it takes the better.
činný
active
acting
actuating
busy
energetic
effective
alive
useful
action
agile

(v činnosti)
functioning
operating
operational
working
operative
čítanie
Čítanie rozvíja myslenie človeka. :: rozvíjať |
Reading develops one's mind.
čítať
čítať pospiatky
read backwards
čo
Čo je umelecká významovosť? :: byť umelecký |
What is artistic significance?
Čo je viem. :: vedieť |
Don't ask me.
No idea.
(hovor.)
Search me.
Čo ma najviac hnevá... :: hnevať |
What annoys me most is...
čo najmenej
as little sa possible
čo najmenej ľudí
the fewest people posiible
Čo sa ľuďom najviac na lekárovi páči, je jeho vľúdnosť. :: páčiť sa, byť |
What people like most about the doctor is his kindness.
čoskoro
Čoskoro vyšlo najavo, že... :: vyjsť najavo |
It soon emerged that...
D   Slovensko-anglický slovník
daj
Daj pozor aby... :: dať pozor |
See that...
See to it that...
Daj pozor, aby si to nestratil :: dať pozor, nestratiť |
Mind you don't lose it.
ďakovať
thank
ďakujem
thank you
thanks
dali
Dali jej najavo, že nie je vítaná. :: dať najavo, nebyť vítaný |
They made her feel unwelcome.
darčekové
Darčekové koše pre deti z detského domova v Edgewoode. :: darčekový kôš, dieťa, detský domov |
Baskets for kids at a homeless shelter in Edgewood.
dať
give
(položiť ap.)
put
(podať)
pass s.t. to s.o.
dať najavo
show
manifest
demonstrate display s.t.
doba
doba kyvu fyz.
time of the swing
dobre
Dobre sa o nich postarali. :: postarať sa, oni |
They were well provided for.
dodať
dodať odvahy :: odvaha |
encourage
dodať si odvahy
summon up courage
dom
Dom prerobili na reprezentačnú vilu, zaujímavé, že v podstate celú čiernu, no značne vznešenú, trochu ponurú. :: prerobiť, reprezentačná vila, reprezentačný, zaujímavý, celý čierny, vznešený, ponurý |
The house was converted into a representative villa, interesting that basically the whole black, but quite noble, a little gloomy.
dopodrobna
dopodrobna študovať význam slov
study the meaning of words in detail
dozvedám sa
Dozvedám sa to ako posledný. :: dozvedať sa |
I am the last to know.
dve
Dve a dve sú štyri. :: byť |
Two and two are four.
Dve mestá, a to Paríž a Londýn. :: mesto |
Two cieties, namely New York and London.
E   Slovensko-anglický slovník
eben
ebony
F   Slovensko-anglický slovník
fabrikát
manufacture
produce
filozofické
filozofické dielo
a work on philosophy
G   Slovensko-anglický slovník
gerundium
the Gerund
gágor
throat
larynx
generikum
generic drug
H   Slovensko-anglický slovník
habarka
twirling stick
hláskovanie
spelling
hnedá
brown
hnedé
brown
hnedý
brown
holé
holé potešenie
pure pleasure
hrad
Hrad Biely kameň je tajomný. :: byť tajomný |
White Stone Castle is mysterious.
CH   Slovensko-anglický slovník
chabý
feeble
faint
week
(ochabnutý)
languid
chceli
Chceli, aby opakovala pieseň. :: chcieť, opakovať |
They wanted her to repeat the song.
chcete
Chcete, aby som mu zavolal? :: chcieť, zavolať, on, ja |
Do you want me to call him?
chlieb
chlieb s maslom
bread and butter
chodiť
chodiť pospiatky
walk backwards
I   Slovensko-anglický slovník
i
and
also
too
ich
Ich syn nechodí do školy. :: nechodiť do, škola |
Their son does not go to school.
Ich šofér rád uháňa veľkou rýchlosťou. :: uháňať veľká rýchlosť veľký |
Their driver likes driving the car very quickly.
Their chauffeur likes to drive at great speed.
Ich vedúci (šéf) sa málo zaujíma (má malý záujem) o politiku. :: zaujímať sa o, mať záujem o, politika |
Their boss takes little interest in politics.
J   Slovensko-anglický slovník
ja
I
self
Ja by som tam nebol, keby som nemusel. :: nebyť tam, nemusieť |
I wouldn't be there if I didn't have to.
ja sám
myself
japonský
Japanese
jar
spring
jar života

prime of life
je
Je dosť teplo, aby sme mohli ostať vonku. :: byť teplo, môcť, my |
It is warm enough for us to stay outside.
Je jasné, že na rozdiel od literárnych symbolov, nevyjadrujú tvrdenia. :: byť jasné, nevyjadrovať, tvrdenie, oni |
Clearly they do not convey propositions, as literal symbols do.
Je možné, aby to zachovala v tajnosti? :: byť možné, zachovať v tajnosti, tajnosť, ona |
Is it possible for her to keep it in secret?
Je nutné, aby si to kúpil. :: byť nutné, ty |
It is necessary for you to buy it.
Je pekná? – A ako! :: byť pekná, pekný, ona |
Is she pretty? – She certainly is! / She sure is! / You bet (she is)!
Je primalá na to, aby sa viezla na bicykli. :: byť primalý, viezť sa na, bicykel |
She is too little to ride a bicycle.
Je to hrnček na čaj. Je to čajník. :: byť |
It is a pot for tea. It is a teapot.
Je to malý dom. :: byť malý |
It is a fig. house.
Je to program v rádiu. Je to rozhlasový program. :: byť v, rádio |
It is a programme on the radio. It is a radio programme.
Je to staré maďarské mestečko. :: byť starý maďarský |
It is an old Hungarian town.
Je úbohé dievčatko. :: byť úbohý |
She is a poor litle girl.
Je úradník v banke. Je bankový úradník.
He is a clerk in a bank. He is a bank clerk.
jeho
Jeho švagor je príliš malý na to, aby bol policajt. :: byť malý |
His brother-in-law is too fig. to be a policeman.
Jeho koníčkom je pestovanie zeleniny a kvetov. :: byť, koníček, zelenina, kvety |
His hobby is growing vegetables and flowers.
Jeho posledným želaním bolo... :: posledné želanie, posledný, byť |
His last/dying wish was...
jej
Jej sestra chodí zvyčajne do školy o siedmej hodine. :: chodiť do, škola, siedma hodina, siedmy |
Her sister usually goes to school at seven o'clock.
Jej svokor bol malý človek. (postavou al. významom) :: byť |
Her father-in-law was a little man.
K   Slovensko-anglický slovník
k
(smerom k)
to
toward
towards
in the direction of
keby
Keby som chcel, urobil by som to. :: chcieť, urobiť |
If I wanted to, I would do it.
Keby som to bol býval vedel, povedal by som ti to. :: vedieť, povedať |
If I had known, I would have told you.
Keby som bol býval vedel, tak tam nepôjdem. :: vedieť, neísť |
If I used to know, I wouldn't go there.
keď
Keď dôjde k najhoršiemu... :: dôjsť k najhoršiemu |
If push comes to shove...
When push comes to shove...
ked to najmenej očakával :: očakávať |
when he least expected it
kiež
Kiež by si mal pravdu. :: mať pravdu, pravda |
I wish you were right.
kiežby
Kiežby si mal pravdu. :: mať pravdu, pravda |
I wish you were right.
kmit
fyz.
oscillation
kováčstvo
smithing
blacksmithing
smithery
smithcraft
blacksmith's trade
kto
Kto sa postará o vstupenky? :: postarať sa, vstupenka |
Who will arrange for tickets?
L   Slovensko-anglický slovník
laba
paw
láska
láska k vlasti
love of the one's country
len
(želanie, dúfanie)
Len aby!
Let's hope!
Hopefully!
(kiežby)
If only!
Len aby sa mu nič nestalo! :: nestať sa |
I hope nothing happened to him.
God forbid something happens to him!
Len aby si nestratil tie peniaze. :: nestratiť |
See/Mind/Watch that you don't lose the money.
Londýn
Londýn je vo Veľkej Británii. :: byť vo, Veľká Británia, veľký |
London is in Great Britain.
M   Slovensko-anglický slovník
Má to menší význam. :: mať význam |
This is of less importance.
macocha
stepmother
maďarská
Maďarská kultúra Bratislavy je mimoriadne dôležitá pre zmysel môjho života.
The Hungarian culture of Bratislava is extremely important for the meaning of my life.
malé
malé dušičky, malé ambície :: malý, dušička, ambícia |
little minds, little ambitions
maľuješ
Maľuješ. Si maliar. :: maľovať, byť maliar |
You paint. You are a painter.
mám
Mám strach, aby to nestratil. :: mať strach, nestratiť |
I'm afraid he might lose it. 
mať
mať v čom psledné slovo :: posledný |
have the final say/last word in s.t.
máte
Mate voľnú izbu? :: mať. voľná izba, voľný |
Do you have a vacant room?
maximom
Maximom kultúry je zmysluplnosť.
The maximum of culture is meaningfulness.
Maximom ľudského bytia je kultúra.
The maximum of human existence is culture.

milujem
Milujem Bratislavu, je to moje rodisko. :: milovať, Bratislava, byť |
I love Bratislava, it is my birthplace.
milujem staré bratislavské mesto
I love the old Bratislava city
mimočasové
extratemporal
môj
Môj jazyk, moja reč mi približuje po jej preklade nové významy.
My language, my speech brings me new meanings after its translation.
môžeme
Môžeme tu postaviť stan? :: môcť |
Can we pitch a tent here?
možno
Možno zajtra.
Maybe tomorrow.
musí
Musí sa postarať o dve malé deti. :: musieť, postarať sa, malé dieťa, malý |
She has to look after two little kids.
musím
Musím si to dobre zapamätať. :: musieť zapamätať si |
I have to remember it well.
Musím si to ešte dnes prečítať. musieť prečítať si |
I have to read it today.
musíme
Musíme rátať s najhorším. :: musieť, rátať, počítať |
We must expect / be prepared for the worst.
mysli
Mysli po anglicky, no samostatne a netriviálne. :: myslieť |
Think in English, but independently and untrivially.
myslieť
myslieť si
think
N   Slovensko-anglický slovník
na
on
 • na stole on the table
upon
at
 • na prvý pohľadat at first sight
 • na stanici at the station
for
 • na okamih for a moment
in
 • na ulici in the street :: ulica |
na dosah ruky :: ruka |
within reach
na poslednú chvíľu :: posledná chvíľa, posledný |
at the last moment
Na Šúri nám bolo skvele.
We had a great time on Šúr.
Na úplne poslednej strane. :: úplne posledný, posledná strana |
On the very last page.
náčrt
draft
nádej
Nádej umiera posledná. :: umierať posledný |
Never say die.
Where there's life there's hope.
While there's life there's hope.
náhrada
náhrada
compensation
(škody)
compansatory damages
damages
reperations
allowance
refund
(i odmena)
recompense
(výdavkov)
reimbursement

(zámena)
substitution
(vec)
make-shift
(i osoba)
replacement
backup
najala
Najala si súkromného detektíva. :: najať si, súkromný detektív |
She hired a private detective.
najali
Najali sme si sprievodcu. :: najať si, sprievodca |
We hired a guide.
najhorší
najhorší možný
the worst possible
najmeme
Najmeme ďalších pracovníkov. :: najať |
We'll hire more workers.
najmenej
najmenej
čív./adv.
(najmenší počet)
at least
at lowest
least of all
(pred číslovkou)
fully
čast.
(krajná miera: s n.)
no less than
(ani najmenej)
not in the least
(o to najmenej)
not in the least
no problem
that's no problem

naozaj
Naozaj by som to rád vedel. :: vedieť |
I'd really like to know.
naplánovali
Naplánovali sme to do posledného detailu. :: naplánovať, posledný detail |
We planned it to the fig.est/minutest detail.
naša
naša posledná záchrana / nádej :: posledný |
our last resort
Naša rodová kúria bola v obci Pruské.
Our family manor was in the village of Pruské.
nebolo
Nebolo to najhoršie! :: nebyť najhoršie |
It wasn't bad!
Nebolo to také úplne najhoršie! :: nebyť najhoršie taký |
It wasn't so bad!
nebyť
nebyť ešte z najhoršieho vonku
be out of the worst
nebyť z najhoršieho vonku
be out of the worst
nedal
Nedal vôbec najavo strach. :: nedať najavo |
He gave no sign of fear.
nedala
Nedala najavo žiadne emócie. :: nedať najavo, žiadna emócia |
She showed no emotion.
nemám
Nemám rád, keď takto hovoríš. :: nemať rád, hovoriť |
I hate your speaking like that.
nepoužívajte
Nepoužívajte po záruke. :: nepoužívať |
Do not use after warranty.
nepýtaj
Nepýtaj sa, prosím ťa. :: pýtať sa, prosiť |
Please don't ask.
nerád
Nerád myslí na smrť. :: myslieť na smrť |
He doesn't like thinking of death.
neškolený
neškolený, ako aj pestovaný vkus
the untutored as well as the cultured taste
nevie
Nevie sa, či... :: nevedieť |
It is not known if...
neviem
Neviem rpečo. :: nevedieť |
I do not know why.
nevieš
Nevieš, kedy príde Hansi?
Don't you know when Hansi will come?
Nevieš mi povedať, prečo to robíš? :: nevedieť, robiť |
Can't you tell me why you're doing this?
neviete
Neviete, prosím, ako by som sa dostal do centra? :: nevedieť, prosiť, dostať sa do, centrum |
Please don't know how to get to the center?
nie
Nie aby si to každému hovoril. :: hovoriť |
Don't you go telling everyone!
no
No a?
So what?
And?
Who cares?
No neviem, ale mal by si to spraviť.
I don't know, but you should do it.
O   Slovensko-anglický slovník
o
about
 • o tebe abou you
at
 • o druhej at two o'clock
o dva roky starší
two years older
O všetko sa postarám.
I will take care of everything.
obklopujúcno
encompassing (Jaspers’ periechontology (ontology of encompassing))
obývacia
obývacia izba :: obývací |
living room
sitting room
od
od a do z
from first to last
from A to Z
odišla
Odišla tam, aby sa naučila po anglicky. :: odísť, naučiť sa po anglicky |
She went there (in order)/so as to learn English.
odvaha
courage
hovor.
pluck
ona
Ona býva v Rači. :: bývať |
She lives in Rača.
Ona chodí do školy. :: chodiť do, škola |
She goes to school.
P   Slovensko-anglický slovník
paberkovať
glean
páči
Páči sa mi všetko židovské. :: páčiť sa |
I like everything Jewish.
písal
Písal a písal. :: písať |
He was writing away.
písať
písať pospiatky
write backwards
podhradie
hist. osada
village near the manor
podstatou
Podstatou kultúry je inscendencia.
The essence of culture is inscendence.
Podstatou ľudského bytia je transcendencia.
The essence of human existence is transcendence.
pojem
pojem umeleckého výrazu
the notion of artistic expressiveness
poľnohospodárska
poľnohospodárska technika
agricultural machinery
pomocný
Pomocný slovník filozofie je hypertextový dokument prezentujúci informácie o filozofii a jej okolí. :: byť, prezentovať informácia o, filozofia, okolie |
Auxiliary dictionary of philosophy is a hypertext document presenting information about philosophy and its surroundings.
posledná
posledná móda :: posledný |
the latest fashion
posledná vôľa :: posledný |
last will and testament
will
posledné
posledné správy :: posledná správa, posledný |
the latest news
posledné úpravy (pri dokončení) :: posledná úprava, psledný |
the finishing touches
posledný
posledný menovaný (z výpočtu)
last-mentioned
the latter
pospiatky
backward
backwards
postará sa
Postará sa, aby to urobili. :: postarať sa, urobiť |
He will see to it that they do it.
postaral som sa
Postaral som sa, aby sa to odoslalo. :: postarať sa, odoslať |
I've arranged for it to be sent.
postarali sa
Postarali sa o ranených. :: postarať sa |
They attended to the injured.
postarám sa
Postarám sa vám o jedlo a pitie. :: postarať sa |
I will supply you with food and drink.
postarať sa
o koho/čo
take care of s.o.
(starostlivosťou)

look after s.o.
(zaistiť)

arrange (for) s.t.
postavil
Postavil som to sám. :: postaviť |
I built it myself.
postaviť
build
(dať)
put
(založiť) čo na čom
base s.t. on s.t.
posuň
Posuň sa vpred! (v električke) :: posunúť sa |
Shove along!
Shove up!
posuňte
Posuňte sa vpred! (v električke) :: posunúť sa |
Shove along!
Shove up!
potešenie
potešenie zmyslov
a gratification of the senses
potrebujem
Potrebujem, aby si prišiel. :: potrebovať, prísť, ty, ja |
I need you to come.
pravda
Pravda vyjde najavo. :: vyjsť najavo |
The truth will out.
Pravda vyšla najavo. :: vyjsť najavo |
The truth was brought to light.
práve
Práve on mal vstúpiť do izby. :: mať, izba |
He was the next to enter the room.
prečítal
Prečítal som väčšinu vašich kníh. :: prečítať, väčšina, kniha, váš |
prednáška
prednáška pre širokú verejnosť
public lecture
predpokladá
Predpokladá sa, že každý z nás tam pôjde. :: predpokladať, ísť |
Each of us is supposed to go there.
predposledný
penultimate
prekáža
Prekáže vám, keď otvorím okno? :: prekážať, otvoriť |
Do you mind my opening the window?
Does it hurt you when I open a window?
prepáč
Prepáč jej, že ťa prerušila. :: prepáčiť, prerušiť |
Forgive her for interrupting you.
prečo
Prečo si nehral včera futbal? :: nehrať |
Why did you not (didn't you) play football yesterday?
pretože

Pretože som bol mladý, nerobil som si z toho hlavu. :: robiť si hlavu, hlava, byť mladý |
Being young, I didn't worry.
priestorová
priestorová dezorientácia
spatial disorientation
príjemný
príjemný zážitok
a pleasurable experience
pripomeň
Pripomeň mu, aby na to nezabudol. :: pripomenúť, nezabudnúť, ty, on |
Remind him of it so that he doesn't forget/lest he should forget.
Q   Slovensko-anglický slovník
o
O čom radi hovoríte vo vašej rodine? :: rád hovoriť o, vaša rodina, váš |
What does your family to talk about?
obrazy
Obrazy môjho rodného mesta prinášajú aj vône popršaných chodníkov a omietok starých domov z Podhradia.
The paintings of my hometown also bring the smell of dusty sidewalks and plaster of old houses from Suburbium.
R   Slovensko-anglický slovník
rabín
rabbi
rád
Rád by som, ale neviem ako. :: nevedieť |
I would like to, but I don't know how.
radím
Radím ti, aby si to nerobil. :: radiť, nerobiť |
I advise you not to do it.
rozlúčka
Rozlúčka nášho strýca prekvapila celú rodinu. :: prekvapiť, celý, rodina |
Our uncle's parzing has surprised the whole family.
S   Slovensko-anglický slovník
s
with
along with
s podmienkou, že... :: podmienka |
on condition that...
sem
sem a ta
to and fro
skončila
Skončila posledná. :: skončiť posledný |
She finished/came in last.
sľúbil
Sľúbil mi to, a predsa neprišiel. :: sľúbiť, neprísť |
He promised me to come but he didn't.
snažiť sa
snažiť sa zo všetkých síl :: sila |
try hard
do one's best
som
Som učiteľ. :: byť |
I am a teacher.
stále
Stále hovoríme o učení. :: hovoriť o, učenie |
We always talk about teaching.
stena
Stena je dvadsať stôp vysoká. Je to dvadsať stôp vysoká stena. :: byť vysoký, stopa |
The wall is twenty feet high. It is a twenty-foot wall.
Š   Slovensko-anglický slovník
šabľa
sabre
štvrť
štvrť na päť
a quarter past four
šunka
šunka s vajcom
ham and eggs
T   Slovensko-anglický slovník
ta
there
takže
Takže aby bolo jasné... :: jasný |
Let me get this straight...
táto
Táto loď je na paru. Je to parník. :: byť na paru, para |
This boat uses steam. It is a steamboat.
ten
ten najhorší možný
the worst possible
Ten muž má sedemdesiat rokov. Je to osemdesiatročný muž. :: mať, byť |
tento
Tento dom má tri poschodia. Je to trojposchodový dom. :: mať, poschodie |
This house consists of three storeys. It is a three-storey house.
Tento nový jazyk je poslom mojich pôvodných významov z detstva. :: byť poslom, posol, pôvodný význam, detstvo |
This new language is a messenger of my original meanings from childhood.
Tento rám je vyrobený z ocele. Je to oceľový rám. :: byť vyrobený z, oceľ, byť |
This frame is mad of steel. It is a steel frame.
tie
Tie júlové prázdninové teplá prichádzajú cez okno pracovne ako poslovia detských rozkoší.
Those July holiday warmths come through the window of the study like messengers of children's delights.
to
To bola posledná kvapka! :: byť posledný |
That was the last straw!
tovar
Tovar pochádza z Liverpoolu. Je to liverpoolsky tovar. :: pochádzať z, byť |
The goods come from Liverpool. They are Liverpool goods.
tu
tu a tam
now and then
tvoje
tvoje lepšie ja
your better self
U   Slovensko-anglický slovník


u
at
beside
near
with by
about
u nás (doma)
in our place
učí
Učí ma o počítačoch. :: učiť o |
He teaches me about computers.
učím
Učím. Som učiteľ. :: učiť, byť učiteľ |
I teach. I am a teacher.
udalosti
udalosti posledných dní :: udalosť, posledný deň |
events of the past few days
umelecká
umelecká aktivita :: umelecký |
artistic activity
umelecký
umelecký
artistic
upratuje
Upratuje. Je upratovačka. :: upratovať, byť upratovačka |
She cleans. She is a cleaner.
utiekol
Utiekol z krajiny, aby ho nezajali. :: utiecť z, krajina, nezajať |
He fled the country lest he be captured.
utratil
Utratil som posledné peniaze za... :: utratiť posledný |
I spent my last money for...
Už aby tu boli. :: byť tu |
I can't wait for them to come.
Už aby začali... (je najvyšší čas) :: začať |
It's high time they started.
V   Slovensko-anglický slovník
v
(časove)
in
 • v máji in May
 • v mieri in peace
at
on
v mieri
in peace
v noci
at night
v pondelok
on Monday
Where there's life there's hope.
V poslednom čase som ho nevidel. :: posledný čas, nevidieť |
I haven't seen him recently / of late.
v poslednom kole (bežeckých pretekov ap.) :: posledné kolo, posledný |
in the final/last lap
v poslednom okamihu :: posledný okamih |
at the last moment
vadí
vadí p. prekáža
varoval
Varoval vládu, že keby vyhlásila vojnu, dá sa do pohybu niečo, čo by sa mohlo rozšíriť na zvyšok sveta. :: varovať, vláda, vyhlásiť vojnu, vojna dať sa do pohybu, môcť, rozšíriť sa |
väčšinou
Väčšinou pracoval najviac. :: pracovať |
For the most part he worked most.
veľa
Veľa neje, a napriek tomu je tučná. :: nejesť, byť tučný |
She doesn't eat much, yet she is fat.
veľká
big
Veľká Británia je v Európe. :: byť v Európa |
Great Britain is in Europe.
veľké
big
veľký
big
veľmi
Veľmi nerada vstáva zavčasu. :: nerád vstávať |
She hates getting up early.
veru
Veru neviem kedy prídem. :: nevedieť, prísť |
I really don't know when I'll come.
vie
Vie to hádam aj pospiatky. :: vedieť |
UK
He knows it backwards
US
He knows it backward and forward.
viem
Viem sa o seba postarať. :: vedieť |
I can take care of myself.
Viem všetky čísla, farby a veci v dome naspamäť. :: vedieť, číslo |
I know all the numbers, colors and things at home by heart.
vieš
Vieš čo... :: vedieť |
I'll tell you what...
You know what...
viete
Viete... (na úvod) :: vedieť |
You know...
vo
vo dne v noci :: deň |
night and day
volám
Volám sa Brown. :: volať sa |
My name is Brown.
vozidlo
vehicle
všeobecný
všeobecný
across-the-board
all
all-
all-round
allaround
(i bibliografia)
universal
(i inform.)
global
world-wide
national
(zahŕňajúci všetko)
all-embracing
(zahŕňajúci podstatné veci)
generic
všeobklopujúcno
všeobklopujúcno
all-encompassing
všetci
all
vyjsť
vyjsť najavo
come brought out
be brought out
come to light
emerge
(náhle) crop out
výkon
výkon počítača
inform.
computer performance
výraz
výraz idey
expression of the idea
výrazová
výrazová forma
expressive form
výrok
1.
(vyjarenie názoru)
statement
declaration
affirmation
assertion
2.
(sentencia)
saying
dictum
3.
(rozhodnutie, i športové)
decision
(rozhodnutie súdu)
sentence
4.
(logika)
proposition
výtvarné
výtvarné umenia
the plastic arts
vyzerá
Vyzerá tak zdravo, a zatiaľ je chorá. :: vyzerať, byť chorý |
She looks so healthy, yet she is ill.
významová
významová forma
significant form
significance
významovosť
významovosť
significance
významový
významový fenomén
significant phenomenon
vziať
vziať odvahu :: odvaha |
discourage
W   Slovensko-anglický slovník
X   Slovensko-anglický slovník
Xantipa
Xanthippe
(prenes.)
termagant
scold
wixen
shrew
nagging woman
Y   Slovensko-anglický slovník
yard
yard
yperit
yperit
Z   Slovensko-anglický slovník
z
from
of
out of
z toho dôvodu
for this reason
základy
základy
ABC
zariadenie
zariadenie
device
equipment
Zenónove
Zenónove apórie
Zeno's paradoxes
zmyslový
zmyslový pôžitok
sensuous pleasure
zopakoval
Zopakoval som to, aby to pochopila. :: zopakovať, pochopiť |
I repeated it for her to understand.
Ž   Slovensko-anglický slovník
žaba
frog
žiadali
Žiadali sme hoaby nám ukázal svoje kres.o.y. :: žiadať, ukázať, kres.o.a |
He was asked to show us his drawings.
žiaden
Žiaden filozof posledných desaťročí neurobil viac než Daniel Dennett pre to, aby názorne preukázal, aká relevantná – a dôležitá – je evolučná teória pre porozumenie ľudstvu.
No philosopher in recent decades has done more than Daniel Dennett to demonstrate the relevance, and the importance, of the theory of evolution for our self-understanding.
židovská
Židovská kultúra Bratislavy je mimoriadne dôležitá pre zmysel môjho života.
The Jewish culture of Bratislava is extremely important for the meaning of my life.
Anglicko-slovenský slovník
 A      B      C      D      E      F      G      H      I 
   
 J      K      L      M      N      O      P      Q      R 
   
 S      T      U      V      W      X      Y      Z      0 – 9 
   
Vstup
   
Slovensko-anglický slovník
A   Anglicko-slovenský slovník
a
[ej]
1. písmeno anglickej abecedy
a
a
gram.
(neurčitý člen)
jeden
nejaký
akýsi
a, an
gram.
(neurčitý člen)
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti než holub na streche. :: strecha |
a comic strip
vtipný obrázkový seriál (v novinách a pod.)
a contemptuous remark
pohrdlivá poznámka :: pohrdlivý |
a couple
hovor.
niekoľko
A drawning man will clutch at a straw.
Topiaci sa aj slamky chytá. :: chytať sa |
a friend in need is a friend indeed
v núdzi poznáš priateľa :: núdza, poznať |
a good deal
mnoho
a great deal
veľmi mnoho
a long time ago
dávno
a lot of time
veľa času
a match against time
závod s časom
a narrow escape
únik o vlások
a nice little house
malý zlatý domček
a number of time
viackrát
a pound of assorted toffees
funt miešaných cukríkov
a race against time
preteky s časom
A set is simply a collection of objects.
Množina je – jednoducho povedané – skupina objektov.
a short time
krátky čas
a fig. farmer
maloroľník
a speeding up
zrýchlenie
urýchlenie
zvýšenie výkonu
zvýšenie efektívnosti
a spelling-bee
pravopisné preteky :: pravopisný |
a spelling-book
šlabikár
a well assorted couple
k sebe sa hodiaci pár
A well-known scientist (some say it was Bertrand Russell) once gave a public lecture on astronomy.
Známy vedec, vraj to bol Betrand Russell, kedysi pre širokú verejnosť usporiadal prednášku o astronómii. :: usporiadať, prednáška, astronómia, široká verejnosť široký
a wonderful time
báječne
skvelo
a.
a. m. (ante meridiem)
ráno
dopoludnia
aback
naspäť
dozadu
_______
towards or situated to the rear. The ship came into the harbour with all sails aback.
abaction
zaháňanie dobytka
______
A large herd of cattle was stolen. Police have registered a case of abaction.
abandon
opustiť
s.t.
vzdať sa čoho
o.s. to s.t.
oddávať sa čomu
_______
give up (an
action or practice) completely. We abandoned the old car in an empty parking lot.
abandoned
opustený
zhýralý
abase
1.
znižovať
znížiť
2.
ponižovať
ponížiť
pokoriť
______
belittle or degrade. He was angry with his friend and abased him in public.
abash
1.
miasť
zmiasť
pliesť
popliesť
* to abashed (at s.t.) byť v pomykove (pre čo al. nad čím)
2.
zahanbiť
zaraziť
zháčiť
______
cause to feel embarrassed, disconcerted, or ashamed. His father abashed him by criticizing him before his friends.
abashment
rozpaky
zarazenosť
zmätok
šok
______
felt feeling embarrassed due to modesty. I left abashment as it was my first time to perform on stage.
abate
(cenu ap.)
znížiť
znižovať

zmenšovať
zmenšiť
oslabovať
oslabiť

(hluk ap.)
odstraňovať
odstrániť

slabnúť
zoslabiť sa
utíchať
utíšiť sa
prestať
prestávať
abba
bibl.
abba
otec

duchovný predstavený
______
God as father. Abba will certainly listen to our prayers.
abbreviate
skrátiť
ABC
abeceda
základy
abdicate
vzdať sa
abdomen
odb.
brucho
abhor
(-rr-)
nenávidieť
ability
schopnosť
zručnosť
able
schopný
able-bodied
silný
telesne schopný
abnormal
abnormálny
výnimočný
aboard
na palube :: paluba |
na palubu
abolish
zrušiť
abolition
abolition
zrušenie
abolitionist
prívrženec zrušenia otroctva
A-bomb
atómová bomba :: atómový |
abominable
ohavný
mrzký
aborigines
domorodci :: domorodec |
abortion
potrat
abound
abound in, with s.t.
oplývať čím
about
prep.
o
okolo
adv.
asi
 • be about to chystať sa
about forty
okolo štyridsiatky :: štyridsiatka |
above
prep.
nad
viac ako
adv.
hore
nahor
abreast
na rovnakej úrovni :: rovnaká úroveň, rovnaký |
abridge
(o texte)
skrátiť
abroad
v cudzine :: cudzina |
do cudziny
abrupt
náhly
strmý
britký
abscess
nádor
vred
absence
neprítomnosť
absencia
nedostatok
absent
adj. ['aebsnt]
neprítomný
v. [əb'sent] o.s.
vzdialiť sa
absenteeism
absentérstvo
absent-minded
roztržitý
absolute
absolútny
úplný
absorb
pohltiť
cicať
vstrebať
zaujať (myseľ)
absorption
pohltenie
vstrebanie
absorption in
zaujatie
abstain
abstain from s.t.
zdržať sa čoho
abstention
zdržanlivosť

zdržanie sa hlasovania :: hlasovanie |
abstract
abstraktný
absurd
absurdný
nezmyselný
absurdity
nezmyselnosť
abundance
hojnosť
nadbytok
abundant
abundant in s.t.
hojný v čom
abuse
n. [ə'bju:s]
zneužitie
nadávka
v. [ə'bju:z]
zneužiť
osočovať
abyss
priepasť
academic
akademický
univerzitný
academician
člen akadémie
akademik
academy
akadémia
accede
accede to s.t.
pristúpiť
pripojiť sa k čomu
(o funkcii)
nastúpiť
accelerate
zrýchliť
zrýchliť sa
acceleration
zrýchlenie
accelerator
zrýchľovač
pedál na plyn
accent
prízvuk
výslovnosť
accept
prijať
acceptable
prijateľný
acceptance
prijatie
súhlas
access
n.
prístup
výber
v. inform.
sprístupniť (dáta)
získať (dáta)
dostať sa (k dátam)
access code inform.
prístpový kód
heslo
access control inform.
riadenie prístupu (spôsoby a metódy, ktorými sú definované a prideľované prístupové práva na manipuláciu s prostriedkami, väčšinou dátami)
access denied inform.
nepovolený prístup (hlásenie systému, aplikácie , že s požadovanými údajmi nieje možné pracovať. Dôvodom môže byť nedostatočné prístupové práva, alebo neuzatvorený súbor)
access key inform.
prístpový kód
heslo

access time inform.
doba prístupu
prístupový čas
vybavovací čas
prístupová doba
vybavovacia doba
accessible
prístupný
accession
nastúpenie na trń
prijatie za člena strany
accessories
príslušenstvo
doplnky (módne)
accident
náhoda
 • by accident náhodou
nehoda
accidental
náhodný
acclaim
volať na slávu :: sláva |
voliť aklamáciou :: aklamácia |
accommodate
ubytovať
vyhovieť
prispôsobiť
accomodation
ubytovanie
prispôsobenie
accompany
sprevádzať
odprevadiť
accomplice
spolupáchateľ
accomplish
vykonať
dokázať
dokončiť
accomplished
dokonalý
accord
n.
súhlas
zhoda
v.
dať súhlas
accord time
poskytnúť čas
accordance
zhoda
 • in accordance with v zhode s, podľa
according
according to s.t.
podľa čoho
accordingly
preto
accordion
harmonika
account
n.
účet
počítanie
zisk
správa o správaní
popis
odhad
 • on account of pre
 • take into account vziať do úvahy :: úvaha |
v.
považovať za

account for
vysvetliť
accountant
účtovník
accumulate
hromadiť
hromadiť sa
nahromadiť
nahromadiť sa
accumulation
akumulácia
accuracy
presnosť
accurate
presný
accusation
obvinenie
accusative
akuzatív
4. pád
accustomed
obvyklý
ace
kart.
eso
pren.
vynikajúci človek
acerbity
1.
kyslosť
ostrá chuť
2.
zatrpknutosť
horkosť
= a sharpness, with a touch of bitterness, which
may arise from momentary annoyance or habitual impatience
acid
adj.
kyslý
n.
kyselina
acknowledge
uznať
pripustiť
potvrdiť príjem
opätovať pozdrav
acknowledgement
uznanie
potvrdenie príjmu
acorn
bot.
žaluď
acoustic
akustický
acoustics
akustika
acquaint
zoznámiť
zoznámiť sa
acquaintance
zoznámenie
o osobe
známy
acquaintance
zoznámenie
o osobe
známy
acquire
získať
acquisition
nadobudnutie

prírastok
acquit
(-tt-) s.t.
zbaviť sa čoho

oslobodiť
acre
jutro

lán
acreage
výmera
acrid
štipľavý
acrimony
trpkosť
S: acerbity, asperity, bitterniess, causticity, harshness, malignity, moroseness, severity, sharpness, sourness, tartness, unkindness, virulence
across
prep.
cez
adv.
na druhú stranu :: strana |
na druhej strane
act
podst,
čin
skutok

zákon

dejstvo
v.
konať
fungovať

dvi.
hrať
action
dej

čin
činnosť

akcia

súd
súdny proces

voj.
boj
bitka

action time
akčný čas
akčná doba
active
aktívny
činný
active braking time
doba účinného (plného) brzdenia :: účinné brzdenie, účinný, plné brzdenie, plný |
active maintenance time
aktívna doba údržby :: aktívny, údržba |
active preventive maintenance time
efektívny čas preventívnej údržby
active repair time
doba aktívnej opravy
activity
činnosť
pôsobnosť
actor
herec
actress
actress
herečka
actual
skutočný
terajší
actual time
skutočný čas
reálny čas
actual time line
skutočná časová čiara
actuality
skutočnosť
actually
1.
skutočne
2.
ba
dokonca
acute
1.
ostrý
2.
akútny
náhly
adapt
1.
prispôsobiť
2.
upraviť
adaptation
úprava
adaptácia
(o knihe)
prepracovanie
add
1.
pridať
2.
prirátať
add up
zrátať
addiction
sklon
návyk na
addiction to
náchylnosť k
náchylnosť na
addition
1.
dodatok
2.
súčet
3.
zrátanie
additonal
1.
dodatočný
2.
ďalší
address
n.
1.
adresa
oslovenie
2.
prejav
v.
adresovať
osloviť
address o.s. to
venovať sa
adequate
primeraný
dostatočný
adhere
adhere to s.o (s.t.)
lipnúť na
pridržiavať sa koho (čoho)
adherence
adherence to s.t.
lipnutie na čom
príchylnosť k čomu
adherent
prívrženec
adieu
[ə'dju:]
zbohom
adjacent
priľahlý
susedný
adjective
gram.
prídavné meno
adjoining
susedný
adjourn
odložiť
odročiť
adjust
1.
upraviť
prispôsobiť
2.
(o spore)
urovnať
adjustment
úprava
administer
1.
riadiť
spravovať
2.
udeľovať
3.
poskytnúť
poskytovať
podať
podávať
administration
1.
adm.
správa
2.
vláda
admirable
obdivuhodný
admiralty
1.
ministerstvo námorníctva :: námorníctvo |
2.
vrchné velenie loďstva :: vrchný, loďstvo |
admiration
obdiv
admire
obdivovať
admission
1.
prístup
2.
vstupné
3.
priznanie
admit
(-tt-)
1.
vpustiť
2.
pripustiť
uznať
admittance
vstup
ado
krik
rozčúlenie
adolescent
adj.
dospievajúci
n.
mladík
adopt
1.
adoptovať
2.
prijať
prevziať
adoption
prijatie
prevzatie
adore
zbožňovať
adorment
ozdoba
adorn
ozdobiť
adult
dospelý
adulterate
falšovať
adultery
cudzoložstvo
advance
n.
1.
postup
2.
pokrok
3.
záloha
v.
1.
postúpiť
2.
posunúť dopredu
3.
dať zálohu
advanced
pokročilý
advantage
výhoda
advantageous
advantageous to
výhodný
adventure
dobrodružstvo
adventurer
dobrodruh
adventurous
dobrodružný
adverb
gram.
príslovka
adversary
protivník
nepriateľ
adverse
nepriaznivý
nepriateľský
adversity
nešťastie
advertise
1.
inzerovať
2.
robiť reklamu
advertisement
1.
inzerát
2.
reklama
advice
1.
rada
2.
správa
advisable
1.
odporúčania hodný :: odporúčanie |
2.
vhodný
advise
1.
radiť
2.
oznámiť
adviser
poradca
advocate
n. ['aedvəkeit, -it]
zástanca
obhajca
advokát
v. ['aedvəkeit]
hlásať
podporovať
aerial
n.
anténa
adj.
vzdušný
letecký
aerodrome
letisko
aeroplane
lietadlo
aes.t.etic
estetický
aes.t.etics
estetika
afar
v diaľke :: diaľka |
ďaleko
affair
záležitosť
aféra
affect
1.
pôsobiť
dojať
2.
postihnúť
affectation
pretvárka
affection
1.
náklonnosť
láska
2.
ochorenie
affectionate
[ə'fekšnit]
láskyplný
milujúci
affirm
tvrdiť
affirmative
kladný
affix
n., gram.
['aefiks]
predpona
prípona
v.
[ə'fiks]
pripojiť
prilepiť

afflict
1.
súžiť
súžiť sa
afflict with
postihnúť čím
affluence
hojnosť
nadbytok
afford
1.
poskytnúť
2.
dopria si
dovoliť si
affront
n.
urážka
v.
uraziť
afloat
plávajúci
nad vodou :: voda |
afraid
p. be afraid of s.t.
afresh
znova
Africa
Afrika
after
prep.
po
za
podľa
adv.
neskôr
spoj.
potom
after-care
doliečenie
afterwards
neskôr
potpm
again
opäť
znova
zase
against
proti
oproti
age
podst,
vek
staroba
* what's you age? koľko máte rokov? :: mať roky |
v.
starnúť
aged
starý
agency
1.
zastupiteľstvo
2.
pôsobenie
vplyv
moc
3.
agentúra
kancelária
agenda
program
priebeh konania
agent
1.
činiteľ
2.
zástupca
aggravate
zhoršiť
aggresion
útok
agresia
agile
čulý
živý

agilný
agitate
1.
zmietať
zmietať sa
2.
vzrušiť
pobúriť
agitate for
agitovať
agitation
1.
vzrušenie
2.
agitácia
ago
(o čase)
pred * two days ago pred dvoma dňami :: dva, deň |
agony
muky

agónia
agrarian
poľnohospodársky
agrárny
agree
súhlasiť

agree with
slúžiť (zdraviu)
agreement
súhlas

zhoda

dohoda
zmluva
agriculture
poľnohospodárstvo
agricultural
poľnohospodársky
agricultural machinery
poľnohospodárska technika
agrreable
príjemný

agreeable to
ochtoný
ahead
1.
vpredu
2.
dopredu
vpred
ache
bolesť
ache for
túžiť
achieve
dosiahnuť
achievement
dosiahnutie
výkon
(veľký) čin
aid
n.
pomoc
v.
pomáhať
ailing
chorľavý
neduživý
ailment
choroba
aim
n.
1.
cieľ
2.
účel
v.
1.
(at)
mieriť (na)
cieliť (na)
2.
usilovať sa (o)
air
n.
1.
vzduch
2.
vzhľad
3.
nápev
v.
vetrať

air raid
letecký útok
nálet
air-base
letecká základňa
air-bed
nafukovací matrac
aircraft
lietadlo
aircraft-carrier
materská lietadlová loď

dopravné lietadlo
Air-Force
vojnové letectvo
airmail
letecká pošta
airman
letec
airplane
lietadlo
airport
letisko
airtight
vzduchotesný
airy
1.
vzdušný
2.
ľahkomyseľný
3.
povrchný
aisle
[ail]
ulička (medzi lavicami)
aitline
letecká linka
ajr
[ə'dža:]
pootvorený
akin
[ə'kin]
akin to
príbuzný

podobný
alarm
n.
poplach
v.
znepokojiť
naľakať
alarm-clock
budík
alas
beda
bohužiaľ
album
album
alcohol
alkohol
ale
pivo
alehouse
krčma
alert
adj.
ostražitý
čulý
n.
letecká výstraha
alien
adj.
cudzí
n.
cudzinec

alien from
odlišný
opačný
alight
adj.
osvetlený
v.
1.
vystúpiť (z vlaku)
2.
pristáť
zniesť sa dole
adj.
adj.
podobný
rovnaký
adv.

rovnako
tak isto
alimony
alimenty
alive
nažive
all
adj.
celý
všetok
n.
všetko
všetci
adv.
celkom
all of us
my všetci
all right
správne
all the better
tým lepšie
all the same
predsa len
All things are listed in the customs declaration.
Všetko je uvedené v colnej deklarácii. :: uviesť, byť uvedený, byť uvedené, colný, colná deklarácia |
allege
tvrdiť
allegiance
[ə'li:džns]
vernosť
oddanosť
alley
['aeli]
ulička
alliance
1.
spojenie
2.
spojenectvo
allocate
prideliť
allot
(-tt-)
prideliť
allow
1.
dovoliť
povoliť
2.
umožniť

allow for
rátať s
allowance
1.
príspevok
2.
zľava
3.
renta
alloy
zliatina
all-round
všestranný
allude
allude to
narážať na čo
zmieniť sa
allure
vábiť
zvábiť
allusion
narážka

zmienka
ally
[ə'lai]
spojenec
almighty
všemohúci
almond
['a:mənd]
mandľa
almost
skoro
temer
alms
almužna
alone
sam
jediný
along
pozdĺž
along the street
po ulici :: ulica |
alng with
spolu s
alongside
pozdĺž
aloof
1.
vzdialený
2.
povznesený
aloud
nahlas
hlasno
alphabet
abeceda
Alps
the Alps
Alpy
already
also
tiež
alter
1.
meniť
meniť sa
2.
prešiť
alteration
zmena
premena
alternate
['o:l'tə:nit]
adj.
striedavý
v.
['o:ltə:neit]
striedať
striedať sa
meni
meniť sa
alternating
striedavý
alternating current
striedavý prúd
alternative
1.
výber z dvoch
2.
možnosť
although
hoci
altitude
nadmorská výška
altogether
celkom
úplne
always
vždy
stále
am
som
amalgamate
spoji
spojiť sa
zlúči
zlúčiť sa
amass
hromadiť
amateur
amatér
ochotník
amaze
udiviť
prekvapi
amazement
amazement at
úžas
prekvapenie
ambassador
veľvyslanec
amber
n.
jantár
adj.
jantárový
ambiguity
dvojzmyselnosť
ambiguous
dvojzmyselný
neistý
ambition
ctižiadosť
úsilie
ambitious
ctižiadostivý
snažitý
amble
pomaly kráčať
ambulance
sanitné auto
amend
polepšiť
polepšiť sa
amendment
doplnok zákona
doplnok predpisu
amends
náhrada
kompenzácia
America
Amerika
American
americký
Američan
amiable
roztomilý
amicable
priateľský
amidst
uprostred
amiss
chybne
amity
priateľstvo
ammonia
čpavok
ammunition
strelivo
among
medzi (viacerými ako dvoma)
amount
1.
čiastka
2.
množstvo
3.
hodnota
amphibian
obojživelník
amphitheatre
amfiteáter
ample
hojný
amplify
rozšíriť
zväčšiť
zpsilniť
amuse
baviť
zabávať
amusement
zábava
amusement grounds
lunapark
amusement park
lunapark
amusing
zábavný
an
gram.
neurčitý člen (pred samohláskou)
anaemia
málokrvnosť
anaes.t.esia
umŕtvenie
narkóza
analogy
analógia
obdoba
analyse
analyzovať
rozoberať
anarchy
anarchia
ancestor
predok
praotec
ancient
starobylý
and
a
s * bread and butter chlieb s maslom
i
aj
And?
A čo ako?
A čo akože?
A čo má byť? :: mať |
No a?
and above all
a predovšetkým
and even...
a dokonca...
And now what?
A čo teraz?
and other things
a iné (veci)
and others
a ďalší (ľudia)
and so forth
a tak ďalej
And so I left.
A tak som odišiel. :: odísť |
and so on
a tak ďalej
and suchlike
a podobne
and suchlike
a tak podobne
and that's why...
a preto...
and the likes
a podobne
and the likes
a tak podobne
and therefore...
a preto...
and things like that
a podobne
and things like that
a tak podobne
And what about you?
A čo ty?
A čo vy?
And who do you think did it?
A kto si myslíš, že to urobil? :: myslieť si, urobiť
anew
znova
anger
n.
hnev
v.
nahnevať
angle
anjel
angle
n.
uhol
v.
loviť na udicu
angry
nahnevaný
anguish
úzkosť
muky
angular
hranatý
anchor
kotva
animal
n.
zviera
adj.
živočíšny
animate
oživiť
animated
animated cartoon
kreslený film
animosity
nepriateľstvo
ankle
členok
annals
kronika
annex
['aeneks]
n.
prístavok
[ə'neks]
v.
pripojiť
annexation
pripojenie
anexia
annihilate
zničiť
anniversary
výročie
announce
oznámiť
announcement
oznámenie
announcer
hlásateľ
annoy
trápi
obťažova
hnevať
annoyance
obtiaž
mrzutosť
annoying
mrzutý
annual
1.
ročný
2.
výročný
3.
každoročný
annul
(-ll-)
anulovať
zrušiť
anomalous
nepravideľný
anonimous
anonymný
another
iný
ešte jeden
ďalší
druhý * he may be another Edison môže byť z neho druhý Edison
answer
n.
odpoveď
v.
odpovedať
ant
mravec
antenna
1.
tykadlo
2.
anténa
anthem
national anthem
hymna
ant-hill
mravenisko
anti-aircraft
protilietadlový
antibody
protilátky
anticipate
1.
urobi vopred
2.
predvídať
anticipation
1.
predtucha
2.
očakávanie
antics
šantenie
antidote
protijed
anti-fascist
protifašistický
antifreeze
protimrazová zmes
antipathy
antipatia
antipodes
protinožci
antiquary
starožitník
antiquated
zastaralý
antique
n.
starožitnosť
adj.
1. antický
2.
starobylý
antiquity
1.
starovek
2.
starobylosť
antlers
parohy
anus
konečník
anvil
nákova
kovadlina
anxiety
úzkosť
anxious
úzkostlivý
anxious for
dychtivý po
any
1.
akýkoľvek
ktorýkoľvek
2.
(v otázke)
nejaký
niektorý
3.
(po zápore)
žiadny
anybody
ktokoľvek

niekto

nikto
anyhow
1.
akokoľvek
2.
rozhodne
anyone
ktokoľvek
každý
niekto
nikto
anything
niečo
čokoľvek
hocičo
anyway
1.
akokoľvek
2.
rozhodne
anywhere
kdekoľvek
kamkoľvek
niekde
niekam
nikde
nikam
apart
1.
stranou
2.
oddelene
apart from
nehľadiac na
apartheid
politika rasovej segregácie :: rasová segregácia, rasový |
apartment
byt
apartmenthouse
amer. hovor.
činžiak
ape
opica (bez chvosta)
apiece
za kus
apologize
ospravedlniť sa
apology
ospravedlnenie
apoplexy
mŕtvica
apostle
[ə'posl]
apoštol
appal
(-ll-)
poesiť
nastrašiť
appalling
hrozný
apparatus
aparát
prístroj
apparent
1.
zrejmý
2.
zdanlivý
apparently
očividne
apparition
strašidlo
zjavenie
appeal
n.
1.
žiadosť
pros.o.a
výzva
2.
(súdne)
odvolanie
v.
appeal to
apelovať
obrátiť sa na (napr. svedka)
pôsobiť (na cit)
appealing
pôsobivý
súcitný
appear
1.
objaviť sa
2.
zdať sa
appearance
1.
zjav
2.
zdanie
appearances
apperances are often deceptive
zdanie často klame :: klamať |
appease
1.
uspokojiť
2.
zmierniť
upokojiť
appendix
1.
prívesok
dodatok
2.
prívesok slepého čreva
appetite
chuť (do jedla)
applaud
1.
tlieskať
2.
schvaľovať
applause
1.
potlesk
2.
pochvala
apple
jablko
appliance
zariadenie
applicant
žiadateľ
application
použitie
upotrebenie
application for
žiadosť o
application form
formulár (žiadosť)
apply
1.
priložiť
2.
hodiť sa
apply for
žiadať o
apply to
obrátiť sa na
použiť
appoint
stanoviť
určiť
vymenovať
appointment
1.
ustanovenie
2.
zamestnanie
3.
schôdzka
appraise
odhadnúť
oceniť
appreciate
1.
oceniť
vážiť si
2.
uznávať
apprehension
1.
chápanie * quick (slow) of apprehension rýchly (pomalý) v chápaní
2.
strach (z budúcnosti)
3.
lapenie (zlodeja)
apprentice
učeň
apprenticeship
učenie
approach
n.
priblíženie
prístup
v.
problížiť sa
approbation
shcválenie
súhlas
appropriate
adj.
[ə'prəupriit]
vhodný
primeraný
v.
[ə'prəuprieit]
privlastniť si
approval
súhlas
approve
approve of
1.
súhlasiť
2.
schvaľovať
approved
approved school
nápravný domov mládeže
approximate
približný
apricot
marhuľa
April
n.
apríl
adj.
aprílový
apron
zástera
apt
schopný
vhodný
náchylný
aptitude
schopnosť
arable
orný
arbitrary
ľubovoľný
arc
mat.
oblúk
arctic
arktický
polárny
ardent
1.
horúci
2.
horlivý
ardour
zanietenie
arduous
namáhavý
are
p. be
ste
sme

Are male artists carrying the true picturs of modernism?
Poskytujú mužskí umelci skutočný obraz postmoderny? :: poskytovať postmoderna |
are shut
sú zatvorené :: zatvorený |
Are you busy? Yes, I am busy.
Máte prácu? Áno, mám prácu. :: mať, práca, byť zaneprázdnený |
Are you here as a tourist?
Ste tu ako turista? :: byť ako |
area
1.
plocha
2.
rozsah
3.
oblasť
argue
1.
hádať sa
2.
dokazovať
argument
1.
dôkaz
dôvod
argument
argumentácia pre/proti čomu
* argument for/against the arrangement dôvod pre/proti opatreniu; for the sake of argument čisto teoreticky
2.
diskusia
debata
dišputácia
polemika
 * heated political argument vzrušená politická diskusia
3.
hádka
kontroverzia
spor
zvada
výstup
 * heated argument ostrá hádka; settle an argument urovnať spor
*
There is no argument about that. To je bez debaty.
withoout arfument bez rečí
arch
archit.
oblúk
archaic
archaický
zastaraný
archbishop
arcibiskup
architect
architekt
architecture
architektúra
archives
archív
arid
vyprahnutý
suchý
arise
* arose
vzniknúť
arisen
p. arise
aristocracy
šľachta
arithmetic
aritmetika
počty
arm
n.
1.
plece
2.
zbraň
v.
ozbrojiť
ozbrojiť sa
armament
1.
výzbroj
2.
zbrojenie
armchair
kreslo
armistice
prímerie
armour
pancier
armoured
armoured car
pancierový voz
armoury
zbrojnica
amer.
zbrojovka
armpit
podpazušie
army
armáda
arose
p. arise*
around
okolo
dookola
arouse
1.
zobudiť
2.
vyburcovať
arrange
1.
usporiadať
2.
zariadiť
3.
upraviť
arrangement
1.
úprava
2.
dohoda
ujednanie
3.
plány
arrangements
plány
arreas
nedoplatky
nedokončená práca
arrest
n.
zatknutie
väzba
v.
zatknúť
arrival
príchod
arrive
prísť (dopravným prostriedkom)
arrogance
arogancia
povýšenosť
arrow
šíp
arsenal
1.
zbrojnica
2.
zbrojovka
arson
podpaľačstvo
art
1.
umenie
2.
lesť
trik
artery
anat., fig.
tepna
article
1.
bod zmluvy
2.
článok
3.
predmet
druh tovaru
4.
gram.
člen
artificial
umelý
artificial intelligence of the chess programming
umelá inteligencia šachového programu
artillery
delostrelectvo
artisan
remeselník
artist
artiste
artista
artistic
umelecký
as
adv.
tak
ako
spoj.
1.
keď
2.
pretože
As a result of our recent analyses our scientists came to a conclusion that the phnomenon is related to different substances.
Ako výsledok našich nedávnych analýz naši vedci prišli k záveru, že daný jav sa vzťahuje na rôzne substancie. :: nedávna analýza, nedávny, náš vedec, prísť k záveru, že, vzťahovať sa na, rôzny, substancia |
as cool as cucumber
chladnokrvný
as far as
(miestne)
až do
as for
pokiaľ ide o :: ísť |
as if
akoby
as long
pokiaľ
as soon as
len čo
as to
pokiaľ ide o :: ísť |
as well as
práve tak ako
a tiež
as.o.estos
azbest
ascend
stúpať
nastúpiť (na trón)
ascent
výstup
ascertain
zistiť
ascetic
asketický
ascribe
ascribe to s.o.
pripisovať komu
ash
1.
bot.
jaseň
2.
popol
ashamed
zahanbený
ashes
popol
telesné pozostatky
ashore
na breh
na brehu
ash-tray
popolník
Asia
Ázia
Asiatic
ázijský
aside
bokom
ask
1.
žiadať
prosiť
2.
pýtať sa
3.
pozvať
aslant
šikmo
naprieč

nakrivo
asleep
spiaci
asparagus
špargľa
aspect
1.
vzhľad
2.
ohľad
zreteľ
aspen
bot.
osika
asphalt
asfalt
aspiration
snaha

nárok
aspire
aspire after
usilovať sa o
aspire to
usilovať sa o
ass
somár
assail
napadnúť
assassin
vrak
assassinate
zavraždiť
assassination
vražda
assault
n.
útok
prepadnutie
v.
prapadnúť
assemble
1.
zhromaždiť
zhromaždiť sa
2.
montovať
assembly
zhromaždenie
assent
n.
súhlas
v.
assent to. s.t.
súhlasiť s čím
assert
tvrdiť
assertion
tvrdenie
assess
odhadnúť
oceniť
assets
aktíva
assign
prideliť
určiť
assignment
úloha
úkol
assimilate
assimilate to
asimilovať
prispôsobiť
prispôsobiť sa
assimilate wit
asimilovať
prispôsobiť
prispôsobiť sa
assist
pomôcť
assistance
pomoc
assistent
pomocník
associate
n.
spoločník
v.
spojiť
spojiť sa
združiť
združiť sa
association
združenie
assorted
zmiešaný
rôznorodý
assortment
kolekcia tovaru
assume
1.
domnievať sa
predpokladať
2.
prevziať
assumption
domnienka
predpoklad
assurace
1.
uistenie
2.
sebadôvera
assure
uistiť
astonish
udiviť
prekvapiť
astonishmemt
úžas
astray
p. go astray
astride
rozkročmo
astronaut
astronaut
kozmonaut
astronomer
astronóm
astronomy
astronómia
asylum
1.
azyl
2.
ústav
at
u
v
na
pri
o
k
po
at all
vôbec
at cinema
v kine :: kino |
at first
najprv
spočiatku
at home
doma
at large
1.
na slobode :: sloboda |
2.
podrobne
at last
konečne
at least
prinajmenšom
aspoň
at length
1.
konečne
2.
obšírne
podrobne
at my expense
na môj účet
at night
v noci
at the eleventh hour
v poslednom okamihu :: posledný okamih |
v hodine dvanástej :: hodina dvanásta |
at two o'clock
o druhej :: druhá |
at you discretion
podľa vášho želania :: želanie |
at you disposal
vám k dispozícii :: dispozícia |
ate
p. eat
aternoon
popoludnie
atheist
ateista
athlete
atlét
športovec
athletics
atletika
Atlantic
adj.
atlantický

p.
the Atlantic
atmosphere
ovzdušie
atom
atóm
atomic
atómový
atomic bomb
atómová bomba :: atómový |
atomic physics fyz.
atómová fyzika :: atómový |
atomistics
atomistika
atrocious
ohavný
atrocity
ukrutnosť
zverstvo
attack
n.
útok
v.
napadnúť
útočiť
attach
pripojiť
prilepiť
attach imporatance
pripisovať dôležitosť
attaché
attaché case
aktovka
attachment
1.
pripojenie
2.
oddanosť
attain
dosiahnuť
attempt
n.
pokus
v.
pokúsiť sať
attend
1.
dávať pozor
2.
(školu)
navštevovať
3.
ošetrovať
obsluhovať
attendance
1.
návteva školy :: škola |
2.
ošetrenie
obsluha
attendant
1.
sluha
zriadenec
2.
sprievod
attention
pozornosť
attentive
pozorný
attic
podkrovná miestnosť
manzardka
attitude
postoj
pomer k

stanovisko

= 1. the position of your body, e.g. standing or sitting * His
portrait shows him in a thoughtful attitude.
2. a way of thinking * What is the government’s attitude to the problem?
attorney
1.
splnomocnenec
2.
amer.
právnik = a lawyer

attract
priťahovať
vábiť

= to make someone want to come to a place or want to become involved in something such as a business * The shops are lowering their prices to attract more customers. * The exhibition attracted hundreds of visitors. * We must see if we can attract more candidates for the job.
attraction
príťažlivosť
pôvab

= 1. the ability to attract 2. something which attracts people * The Tower of London is a great tourist attraction. 3. the ability of a substance or object to make something move towards it. Antonym repulsion
attractive
príťažlivý
pôvabný

= 1. pleasant-looking * They found the Lake District very attractive. * She’s an attractive young girl. 2. which attracts people * There are some attractive bargains in the sale. * The rival firm made him a very attractive offer.
attributable
priraditeľný
prisudzovací

= probably the cause of something

attributable cost
zodpovedajúce náklady
attributable profits 
zisky
attributable risk
atributívne riziko
attribute
n. ['aetribju:t]
vlastnosť
2.
príznak
v. [ə'tribju:t]
prisudzovať
auburn
červenohnedý
gaštanový

= of a dark reddish-brown colour
auction
dražba

= a public sale in which an object is sold to the person who offers to pay the highest amount of money for it
audacious
odvážny
audacity
odvaha
audible
počuteľný
audience
poslucháčstvo
obecenstvo
audit
revidovať účty
auditor
1.
poslucháč
2.
revízor účtov :: účty, účet |
auger
nebožiec
vrták
August
n.
august
adj.
augustový
aunt
teta
aurora
1.
zore
2.
polárna žiara
austere
1.
prísny
2.
prostý
Australia
Austrália
Austria
Rakúsko
authentic
vierohodný
pravý
author
spisovateľ
autor

pôvodca
authoritative
autoritatívny

závažný
authority
1.
moc

autorita
2.
obyč. mn. č.
úrad
authorize
zmocniť
oprávniť
authorship
autorstvo
autobahn
autostráda
autobiography
autobiografia
vlastný životopis
autograph
autogram
automatic
automatický
samočinný
automaton
človek-automat
automobile
amer.
auto
autonomous
autonómny
samosprávny
autonomy
autonómia
samospráva
autopsy
pitva
autumn
n.
jeseň
adj.
jesenný
auxiliary
pomocný
avail
osožiť
mať význam
pomáhať
pomôcť
avail o.s. of s.t.
použiť čo
užívať
využiť
__________
 Halfway measures will no longer avail.
 Nothing could avail the dying patient.
available
1.
prístupný
2.
platný
3.
k dispozícii :: dispozícia |

na sklade
avalanche
lavína
avarice
lakomstvo
avenge
pomstiť
avenue
1.
alej
2.
trieda (v meste)
average
n.
priemer
adj.
priemerný
v.
1.
zistiť priemer
2.
priemerne obsahovať
aversion
aversion to
odpor k
avert
odvrátiť
aviation
letectvo
avoid
vyhnúť sa
vyvarovať sa
avoirdupoids
obchodná váha
await
očakávať
awake
zabudiť
zobudiť sa
award
n.
1.
rozhodnutie poroty
2.
udelená cena
v.
prisúdiť
udeliť
aware
p. be aware of
away
preč
awe
bázeň
úukosť
awful
strašný
hrozný
awkward
1.
nemotorný

zle navrhnutý
2.
trápený
awl
(obuvnícke)
šidlo
awoke
p. awake
axe
sekera
axis
os
axle
náprava voza
azure
n.
blankyt
adj.
blankytný
B   Anglicko-slovenský slovník
b
[bi:]
2. písmeno anglickej abecedy
babble
bľabotať
baby
nemluvňa
dojča
bachelor
1.
starý mládenec
2.
(akad.)
bakalár
bachelor flat
garsónka
bachelor thesis
bakalárska práca :: bakalársky |
back
n.
1.
chrbát
2.
operadlo
3.
šport.
obranca
4.
zadná strana
adv.
späť
nazad
v.
1.
podporovať
2.
cúvať
préd.
zadný
oneskorený
backbone
chrbtica
background
pozadie
backward
adv.
späť
nazad
adj.
zaostalý
nesmelý
backwards
späť
nazad
bacon
slanina
bad
1.
zlý
nepríjemný
2.
skazený
3.
škodlivý
bad language
nadávky
bade
p. bid
badge
odznak
badger
n.
jazvec
v.
štvať
sužovať
bag
vak
taška
kabela
baggage
amer.
batožina
bagpipe
gajdy
bagpipes
gajdy
bail
kaucia
bailey
vonkajší múr hradu
vnútorný dvor hradu
bailiff
1.
súdny sluha
2.
šafár
bait
vnadidlo
bake
piecť
piecť sa
vypaľovať (hlinu)
baker
pekár
baking-powder
prášok do pečiva
balance
n.
1.
váha

rovnováha
2.
súvaha
bilancia
3.
zostatok
v.
1.
vážiť
uvážiť
porovnávať
2.
vyrovnať
vyvážiť
3.
robiť bilanciu
balcony
balkón
bald
[bo:ld]
1.
lysý
plešivý
holohlavý
2.
holý
nahý
3.
pren.
prostý
jednoduchý
jednotvárny
nezaujímavý
4.
(o štýle)
suchý
suchopárny
chudobný
bale
žoch
ball
1.
lopta

klbko
2.
guľka
3.
ples
ballad
balada
ballast
príťaž
ballet
balet
ballistic
balistický
balloon
balón
ballot
1.
tajné hlasovanie
2.
hlasovací lístok
ball-pen
večné pero
balm
balzam
bamboo
bambus
bamboozle
hovor.
dobehnúť koho
dostať koho
ban
v. (-nn-)
zakázať
n.
kliatba

zákaz
banana
banán
band
1.
páska

remeň
2.
tlupa
3.
kapela
bandage
n.
obväz
v.
obviazať
bang
v.
buchnúť
tresnúť
cit.
pác
tresk
bang a door shut
zabuchnúť
banish
vyhostiť
banisters
zábradlie
bank
1.
breh rieky
2.
banka
banker
bankár
bank-note
bankovka
bankrupt
adj.
neschopný platiť
n.
bankrotár
bankruptcy
úpadok
bankrot
banner
koruhva

trasparent
banns
ohlášky
banquet
banket

hostina
baptism
krst
baptize
krstiť
bar
n.
1.
tyč
2.
hud.
takt
3.
závora
4.
výčap
5.
fig.
prekážka
v. (-rr-)
prehradiť

zatarasiť

zakázať
barbecue
ražeň
barbed
barbed wire
ostnatý drôt
barber
holič
bare
1.
nehyý
holý
2.
prostý
číry
bar of
prázdny
barefoot
bosý
bare-headed
(bez klobúka)
holohlavý
barely
sotva

iba
barking
Barking dogs seldom bite. 
Pes, ktorý šteká, nehryzie. :: štekať, nehrýsť |
barn
stodola
barometer
tlakomer
baroque
n.
barok
adj.
barokový
barracks
kasárne
barrage
1.
(riečna) priehrada
2.
voj.
paľba
3.
bariéra
barrel
1.
sud
2.
hlaveň
barrel-organ
verklík
barren
neplodný
neórodný
barricade
barikáda
barrier
priehrada
bariéra
barrister
advokát
barrow
1.
tragač
táčky
2.
dvojkolesový vozík
barter
výmenný obchod
base
adj.
nízky
podlý
n.
základná
v.
zakladať
basement
suterén
bashful
ostýchavý
plachý
basic
základný
basin
1.
nádrž
bazém
2.
umývadlo
basis
základ
základňa
bask
opaľovať sa
basket
kôš
bass
[beis]
n.
bas
adj.
basový
bastard
n.
pankhart
adj.
1.
nemanželský
2.
zvrhlý
bastion
bašta
bat
1.
netopier
2.
kriketová pálka
bath
kúpeľ
bath tub
vaňa
bathe
kúpať sa
bathroom
kúpeľňa
baths
kúpele (v meste)
battery
voj.
batéria
battle
voj.
bitka
battledress
poľná unifroma
battlefield
bojisko
battleship
vojnová loď
bawl
revať
hulákať
bay
1.
vavrín
2.
záliv
3.
výklenok
bayonet
bodák
BBC
= British Broadcasting Corporation
Britská rozhlasová spoločnosť
be
byť
existovať
be able
môcť
byť schopný
be afraid of s.t.
báť sa čoho
be allowed to
smieť
be angry
hnevať sa
be ashamed
hanbiť sa
be asleep
spať
be aware of
byť si vedomý čoho
be certain
byť presvedčený
be confined
rodiť
be cross with
hnevať sa na
be dizzy
mať závrať
be fond of
mať rád
be fond of doing
rád robiť
be hungry
byť hladný
be in a hurry
ponáhľať sa
be on edge
byť nervózny
be shut
byť pozastavený
be shut down
byť mimo prevádzku :: prevádzka |
be shut of
skoncovať
be shut out
byť vylúčený
be shut up like a clam
mlčí ako by mu hudu zašil :: mlčať, huba, zašiť |
beach
pláž
beacon
1.
signál
2.
pobrežný maják
bead
1.
guľôčka
2.
korálka
beak
zobák
beam
n.
1.
trám
2.
lúč
v.
žiariť
bean
bôb
bear
n.
medveď
v.
1.
nosiť
znášať
strpieť
2.
rodiť
beard
(mužská) brada
bearer
nositeľ
dorčiteľ
bearing
1.
správanie
2.
ložisko
bearings
smer
beast
zviera
šelma
beat
v.
1.
tĺcť
biť
šľahať
2.
poraziť koho
n.
1.
tlkot
tep

takt
2.
obchôdzka
beaten
p. beat
beautiful
krásny
vynikajúci
beauty
1.
krása
2.
krásavica
beauty parlour
kozmetický salón
beaver
bobor
beaver-rat
ondatra
bacame
p. become
be
byť
be busy
mať veľa práce :: práca |
because
pretože
lebo
because of
kvôli
pre
become
1.
stať sa
2.
pristať
slušať
bed
1.
posteľ
2.
záhon
3.
riečište
bedclothes
posteľná bielizeň
bedroom
spálňa
bedside
bedside table
nočný stolík
bee
včela
beehive
úľ
beech
bot.
buk
beechen
bukový
beef
hovädzie mäso :: hovädzí |
beefsteak
biftek
been
p. be
beer
pivo
bett
repa
beetle
chrobák
beetroot
cukrová repa
befall
(iba 3. os.)
postihnúť koho
prihodiť sa
before
adv.
skôr
predtým
prep.
pred
spoj.
(skôr) ako
beforehand
vopred
dopredu
beg
(-gg-)
1.
prosiť
2.
žobrať
began
p. begin
beggar
žobrák
begin
(-nn-)
začať
beginner
začiatočník
beginning
začiatok
begun
p. begin
behalf
p. on behaf of
behave
správať sa
behave o.s.
správať sa slušne

fungovať
behaviour
správanie
beheld
p. behold
behind
prep.
za
adv.
vzadu
pozadu
behold
zastar.
zbadať
spozorovať
zazrieť
zhliadnuť
behold!
hľa!
pozri!
being
1.
bytie
2.
bytosť
tvor
belated
oneskorený
belch
1.
vyvrhovať
2.
grgať
belief
viera
believe
1.
veriť
2.
myslieť
domnievať sa
belittle
podceňovať
bell
1.
zvon
zvonec
2.
spiežovec
belligerent
n.
vojnová strana
adj.
vedúci vojnu :: vojna |
bellow
bučať
bellows
mechy
belly
hovor.
brucho
belong
prináoežať
patriť
belongings
majetok
beloved
milovaný
below
prep.
pod
adj.
dole
belt
1.
pás
opasok
2.
pásmo
bench
1.
lavica
lavička
2.
súd
bend
n.
ohyb
oblúk
v.
ohnúť
ohnúť sa
beneath
prep.
pod
adv.
dole
beneficial
užitočný
blahodarný
benefit
úžitok
prospech
benevolence
blahovôľa
bent
náchylný

p. bend
beret
baretka
berry
bobuľa
berth
1.
kajuta
2.
lôžko v kabíne :: kabína |
beside
vedľa
pri
besides
okrem toho
mio
besiege
obliehať
besom
prútená metla
best
adj.
najlepší
adv.
najlepšie
bet
n.
stávka
v. (-tt-)
staviť sa
betray
zradiť
betrayal
zrada
better
adj.
lepší
adv.
lepšie
v.
zlepšiť
Better late than never.
Radšej neskôr ako nikdy.
between
medzi (dvoma)
beverage
nápoj
beware
beware of
daj si pozor na :: dať si pozor na |
bewilder
zmiasť
bewilderment
zmätok
bewitch
očariť
očarovať
beyond
adv.
na druhej strane :: druhá strana druhý |
prep.
za
nad
bias
n.
1.
náklonnosť
náchylnosť
predsudok
zaujatosť
predpojatosť
2.
odklon
sklon
šikmý smer
inklinácia
inklinovanie
3.
odstedivosť
v.
ovplyvňovať
ovplyvniť
biased
predpojatý
zaujatý
bib
podbradník
Bible
biblia
bicycle
bicykel * ride a bicycle ísť na bicykli
bid
(-dd-)
1.
prikázať
2.
ponúknuť cenu :: cena |
biennial
Biennial of Illustrations Bratislava 2003
Bienále ilustrácií Bratislava 2003 :: ilustrácia |
big
(-gg-)
veľký
big power
veľmoc
bike
n. hovor.
bicykel
v.
ísť na bicykli
bilberry
čučoriedka
bile
žlč
bill
1.
zobák
2.
1.
plagát
2.
účet
3.
zmenka
4.
predloha zákona
5.
amer.
bankovka
bill of exchange
zmenka
bill of fare
jedálny lístok
billiards
biliard
billion
1.
bilión
2.
amer.
miliarda
billy-goat
cap
bind
viazať
spojiť

spútať

zviazať

obrúbiť
binding
binding energy
fyz.
väzbová energia :: väzbový |
biodiversity
biodiverzita environ.
biography
životopis
biology
biológia
birch
bot.
breza
bird
vták
birth
1.
narodenie
2.
vznik
pôvod
birthday
narodeniny
birth-mark
materské znamienko
birth-place
rodisko
birth-rate
pôrodnosť
biscuit
keks
suchár
bishop
1.
biskup
2.
šach.
strelec
bit
1.
kúsok
2.
udidlo
bite
v.
hrýzť
štípať
n.
1.
pohrznutie
2.
kúsok
bitten
p. bite
bitter
1.
horký
2.
krutý
black
adj.
čierny
n.
1.
čerň
2.
černoch
blackberry
černica
blackbird
zool.
drozd
blackboard
(školská) tabuľa
blacken
1.
černieť
2.
očierniť
blackguard
darebák
blacking
čierna pasta na topánky
blackleg
1.
štrajkokaz
2.
amer. hovor.
falošný hráč
blackmail
n.
vydieračstvo
v.
vydierať
blackout
n.
zatemnenie
v.
zatemniť
blacksmith
kováč
blacksmith's
blacksmith's trade
kováčstvo
bladder
mechúr
blade
1.
steblo
2.
čepeľ
žiletka
blame
n.
1.
hana
2.
vina
v.
1.
hanobiť
2.
viniť
blank
adj.
prázdny

nepopísaný
n.
prázdnota

medzera
blanket
pokrývka
blare
vrieskať
vytrubovať
blast
n.
1.
náraz vetra
2.
ťah pece
v.
vyhodiť do povetria :: povetrie |
blast-furnace
vysoká pec
blaze
n.
žiar

požiar
v.
plápolať

žiariť
blazer
vetrovka
bleach
bieliť
bleak
pustý
ponurý
chmúrny
bleat
bľačať
bled
p. bleed
bleed
krvácať
blemish
n.
1.
chyba
2.
škvrna
v.
1.
poškvrniť
2.
zohyzdiť
blend
n.
zmes
v.
miešať
bless
žehnať

velebiť
blessed
1.
požehnaný
2.
blahoslavený
blessing
požehnanie

milosť
blew
p. blow
blind
adj.
slepý
n.
roletav.
oslepiť
blindfold
so zaviazanými očami :: oči, oko |
blink
1.
blikať
2.
žmurkať
bliss
dokonalé šťastie
veľká radosť
blister
pľuzgier
blizzard
snehová búrka
metelica
block
n.
1.
klát
2.
kladka
3.
blok domov
v.
zatarasiť
blokovať
blockade
n.
blokáda
v.
blokovať
blockhead
hlupák
blond
plavý
svetlý
blond
blonde
plavý
svetlý
blond
blood
krv

blood corpuscle
krvinka
bloodshed
krviprelievanie
bloodthirsty
krvilačný
blood-vessel
cieva
bloody
1.
krvavý
2.
(hrešenie) prekliaty
bloom
n.
kvet
v.
kvitnúť
blossom
n.
kvet
kvety na strome
v.
kvitnúť
blot
n.
škvrna
machuľa
v. (-tt-)
poškvrniť
pošpiniť
blot out
vymazať
blotting-paper
pijak
blouse
blúza
blown
p. blow
blow
n.
rada
úder
v.
duť
fúkať
blow one's nose
vysiakať sa
blow out
sfúknuť
zahasiť
blow up
vyhodiť do povetria :: povetrie |
blue
1.
modrý
2.
skľúčený
blue jeans
texasky
blunder
n.
(hrubý) omyl
chyba
v.
tápať
chybiť
blunt
1.
tupý
2.
neokrôchaný
blur
n.
škvrna
v. (-rr-)
rozmazať
blush
n.
rumeň
rumenec
v.
červenať sa

hanbiť sa
boar
diviak

brav
board
n.
1.
doska
2.
lepenka
3.
strava
4.
výbor
rada
v.
stravovať
stravovať sa
Board of Education
ministerstvo školstva :: školstvo |
boarder
stravník
boarding-house
penzión
boarding-school
internátna škola
boast
n.
pýcha
v.
pýšiť sa
boat
1.
čln
loď
2.
miska
bob
1.
trhnutie
úklon
2.
slang.
šiling
v. (-bb-)
1.
poskakovať
2.
nakrátko ostrihať
bob-sled
boby
bob-sleigh
boby
bodice
živôtik
body
1.
telo
2.
teleso
3.
zbor
bog
bahno
močarina
boil
1.
variť
variť sa
2.
vrieť
boiler
kotol
boisterous
búrlivý

hlučne veselý
bold
1.
odvážny
smelý
2.
bezočivý
Bolshevik
n.
boľševik
adj.
boľševický
bolster
n.
podhlavnica
v.
podopierať
bolt
n.
1.
závora
2.
skrutka s naticou
v.
1.
zavrieť na závoru
2.
utiecť
3.
zhltnúť (rýchlo)
bomb
n.
bomba
puma
v.
bombardovať
bomber
bombardér
bond
n.
1.
puto
2.
dlhopis
v.
zaistiť úpisom
bondage
1.
poddanstvo
otroctvo
2.
zajatie
bonds
1.
putá
2.
obligácie

cenné papiere :: cenný papier |
bone
kosť
bonfire
vatra
bonnet
1.
čepiec
2.
motori.
kapota
bonus
prémia
bony
kostnatý
boo
prejaviť nesúhlas hučaním
booby
neogabanec
hlupák
book
n.
1.
kniha
2.
zošit
v.
1.
zapísať do knihy
2.
účtovať
3.
rezervovať
rezervovať si

objednať
bookbinder
knihár
book-case
knižnica
booking-office
(staničná) pokladnica
book-keeper
účtovník
book-keeping
účtovníctvo
booklet
brožúra
bookseller
kníhkupec
book-shop
kníhkupectvo
book-stall
stánok
kiosk
boom
n.
1.
trám
2.
konjunktura
v.
dunieť
boot
(vysoká) topánka
booth
búdka

kabína
boot-lace
šnúrka do topánok
boots
hotelový sluha
booty
korisť
booze
hovor.
slopať
boozy
opitý
border
n.
1.
okraj
2.
pohraničie
v.
obrúbiť

ohraničiť
bore
n.
1.
nebožiec
2.
nudný človek
v.
1.
vŕtať
2.
nudiť sa

bore p. bear
bored
unudený
born
narodený

born p. bear
borrow
požičasť si
bosom
prsia
bosom-friend
dôverný priateľ
boss
šéf
pán
botany
botanika
both
obaja
both and
aj ... aj
bother
n.
ťažkosť
v.
obťažovať

trápiť
bottle
fľaša
bottom
dno

spodok
bottommost
najspodnejší
bough
konár
bought
p. buy
boulder
balvan
bounce
odraziť
odraziť sa

odskočiť
bunce into
vbehnúť do
bound
n.
skok
v.
1.
skočiť
2.
ohraničiť

bound p. bind
boundary
hranica
boundless
nekonečný
bounteous
štedrý
bounty
štedrosť
bouquet
kytica
bourgeois
n.
buržuj
meštiak
adj.
buržoázny
meštiacky
bourgeoisie
buržuázia
bow
n.
1.
poklona
úklon
2.
predok lode :: loď |
3.
luk
4.
sláčik
5.
oblúk
6.
stuha
v.
1.
zohnúť
zohnúť sa
2.
pokloniť sa
bowels
črevá
vnútornosti
bowl
1.
misa
2.
čaša
box
n.
1.
bot.
zimozeleň
2.
škatuľa
debna
3.
div.
lóža
4.
búdka
5.
úder
v.
1.
box s.o.'s ear(s)
dať zaucho
2.
boxovať
boxing
box
Boxing-day
druhý vianočný sviatok
box-office
(divadelná) pokladnica
boy
chlapec
bra
hovor.
podprsenka
bracelet
náramok
bracelets
putá
braces
traky
bracket
n.
1.
podpora
konzola
2.
zátvorka
v.
dať do zátvorky
brag
(-gg-)
chvastať sa
braid
v..
zapletať vlasy
n.
vrkoč
brain
1.
mozog
2.
rozum
brains
hovor.
inteligencia
brake
n.
brzda
v.
brzdiť
bramble
černica
bran
otruby
branch
1.
vetva
2.
pobočka
filiálka
brand
n.
1.
(vypákené) znamenie
2.
značka tovaru
druh tovaru
v.
1.
vypáliť znamenie
2.
pren.
označiť
brandy
koňak
brass
n.
mosadz
adj.
mosadzný
brass-band
dychový orchester
brave
adj.
statočný
v.
vzdorovať čomu
bravery
statočnosť
brawl
ruvačka
brawny
silný
svalnatý
brazen
1.
mosadzný
2.
bezočivý
breach
1.
prielom
trhlina
2.
porušenie
nedodržanie
3.
prerušenie
bread
chlieb
bread and butter
chlieb s maslom
breadth
šírka
bread-winner
živiteľ rodiny :: rodina |
break
n.
prestávka
v.
1.
zlomiť
zlomiť sa
rozbiť
rozbiť sa
pretrhnúť
pretrhnúť sa
2.
porušiť
nedodržať
3.
prerušiť
4.
prekonať rekord
5.
šetrne oznámiť správu :: správa |
6.
skrotiť
break down
zrútiť sa
break off
prerušiť
break out
vypuknúť
break up
1.
(o schôdzi) rozísť sa
2.
(o škole) konšiť sa
3.
(o počasí) meniť sa
break-down
zrútenie
breakfast
raňajky
break-neck
krkolomný
nebezpečný
breast
prsia
hruď
breath
dych
dýchanie
breathe
dýchať
breathing
dýchanie
breathless
bez dychu
zadychčaný
breed
post.
1.
plemeno
2.
rasa
3.
druh
v.
1.
plodiť
rodiť
2.
pestovať
3.
vychovať
breeding
1.
plodenie
2.
výchova
3.
chov zvierat
breeze
vánok
brevity
stručnosť
brew
variť pivo
brewery
pivovar
bribe
n.
úplatok
v.
podplácať
bribery
úplatnosť
brick
tehla
bricklayer
murár
bride
nevesta
bridegroom
ženích
bridesmaid
družička
bridge
1.
most
mostík
2.
kart.
bridž
bridge-head
predmostie
bridle
uzda
brief
adj.
krátky
stručný
v.
informovať
dať inštrukcie
brief-case
aktovka
brigade
voj.
brugáda
bright
1.
jasný
2.
veselý
3.
bystrý
4.
pestrý
živý
brighten
vyjasniť
vyjasniť sa
brilliant
adj.
skvelý
žiarivý
geniálny
n.

briliant
brim
okraj
bring
priniesť
priviesť
bring about
spôsobiť
bring to an end
ukončiť
bring up
vychovať
brink
okraj priepasti :: priepasť |
brisk
živý
čulý
bristle
n.
štetina
v.
ježiť sa
Britain
Británia
British
britský
brittle
krehký
broach
1.
naraziť sud
2.
dať na pretras
3.
zaviesť reč na
broad
široký
broadcast
v.
vysielať rozhlasom
n.
1.
rozhlas
2.
vysielanie
broadcasting
vysielanie
broke
p. break
broken
1.
rozbitý
zlomený
2.
(o jazyku)
lámaný

broken p. break
broker
komisionár
sprostredkovateľ

vedúci dražby :: dražba |
bronze
n.
bronz
adj.
bronzový
brooch
brošňa
brood
1.
sedieť na vajciach
2.
dumať
brook
potok
brown
n.
hnedá farba
adj.
1.
hnedý
2.
opálený
brown bread
čierny chlieb
brown paper
papier na balenie
brown sugar
polorafinovaný cukor
v.
1.
na hnedo farbiť
na hnedo zafarbiť
2.
hnednúť
zhnednúť
ohorieť
build
stavť
build up
vybudovať
builder
staviteľ
building
1.
budova
2.
stavba
built
p. build
bulb
1.
hľuza
2.
žiarovka
Bulgaria
Bulharsko
bulk
1.
lodný náklad
2.
množstvo
väčšina čohosi
3.
objem
bulky
objemný
bull
býk
bujak
bullet
guľka
strela
bulletin
správa
buletin
bully
n.
1.
tyran
2.
šport.
vhadzovanie
v.
zastrašovať
tyranizovať
bullwork
1.
bašta
val
2.
záštita
bumble-bee
čmeliak
bump
n.
1.
rana
náraz
2.
hrča
v.
naraziť
bumper
amer.
nárazník
bun
hrozienkový bochníček
bunch
1.
zväzok
chumáč
2.
kytica
strapec
bunch of grapes
strapec hrozna :: hrozno |
bundle
1.
batôžtek
noša
2.
otiepka
bungalow
1.
chata
2.
rodinný domček
bunny
zajačik
buoy
1.
bója
2.
záchranný pás
burden
n.
bremeno
v.
1.
zaťažiť
2.
naložiť
bureau
úrad

byro
bureaucracy
byrokracia
burglar
zlodej
vlamač
burglary
vlámanie
burial
pohreb
burn
v.
1.
horieť
2.
páliť
3.
popáliť
n.
popálenina
burnt
p. burn
burst
prasknúť
puknúť
bury
1.
pochovať
2.
zakopať
bus
autobus
bush
ker
krík
bushel
dutá miera (36,3 l)
business
1.
zamestnanie
2.
záležitosť
3.
povinnosť
4.
obchod
businessman
obchodník
bust
poprsie
busta
bustle
n.
ruch
v.
1.
pobiehať
2.
usilovať sa
snažiť sa
busy
1.
zamestnaný
majúci prácu :: práca |
zaneprázdnený
2.
živý
čulý
rušný
3.
amer.
(telefón) obsadený
but
spoj.
ale
avšak
adv.
len
prep.
okrem
be all
skoro
takmer
be for
bez
butcher
mäsiar
butler
lokaj
butt
1.
terč
2.
voj.
pažba
butter
maslo
butter-cup
bot.
blyštek
butterfly
motýľ
buzz
n.
bzukot
v.
bzučať
buzzard
zool.
kaňa
jastrab
buttock
zadok
button
n.
gombík
v.
button up
zapnúť
zapnúť sa
pozapínať
buy
kúpiť
buyer
kupec
by
adv.
vedľa
prep.
pri
okolo
do
podľa
pomocou
prostredníctvom
by and by
onedlho
by chance
náhodou
by day
vo dne :: deň |
by heart
naspamäť
by land
po zemi
by now
doposiaľ
by the way
mimochodom
by-election
doplňvacie voľby
by-product
vedľaší produkt
by-way
postranná cesta :: postranný |
vedľajšia cesta :: vedľajší |
C   Anglicko-slovenský slovník
c
[si:]
3. písmeno anglickej abecedy
hud.
C
C, c (nota, tón)
hud.
C clef
C kľúč
hud.
C double-flat
ceses
hud.
C major
C dur
c. o. d.
(cash on delivery) na dobierku :: dobierka |
C. P.
(Communist Party)
komunistická strana
cab
taxík
cabbage
hlávková kapusta

kel
cabin
1.
chatrč
chalúpka
2.
kajuta
kabína
cabinet
1.
izbička
kabinet
2.
kabinet
vláda
3.
skrinka
vitrína
cable
n.
1.
lano
2.
kábel
3.
telegram
v.
kábelovať
telegrafovať
cabman
taxikár
cacao
kakaovník
cackle
gagot
kotkodákanie

chichot
cad
grobian
cadre
káder
café
kaviareň
cafeteria
automat
amer.
bufet
cage
n.
klietka
v.
zatvoriť do klietky
cake
1.
koláč
buchta
torta
2.
kus (mydla)
tabuľka (čokolády)
calamity
pohroma
calculate
počítať
vypočítať
calculate on
spoliehať sa
calculation
výpočet
calendar
kalendár
calf
1.
teľa
2.
lýtko
call
n.
1.
volanie
2.
telefónny hovor
3.
návšteva
v.
1.
volať
2.
navštíviť
3.
kričať
4.
nazývať
call attention to
upozorniť na
call for
1.
vyžadovať
2.
zastaviť sa po
call off
odvolať
call on
navštíviť
call up
1.
povolať na vojnu :: vojna |
2.
telefonovať

caller
návštevník
calling
1.
volanie
2.
povolanie
zamestnanie
callous
necitný

človek s hrošou kožou :: hrošia koža, hroší |
callow
neoperený
calm
adj.
tichý
pokojný
n.
ticho
pokoj
v.
upokojiť
upokojiť sa
calm down
utíšiť sa
calory
kalória
calumny
ohováranie
came
p. come
camel
ťava
camera
fotografický aparát
kamera
camouflage
n.
kamufláž
maskovanie
v.
zamaskovať
camp
n.
tábor
v.
táboriť
campaign
1.
vojenské ťaženie
2.
kampaň
camp-fire
táborák
can
1.
môcť
1.
I can
môžem
2.
viem

2.
n.
1.
plechovka
2.
amer.
konzerva
v. (-nn-)
konzervovať
Can you help us with customs clearance?
Pomôžete nám pri colnom vybavení? :: pomôcť colné vybavenie, colný |
Canada
Kanada
Canadian
kanadský
canal
(umelý) kanál
prieplav
canary
kanárik
cancel
(-ll-)
prečiarknuť
zrušiť

odvolať
cancer
rakovina
candid
úprimný
candidate
kandidát
candle
sviečka
cannibal
ľudožrút
candy
amer.
cukrík
cane
1.
trstina
2.
palica
3.
trstenica
cannon
delo
cannot
nemôcť
cannot keep his mouth shut
ísť s niečím na trh :: niečo |
canoe
[kə'nu:]
kanoe
cant
pokrytectvo
canteen
kantína
závodná jedáleň
canvas
1.
maliarske plátno
2.
lodná plachta
canvass
agitovať
canyon
kaňon
cap
1.
čiapka
2.
viečko
capability
schopnosť
capable
schopný
capacity
1.
kapacita
2.
(o množstve)
obsah
3.
funkcia
cape
1.
kapucňa
2.
mys
caper
veselo poskakovať
capital
n.
1.
hlavné mesto
2.
kapitál
adj.
1.
hlavný

hrdelný
capital letter
veľké písmeno :: veľký |
capitalism
kapitalizmus
capitalist
n.
kapitalista
adj.
kapitalistický
capitulate
kapitulovať
vzdať sa
capitulation
kapitulácia
capricious
vrtošivý
Capricorn
astron.
Kozorožec
capsize
prevrhnúť
prevrhnúť sa
captain
kapitán
caption
filmový titulok
captivate
upútať
captive
n.
zajatec
adj.
zajatý
captivity
zajatie
capture
n.
1.
zajatie
2.
dobytie
v.
1.
chytiť
zajať
2.
upútať (pozoronosť)
car
1.
voz
2.
auto
3.
amer.
vagón
caravan
1.
karavána
2.
obytný voz
caraway
rasca
carbon
uhlík
carbon-paper
uhlový papier
carburettor
['ka:bjurətə]
karburátor
card
1.
karta
2.
vizitka
cardboard
lepenka
cardigan
pletená vesta :: pletený |
cardinal
základný
najdôležitejší

cardinal points
svetové strany :: svetový, svetová strana |
care
n.
starosť
starostlivosť
v.
starať sa
dbať

care of
na adresu
career
kariéra
životná dráha :: životný |
careful
1.
starostlivý
2.
opatrný
careless
1.
bezstarostný
2.
nedbanlivý
caress
[kə'res]
n.
pohladkanie
v.
hladkať
maznať sa
care-taker
1.
domovník
2.
strážca
carefare
amer.
cestovné
cargo
lodný náklad
caricature
n.
karikatúra
v.
karikovať
carnation
bot.
klinček
carnival
karneval
carnivorous
mäsožravý
carol
koleda
Carolina
Karolína
carp
kapor
carpenter
tesár
carpet
koberec
carpet beater
pracháč
carriage
1.
voz
koč
2.
železničný vozeň
3.
doprava
4.
dopravné
5.
držanie tela
správanie
carriage free
vyplatené
carrier
1.
nosič
nositeľ
2.
dopravca
carrot
mrkva
carry
nosiť
carry on
pokračovať
carry out
uskutočňovať
vykonávať
cart
kára
vozík
cart-load
náklad
fúra
cartoon
karikatúra
film.
groteska
cartridge
náboj
carve
1.
krájať
2.
vyrezávať
carver
rezbár
case
1.
prípad
2.
súdny spor3.
gram.
pád
4.
puzdro
5.
škatuľa
debna
cash
n.
hotové peniaze
hotovosť
v.
1.
preplatiť
2.
inkasovať
cashier
pokladník
cask
sud
casket
1.
kazeta
2.
amer.
truhla
cast
v.
1.
hádzať
2.
hodiť
3.
odliať
n.
odliatok
cast iron
liatina
castaway
stroskotanec
caste
kasta
castle
1.
hrad
zámok
2.
šach.
veža
casual
náhodný
casualty
zranený človek
casualties
straty na životoch vo vojne
cat
mačka
catarrh
katar
catastrophe
katastrofa
catch
n.
úlovok
korisť
v.
1.
chytiť
stihnúť
nachytať koho
2.
pochopiť
catch a glimps of
letmo zazrieť
catch cold
prechladnúť
catch fire
vznietiť sa
vzplanúť
catch s.o. off guard/with his pants down/(hovor.) flat-footed
nachytať kho na hruškách :: hruška, hrušky |
category
kategória
cater
1.
zásobovať potravinami
2.
fig.
starať sa
caterpillar
húsenica
caterpillar tractor
pásový traktor
cathedral
katedrála
cathode
katóda
catholic
katolík
cattle
dobytok
Caucasus
p. the Caucasus
caught
p. catch
cauldron
kotol
cauliflower
karfiol
cause
n.
1.
príčina
2.
dôvod
3.
súdny spor
v.
1.
spôsobiť
2.
zapríčiniť
caution
1.
opatrnosť
2.
vystraha
cautious
opatrný
obozretný
cavalry
kavaléria
jazda
cave
jaskyňa
cavern
veľká jaskyňa
cavity
dutina
cease
1.
prestať
2.
zastaviť
ceaseless
neustály
cede
odstúpiť
prenechať
ceiling
povala
celebrate
oslavovať
celebrated
slávny
celebration
oslava
celebrity
1.
sláva
2.
celebrita
celery
zeler
celestiel
nebeský
celestial bodies
nebeské telesá
cell
1.
cela
2.
bunka
cellar
pivnica
cellular
bunečnýť
cellulose
celulóza
cemetery
cintorín
censorship
cenzúra
censure
n.
1.
hana
2.
výčitka
kritika
v.
haniť
karháť
2.
odsudzovať
census
sčítanie ľudu
cent
stotina dolára (minca)
centenary
storočnica
centipede
stonožka
central
1.
stredný
2.
ústredný
centre
1.
stred
2.
stredisko
3.
ústredie
century
storočie
ceramic
[si'raemik]
keramický
cereals
obilie
obilniny
ceremonial
obradný
ceremony
obrad
ceremónia
certain
1.
istý
2.
určitý
certainly
iste
zaiste
certainty
istota
certificate
1.
vysvedčenie
osvedčenie
2.
potvrdenie
certify
potvrdiť
certitude
istota
cessation
zastavenie
cession
odstúpenie
chaff
plevy
chaffinch
zool.
pinka
chain
n.
raťaz
v.
spútať
chair
1.
stolička
2.
katedra
3.
predsedníctvo
chairman
predseda
chalet
horská chata
chalice
kalich
chalk
krieda
challenge
n.
výzva
v.
1.
vyzvať
2.
vzdorovať
3.
popierať
chamber-maid
chyžná
chamois
['šaemwa:]
kamzík
champion
1.
preborník
šampión
2.
zástanca
champion of
bojovník za
championship
majstrovstvo
chance
n.
1.
náhoda
2.
šťastie
3.
príležitosť
možnosť
adj.
náhodný
chancellor
kancelár
Chancellor of the Exchequer
minister financií :: financie |
chandelier
[,šaendi'liə]
luster
change
n.
1.
zmena
premena
2.
výmena
3.
drobné
v.
1.
meniť
meniť sa
2.
vymeniť
vymeniť si
3.
amer.
prezliecť sa
4.
prestúpiť
changeable
premenlivý
channel
1.
(prírodný) prieplav
kanál
2.
riečisko
chaos
zmätok
chaos
chap
hovor.
chlapík
chapel
kaplnka
kostolík
chapter
kaptiola
char
(-rr-)
zuhoľnatieť
character
1.
charakter
povaha
2.
značka
písmeno
3.
(v hre) postava
characteristic
adj.
charakteristický
typický
n.
vlastnosť
charcoal
drevené uhlie
charge
n.
1.
náboj
nálož
2.
poplatok
3.
úkol
4.
dozor
5.
obvinenie
v.
1.
(pušku) nabiť
2.
poveriť
3.
obviniť
4.
účtovať
počítať cenu :: cena |
5.
amer.
tvrdiť
charitable
dobročinný
charity
1.
láska k blížnemu
2.
dobročinnosť
charm
n.
1.
kúzlo
čaro
2.
pôvab
v.
očariť
charming
pôvabný
roztomilý
chart
1.
lodná mapa
2.
diagram
charter
n.
charta
v.
najať loď
charwoman
upratovačka
chaise
n.
poľovačka
v.
1.
poľovať
chaise out
vyhrať
chaste
cudný
chastise
trestať
chastity
cudnosť
chat
(-tt-) v.
hovoriť
rozprávať
rozprávať sa
n. hovor.
rozprávanie
chatter
tárať
cheap
adj.
lacný
adv.
lacno
cheat
n.
1.
podvod
2.
podvodník
v.
podviesť
hovor.
napáliť
check
n.
1.
kontrola
2.
zadržanie
3.
šach
4.
amer.
šek
v.
1.
kontrolovať
2.
zadržať
3.
dať šach
4.
zatrhnúť
checked
kockovaný
károvaný
cheek
1.
tvár
líce
2.
hovor..
bezočivosť
cheekbone
lícna kosť
cheeky
hovor.
drzý
cheer
n.
1.
nálada
2.
ovácie
volanie na slávu
v.
1.
naplniť radosťou
2.
rozveseliť sa
cheer on
povzbudiť
povzbudzovať
cheerful
radostný
veselý
cheerio
1.
hovor.
servus
2.
prípitok na zdravie
cheese
syr
cheesemonger
obchodník s mliečnymi výrobkami
chemise
(dámska) košeľa
chemist
1.
chemik
2.
lekárnik
chemistry
chémia
cheque
šek
chequered
kockovaný
cherish
zachovať (pamiatku, nádej)
cherry
čerešňa
chess
šach
chess algorithm implementation
implementácia šachového algoritmu :: šachový, algoritmus |
chess-board
šachovnica
chest
1.
debna
truhla
2.
prsia
hruď
chest of drawers
bielizník
chestnut
n.
1.
gaštan
2.
fig.
starý vtip
adj.
gaštanový
chew
žuvať
chewing-gum
žuvacia guma
Chicago
Chicago (mesto v USA)
chicken
kurča
chicken-pox
ovčie kiahne
chief
n.
náčelník
veliteľ
šéf
adj.
hlavný
chiefly
hlavne
chieftain
náčelník
child
dieťa
children
deti p. child
childbirth
pôrod
child-hood
detstvo
childish
1.
detský
2.
detinský
childlike
detský
ako dieťa
chill
n.
1.
chlad
zima
2.
prechladnutie
adj.
chladný
v.
ochladiť
schladiť
chilly
chladný
studený
chime
1.
zvonková hra :: zvonkový |
2.
časové znamenie v rádiu :: časový, rádio |
chimney
komín
chimneysweep
kominár
chimpanzee
šimpanz
chin
brada
China
Čína
china
n.
porcelán
adj.
porcelánový
chink
štrbina
chip
n.
trieska
črepina
v. (-pp-)
narúbať triesky :: trieska |
chips
hovor.
pražené zemiaky :: pražený zemiak |
chirp
čvirikať
chisel
dláto
chivalrous
['šivəlrəs]
rytiersky
gavaliersky
chlorine
chlór
chocolate
čokoláda
choice
n.
voľba
výber
adj.
vybraný
choir
1.
spevácky zbor
2.
chór
choke
1.
dusiť
dusiť sa
2.
škrtiť
choose
vybrať si
zvoliť si
chop
n.
kotleta
v. (-pp-)
sekať
štiepať
chord
1.
struna
2.
mat.
tetiva
3.
akord
chore
[čo:]
drobná práca :: drobný |
chorus
1.
spevácky zbor
2.
refrén
chose
p. choose
christen
krstiť
pokrstiť
Christianity
kresťanstvo
Christmas
Vianoce
Christmas-Day
prvý sviatok vianočný
Christmas Eve
Štedrý večer
chromium-plated
pochrómovaný
chronic
chronický
chronicle
kronika
chronological
chronologický
chronology
chronológia
chubby
bucľatý
chuckle
smiať sa pod fúzy
chum
dobrý priateľ
chunk
kus
church
1.
kostol
2.
cirkev
churchyard
cintorín
cider
mušt
cigar
cigara
cigarette
cigareta
cinder
troska
škvara
cinema
kino
cinamon
škorica
cipher
n.
1.
nula
2.
šifra
v.
1.
počítať
2.
šifrovať
circle
n.
kruh
krúžok
v.
krúžiť
circuit
obeh
kruh
circular
adj.
1.
kruhový
2.
okružný
n.
obežník
circulate
obiehať
circulation
1.
obeh
cirkulácia
2.
(o novinách) náklad
circumference
obvod kruhu
circumstance
okolnosť
circumstantial
podrobný
rozvláčny
circus
1.
cirkus
2.
kruhové námestie :: kruhový |
cistern
cisterna
cite
citovať
citizen
občan
mešťan
city
mesto
veľkomesto
civic
občiansky
civil
1.
občiansky
civilný
2.
zdvorilý
Civil Service
štátna služba
správa
civilian
civilista
civility
zdvorilosť
civilization
civilizácia
clad
oblečený
claim
v.
1.
požadovať
2.
tvrdiť
3.
potrebovať
n.
1.
požiadavka
2.
nárok
3.
tvrdenie
4.
pohľadávka
oprávnenie

nárok
5.
ťažbové právo
clamour
krik
hluk
clan
rod
clandestine
tajný
utajený
clang
n.
zvonivý zvuk
v.
znieť
clap
n.
úder
rana
v. (-pp-)
klopať
tlieskať
clarify
vyjasniť
vyčistiť
clash
n.
1.
štrngot
2.
zrážka
v.
1.
štrngať
cvendžať
2.
zraziť sa
clasp
n.
háčik
sponka
v.
upevniť
zovrieť
class
n.
1.
trieda
2.
ročník
adj.
triedny
v.
triediť
zaradiť
class-consciousness
triedne uvedomenie :: triedny |
class-struggle
triedny boj
classic
adj.
klasický
vzroný
n.
klasik
classical
klasický (na rozdiel od moderného)
classification
klasifikácia
triedenie
classify
klasifikovať
triediť
clatter
n.
dupot
rinčanie
v.
klopkať
dupať
rinčať
clause
1.
klauzula
2.
vedľajšia veta :: vedľajší |
claw
n.
pazúr
v.
škriabať
driapať
clay
hlina
íl
clean
adj.
čistý
adv.
celkom
úplne
v.
čistiť
clean up
vyčistiť
cleanliness
čistota
cleanly
[kli:nli]
čisto
['klenli]
čistotný
clear
adj.
1.
jasný
2.
zreteľný
3.
netto
v.
vyčistiť
vyjasniť
clear away
odstrániť
cleave
rozštiepiť
rozštiepiť sa
clemency
láskavosť
miernosť
clench
1.
zovrieť
2.
vyjasniť
vyjasniť sa
clergy
duchovenstvo
clergyman
duchovný
kňaz
clerk
úradník
clever
1.
múdry
2.
obratný
client
klient
zákazník
cliff
útes
climate
podnebie
climatic
klimatický
climax
1.
klimax
2.
vyvrcholenie
climb
1.
šplhať sa
2.
stúpať
climb down
liezť dolu
cling
linúť
clink
štrngať
clip
skoba

sponka
cloak
1.
plášť
2.
fig.
pláštik
cloak-room
šatňa
clock
hodiny
close
adj. [kləus]
1.
uzatvorený
2.
tesný
3.
 dusný
adv.
blízko
tesne pri
n.
koniec
záver
v. [kləuz]
zatvoriť

ukončiť
close shtut
pevne uzavretý
pevne uzatvorený
hermeticky uzatvorený
closet
1.
komôrka
skriňa v stene
2.
záchod
clot
chumáč
cloth
1.
látka
súkno
2.
obrus
3.
plátno
clothe
1.
obliecť
obliekať
2.
pokryť
clothes
1.
šaty
2.
bielizeň
cloud
n.
mrak
oblak
v. (o mrakoch)
zatiahnuť sa
zamračiť sa
cloud-burst
prietrž mračien
cloudless
bezoblačný
cloudy
zamračený
clove
(korenie) klinček
clover
ďatelina
clown
šašo
klaun
club
1.
kyjak
palica
2.
klub
clue
1.
stopa k záhade
2.
niť deja
clumsy
neohrabaný
nemotorný
clung
p. cling
cluster
n.
strapec
v.
hromadiť sa
clutch
motor.
spojka
Co.
(company)
(obchodná)
spoločnosť
c/o
(care of) na adresu :: adresa |
coach
n.
1.
koč
2.
vagón
3.
autokar
4.
tréner
v.
trénovať
coal
uhlie
coal-field
uhoľná oblasť :: uhoľný |
coal-mine
uhoľná baňa :: uhoľný |
coal-pit
(povrchová) uhoľná baňa :: uhoľný |
coarse
hrubý
drsný
coast
(morský) breh
pobrežie
coat
n.
1.
kabát
2.
náter
v.
natrieť
coat of arms
erb
coax
1.
lichotiť
2.
prehovárať
cobbler
príštipkár
cobweb
pavučina
cock
n.
1.
kohút
2.
kohútik
v.
postaviť
cock-eyed
škuľavý
amr.
opitý na mol
cockney
1.
rodený Londýnčan
2.
londýnske nárečie :: londýnsky |
cockroach
zool.
šváb
cocktail
koktail
cocoa
kakao
coconut
kokosový orech
cod
treska
cod-liver
rybí tuk
code
n.
1.
zákonník
2.
predpisy
v.
šifrovať
coerce
donútiť
coercion
donútenie
coffee
káva
coffee-beans
zrnká kávy :: zrnko kávy, káva |
coffin
rakva
truhla
cogwheel
ozubené koleso :: ozubený |
coherence
súvislosť
súdržnosť
coherent
súvislý
coil
n.
1.
kotúč
závit
2,
cievka
v.
skrútiť sa
stočiť
stočiť sa
coin
n.
peniaz
minca
v.
raziť
coincide
zhodovať sa
coincidence
zhoda
coke
koks
cold
adj.
studený
chladný
n.
1.
chlad
zima
2.
prechladnutie
nádcha
collaboration
spolupráca
collapse
n.
zrútenie
v.
zrútiť sa
collar
1.
golier
2.
obojok
collar-bone
kľúčna kosť :: kľúčny |
colleague
kolega
collect
1.
zbierať
zhromaždiť
2.
inkasovať
collection
1.
zbierka
2.
kolekcia
collective
kolektívny
hromadný
college
vysoká škola
fakulta

kolégium
collide
zraziť sa
collier
baník
colliery
uhoľná baňa :: uhoľný |
collision
zrážka
colloquial
hovorový
colon
dvojbodka
colonel
plukovník
colonial
koloniálny
colonization
kolonizácia
colony
kolónia
Colorado-beetle
zool.
pásavka zemiaková
colossal
obrovský
kolosálny
colour
n.
farba
v.
farbiť
colours
zástava
Columbia
Kolumbia (štát v USA)
column
1.
stĺp
2.
stĺpec
3.
kolóna
comb
n.
hrebeň
v.
česať
česať sa
combination
spojenie
kombinácia
combinations
kombiné
combine
n.
1.
kombinát
2.
kombajn
v.
spojiť
spojiť sa
cumbustible
horľavina
combustion
spaľovanie
combustion-engine
spaľovací motoro
come
prísť

pricestovať

come about
stať sa
come along
poď so mnou
ponáhľať sa
come by
prísť k niečomu
nadobudnúť niečo
come in
vstúpiť
come out
vyjsť
come round
prísť na návštevu :: návšteva |
come to a deadlock
dostať sa do slepej uličky :: slepá ulička slepý |
come to an end
skončiť
skončiť sa
come true
vyplniť sa
comedian
komik
comedy
komédia
comely
pôvabný
pekný
comet
kométa
comfort
n.
1.
pohodlie
2.
útecha
v.
utešiť
comfortable
pohodlný
comic
komický
smiešny
comma
čiarka
command
n.
1.
rozkaz
2.
velenie
3.
ovládanie
znalosť
v.
1.
rozkazovať
2.
veliť
3.
ovládať
4.
disponovať
commander
veliteľ
commandment
prikázanie
commemorate
(pamiatku) pripomínať
commence
začať
commencement
začiatok
commend
odporúčať
commendable
odporúčania hodný
comment
n.
poznámka

komentár
v.
komentovať
commentator
komentátor
commerce
obchod
commercial
obchodný
commission
n.
1.
úloha

poverenie
2.
komisia
3.
provízia
v.
poveriť
commissioner
komisár
commit
(-tt-)
1.
spáchať
commit to
odovzdať
zveriť
commitment
záväzok
committee
výbor

komisia
commodity
tovar

užitočný predmet
common
1.
obecný
2.
obyčajný bežný
3.
spoločný
common sense
zdravý rozum
commonplace
n.
fráza
banálnosť
adj.
všedný
otrepaný
commons
obyčajní ľudia :: obyčajný človek |
commonwealth
štáty
commotion
otras

zmätok
commune
1.
obec
2.
komúna
communicate
1.
povedať
oznámiť
2.
byť v spojení :: spojenie |
communication
komunikácia
communism
komunizmus
communist
n.
komunista
adj.
komunistický
community
1.
spoločenstvo
2.
obec
3.
verejnosť
commute
zmeniť
zameniť
compact
pevný
companion
1.
druh
spoločník
2.
sprievodca (kniha)
company
spoločnosť
comparable
porovnateľný
comparative
n. gram.
druhý stupeň prídavných mien
komparatív
adj.
1.
pomerný
2.
porovnávací
compare
porovnať
compare to
prirovnávať
compare with
porovnávať

__________
examine two or more objects, ideas, people,
etc., and note similarities and differences.
comparision
1.
prirovnanie
2.
gram., lingv.
stupňovanie
compartment
oddelenie
compass
1.
objem
obvod
2.
kompas
compasses
kružidlo
compassion
súcit
compassionate
súcitný
compatible
zlučiteľný
compatriot
krajan
compel
/-ll-)
prinútiť
donútiť
nútiť
compendium
stručný výťah
resumé
compensate
nahradiť
odškodniť komu čo
compensation
odškodné
náhrada
compete
súťažiť
konkurovať
competence
1.
kompetencia
príslušnosť
2.
schopnosť
kvalifikácia
competent
1.
kompetentný
príslušný
2.
schopný
kvalifikovaný
competition
súťaž
konkurencia
competitor
1.
konkurent
súťažiaci
2.
pretekár
compile
skladať
zozbierať
complacency
samoľúbosť
complain
ponosovať sa
complaint
1.
sťažnosť
2.
žaloba
3.
choroba
comlement
gram., lingv.
doplnok
complete
adj.
úplný
v.
1.
doplniť
2.
dokončiť
completely
úplne
celkom
complition
1.
doplnenie
2.
dokončenie
comlex
zložitý
complexion
pleť
compliance
p. in compliance with
complicated
zložitý
compliment
n.
1.
poklona
2.
pochvala
v.
blahoželať
complimentary
zdvorilostný
comply
1.
prispôsobiť sa
poddať sa
2.
vyhovieť
component
zložka
compose
1.
skladať
2.
komponovať
3.
urovnať spor
compose o.s.
upokojiť sa
composed
pokojný
composer
skladateľ
composition
1.
skladba
2.
zloženie
3.
kompozícia
compositor
sadzač
composure
pokojná myseľ
compound
v.
miešať
n.
zloženina

zmes
adj.
zložený
comprehend
1.
pochopiť
2.
zahrnúť
comprehensible
pochopiteľný
zrozumiteľný
comprehensive
súhrnný

chápavý
compress
n.
obklad
v.
stlačiť
comprise
obsahovať

skladať sa z
compromise
n.
kompromis
vyrovnanie
v.
1.
dohodnúť sa
urovnať
2.
kompromitovať
compulsion
nátlak
compulsory
povinný
compunction
výčitky svedomia
compute
počítať
vypočítať
computer
počítač
comrade
súdruh
concave
dutý
conceal
skryť
zatajiť
concede
1.
priznať
2.
pripustiť

zaručiť
conceit
namyslenosť
conceited
namyslený
conceive
1.
počať dieťa
2.
predstaviť si
concentrate
sústrediť
sústrediť sa

koncentrovať
concentration
sústredenie
koncentrácia

zhustenie
concentration camp
koncentračný tábor
concept
pojem
conception
1.
poňatie
2.
počatie
concern
n.
1.
záujem
2.
záležitosť
vec
3.
účasť
4.
koncern
v.
1.
týkať sa
2.
zaujímať sa
concerning
vzhľadom na
concertina
ťahacia harmonika
concession
ústupok
conciliate
zmierniť
conciliatory
zmierlivý
concise
stručný
conclude
1.
skončiť
skončiť sa
2.
uzavrieť
conclusion
1.
záver
koniec
2.
uzavretie
concord
zhoda
harmónia
conceptual
pojmový
concrete
n.
betón
adj.
1.
konkrétny
2.
betónový
concur
(-rr-)
1.
zbehnúť sa
2.
súhlasiť
concussion
otras
condemn
1.
odsúdiť

posúdiť
2.
zhabať
condemnation
odsúdenie
condensation
zustenie
condense
zhustiť
kondenzovať
condescend
znížiť sa
condescending
blahosklonný
condition
1.
podmienka * on condition that iba ak; on no condition v žiadnom prípade
2.
stav
conditioning
klimatizácia
condolence
sústrasť * please accept my condolences prijmite moju sústrasť :: prijať sústsrasť |
condone
odpustiť

nahradiť
conduct
n.
správanie
správanie sa
v. [kən'dakt]
1.
biesť
2.
dirigovať
conductor
1.
vodca
sprievodca
2.
dirigent
cone
1.
kužeľ
2.
bit.
šuška
confection
1.
sladkosti
2.
konfekcia (pre ženy)
confectioner
cukrár
confer
(-rr-)
1.
udeloť
2.
radiť sa
diskutovať
conference
konferencia
porada * be in conference byť na porade
confess
1.
priznať
2.
spovedať sa
confession
1.
priznanie
2.
spoveď
confide
confide in
dôverovať
confide to (o tajomstve)
zveriť
confidence
1.
dôvera
2.
dôvernosť
confident
presvedčený
confidential
dôverný
confine
1.
obmedziť
2.
uväzniť
confinement
1.
obmedzenie
2.
uväznenie
3.
pôrod
confirm
potvrdiť
confirmation
potvrdenie
confiscate
zabaviť
zhabať
conflagration
požiar
conflict
n.
1.
spor
2.
rozpor
v. [kən'flict]
byť v rozpore

odporovať si
confluence
sútok (riek)
conform
conform to
prispôsobiť
conformity
zhoda
súhlas
confront
1.
konfrontovať
2.
čeliť
confuse
zmiasť
popliesť
confusion
zmätok
congenial
1.
spriaznený
2.
príjemný
congenital
vrodený (o ochorbách)
congratulate
blahoželať
congratulation
congratulation on
blahoželanie k
congress
kongres

zjazd
Congress
amer.
parlament
congressman
amer.
poslanec
conifer
ihličnatý
conjecture
n.
dohad
v.
domnievať sa
dohadovať sa
conjugal
manželský
conjugate
gram.
časovať
conjunction
1.
spojenie
.
gram.
spojka
conjure
1. ['kədžuə]
zaprisahať
2. ['kadžuə]
čarovať
connect
spájať
connection
1.
spojenie

styk
2.
(vlakový) prípoj
connivance
zhovievavosť
connive
connive at
prižmúriť oči nad

mlčky schvaľovať
connoisseur
[,koni'sə:]
znalec
conquer
dobyť
premôcť
zvíťaziť
conqueror
víťaz
dobyvateľ
conquest
dobytie
výdobytok

víťazstvo
conscience
svedomie
conscientious
svedomitý
conscious
1.
vedomý
2.
pri vedomí :: vedomie |
consciousness
vedomie
conscription
1.
odvody
2.
konfiškát
consecrate
zasvätiť
consent
n.
súhlas
v.
súhlasiť
consequence
1.
následok
2.
dôležitosť
consequently
preto
teda
conservation
zachovanie
conservative
adj.
konzervatívny
n.
konzervatívec
prívrženec konzervatívnej strany
consevatory
1.
skleník
2.
konzervatórium
conserve
zachovať
konzervovať
consider
1.
uvažovať
2.
považovať za
considerable
značný
considerate
[kən'sidə]rit
ohľaduplný
consideration
1.
úvaha * tak into consideration vziať do úvahy
2.
ohľad
consign
1.
odovzdať

doručiť
2.
doslať
consignment
1.
zásielka
2.
duručenie
consist
consist in
spočívať v
consist of
skladať sa z
consist with
byť v súlade
consistence
hustota
consistent
dôsledný
consolation
útecha
console
tešiť
tešiť sa
potešiť
potešiť sa
consolidate
1.
upevniť
upevniť sa
2.
konsolidovať
consonant
spoluhláska
conspicuous
nápadný
zrejmý
conspiracy
sprisahanie
conspirator
sprisahanec
conspire
sprisahať sa
constable
strážnik
policajt
constancy
stálosť
vernosť
constant
stály
verný
constellation
súhvezdie
consternation
ohromenie
zdesenie
constipation
lek.
zápcha
constituency
voliči
volebný obvod
constituent
1.
ústavodarný
2.
podstatný
constitute
zriadiť
ustanoviť
constitution
1.
ústava
2.
konštitúcia
constitutional
1.
ústavodarný
2.
vrodený
construct
stavať

zostrojiť
construction
konštrukcia
stavba
consul
konzul
consular
konzulárny
consulate
konzulát
consult
consult with
radiť sa
poradiť sa
consume
sotrebovať
minúť

zničiť
consumer
spotrebiteľ
consumption
1.
spotreba
2.
tuberkulóza
contact
styk
contagious
nákazlivý
contain
obsahovať
contaminate
nakaziť
contemplate
1.
zamýšľať
2.
uvažovať
contemporary
n.
rovesník
adj.
súčasný
contempt
1.
pohŕdanie
pohrdnutie
opovrhovanie
opovrhnutie
2. práv.
neúcta (k verejnej moci)
comtempt of court
opoverhnutie, neposlúchnutie súdu
contemptible
opovrhnuteľný
opovrhnutiahodný
contemptuous
pohŕdavý
pohrdlivý
opovržlivý
contend
1.
zápasiť
2.
škriepiť sa
3.
tvrdiť
content
[kən'tent]
adj.
spokojný
v.
uspokojiť
n.
spokojnosť

['kontent]
obsah
contention
1.
spor
2.
tvrdenie
contents
obsah
contest
['kontest]
n.
zápas
preteky
v. [kən'test]
1.
zápasiť
2.
vadiť sa
continence
zdržanlivosť
continent
pevnina

svetadiel
continual
nepretržitý
continuation
pokračovanie
continue
pokračovať
continuity
súvislosť
continuous
nepretržitý
súvislý
contract
zmluva
contraction
1.
skrátenie
2.
lek.
sťah
contradict
1.
popierať
2.
odporovať
odporovať si
protirečiť
contradiction
protirečenie
contrary
adj.
opačný
n.
opak
protiklad
contrast
['kontraest, 'kontra:st]
adj.
opačný
n.
opak
protiklad

v. [kon'traest, kon'tra:st]
1.
kontrastovať
2.
líšiť sa
contribute
prispievať
contribution
príspevok
contrivance
vynález
contrive
1.
vynájsť
vymyslieť
2.
dokázať
control
n.
1.
dozor
2.
kontrola
v.
1.
viesť
2.
ovládať
3.
kontrolovať
controversy
spor
convalescence
rekonvalescencia
uzdravovanie
convene
1.
(schôdzku) zvolať
(schôdzku) konať
2.
zhromaždiť
zhromaždiť sa
convenience
1.
vhodnosť
2.
pohodlie

vymoženosť
convenient
vhodný
pohodlný
convention
1.
schôdza
zhromaždenie
2.
dohoda
3.
obyčaj
conventional
obvyklý
converge
zbiehať sa
conversation
rozhovor
konverzácia
converse
[kən'və:s]
converse on
konverzovať
rozprávať o
rozprávať sa o

['konvə:s]
obrátený
striedavý
convert
1.
premeniť
2.
(na vieru) obrátiť
convex
vypuklý
convey
1.
dopravovať
2.
(teplo a i.) rozvádzať
3.
vyjadrovať
conveyance
1.
doprava
2.
 dopravný prostriedok
convict
n. ['konvikt]
trestanec
v. [kən'vikt]
usvedčiť
conviction
1.
presvedčenie
2.
(zo zločinu) usvedčenie
convince
presvedčiť
convulsion
kŕč
cook
n.
kuchár
kuchárka
v.
variť
cooker
varič
cool
adj.
1.
chladný
2.
chladnokrvný
v.
ochladiť
ochladiť sa
cooper
debnár
co-operate
spolupracovať
co-operation
spolupráca
co-operative
n.
družstvo
adj.
družstevný
co-ordinate
[kəu'o:dnit]
n.
súradnica
adj.
súradný
v.
[kəu'o:dineit]
koordinovať
copious
hojný
rozvláčny
copper
1.
meď
2.
medený peniaz
3.
slang.
policajt
copy
n.
1.
opis
kópia
2.
výtlačok
exemplár
v.
1.
opísať
kopírovať
2.
napodobniť
copyrigt
autorské právo
coral
zool.
koral
cord
šnúra
motúz
cordial
srdečný

srdcový
corduroy
(látka) manchester
corduroys
menchestrové nohavice
core
1.
jadro
2.
ohryzok
cork
n.
1.korok
2.
zátka
cork up
zazítkovať
cork-screw
vývrtka
corn
n.
1.
zrno
2.
obilie
3.
amer.
kukurica
4.
kurie oko
v.
nasoliť (mäso)
corner
1.
roh
2.
kút
corn-flower
nevädza
coronation
korunovácia
coroner
ohliadač mŕtvol
corporal
 desiatnik
corporeal
telesný
corporation
1.
združenie
2.
amer.
obchodná spoločnosť
corps
voj.
zbor
corpse
mŕtvola
corpuscle
1.
teliesko
2.
elektrón
3.
atóm
corral
amer.
ohrada pre dobytok
correct
adj.
správny
v.
opraviť
correction
oprava
correspond
1.
zhodovať sa
2.
písať si
corridor
chodba
corroborate
potvrdiť

dosvedčiť
corrode
rozožierať
rozleptávať
corrosion
(chemicky) rozožieranie
corrupt
v.
1.
skaziť
skaziť sa
2.
podplatiť
adj.
1.
skazený
2.
úplatný
corruption
1.
úplatok
skazenosť
2.
úplatnosť
cortex
bot.
kôra
cosmic
kozmický
cosmonaut
astronaut
kozmonaut
cost
n.
cena
náklad
v.
stáť
mať cenu
costly
drahý

drahocenný
costs
útraty
costume
kostým

kroj
cosy
útulný
cot
1.
postieľka
2.
koterec pre zvieratá
cottage
1.
chalupa
2.
chata
vilka
3.
amer.
weekendový dom
cotton
n.
1.
bavlna
2.
bavlnená látka :: bavlnený |
adj.
bavlnený
cottonwool
vata
couch
pohovka
cough
[kof]
n.
kašeľ
v.
kašlať
could
p. can
Could I have a fig. rum, please?
Mohol by som, prsím, dostať malý rum? :: môcť |
Could I see your passport, please?
Váš pas, prosím. :: prosiť |
council
poradné zhromaždenie
counsel
1.
rada
porada
2.
advokát
counsellor
poradca
count
n.
1.
počet
2.
gróf
v.
počítať
countenance
1.
(duševná) rovnováha
2.
podpora
súhlas
counter
pult
counteract
mariť

paralyzovať
counter-attack
protiútok
counterfoil
countermand
zrušiť

(objednávku) odvolať
counter-revolution
kontrarevolúcia
countess
grófka
countless
nespočítateľný
country
1.
krajina
2.
kraj
3.
vidiek
countryman
1.
vidiečan
2.
krajan
couple
pár
dvojica
courage
odvaha
courageous
odvážny
statočný
course
1.
beh
chod
2.
dráha
3.
kurz
4.
(pri jedle) chod
court
n.
1.
dvor
2.
súd
3.
ihrisko
v.
dvoriť
couteous
zdvorilý
courtesy
zdvorilosť
court-marshal
vojenský súd
courtship
dvorenie
courtyard
dvor
cousin
bratrance

sesternica
cover
n.
1.
pokrývka
2.
viečko
3.
obal
4.
úhrada
5.
úkryt
v.
1.
kryť
prikryť
zakryť
2.
zaujať
3.
hradiť
covet
dychtiť
covetous
chtivý
cow
krava
coward
zbabelec
cowardess
zbabelosť
cower
krčiť sa
učupiť sa
cowl
1.
kapucňa
2.
komínový nástave
cowhouse
kravín
coy
cudný
nesmelý
crab
1.
krab
2.
plané jablko
crabbed
mrzutý
crack
n.
1.
trhlina
2.
rana
výstrel
v.
praksnúť
puknúť
cracker
1.
luskáčik
2.
suchár
3.
amer.
keks
cradle
kolíska
craft
1.
zručnosť
2.
remeslo
3.
plavidlo
craftsman
remeselník
crag
skala
útes
cragsman
horolezec
cram
(-mm-)
1.
napchávať
napchávať sa
2.
hovor.
šprtať sa
cramp
1.
kŕč
2.
skoba
cranberry
brusnica
crane
tech., zool.
žeriav
crank
1.
kľuka
2.
pomätenec
crash
n.
1.
(o vláde, lietadle) pád
2.
rachotv.
1.
zrútiť sa
2.
naraziť
3.
hovor.
skrachvať
crater
jama
kráter
crave
crave for
túžiť po
crawfish
rak
crawl
1.
plaziť sa
2.
hemžiť sa
craze
craze about
blázniť sa za
craze for
blázniť sa za
crazy
crazy about
bláznivý
pobláznený za
crazy on
bláznivý
pobláznený za
creak
škrípať
cream
n.
smotana

krém
adj.
krémový

cream cheese
smotanový syr
crease
n.
záhyb
v.
(o látke) krčiť sa
create
vytvoriť
creation
1.
stvorenie
tvorba
2.
výtvor
creative
tvorivý
creature
tvor
crèche
[kreiš]
detské jasle
credentials
poverovacie listiny

doklady
credit
n.
1.
viera

dôvera
2.
česť
3.
úver
v.
1.
veriť
dôverovať
2.
pripísať k dobru
creditor
veriteľ
credulity
dôverčivosť
credulous
dôverčivý
creek
zátoka
amer.
potok
creep
liezť
plaziť sa
priblížiť sa
cremate
spopolniť
crept
p. creep
crescent
priblúdajúci
crescent moon
natrastajúci mesiac
cress
bot.
žerucha
crest
1.
hrebienok
chochol
2.
horský hrebeň
crevice
puklina
štrbina
crew
posádka
mužstvo
crib
1.
detská posteľ
2.
jasle
cricket
1.
svrček
2.
šport.
kriket
crime
zločin
criminal
n.
zločinec
adj.
zločinný
trestný
crimson
n.
karmín
adj.
karmínový
cringe
1.
plaziť sa
učupiť sa
2.
podlizovať sa
cripple
n.
mrzák
v.
zmrzačiť
crisis
kríza
crisp
1.
kučeravý
2.
krehký
sypký
3.
rázny
criticism
krtika
criticize
kritizovať

= judge and discuss merits and faults.
Similar to critique. 
croak
krákoriť
crochet
háčkovanie
crockery
porcelánový riad
crook
1.
hák
háčik
2.
podvodník
crooked
1.
zahnutý
krivý
2.
nepctivý
crop
n.
1.
žatva
úroda
2.
hrvoľ
v. (-pp-)
1.
pásť
spásť
2.
pristrihnúť
3.
osiať

zožať

cross
n.
kríž
v.
1.
krížiť
2.
prečiarknuť
3.
prejsť
prekročiť
adj.
namrzený
cross out
vyčiarknuť
crossing
1.
preprava
2.
križovatka
cross-word
krížovka
cross-word puzzle
krížovka
crouch
krčiť sa
crow
vrana
crowd
n.ňzástup
tlačenica
v.
zhromaždiť sa
crowded
preplnený
crown
n.
1.
koruna
2.
veniec
3.
vrch
vrchol
v.
1.
korunovať
2.
dovŕšiť
crucial
rozhodujúci
kritický
crude
1.
surový
2.
hrubý
cruel
krutý
cruelty
ukrutnosť
cruiser
krížnik
crumb
omrvinka
crumple
krčiť
krčiť sa
crush
n.
tlačenica
v.
rozmačkať
rozdrviť
crust
kôra
kôrka
crutch
barla
cry
n.
1.
krik
pokrik
2.
volanie
3.
plač
v.
1.
kričať
2.
plakať
3.
volať
cratalline
1.
krištáľový

kraštálový
kryštalický
2.
jasný
priehľadný
cub
mláďa
cube
1.
kocka
3.
tretia mocnina
cuckoo
kukučka
cucumber
uhorka
cuff
1.
manžeta
2.
facka
cuff-links
manžetové gombíky
culprit
páchateľ
vinník
cult
kult
cultivate
1.
obrábať
2.
pestovať
cultivator
pestovateľ
culture
kultúra
cultured
vzdelaný
kultivovaný
cumulation
hromadenie
cunning
n.
chytráckosť
adj.
prefíkaný
cup
1.
šálka
2.
pohár
cupboard
kredenc
curb
n.
1.
uzda
2.
okraj chodníka
v.
držať na uzde
brzdiť
curdle
(o mlieku) zraziť sa
curds
tvaroh
cure
n.
1.
liečenie
2.
liek
v.
1.
liečiť
2.
konzervovať
curiosity
1.
zvedavosť
2.
zvláštnosť
curious
1.
zvedavý
2.
podivný
zvláštny
curl
n.
kader
v.
kaderiť
kaderiť sa
vlniť
vlniť sa
curly
vlnitý
kučeravý
currant
1.
hrozienka
2.
ríbezle
currency
1.
obeh
2.
obeživo

,ena
current
n.
1.
prúd
2.
smer
adj.
1.
bežný
2.
obvyklý
currently

= at the present time * He is currently the manager of our
Paris office. * We are currently in the process of buying a house.

curriculum

= the subjects studied in school * I am very glad that
music and drama have been added to the curriculum.
* The National Curriculum is followed by all British schools. (NOTE: The plural is curriculums or curricula.)
curse
n.
kliatba
v.
preklínať
curtail
skrátiť
curtain
1.
záclona
2.
opona
curve
n.
krivka

zákruta
v.
kriviť
kriviť sa
cushion
vankúš

= noun 1. a bag filled with something soft, e.g. feathers, for sitting or leaning on * Feel how soft this cushion is. * Put a cushion behind your back if you find your chair is too hard. 2. money which allows you to get through a difficult period * We have a little money in the bank which is a useful cushion when cash is tight. * She made no attempt to cushion the blow, but just told them straight out that they were all being sacked.
custard
vyječný krém
custody
1.
opatrovanie
úschova
2.
väzenie
custom
1.
zvyk
2.
zákazníctvo
customary
obvyklý
customer
zákazník
custom-house
colnica
custom-made
zákazkový
customs
clo
cut
n.
1.
rez
seknutie
2.
rana
škrabnutie
3.
zníženie cien
v. (-tt-)
1.
rezať
krájať
2.
sekať
3.
strihať
4.
(cenu) znížiť
cut and shut
segmentový oblúk
cut glass
brúsené sklo
cute
bystrý
amer. hovor.
rozkošný
chutný
cutlery
príbor
cutlet
kotleta
rezeň
cutting
výstrižok
cyclist
bicyklista
cyclopaedia
náučný slovník
cyclopedia
náučný slovník
cylinder
valec
Czech
n.
1.
Čech
2.
čeština
adj.
český
Czechoslovakia
Česko-Slovensko
D   Anglicko-slovenský slovník
d
[di:]
4. písmeno anglickej abecedy
dab
dab
n.
škvrnka
ťuknutie
nanesenie
v. (-bb-)
ľahko sa dotknúť
ťuknúť
(púder, fabru)
naniesť
dabble
postriekať
namočiť
dabble in
zaoberať sa niečím (neodborne)
dad
hovor.
otec
otecko
daffodil
žltý narcis
dagger
dýka
daily
n.
(noviny) denník
adj.
denný
každodenný
adv.
denne
dainty
1.
chutný
2.
vyberaný

výberový
dairy
mliekareň
daisy
bot.
sedmokráska
stokráska
dale
údolie
dam
n.
hrádza
priehrada
v. (-mm-)
prehradiť
damage
n.
škoda
v.
poškodiť
damages
odškodné
náhrada
damn
zatratiť
preklínať
damned
preliaty
damp
n.
vlhkosť
adj.
vôhký
v.
navlhčiť
dance
n.
tanec
v.
tancovať
dance floor
tanečný parket
dancer
tanečník
tanečnica
dandruff
šupiny
lupiny
dandy
švihák
danelion
púpava
danger
nebezpčenstvo
dangerous
nebezpečný
dangle
1.
hojdať
hojdať sa
(nohami) klátiť
dangle about
obšmietať sa
dangle after
obšmietať sa
dangle round
obšmietať sa
Danube
cf the Danube
dappled
škvrnitý
dare
1.
odvážiť sa
2.
vyzvať
daring
smelý
odvážny
dark
n.
tma
adj.
tmavý
temný
darkness
1.
tma
2.
nevedomosť
darling
miláčik
darn
plátať
dart
n.
1.
rýchly pohyb
2.
šíp (dnes najmä v hre darts)
v.
hodiť
mrštiť
rýchlo bežať
dash
n.
1.
rýchly beh
2.
pomlčka
v.
1.
mrštiť
vrhnúť
2.
zmariť (nádej)
dash off
rýchlo napísať
dash-board
prístrojová doska (auta)
data
p. aj datum
údaje

data type
inform.
dátový typ
data-driven
data-driven state
štát, fungujúci na základe využívania dát
date
n.
1.
dátum
2.
obdobie
3.
hovor.
schôdzka
4.
datľa
v.
datovať
datovať sa
pochádzať
date of birth
dátum narodenia :: narodenie |
dated
nemoderný
datum
údaj
daughter
dcéra
daughter-in-law
nevesta
dauntless
nebojazlivý
dawn
n.
úsvit
v.
rozodnievať sa
brieždiť sa
day
deň
day and night
vo dne v noci
day-break
svitanie
daylight
denné svetlo :: denný |
daze
omámiť
dazzle
oslniť
(leskom) oslepiť
dead
mŕtvy
neživý
dead certain
celkom istý
dead letter
nedoručiteľný list
deaden
tlmiť (bolesť, krik)
deadlock
deadlock
inform.
uviaznutie
deadly
vražedný
smrteľný
deaf
hluchý
deaf-and-dumb
hluchonemý
deaffen
ohlušiť
deal
n.
časť
množstvo
v.
rozdeliť
(karty) rozdať
2.
(úder) zasadiť
3.
konať
vyjednávať
deal in
obchodovať sa čím
deal with
pojednávať o

zaobchádzať s
dealer
obchodník
dealings
rokovanie
pokonávky
obchody
dealt
p. deal
dean
dekan
dear
drahý
milý
dear me!
preboha!
death
smrť
death-duties
dedičská daň :: dedičský |
death-rate
úmrtnosť
death-warrant
rozsudok smrti :: smrť |
debarcation
vylodenie
debase
znehodnotiť
debate
n.
debata
v.
debatovať
debit
n.
dlžoba
v.
pripísať na ťarchu
debt
dlh
debtor
dlžník
decade
desaťročie
decay
n.
rozpad
rozklad
úpadok
v.
1.
rozkladať sa
kaziť sa
2.
rozpadávať sa
upadať
decease
zomrieť
deceased
zosnulý
deceit
klam
podvod
deceive
klamať
podvádzať
December
n.
december
adj.
decembrový
decency
slušnosť
mravnosť
decent
slušný
mravný

skromný
deception
podvod
klam
deceptive
klamný
decide
rozhodnúť
rozhodnúť sa
decimal
desatinný
decipher
rozlúštiť
decision
1.
rozhodnutie
2.
uznesenie
3.
rozhodnosť
decisive
rozhodný

rozhodujúci
deck
paluba
deck-chair
ležadlo
declaim
recitovať
declaim against
napadnúť (slovami)

declaration
vyhlásenie
declare
1.
vyhlásiť
2.
precliť
vycliť
declension
gram.
skloňovanie
deklinácia
declination
odchýlka (v kompase)
decline
n.
úpadok
v.
1.
odmietnuť
2.
upadať
chýliť sa ku koncu
3.
skloňovať
decode
dešifrovať
decompose
rozložiť
decorate
1.
ozdobiť
2.
maľovať (dom, izby)
3.
vyznamenať (radom)
decoration
1.
ozdoba
2.
vyznamenanie
decorator
dekoratér

maliar izieb
decoy
n.
vnadidlo
v.
lákať
decrease
n.
úbytok
v.
zmenšiť
zmenšiť sa
ubúdať
decree
n.
dekrét
rozhodnutie
v.
nariadiť
rozhodnúť
decrepit
zostarnutý
krehký
dedicate
venovať
dedication
venovanie
deduce
vyvodzovať
deduct
odpočítať
zraziť
deduction
finančná zrážka :: finančný |
deed
čin
skutok
deep
hlboký
deepen
prehĺbiť
deer
1.
jeleň
2.
vysoká zver
deer-stalking
postriežka na vysokú zver :: vysoká zver |
defeat
n.
porážka
v.
poraziť

zničiť
defect
1.
nedostatok
2.
chyba
závada
defective
chybný
závadný
defence
obrana
defenceless
bezbranný
defend
brániť
brániť sa
hájiť
hájiť sa
defendant
obžalovaný
defender
obhajca

obranca
defensive
n.
obrana
defenzíva
adj.
obranný
defenzívny
defer
(-rr-)
1.odložiť
2.
ustúpiť
deference
úcta
deferential
úctivý
defiance
vzdor
defiant
vzdorovitý
deficiency
1.
nedostatok
2.
schodok
deficit
defile
znečisťovať (odpadovými látkami)
define
definovať
vymedziť

 = explain the nature or essential qualities.
definite
určitý
deinitívny
deflect
deflect from
odvrátiť (od priameho smeru)
odbočiť (od priameho smeru)
deform
znetvoriť
deormovať
defraud
oklamať
deft
obratný
mrštný
defy
1.
vyzvať
2.
vzdorovať
vzpierať sa
degenerate
adj.
degenerovaný
v.
degenerovať
degenerate into
zvrhnúť sa na
degrade
degradovať
znížiť
degree
1.
stpeň
2.
(akademická) hodnosť
degrowth
nerast
deify
zbožňovať
deity
božstvo
deject
skľúčiť
dejection
skľúčenosť
delay
n.
odklad
zdržanie
v.
oneskoriť
oneskoriť sa

zdržať
2.
odkladať
delegate
n.
delegát
zástupca
v.
delegovať
vyslať
deleterious
škodlivý
deliberate
v. [di'libəreit]
radiť sa
uvažovať
adj. [di'libərit]
zámerný

deliberately
schválne
delicacy
1.
jemnosť

delikátnosť
2.
lahôdka
delicate
['delikit]
1.
jemný
delikátny
2.
chlostivý
3.
chutný
lahodný
delicious
lahodný
delight
n.
potešenie
rozkoš
v.
tešiť
tešiť sa
mať radosť
delightful
rozkošný
príjemný
delirious
šialený
bez seba
deliver
1,
doručiť
dodať
2.
oslobodiť
3.
(reč) predniesť
4.
odovzdať
5.
ranu) dať
deliverance
oslobodenie
delivery
1.
dodanie
dodávka
2.
prednes
delude
oklamať
deluge
potopa

záplava
delusion
prelud
klamná predstava
demand
n.
1.
poziadavka
2.
(hospodársky) dopyt
v.
žiadať
vyžadovať
demeanour
správanie
demented
šialený
demijohn
demižón
demobilization
demobilizácia
democracy
demokracia
democratic
demokratický
demolish
zničiť
zrúcať
demonstrable
(logicky) dokázateľný
demonstrate
1.
dokázať
2.
demonštrovať
demonstration
1.
dôkaz

prejav
2.
demonštrácia
demur
n.
námietka
v. (-rr-)
demur at
namietať proti
demur to
namietať proti
demure
skromný
zdráhavý
den
dúpä
brloh
denial
1.
popretie
2.
odmietnutie
denomination
1.
pomenovanie
2.
(mince, známky) hodnota
denominator
mat.
menovateľ
denote
označiť
znamenať
denounce
1.
(policajne) udať
2.
(zmluvu) vypovedať
dense
1.
hustý
2.
hlúpy
density
hustota
dental
zubný
dentist
zubný lekár
dentista
denture
(umelý) chrup
denunciation
udavačstvo
deny
1.
poprieť
2.
odoprieť
deodorize
zbaviť pachu
deormed
znetvorený
zmrzačený
depart
depart from
odísť
odcestovať
2.
odchýliť sa
department
1.
oddelenie
2.
amer.
ministerstvo
departure
1.
odchod
odjazd
2.
odchýlka
depend
spoliehať sa na
depend on
závisieť od
depend upon
závisieť od
dependant
závislý
dependence
závislosť
závislá osoba :: závislý |
depict
znázorniť
vylíčiť
deplete
vyprázdniť
vyčerpať
deplorable
žalostný
deplore
žialiť nad čím
ľutovať
deport
1.
deportovať
o.s.
správať sa
depose
zosadiť
deposit
n.
1.
vklad
2.
nános
naplavenina
3.
geol.
ložisko
v.
1.
položiť
2.
(peniaze)
uložiť
zložiť
3.
naplaviť
depot
1. [depəu]
skladisko
2. [di:pəu]
amer.
železničná stanica :: železničný |
depraved
mravne skazený
deprecate
odsudzovať
depresiate
1.
klesnúť na cene
2.
podceňovať
depress
1.
stlačiť
2.
skľúčiť
depression
1.
depresia
kríza
2.
priehlbina
3.
tlaková níž
deprive
deprive of
zbaviť
depth
hĺbka
deputy
1.
poslanec
2.
zástupca
námestník
derail
vykoľajiť
derange
uvisť do neporiadku

pomiasť
derelict
opustený
deride
vysmievať sa
derisive
posmešný
derivation
pôvod
derive
1.
odvodzovať
2.
pochádzať
derogate
derogate from
poškodiť
derogatora
utŕhačný
derrick
žeriav na nakladanie tovaru
descend
zostúpiť
descend from
pochádzať od
descend upon
napadnúť
descendent
potomok
descent
1.
zostup
2.
pôvod
3.
náhly
describe
1.
opísať
2.
vylíčiť
zobraziť
description
opis
líčenie
descriptive
opisný
desert
n.
1. ['dezət]
púšť
2. [di'zə:t]
zásluha
adj. ['dezət]
pustý
v.
1.
opustiť
2.
dezertovať

deserve
zasluhovať
zaslúžiť
zaslúžiť si
design
n.
1.
nárys
návrh
projekt
2.
vzor
3.
úmysel
zámer
v.
1.
projektovať
2.
zamýšľať
plánovať
design for
určiť
designate
označiť
určiť
predurčiť
designation
určenie
predurčenie
desirable
žiadúciť
desire
n.
túžba
želanie
v.
túžiť
želať si
žiadať
desk
písací stôl

(školská) lavica
desolate
opustený

pustý
despair
n.
zúfalstvo

despair of
zúfať si nad
desperate
zúfalý
desperation
zúfalstvo
despise
opovrhovať
despite
despite of
napriek
navzdory
despondency
malomyseľnosť
despot
tyran
despota
dessert
amer.
múčnik
dezert (ovocie)
destination
určenie
miesto určenia
cieľ
destiny
osud
destitute
chudobný
núdzny
destroy
zničiť
destroyer
torpédoborec
destruction
zničenie
skaza
destructive
ničivý
desultory
prelietavý
nesysematický
detach
detach from
oddeliť
detachment
1.
odlúčenie
2.
voj.
oddiel
detail
n.
podrobnosť
detail
v.
podrobne vylíčil
detain
zadržať
zdržať
detect
odkryť
objaviť
detective
detektív
detective story
detektívka
deter
(-rr-)
odstrašiť
detergent
čistiaci prostriedok
prací prostriedok
deteriorate
zhoršiť
zhoršiť sa
determination
rozhodnutie
odhodlanie
determine
1.
určiť
2.
rozhodnúť
rozhodnúť sa
3.
presne zistiť
detest
hnusiť sa
nenávidieť
detestable
ohavný
odporný
detonation
výbuch
detonácia
detour
obchôdzka
okľuka
detract
detract from
uberať
zmenšovať
detrimental
škodlivý
deuce
p. to the deuce!
devasation
spustošenie
devastate
spustošiť
develop
1.
vyvinúť
vyvinúť sa
2.
fot.
vyvolávať
3.
amer.
odhaliť
development
vývoj
rozvoj
deviation
odchýlka
device
1.
plán
nápad
2.
zariadenie
prístroj
devil
diabol
čert
devise
vymyslieť
navrhnúť
devoid
devoid of
zbavený čoho
devote
venovať sa
oddať sa
devoted
oddaný
devotion
oddanosť
devour
pohltiť
devout
zbožný
vrúcny
dew
rosa
dexterity
obratnosť
diabetes
lek.
cukrovka
dial
n.
ciferník
v. (-ll-)
vytočiť číslo
dialect
nárečie
dialectical
dialektický
dialectics
dialektiky
dialogue
rozhovor

dialó
diameter
priemer
diamond
diamant
diaper
amer.
detská plienka
diaphragm
1.
bránica
2.
tech,
membrána
diary
1.
denník
2.
vreckový kalendár
dice
(hra)
kocky
dictate
diktovať
dictation
diktát
dictatorship
diktatúra
dictatorship of the proletariat
diktatúra proletariátu
dictionary
slovník
did
p. do
die
zomrieť
die away
odumrieť

doznieť

die out
vymrieť
diet
1.
strava
jedlo
2.
diéta
differ
(-rr-)
differ from
líšiť sa od
nesúhlasiť
difference
rozdiel
different
odlišný
iný
rôzny
differentiate
rozlíšiť
rozlišovať
difficult
ťažký
obťažný
difficulty
obtiaž
ťažkosť
diffidence
nedôvera
ostýchavosť
diffident
nedôverčivý
ostýchavý
diffuse
vysialať
rozširovať
splývať
dig
(-gg-)
kopať
ryť
digest
n. ['daidžest]
výťah
z knihy
zhustenie
v. [dai'džest]
1.
tráviť
zažívať
2.
spraviť výťah
skrátiť
digit
číslica
dignified
dôstojný
dignitary
hodnostár
dignity
dignity
dôstojnosť
hodnosť
digress
digress from
odbočiť
odchýliť sa
digression
odbočenie
odbočka
dike
hrádza
dilapidated
(domy, nábytok) v rozklade
dilate
šíriť
rozšíriť
dilemma
ťažká situácia
diligence
usilovnosť
diligent
usilovný
dill
kôpor
dilute
zriediť
dim
adj.
šerý
kalný
nejasný
v. (-mm-)
zakaliť
zahmliť

dime
americká minca
dimension
rozmer
diminish
zmenšiť
zmenšiť sa
diminutive
maličký
zdrobnený
dimple
(v tvári)
jamôčka
din
hluk
hrmot
dine
večerať
dingy
špinavý
ošúchaný
dining-car
jedálny vozeň
dining-room
jedáleň
dinner
hlavné jedlo dňa :: hlavný, deň |
dinner-jacket
smoking
dip
(-pp-)
dip into
ponoriť
ponoriť sa
namočiť
diphtheria
diftéria
diploma
diplom
diplomacy
diplomacia
dipper
veľká naberačka :: veľký |
direct
adj.
priamy
adv.
priamo
v.
1.
riadiť
2.
namieriť
3.
ukázať cestu :: cesta |
4.
adresovať
5.
nariadiť
direct realism
priamy realizmus
direction
1.
smer
2.
riadenie
správa
3.
adresa
directly
1.
priamo
2.
ihneď
director
1.
riaditeľ
2.
režisér
directory
adresár
dirt
špina
dirt-cheap
veľmi lacno
za babku :: babka |
za facku :: facka |
dirty
špinavý
oplzlý
disability
neschopnosť
disablity pension
invalidný dôchodok
disabled
telesne postihnutý
disadvantage
nevýhody
disagree
1.
nesúhlasiť
2.
škodiť
disagreeable
nepríjemný
disagreement
nesúhlas
nezhoda
disappear
zmiznúť
disappoint
sklamť
disappointment
sklamanie
disapproval
neshlas
disarm
odzbrojiť
disarmamment
odzbrojenie
disarrange
zmiasť
prehádzať
disaster
nešťastie
katastrofa
disastrous
zhubný

latastrofálny
dis.o.and
rozpustiť armádu
dis.o.elieve
dis.o.elive in
neveriť
disc
kotúč
platňa
discard
odhodiť
odložiť

vzdať sa niečoho
discern
rozoznať
rozlíšiť
discernible
rozoznateľný
discharge
n.
1.
výbuch
2.
elektrický výboj
3.
výtok
v.
1.
vyložiť náklad
2.
prepustiť
3.
vyliať
4.
vystreliť
5.
zaplatiť
6.
vykonávať (povinnosti)
disciple
žiak
discipline
disciplína
disclose
prezradiť
odhaliť
discolor
odfarbiť
odfarbiť sa
prefarbiť
discolour
odfarbiť
odfarbiť sa
prefarbiť
discomfort
nepohodlie
discompose
znepokojiť
disconcern
vyvisť z konceptu
disconnect
(spojenie) prerušiť
vypnúť
disconsolate
bezútešný
discontent
subst.
nespokojnosť
adj.
nespokojný

discontent with
nespokojný s
discontinue
prerušiť
prestať
discord
nezhoda
discount
n.
skonto
zrážka
zľava
v.
eskontovať
znížiť cenu :: cena |
discourage
zasrašiť
zbaviť odvahy :: odvaha |
discouragement
zastrašenie
discourse
reč
prednáška
discover
objaviť
odkryť
discovery
objav

zistenie
discredit
n.
zlá povesť
pochybnosť
v.
poškodiť dobrú povesť :: dobrá povesť dobrý |
discreet
1.
taktný
2.
diskrétny
discrepancy
nesúzvuk
nesúlad
discretion
1.
diskrétnosť

takt
2.
voľnosť konania
discriminate
rozlišovať
discrimination
1.
rozlišovanie
2.
doskriminácia
discus
disk
discuss
hovoriť o
rokovať
discussion
rozhovor

debata
diskusia
disdain
n.
pohŕdanie
v.
pohŕdať
disease
choroba
disembark
disembark from
vyodiť
vylodiť sa

pristáť
disfigure
znetvoriť
disgrace
n.
1. nemilosť
2.
hanba
v.
potupiť
disgraceful
hanebný
disguise
n.
preoblečenie

zamaskovanie
v.
preobliecť sa
zamaskovať
disgust
n.
odpor
ošklivosť
v.
zhnusiť
disgusting
nusný
odporný
dish
1.
misa
2.
chod
dishearten
skľúčiť
dishevelled
strapatý

neporiadny
dishonest
nepoctivý
nečestný
dishonour
n.
hanba
v.
1.
zneuctiť
2.
nezaplatiť
dishonourable
nečestný
disillusion
zbaviť ilúzií
rozčarovať
disillusionment
vytriezvenie
rozčarovanie
disinclination
disinclination for
nechuť k
disinfect
dezinfikovať
disinherit
vydediť
disinterested
1.
bez záujmu :: záujem |
2.
nesebecký
3.
nezaujatý
disjoint
rozobrať na kusy
rozpojiť
disk
p. disc
dislike
n.
nechuť
neľúbosť
odpor
v.
nemať rád
dislocate
1.
(napr. článok) vytknúť
2.
narušiť
dislodge
vypudiť
vyhnať
disloyal
disloyal to
neverný
dismal
ponurý
zasmušilý
dismantle
rozmontovať
rozobrať
dismay
n.
zdesenie
strach
v.
vydesiť
dismember
rozobrať
fig.
rozštvrtiť
dismiss
1.
prepustiť
2.
rozpustiť
3.
vypustiť z hlavy :: hlava |
dismissal
prepustenie
dismount
dismount from
zostúpiť z koňa :: kôň |
disobedience
neposlušnosť
disobey
neposlúchať
disorder
neporiadok
disorderly
neporiadny
disown
neuznať
odriecť sa
disparage
znevažovať
dispatch
n.
1.
vybavenie
odbavenie
2.
depeša
v.
1.
odoslať
2.
rýchlo vybaviť
3.
zabiť
dispel
(-ll-)
rozptýliť
dispensable
postrádateľný
dispense
udeľovať

dispense with
obísť sa bez
disperse
rozptýliť
roztrúsiť
dispirit
skľúčiť
displace
vytlačiť z miesta

premiestniť
displaced
displaced person
človek bez domova
display
n.
1.
výklad
2.
prejav
3.
nádhera
v.
1.
vyložiť
vystaviť
2.
prejaviť
displease
znepáčiť sa

uraziť
displeasur
neľúbosť
nespokojnosť
disposal
1.
dispozícia
2.
kontrola
riadenie
dispose
1.
usporiadať
2.
použiť
disponovať
3.
dispose of
zbaviť sa
disposed
disponovaný

ochotný
disposed toward
naklonený
disposition
1.
dispozícia
2.
povaha
3.
náklonnosť
sklon
disproof
vyvrátenie
disprove
vyrátiť
dispute
n.
spor
hádka
v.
hádať sa
disquiet
znepokojovať
disregard
n.
disregard to
neúcta k

bezočivosť
v.
nevážiť si
nevšímať si
disrespect
neúcta
disrupt
1.
roztrhnúť
2.
rozvrátiť
dissatisfaction
nespokojnosť
dissection
1.
rozbor
2.
pitva
dissemble
pretvarovať sa
zatajiť
dissembler
pokrytec
disseminate
(myšlienky)
šíriť
dissension
nehoda
nesúhlas
dissent
n.
nesúhlas
v.
dissent from
nesúhlasiť
dissimilar
nepodobný
dissipate
1.
rozptýliť
rozptýliť sa
2.
premárniť
dissolution
rozpúšťanie

rozlúčenie
dissolve
rozpustiť
rozpustiť sa
rozplanúť sa
dissuade
dissuade from
odhovárať od
distance
vzdialenosť

rozpätie
distant
vzdialený
distaste
odpor
hnus
distasteful
odporný

nepríjemný
distemper
n.
(u zvierat)
choroba
v.
maľovať temperou
distillery
liehovar
distinct
1.
zreteľný
2.
odlišný
distinction
1.
rozlišovanie

rozdiel
2.
vyznamenanie
distinctive
zreteľný
distinguish
1.
rozlišovať

rozoznávať
2.
vyzmaenať sa
distiguished
významný
vynikajúci
distort
skrútiť
prekrútiť

skriviť
distortion
skrivenie

prekrútenie
distract
distract from
odvrátiť
pozornosť
distracted
zmätaý
distraction
rozptýlenie
distress
1.
úzkosť

tieseň
2.
núdza
bieda
distribute
rozdeľovať

rozložiť
rozmiestniť
distribution
rozdeľovanie

distribúcia
district
okres
obvod
oblasť
distrust
n.
nedôvera
v.
nedôverovať
disturb
rušiť
vyrušovať
disturbance
výtržnosť
ditch
priekopa
jarok
dive
n.
(skok do vody) hlavička
v.
1.
potopiť sa
ponoriť sa
2.
letieť nadol
diver
potápač
diverge
diverge from
rozbiehať sa
rozchádzať sa
divers
rozmanitý
rôzny
diversion
1.
odvrátenie od
2.
rozptýlenie
divert
1.
dviesť (napr. tok rieky)
2.
baviť

rozptýliť
divide
deliť
deliť sa

rozdeliť
divine
n.
duchovný
adj.
božský
v.
veštiť
hádať
tušiť
Divine Comedy (hlavné dielo Danteho)
Božská komédia :: božský |
division
1.
delenie

rozdelenie
2.
divízia
3.
(v pralamente) hlasovanie
divorce
n.
rozvod
v.
rozsobášiť
divorced
rozvedený
dizzy
závratný
DNR
med.
(= Do Not Resuscitate)
nazačínanie resuscitácie na pacientovu žiadosť
do
1.
robiť
2.
stačiť
3.
mať úspech
4.
upraviť
do a kindness
preukázať láskavosť
do away with
skoncovať sa
do harm
uškodiť
do one's duty
konať svoju povinnosť
do up
zapnúť
zaviazať
do with
uspokojiť sa s
do without
obísť sa bez
Do you have a vacant room?
Máte voľnú izbu? :: mať voľný izba |
Do you have an entry visa?
Máte vstupné vízum? :: mať vstupný |
Do you have anything to declare?
Máte niečo na preclenie? :: mať |
Do you have a passport with you?
Máte pri sebe cestovný pas? :: mať pri sebe |
Do you have things not allowed to beexported?
Máte veci, ktoré sa nesmú vyvážať? :: mať, nesmieť vyvážať sa |
Do you need our passports?
Potrebujete naše pasy:: potrebovať, náš |
docile
učenlivý
poddajný
dock
1.
dok
lodenica
2.
lavica obžalovaných
docker
robotník v dokoch
doctor
1.
lekár
2.
doktor
dock-yard
lodenica
doctrine
náuka
doktrína
document
listina
dokladť
dodge
vyhnúť sa

vytáčať sa
doe
1.ňlaň
2.
samica zajaca
samica králika
does
p. do
dog
pes
dog-days
hovor.
kanikuly
dogged
zaťatý
tvrdošijný
dole
1.
darček
2.
podpora v nezamestnanosti :: nezamestnanosť |
doll
bábika
dollar
dolár
dolphin
delfín
dome
kupola
domestic
domáci
domicile
bydlisko
dominant
prevládajúci

prevyšujúci
dominate
prevládať
dominate over
ovládať
dominion
1.
nadvláda
2.
domínium
done
p. do
donkey
somár
donor
darca
doom
1.
osud
2.
záhuba
3.
posledný súd
doomed
určený k záhube :: záhuba |
odsúdený
door
dvere
doorman
amer.
vrátnik
dope
1.
pasta
lak
2.
narkotikum
hovor.
ópium
dormitory
nocľaháreň
dose
dávka
dot
bodka
double
n.
dvojnásobok
dvojník
v.
zdvojiť
adj.
vojitý
dvojnásobný
priv.
dva razy
dvojmo
double bedded
dvojposteľový
double breasted
(oblek) dvojradový
double decker
poschodový autobus
doubt
n.
pochybnosť
v.
pochybobať
doubtful
pochybný
doubtless
bezpochyby
dough
cesto
dough-nut
pampúch
doughnut
(pečivo)
šiška
dove
holub
dowdy
ošumelý
ošúchaný
down
adv.
dole
nadol
prep.
dolu
po
n.
páperie
downright
adj.
priamy
vyložený
adv.
rovno
priamo
downstairs
dolu
dolu po schodoch :: schody |
downstream
po prúde rieky :: rieka |
doze
driemať
dozen
tucet
Dr
doktor (skratka)
drab
jednotvárny
nevýrazný
draft
n.
1.
náčrt
náčrtok
návrh
koncept
skica
2.
voj.
odvod (do armády)
zálohy

3.
zmenka (banková)
v.
1.
načrtnúť
navrhnúť
vypracovať koncept
koncipovať
2.
odviesť
povolať (na vojnu)
povolať do zbrane ::
zbraň |
3.
odveliť
povolať (zamestnanca z jedného mesta do druhého)

drag
(-gg-)
tiahnuť
vliecť
dragon
drak
dragon-fly
zool.
vážka
drain
n.
odtok

odvodňovacia stoka
v.
1.
odvodniť
2.
vysušiť
3.
vyprázdniť
drake
gunár
dramatic
dramatický
divadelný
dramatist
dramatik
drank
p. drink
draper
obchodník s textilom
drastic
drastický
draught
1.
ťah
2.
dúšok
3.
prievan
4.
skica
draughtsman
kreslič
draw1
1.
ťahať
2.
kresliť
3.
losovať
4.
vybrať peniaze
5.
čapovať
draw on
vydať zmenku
draw2
nerozhodná hra
remíza
drawback
tienistá stránka
nevýhoda
drawbridge
padací most
drawer
zásuvka
drawers
dlhé spodky
drawing
kres.o.a
drawn
p. draw
dread
n.
strach
v.
báť sa
dreadful
hovor.
hrozný
strašný
dream
n.
sen

spánok
v.
1.
mať sen
2.
snívať
dreamt
p. dream
dreary
pustý
smutný
dregs
usadenina
kal
drench
zmáčať
premáčať
dress
n.
odev
šaty
v.
obliecť
obliecť sa
2.
upraviť
3.
ošetriť
dresscircle
prvý balkón
dressmaker
krajčírka
dressrehearsal
generálka
drew
p. draw
dried
sušený
drift
n.
závej
v.
1.
hnať
2.
hromadiť
hromadiť sa
drill
n.
1.
vácvik
2.
sejačka
3.
nebožiec
v.
1.
vŕtať
2.
podrobiť výcviku
drink
n.
nápoj
v.
piť
drip
(-pp-)
kvapkať
drive
n.
1.
jazda
vychádzka (autom)
2.
cesta
vozovka
v.
1.
hnať
2.
 riadiť
3.
jazdiť
4.
poháňať
driver
vodič
šofér
driving
driving licence
vodičský preukaz
drizzle
mrholiť
drone
1.
trúd
2.
leňoch
3.
bzukot
droop
1.
klesať
2.
spustiť
drop
n.
1.
kvapka
2.
pokles
v. (-pp-)
1.
padať
2.
upustiť
3.
prestať
4.
utrúsiť poznámku
5.
napísať pár riadkov
drop in
navštíviť
zaskočiť
drought
sucho
drove
p. drive
drown
utopiť sa
drowse
driemať
drowsy
ospalý
drudge
n.
otrok
v.
drieť sa
drug
liek
droga
drum
n.
bubon
v. (-mm-)
bubnovať

drunk
v.
p. drink
adj.
opitý
drunkard
opilec
pijan
drunkenness
opilstvo
dry
adj.
suchý
v.
1.
sušiť
2.
schnúť
dry
adj.
suchý
v.
1.
sušiť
2.
schnúť
dubious
pochybný
duchess
vojvodkyňa
duck
n.
kačica
v.
zohnúť sa
duckling
kačiatko
due
adj.
1.
splatný
2.
riadny
náležitý
3.
povinný
adv.
presne * the train is due at vlak príde podľa cestovného poriadku :: cestovný poriadok, prísť |
due to
spôsobený čím
dues
poplatky :: poplatok |
dug
p. dig
duke
vojvoda
dull
1.
tupý
2.
nudný
dumb
nemý
dumbell
činka
dummy
atrapa
dump
n.
smetisko
v.
1.
odložiť sa smetisko
2.
predávať v cudzine pod cenu :: cudzina, cena |
dumpling
knedľa
dun
(-nn-)
upomínať
dunce
hlupák
dung
hnoj
dungeon
žalár
temnica
dupe
n.
hlupák
v.
nachytať
oklamať
duplicate
duplikát
odpis
durability
trvanlivosť
durable
trvanlivý
during
počas
v priebehu
za (o čase)
dusk
šero
dust
n.
prach
v.
1.
poprášiť
2.
vyprášiť
dust-bin
nádoba na odpadky
duster
prachovka
dustman
smetiar
dusty
zaprášený
Dutch
holandský
dutiable
podliehajúci clu :: clo |
dutiful
poslušný
oddaný
duty
1.
povinnosť
2.
služba
3.
polatok

clo
duty-free
bez cla :: clo |
dwarf
trpaslík
dwarfish
zakrpatený
dwell
1.
zdržiavať sa
ostávať
2.
bývať
dwelling
obydle
dwelt
p. dwell
dwindle
zmenšovať sa
strácať sa
dye
n.
farba
v.
farbiť
dye-stuff
farbivo
dynamic
dynamický
dynamite
dynamit
dynamo
dynamo
dysentery
úplavica
dyzentéria
E   Anglicko-slovenský slovník
e
[i:]
5. písmeno anglickej abecedy
e. g. (for example)
napr. (napríklad)
each
each
každý
each other
jeden druhého
vzájomne
eager
eager about
dychtivý
eager after
dychtivý
eager for
dychtivý
eagerness
dychtivosť
horlivosť
eagle
orol
ear
1.
ucho
2.
sluch
3.
klas
ear-ache
bolesť ucha :: ucho |
ear-drum
ušný bubienok
earl
gróf
early
adj.
1.
včasný
skorý
2.
ranný
adv.
zavčasu
skoro
earn
zarobiť si
zaslúžiť si
earnest
vážny
earnings
zárobok
ear-phone
slúchadlo
ear-ring
náušnica
earth
n.
1.
zem
pevnina
2.
hlina
3.
svet
v.
uzemniť
earthen
hlinený
earthen-ware
hlinený riad
hrnčiarsky tovar
earthly
pozemský
earthquake
zemetrasenie
earthworm
dážďovka
earthy
zemityý
ease
n.
pohodlie

pokoj

ease from
uľaviť
uľahčiť si

rozšíriť odev

ease of
uľaviť
uľahčiť si

rozšíriť odev
easel
maliarsky podstavec
east
n.
východ
adj.
východný
adv.
na východ
Easter
Veľká noc
eastern
východný
eastward
na východ
smerom k východu
easy
1.
ľahký
2.
nenútený
3.
pohodlný
easy-chair
kreslo
eat
eat ate eaten
1.
jesť
2.
zožierať
eatables
požívatiny :: požívatina |
eaten
p, eat
eaves
odkvap
eavesdrop
tajne odpočúvať súkromné hovory
ebb
n.
odliv
v.
ubúdať
eccentric
výstredný
echo
n.
ozvena
v.
1.
(o zvuku)
odrážať sa
2.
(bez rozmýšľania)
opakovať
eclips
n. astron.
zatmenie
v.
zatieniť
economic
hospodársky
economical
hospodárny
šetrný
economics
národné hospodárstvo
economist
národohospodár

hospodárny (človek)
economize
šetrne hospodáriť
economy
1.
hospodárenie
2.
hospodárstvo
ekonómia
electrical
electrical appliance
elektrický spotrebič
electronic
electronic component
elektronická súčiastka :: elektronický |
elegant
elegantný
eddy
n.
vír
krútňava
v.
víriť
edge
n.
1.
ostrie
2.
hrana
okraj
v.
1.
olemovať
2.
nabrúsiť
3.
pohybovať sa vpred (cez dav)
edible
jedlý
edifice
budova (veľká)
edit
redigovať
edition
vydanie
editor
redaktor
editorial
n.
úvodník
adj.
redakčný
editorial office
redakcia
educate
vychovávať
vzdelávať
education
výchova
vzdelanie
educational
výchovný
učebný
educational science
pedagogika
educator
vychovávateľ
eel
zool.
úhor
efface
1.
zotrieť

vyhladiť
2.
utiahnuť sa
effect
n.
1.
výsledok
účinok

následok
2.
dojem
v.
vykonať
previesť
uskutočniť
effective
účinný
skutočný
effective date
dátum splatnosti :: splatnosť |
effects
hnuteľný majetok

zvršky
effectual
účinný
mocný (o veciach)
effeminate
zoženštený
efficiency
výkonnosť

zdatnosť
efficient
výknný
zdatný
effort
úsilie
námaha
egg
vajce
egg-shell
škrupina z vajca :: vajce |
egoism
sebectvo
egoistic
sebecký
egoistical
sebecký
egotism
samoľúbosť
Egypt
Egypt
eider-down
páperová deka
eight
osem
eighteen
osemnásť
eighteenth
osemnásty
eighth
ôsmy
eightieth
osemdesiaty
eighty
osemdesiat
either
1.
obaja
2.
jeden alebo druhý z dvoch)
ani
either – either
buď – alebo
eject
vypudiť
vyhnať

vytrysknúť
eke
eke out
doplniť
eke out one's livelihood
prilepšovať si (nadprácou)
prilepšiť si (nadprácou)
elaborate
vypracovaný
komplikovaný
elapse
uplynúť (čas)
elastic
n.
guma (do bielizne)
adj.
pružný
elasticity
pružnosť
elated
hrdý
oduševnelý
Elbe
p. the Elbe
elbow
1.
lakeť
2.
koleno (rúry)
elder
n.
1.
staršina
2. (bot.)
baza
adj.
starší (člen rodiny)
elderly
obstarný
elect
1.
zvoliť
2.
rozhodnúť sa
election
voľba
elective
volený
volebný
amer.
voliteľný
elector
volič
electric
elektrický
electrical
electrical engineering
elektroinžinierstvo
electricity
elektrina
electrification
elektrifikácia
electrocution
poprava na elektrickom kresle :: elektrické kreslo, elektrický |
electromagnet
elektromagnet
electron
elektrón
electron-ray
electron-ray tube
magické oko :: magický |
elegance
elegancia
uhladenosť
vkusnosť
elegant
elegantný
vkusný
element
prvok
elementary
základný
elements
základy (napr. vedy)
elephant
slon
elevate
zdvihnúť
povýšiť
elevation
1.
povýšenie
2.
výšiny
elevator
1.
elevátor
2.
sýpka
3.
amer.
výťah
eleven
jedenásť
eleventh
jedenásty
elf
víla
škriatok
elicit
vylákať
eligible
voliteľný

eligibla for
vhodný
eliminate
vylúčiť
elk
zool.
los
ellipse
mat.
elipsa
elm
bot.
brest
elongate
predĺžiť
eloquence
výrečnosť
else
iný
inde
inam
inak
ešte
elsewhere
(niekde)
inde
(niekam)
inam
elucidate
vysvetliť
elude
uniknúť
vyhnúť sa
elusive
unikajúci

prchavý
emaciated
vyziabnutý
vychudnutý
e-mail-adress
e-mailová adresa :: e-mailový |
embalm
balazamovať
embankment
1.
hrádza
2.
nábrežie
embark
nalodiť
nalodiť sa
embark on (pren.)
pustiť sa do
embark upon (pren.)
pustiť sa do
embarras
1.
priviesť do rozpakov
zmiasť
2.
prekážať
embarrasment
rozpaky
embassy
vyslanectvo
embellish
okrášliť
embers
pahreba
žeravé uhlíky
embezzle
sreneveriť
embitter
roztrpčiť
emblem
symbol
znak
embody
1.
stelesniť
2.
obsahovať
embrace
n.
objatie
v.
1.
objímať
objímať sa
2.
zahrnovať
obsahovať
embroider
vyšívať
embroidery
výšivky
embryo
zárodok
emerald
smaragd
emerge
vynoriť sa

objaviť sa
emergency
núdza
emergency brake
záchranná brzda :: záchranný |
emergency exit
núdzový východ
emigrant
vysťahovalec
emigrant
emigrate
vysťahovať
vysťahovať sa
eminent
vynikajúci
emission
1.
vysielanie
2.
vyžarovanie
emit
(-tt-)
1.
vysielať
2.
chrliť
emotion
[i'məušn]
dojatie

cit
emotional
[i'məušnəl]
citový
emperor
cisár
emphasis
dôraz
emphasize
zdôrazniť
emphatic
dôrazný
empire
cisárstvo
ríša
impérium
employ
1.
zamestnať
2.
použiť
employee
zamestnanec
employer
zamestnávateľ
employment
zamestnanie
employment exchange
úrad práce :: práca |
empower
splnomocniť
empty
adj.
prázdny
v.
vyprázdniť
emulation
súťaženie
enable
1.
dať možnosť
2.
urobiť schopným
enact
uzákoniť
ustanoviť
enamel
1.
smalt
2.
sklovina
enamel ware
smaltovaný riad
enchant
očariť
enchantment
očarenie

pôvab
encircle
obkľúčiť
enclose
1.
ohradiť
2.
zatvoriť
3.
priložiť
enclosure
1.
ohrada
2.
príloha
encounter
n.
1.
stretnutie
2.
zrážka
v.
1.
stretnúť sa
2.
naraziť
encourage
povzbudzovať
posmeľovať
encouragement
povzbudzovanie

podpora
encroach
encroach upon
zasahovať do
encumber
zaťažiť
prekážať
encyclopaedia
náučný slovník
end
n.
koniec
v.
končiť
končiť sa
endanger
ohroziť
endeavor
cf endeavour
endeavour
n.
snaha
v.
snažiť sa
ending
1.
koniec
2.
gram.
koncovka
endless
nekonečný
endorse
1.
podpísať na rube
2.
potvrdiť
súhlasiť
endowment
1.
základina
2.
nadanie
endurance
trvanie

vytrvalosť
endure
vydržať
zniesť

trvať
enemy
nepriateľ
energetic
energický
rázny
energy
energia
sila
enfold
enfold in
zahaliť
objať
enfold with
zahaliť
objať
enforce
1.
vynútiť
2.
uplatniť
enforce the laws
uvisť zákon do platnosti :: platnosť |
engage
1.
zamestnať
2.
zaviazať sa
3.
zasnúbiť
engaged
1.
zamestnaný
2.
zasnúbený
engagement
1.
záväzok
2.
zasnúbenie
3.
dohovor
schôdza
4.
stretnutie
engine
1.
stroj
motor
2.
lokomotíva
rušeň
engine-driver
strojvodca
rušňovodič
engineer
n.
inžinier
technik
ženista

opravár

strojvedúci
v.
vyvíjať
konštruovať
stavať
engineered
skonštruovaný
konštruovaný
vyvinutý
engineer-in-chief
hlavný inžinier
vedúci inžinier
engineering
strojárstvo
England
Anglicko
English
n.
angličtina
adj.
anglický
Englishman
Angličan
Englishwoman
Angličanka
engrave
engrave on
vyryť

vyrezať
engrave upon
vyryť

vyrezať
engulf
pohltiť
enhance
zvýšiť
zväčšiť
enigmatic
záhadný
enigmatical
záhadný
enjoy
1.
mať potešenie z čoho
2.
tešiť sa
enjoy o.s.
mať sa dobre
enjoyment
potešenie
radosť
enlarge
1.
zväčšiť
enlarge upon
šíriť o
šíriť sa o
enlighten
osvietiť

poučiť
enlightenment
osvietenstvo
enlist
1.
odviesť na vojnu :: vojna |
2.
odísť na vojnu :: vojna |
3.
získať pomoc koho
enliven
oživiť
enmity
nepriateľstvo
enormous
obrovský
enough
dosť
enquire
pýtať sa
informovať sa
enrage
rozzúriť
enrich
obohatiť

zlepšiť
enrole
(-ll-)
zapísať (do zoznamu)
ensilage
siláž
enslave
zotročiť
ensuing
nasledujúci
ensure
ensure against
zaistiť
zaručiť
ensure from
zaistiť
zaručiť
entangle
zapliesť
zamotať
enter
1.
vstúpiť
2.
zapísať sa
enter into
zúčastniť sa
enterprise
1.
podnik
závod
2.
podnikavosť
enterprising
podnikavý
entertain
1.
hostiť
2.
baviť
3.
mať (napr. nádej)
entertainment
zábava
enthusiasm
nadšenie
enthusiastic
nadšený
entire
všetok
celý
úplný
 
entirely
celkom
úplne
entitle
1.
nazvať
2.
oprávniť
entity
entita
= that which can be individually described and considered (to, čo možno jednotlivo opísať a zvážiť)
entrails
vnútornosti :: vnútornosť |
entrance
vchod
entrance fee
vstupné
entreat
zaprisahať
prosiť
entreaty
pros.o.a
entrust
1.
zveriť
2.
poveriť
entry
1.
vchod
2.
zápis
3.
položka
enumerate
vypočítavať
envelop
zaobaliť
envelope
obálka
envious
závistlivý
envirionment
prostredie
okolie
envirouns
['envirənz]
okolie (mesta)
envisage
1.
čeliť (nebezpečiu, faktom)
2.
predstaviť si
envoy
1.
vyslanec
2.
posol
envy
n.
závisť
v.
závidieť
epoch
epocha
obdobie
epoch-making
významný
raziaci novú cestu :: nová cesta, nový |
epoch-making victory
historické víťazstvo
equal
adj.
rovný
rovnaký
v. (-ll-)
rovnať sa
equality
rovnosť
equation
1.
mat.
rovnica
2.
vyrovnanie
equator
rovník
equastrian
jazdec (na koni)
equilibrium
rovnováha
equinox
rovnodennosť
equip
(-pp-)
vybaviť
vystrojiť
equipment
vybavenie
výstroj

výzbroj
equivalent
rovnocenný
era
éra
vek
eradicate
vykoreniť
vyhubiť
erase
1.
vymazať
gumovať
2.
vyhladiť
eraser
guma (na gumovanie)
erect
adj.
vzpriamený
vztýčený
v.
1.
vztýčiť
2.
vystaviť
vybudovať
ermine
1.
zool.
hranostaj
2.
hermelín
err
mýliť sa
chybiť
errand-boy
poslíček
erroneous
mylný
error
chyba
omyl
eruption
1.
výbuch
2.
lek.
vyrážka
escalator
pohyblivé schody :: pohyblivý |
escape
n.
únik
útek
v.
uniknúť
ujsť

vyhnúť sa
escort
n. ['esko:t]
(ozbrojený) sprievod
v. [is'ko:t]
sprevádzať
ekortovať
especial
obzvláštny
especially
obzvlásť
najmä
espionage
špionáž
espresso
bar
espresso
Esq.
za priezviskom namiesto Mr. pred menom
esquire
p. Esq.
essay
1.
esej
2.
písomná práca
essence
1.
podstata
2.
výťažok
essential
podstatný
hlavný
dôležitý
establish
založiť

zriadiť
establishment
1.
založenie
2.
ústav
3.
závod
estate
majetok
estate car
dodávka (auto)
esteem
n.
vážnosť
úcta
v.
vážiť si
ctiť
estimate
n. ['estimit]
odhad
v. ['estimeit]
odhadnúť
oceniť
estrange
estrange from
odcudziť sa
estuary
ústie rieky :: rieka |
etc.
= et cetera
atď.
etch
leptať
etching
lept
leptací
eternal
večný
eternity
večnosť
ether
éter
Europe
Európa
European
n.
Európan
adj.
európsky
evacuate
vysťahovať

evakuovať

vyprázdniť (žalúdok)
evade
vyhnúť sa

uniknúť
evaluate
hodnotiť
oceniť
evaporate
vypariť
vypariť sa
evasive
vyhýbavý
eve
predvečer
even
adj.
1.
rovný
hladký
2.
pravidelný
3.
rovnaký
4.
párny
adv.
dokonca
2.
ešte
even if
aj keď
even though
aj ked
even-handed
nestranný
evening
večer
evening dress
večerný úbor
frak
even meal
večera
even paper
večerník
event
1.
udalosť
2.
prípad
3.
šport.
disciplína
even-tempered
vyrovnaný
eventful
rušný
bohatý na udalosti :: udalosť |
eventual
1.
možný
2.
konečný
výsledný
eventually
konečne
nakoniec
ever
(vôbec) kedy
every
every
každý
every other day
každý druhý deň
every now and then
kedy-tedy
everybody
každý (človek)
everyday
každodenný
everyone
každý človek)
everything
všetko
everywhere
všade
evict
(súdne) vysťahovať
evidence
n.
1.
práv.
dôkaz
svedectvo
výpoveď
2.
znak
náznak
príznak
3.
zrejmosť
zjavnosť
v.
1.
dokazovať
dokázať
svedčiť
dosvedčiť
2.
naznačovať
naznačiť
evident
zrejmý
jasný
evil
n.
zlo
adj.
zlý
evoke
vyvolať
evolution
vývoj
evolutionary
evolučný
vývojový
evolutionary development biology
evolučná vývojová biológia
evolve
vyvinúť sa
ewe
[ju:]
ovca
bahnica
exact
adj.
presný
v.
vyžadovať
vymáhať
exacting
náročný
exaction
1.
vymáhanie
2.
poažiadavka
exaggerate
preháňať
zveličovať
exalt
1.
povýšiť
2.
vychvaľovať
exam
(hovor.)
= examination
examination
1.
škol.
skúška
2.
vyšetrenie
examine
1.
skúšať
2.
vyšetrovať
prezerať
example
príklad
examples
examples of flowers
ukážky kvetov
exasperation
1.
podráždenie
2.
zhoršenie
excavate
vyhĺbiť
vykopať
excavation
vykopávka
jama
excavator
exkavátor
bager
exceed
prekročiť
prevýšiť
exceedingly
krajne
nesmierne
excel
(-ll-)
vynikať

prevyšovať
excellent
výborný
vynikajúci
except
v.
vyňať
prep.
except for
okrem
mimo
exception
výnimka
exceptional
výnimočný
excess
krajnosť
excessive
nadmerný
prílišný
exchange
1.
výmena
2.
burza
3.
telefónna ústredňa
v.
vymeniť
exchequer
štátna pokladnica
excite
vzrušiť

rozčúliť
excitement
vzrušenie

rozčúlenie
exclaim
zvolať
vykríknuť
exclamation
zvolanie
exclamation mark
výkričník (!)
exclude
exclude from
vylúčiť
exclusive
výlučný
výhradný
excrement
výkaly
stolica
excrsion
výlet

exkurzia
excuse
v. [iks'kju:z]
ospravedlniť
prepáčiť
n. [iks'kju:s]
ospravedlnenie
execute
1.
vykonať
uskutočniť
2.
popraviť
execution
1.
vykonanie
uskutočnenie
2.
poprava
executioner
kat
executive
výkonný
exemplary
príkladný
exempt
exempt from
oslobodený od
exercise
n.
1.
cvičenie
2.
písomná úloha
3.
pohyb
v.
cvičiť
2.
uplatňovať
exert
vykonávať
exert oneself
namáhať sa
exertion
námaha
exhaust
vyčerpať
exhaustion
vyčerpanie

únava
exhibit
n.
exponát
v.
1.
ukázať

preukázať
2.
vystaviť
exhibition
výstava
exile
n.
vyhnanstvo
exil
v.
poslať do vyhnanstva
exist
existovať
byť
trvať
existence
bytie
trvanie
existencia
exit
východ (dvere)
exorbitant
premrštený
prehnanž
exotic
exotic matter
exotická hmota :: exotický |
expand
rozšíriť
rozšíriť sa
rozpínať
rozpínať sa
expansion
1.
rozpätie
2.
rozpínavosť
expanzia
expatriate
odísť z vlasti :: vlasť |
expect
1.
očakávať
2.
domnievať sa
expectation
očakávanie
expedite
urýchliť
expidition
1.
výprava
expedícia
2.
rýchlosť
expel
(-ll-)
vyhnať

vylúčiť

vypudiť
expenditure
výdavky
vydanie
expense
výdavok
útrata
expensive
drahý
nákladný
experience
n.
1.
skúsenosť
2.
zážitok
v.
1.
skúsiť
2.
zažiť
experienced
skúsený
experiment
n. [iks'perimənt]
experiment
pokus
v. [iks,peri'ment]
robiť pokusy
experimental
pokusný
experimentálny
expert
n.
odborník
znalec
adj.
zručný
skúsený
expiration
1.
končenie
uplynutie
2.
výdych
expire
1.
vydýchnuť
2.
(o lehote)
uplynúť
explain
vysvetliť
explanation
vysvetlenie
objasnenie
explicit
jasný
podrobný
explode
vybuchnúť
exploit
n. ['eksploit]
hrdinský čin
v. [iks'ploit]
1.
využiť
2.
vykorisťovať
exploitation
vykorisťovanie
explore
preskúmať
prebádať
explorer
bádateľ
explosion
výbuch
explózia
explosive
n.
výbušnina
adj.
výbušný
export
v. [eks'po:t]
vyvážať
n. ['ekspo:t]
vývoz
expose
1.
vystaviť
2.
odhaliť
3.
exponovať (film)
exposition
1.
výklad
2.
výstava
exposure
1.
vystavenie (poveternostným účinkom)
2.
odhalenie
expound
vysvetliť
vyložiť
express
n.
rýchlik
express
v.
1.
vyjadriť
2.
vytlačiť
adj.
1.
výslovný
2.
rýchly
expression
výraz
stvárnenie * language expression jazykové stvárnenie :: jazykový |
expressive
1.
výrazný
2.
vyjadrujúci
expropriate
vyvlastniť
expulsion
vypudenie
vylúčenie
exquisite
vybraný
skvelý
ex-serviceman
bývalý vojak
extend
natiahnuť
roztiahnuť
extension
1.
predĺženie
2.
roztiahnutie
rozšírenie
3.
klapka (telefónna)
extensive
rozsiahly
extent
rozloha
rozsah
extenuate
zmierniť
oslabiť
extenuating
extenuating circumstances
poľahčujúce okolnosti :: okolnosť |
exterior
n.
vonkajšok
adj.
vonkajší
exterminate
vyhubiť
external
vonkajší
extinct
1.
vyhasnutý
2.
vyhynulý
extinction
zánik
extinguish
vyhasiť
zahasiť
extort
vydierať
extortion
vydieranie
extra
n.
sobitná vec
adj.
zvláštny
ďalší
adv.
zvlásť
extract
n. ['ekstraekt]
výťažok
v. [iks'traekt]
vytiahnuť
vybrať
extraction
1.
vytiahnutie
2.
výťažok
3.
pôvod
extramural
mimo mesta
extramural studies
diaľkové štúdium :: diaľkový |
extraordinary
mimoriadny
zvláštny
extravangt
1.
výstredný
2.
prehnaný
extreme
n.
krajnosť
adj.
krajný
extremities
končatiny :: končatina |
extremity
1.
krajnosť
2.
vrcholná núdza
extrinsic
vonkajší
ležiaci mimo
exult
jasať
eye
n.
1.
oko
2.
očko
3.
ucho ihly :: ihla |
v.
dívať sa
zvedavo pozorovať
eyeball
bulva
eyebrow
obočie
eyeglasses
okuliare
eyelashes
mihalnice
eyelid
očné viečko :: očný |
eye-witness
očitý sedok
F   Anglicko-slovenský slovník
f
[ef]
6. písmeno anglickej abecedy
f. o. b.
(free on board)
franko paluba
vyplatené až na palubu
fable
bájka
fabric
1.
tkanina
2.
štruktúra
fabricate
1.
falšovať
2.
vyrábať
face
n.
1.
tvár
2.
líce
predná strana :: predný |
v.
1.
dívať sa tvárou v tvár
2.
čeliť čomu
face with
pokryť vrstvou :: vrstva |
facetious
[fə'si:šə]s]
žartovný
facilitate
uľahčiť
facility
1.
ľahkosť
2.
zručnosť
3.
možnosť
príležitosť
facing
facing the engine
v smere jazdy :: jazda |
fact
skutočnosť
fakt
faction
1.
strana
klika
2.
straníctvo
factor
činiteľ
faktor
factory
továreň
Factory Acts
zákon o ochrane a bezpečnosti pri práci
faculty
1.
schopnosť
2.
fakulty
fade
1.
vädnúť
2.
strácať farbu
blednúť
3.
strácať sa
miznúť
fag
(-gg-)
ťažko pracovať

unavovať
fail
1.
chýbať
2.
nedostávať sa
nestačiť
3.
zlyhať
4.
nemať úspech
5.
zabudnúť
6.
prepadnúť
failure
1.
zlyhanie
2.
nezdar
neúspech
faint
adj.
slabý
mdlý
v.
zamdlieť
fair
n.
trh
veľtrh
adj.
1.
spravodlivý
slušný
2.
priemerný
3.
pekný (o počasí)
4.
dostačujúci
hojný
5.
svetlý
bledý (o koži, vlasoch)
6.
čistý
fair copy of a letter
čistopis
fairly
dosť
celkom
faith
viera
dôvera
faithful
verný
faithless
neverný
falošný
fake
n.
falzifikát
napodobenina
imitácia

novinárska kačica

filmový klam
adj.
falšovaný
v.
improvizovať (na javisku)
simulovať
„hrať“
falcon
['fo:lkən]
zool.
sokol
fall
n.
1.
pád
2.
amer.
jeseň
v.
1.
padať
klesať
2.
upadať
3.
pripadnúť
4.
vlievať sa
5.
padnúť
zahynúť
6.
(o noci)
nastať
7.
(o vetre)
utíšiť sa
fall asleep
zaspať
fall in love
zaľúbiť sa
fall out
popol z rádioaktívneho mraku
fall out with s.o.
rozhnevať sa s
fallacy
chyba
chybný záver
klam
omyl
blud
mylný názor
nesprávna mienka
nesprávna predstava
pomýlený úsudok
fallen
p. fall
fallow
ležiaci ladom
falls
vodopád
false
1.
nesprávny
klamný
2.
neverný
falošný
falsehood
faloš
klam
falsify
falšovať
falsity
lživosť
falter
1.
neisto sa poybovať
2.
(o reči, hlase)
kolísať
váhať
fame
1.
povesť
2.
sláva
familiar
familiar to
dobre známy
dôverný
familiar with
oboznámený s
familiarity
dôvernosť
family
rodina
čeľaď
family name
priezvisko
famine
1.
hlad
2.
nedostatok
famish
1.
hladovať
2.
vyhladovať
famous
slávny
fan
1.
vejár
2.
ventilátor
3.
(hovor.)
skalný
nadšenec
v. (-nn-)
ovievať
fanatic
n.
fanatik
adj.
fanatický
fancy
n.
1.
fantázia
obrazotvornosť
2.
predstava
3.
záľuba
adj.
módny
prepychový
fancy dress
maškarný kostým
v.

predstaviť si
pomyslieť si
fang
tesák

jedovatý zub (hadí)
fantastic
1.
fantastický
2.
rozprávkový
far
adv.
ďaleko
adj.
ďaleký
vzdialený
far away
ďaleko
fare
1.
cestovné
2.
strava
farewell
zbohom
farm
n.
hospodárstvo
majetok
gazdovstvo
farma
v.
obrábať
farmer
farmár
poľnohospodárstvo
far-sighted
ďalekozraký
farther
adv.
ďalej
adj.
vzdialenejší
fascinate
očariť
fascinovať
fascination
očarenie
fascism
fašizmus
fascist
adj.
fašistický
n.
fašista
fashion
móda
fashionable
módny

moderný

elegantný
fast
v.
postiť sa
n.
pôst
adj.
1.
pevný
stály
2.
rýchly
adv.
1.
pevne
tvrdo
2.
rýchlo
fasten
1.
upevniť
pripevniť
2.
zatvárať
fastidious
vyberavý
fat
adj.
1.
tlstý
tučný
2.
úrodný
n.
tuk
masť
fatal
osudný
fate
1.
osud
2.
zánik
záhuba
father
otec
father-in-law
svokor
feel
feel hungry
byť hladný
female
n.
1.
žena
2. vulg.
ženská
3.
samica
adj.
1.
ženský
2.
ženského pohlavia :: pohlavie |

samičí
fiddle
n. hovor.
1.
husle
2.
sláčikový nástroj
v.
1.
hrať na husliach
2.
hovor.
babrať sa s čím
fiddle-bow
sláčik :: husle |
fiddle-bridge
kobylka na husliach :: husle |
fifty
Fifty million people visit London every year.
50 miliónov ľudí navštívi každý rok Londýn. :: navštíviť |
fig
figa
fight
n.
zápas
boj
v.
bojova
zápasi
fighter
1.
zápasník
bojovník
2.
stíhačka
figure
n.
1.
číslica
2.
počty
3.
cena
4.
obrazec
diagram
5.
postava
v.
znázorniť
2.
predstaviť si
figure out
vypočítať
file
n.
1.
pilník
2.
navliekacia šnúra
drôt
2.
zoznam
kartotéka
4.
šík
v.
1.
píliť
2.
zaradiť do kartotéky :: kartotéka |
zaradiť do registratúry :: registratúra |
3. pochodova v šíku
defilovať
fill
naplniť
fill in
vyplniť
filling-station
amer.
benzínová pumpa
film
n.
1.
tenký povlak
2.
film
v.
filmova
filth
špina
filthy
1.
špinavý
2.
necudný
fin
plutva
final
adj.
konečný

záverečný
n.
finále
finally
konečne
nakoniec
finance
n.
finncie
v.
financova
find
nájsť
nachádzať
find o.s.
ocitnúť sa
find out
zistiť
objaviť
finite
Finite Verb-Forms lingv.
určité slovesnké tvary
fine
1.
n.
pokuta
v.
pokutovať
2.
1.
jemný
2.
skvelý
pekný
3.
vybraný
uhladený
adv.
dobre
Fine feathers make fine birds.
Šaty robia človeka.  :: robiť |
finger
prst
finger-print
odtlačok prsta
finch
pinka
finish
n.
1.
koniec
záver
2.
posledná úprava
v.
dokončiť
Finland
Fínsko
fir
jedľa
fir-cone
(jedľová) šuška
fire
n.
1.
oheň
2.
požiar
3.
streľba
v.
1.
podpáliť
páliť
2.
vypaľovať (hlinu)
3.
streliť
vystreliť
fireman
1.
požiarnik
2.
kurič
fireplace
kozub
fire-proof
ohňovzdorný
firewood
palivové drevo
fireworks
ohňostroj
firm
n.
firma
podnik
adj.
pevný
first
first
prvý
adv.
najprv
First come first served. 
Kto prv príde, ten prv melie. :: prísť, mlieť |
first name
krstné meno
first of all
predovšetkým
first-class
prvotriedny
first-rate
prvotriedny
fiscal
finančný
daňový
fish
n.
ryba

ryby
v.
rybáriť
chytať ryby
fisherman
rybár
fishing
rybolov
fishmonger
obchodník s rybami
fishmonger's
obchod s rybami
fishy
1.
rybí
2.
pochybný
hovor.
podozrivý
fission
štiepenie
fist
päsť
fit
n.
1.
záchvat
2.
fazóna
adj.
vhodný
schopný
v. (-tt-)
1.
hodiť sa
padnúť
2.
prispôsobiť
upraviť
Fit as a fiddle.
Zdravý ako ryba.
Zdravý ako buk.
V najlepšom poriadku. :: najlepší poriadok |
tt
fitter
1.
strihač
2.
montér
fitting
1.
skúška u krajčíra
2.
p. fittings
fittings
plynové a elektrické zariadenie
five
päť
fix
1.
upevniť
2.
upútať
3.
fixovať
4.
stanoviť
5.
amer.
upraviť
fix up
zariadiť
dať do poriadku
zorganizovať
flabby
ochybnutý

slabý
flag
1.
vlajka
zástava
2.
dlaždica
flagrant
krikľavý
ohavný
flair
cit pre niečo
flake
vločka
flame
n.
plameň
v.
plápolať
flank
1. (u zvieraťa)
slabina
2.
voj.
bok
3.
bok (budovy)
flannel
flanel
flannels
spodná bielizeň

letné nohavice
flap
n.
1.
plesknutie
2.
klapka
v. (-pp-)
mávať
trepotať
trepotať sa
flare
n.
1.
trepotavé svetlo
2.
svetelný signál
svetelná raketa
v.
plápolať
flare up
vzplanúť
flash
n.
zablysnutie
v.
1. zablysnúť sa
sršať
2.
vyžarovať
3.
objaviť sa ako blesk
4.
oznámiť rozhlasom
flash-lamp
baterka
flashlight
bleskové svetlo
amer.
baterka
flask
fľaša s úzkym hrdlom
flat
n.
1.
byt
2.
plocha
rovina
adj.
plochý
rovný
flat-iron
hladidlo
žehlička
flatter
lichotiť
flattering
lichotivý
flattery
lichotenie
flavour
n.
chuť
v.
okoreniť
flaw
chyba
kaz
flawless
bezchybný
flax
ľan
flea
blcha
fled
p. flee
flee
flee form
utiecť
ujsť
fleece
ovčia vlna
fleet
loďstvo
flotila
flesh
1.
živé mäso
2.
telo
zmysly
3.
dužina
flew
p. fly
flex
prívodná šnúra
kábel
flexible
ohybný
pružný
flicker
blikať
flier
letec
flight
1.
let
2.
útek
flight of stairs
rad schodov :: schody |
flimsy
n.
prieklepový papier
adj.
tenký
krehký
fling
hodiť

vrhnúť (pohľad)
flint
úazúrik (kameň)
flippant
prostoreký
flirt
koketovať
float
n.
1.
plavák
2.
plť
v.
vznášať sa
plávať
flock
n.
stádo
v.
zhluknúť sa
flog
-gg-)
bičovať
flood
n.
1.
príliv
2.
záplava
povodeň
v.
zaplaviť
floor
1.
dlážka
2.
poschodie
florist's
kvetinárstvo
flour
múka
flourish
n.
1.
ozdoba
2.
fanfáry
v.
1.
kvitnúť
prosperovať
2.
mávať
flout
bagatelizovať
flow
n.
tok
prúdv.
tiecť

visieť
flower
n.
kvet
kvetina
v.
kvitnúť
flower-bed
kvetinový záhon
flowery
kvetnatý
flown
p. fly
flu
hovor.
chrípka
fluctuate
1.
kolísať
2.
fluktuovať
fluctuation
1.
kolísanie
2.
fluktuácia
fluent
plynulý
fluff
páper
fluif
n.
tekutina
adj.
tekutý
flung
p. fling
flush
n.
1.
príval
2.
začervenanie
v.
začervenať sa
flute
flauta
flutter
n.
vzrušenie
v.
trepotať krídlami
flux
tok
výtok
fly
n.
mucha
v.
1.
letieť
2.
utiecť
fly over
nadjazd
foal
žriebä
foam
pena
foam-rubber
penová guma
focus
[fəukəs] pl. foci [fousai]
ohnisko
fodder
suché krmivo
foe
(poeticky)
nepriateľ
fog
hmla
foggy
hmlistý
fold
n.
1.
záhyb
2.
košiar
v.
zložiť
foliage
lístie
folk
národ
ľud
folks
ľudia
ľud
folk-song
ľudová pieseň
follow
1.
nasledovať
ísť za
2.
sledovať čo
riadiť sa čím
3.
vyplývať
4.
chápať
rozumieť
follower
stúpenec
príverženec
following
nasledujúci
ďalší
folly
bláznovstvo
pochabosť
fond
láskavý
nežný
food
jedlo
potrav
food-stuffs
potraviny
fool
n.
1.
pochábeľ
hlupák
blázon
2.
šašo
v.
1.
žartovať
2.
ošudiť
foolish
pochybý
foot
1.
noha
chodidlo
2.
stopa (asi 30,5 cm)
3.
úpätie
4.
pechota
football
1.
kopacia lopta
2.
futbal
foot-lights
svetlá na rampách
foot-note
poznámka od čiarou :: čiara |
footstep
1.
krok
2.
šľapa
footwear
obuv
for
pre
na
za
ako
for certain
určite
for ever
navždy
for example
napríklad
for fun
zo žartu
for good
celkom
navždy
for keeps amer.
navždy
foreign
foreign exchange
valutys
forestry
lesníctvo
foretell
predpovedať
foreword
predhovor
forfeit
1.
pokuta
2.
(pri hre)
záloha
forgave
p. forgive
forge
n.
kováčska dielňa
v.
1.
kovať
2.
falšovať
forgery
falzifikát
forget
zabudnúť
forgetful
zábudlivý
forget-me-not
nezábudka
forgive
odpustiť
forgiveness
odpustenie
forgot
p. forget
fork
n.
1.
vidly
2.
vidlička
3.
rázsocha
rozvetvenie
v.
1.
rozvetvovať sa
2.
pracovať vidlami :: vidly |
forlorn
[fə'lo:n]
opustený
zúfalý
form
n.
1.
tvar
forma
2.
trieda (v škole)
3.
formula
4.
formulár
blanket
5.
formalita
6.
spôsob
mrav
v.
1.
tvoriť

formulovať
2.
utvárať sa
formal
formálny
formality
ormalita
formation
1.
tvorenie
utvorenie
2.
útvar
former
prevší
predošlý
onen
formerly
prv
kedy
formidable
strašný
hrozný
formula
formula
vzorec
formulate
formulovať
forsake
opustiť
fort
pevnosť
forth
vpred
forthcoming
pripravený
blížiaci sa :: blížiť sa |
fortieth
štyridsiaty
fortification
opevnenie
fortify
1.
posilniť
2.
opevniť
fortitude
statočnosť
fortnight
štrnásť dní :: deň |
fortnightly
dvojtýždňový
fortress
pevnosť
fortuitous
náhdný
fortunate
['fo:čnit]
šťastný
fortunately
našťastie
fortune
1.
osud
2.
šťastie
šťastná náhoda
3.
majetok
bohatstvo
forty
štyridsať
forward
adj.
1.
predný
2.
pokročilý
3.
pokrokový
adv.
1.
vpredu
2.
vpred
n.
útočník pri futbale
v.
zaslať

zaslať za adresátom
forwards
1.
vpredu
2.
vpred
fossil
1.
fosílny
2.
zaostalý
foster
podporovať
foster-child
adoptívne dieťa :: adoptívny |
fought
p. fight
foul
1.
odporný
2.
špinavý
3.
skazený
4.
nečistý
nepoctivý
5.
hnusný
found
p. find

založiť
foundation
základ
founder
1.
zakladateľ
2.
zlievač
foundling
najdúch
foundry
zlievareň
fountain-pen
plniace pero
four
štyri
fourteen
štrnásť
fourth
štvrtý
fourtienth
štrnásty
fowl
hydina
fox
líška
fraction
mat.
zlomok
fracture
zlomenina
fragile
krehký
lámavý
fragment
1.
zlomok
2.
úlomok
fragmentary
zlomovitý
fragrance
vôňa
fragrant
vonný
frail
krehký
útly
_____
not strong or healthy: a frail old woman
frame
n.
1.
konštrukcia
stavba
2.
rad
3.
kostra
lešenie
4.
rám
v.
1.
utvárať
2.
prispôsobiť
3.
falošne obviniť
4.
zarámovať (= put a picture in a frame: She had her daughter's photograph framed.)
_____
1. a thin piece of wood or metal round the edge of a picture, window, mirror, etc. 2. strong piece of wood or metal that give something its shape: The frame of this bicycle was made in Britain and the wheels were made i Japan.

frame of mind
rozpoloženie
nálada
morálny stav
______
how you feel: I'm not in the right frame of mind for a party.
framework
rámec
France
Francúzsko
franchise
1.
volebné právo
2.
výsada
3.
amer.
licencia
frank
úprimný
frantic
šialený čím
fraternal
bratský
fraud
1.
podvod
2.
podvodník
fraudulent
podvodný
nečestný
fraught
obťažný
fraught with
plný čoho
freak
vrtoch
freakish
čudácky
freckle
peha
freckled
pehavý
free
adj.
1.
slobodný
voľný
2.
bezplatný
3.
dobrovoľný
v.
oslobodiť
free fall acceleration fyz.
zrýchlenie voľného pádu :: voľný pád |
freedom
sloboda
freeze
1.
mrznúť
zamrznúť
2.
zmraziť
freight
1.
náklad
2.
doprava
3.
dopravné
French
adj.
francúzsky
n.
francúzština
frenzy
šialenstvo
zúrivosť
frequency
časté opakovanie
frekvencia
frequent
adj.
častý
v.
často navštevovať
fresh
1.
čerstvý
svieži
2.
nový
3.
amer.
drzý
freshwater
sladkovodný
friction
1.
trenie
2.
trenice
Friday
piatok
fridge
chladnička
fried
fried eggs
volské oká
friend
friend
priateľ
 • my sworn friend môj najlepší / dôverný priateľ
priateľka
kamarát
kamarátka
druh
sprievodca
friend
1.
priateľ
2.
známy
friendly
priateľský
friendship
priateľstvo
fright
zľaknutie
ľak
frighten
naľakať
naľakať sa
frightful
strašný
frigid
studený
fringe
n.
1.
lemovanie
lemovka
2.
okraj
obruba
v.
olemovať
frisk
n.
poskok
v.
poskakovať
fritter
n.
šiška (smažená)
v.
fritter away
premárniť
frivolous
ľahkomyseľný
pochybý
fro
p. to and fro
frock
šaty (detské, dámske)
frog
žaba
from
z
zo
od
podľa
pred
from day to day
zo dňa na deň
front
n.
1.
predná strana
priečelie
2.
voj.
front
adj.
predný
front door
domové dvere :: domový |

frontier
hranice
frost
mráz
frostible
omrzlina
frostbitten
omrznutý
frosty
mrazivý
froth
pena
frown
n.
hnevlivý pohľad
v.
mračiť sa
froze
p. freeze
fruit
ovocie
fruitful
plodný
fruitless
neplodný
márny
frustrate
zmariť
sklamať
fry
smažiť
smažiť sa
frying-pan
panvica
pekáč
fuel
1.
palivo
2.
pohonná látka :: pohonný |
fugitive
n.
utečenec
adj.
povrchný
fulfil
(-ll-)
splniť
vykonať
full
plný
fully
plne
úplne
celkom
fume
n.
dym
výpar
v.
údiť
fun
žart
zábava
function
n.
1.
funkcia
2.
činnosť
3.
úrad
v.
fungovať
functionary
funkcionár
fund
fond
zásoba
funds
peňažné prostriedky :: peňažný prostriedok |
fundamental
základný
funeral
n.
pohreb
adj.
pohrebný
funicular
lanová dráha
fun-fair
lunapark
funnel
1.
lievik
2.
lodný komín
funny
1.
komický
zábavný
2.
podivný
fur
kožišina
furious
divý
zúrivý
rozzúrený
furlough
vojenská dovolenka
furnace
pec
furnish
furnish with
opatriť niečím
zariadiť nábytkom
furniture
nábytok
furrier
kožušník
furrow
brázda
further
adv.
ďalej
okrem toho
adj.
1.
ďalší
2.
vzdialenejší
v.
podporovať
furtive
kradmý
tajný
fury
zúrivosť
zbesilosť
fuse
n. elektr.
poistka
v.
1.
roztaviť
roztaviť sa
2.
zlúčiť
fuss
krik
zbytočný rozruch
futile
márny
zbytočný
future
n.
budúcnosť
adj.
budúci
futurities
futurities
posmrtný život
futurity
futurity
budúcnosť
posmrtný život
fuzzy
fuzzy
nejasný
našuchorený
mat.
rozmazaný (fuzzy set rozmazaná množina)
G   Anglicko-slovenský slovník
g
[dži:]
7. písmeno anglickej abecedy
gab
táranie
gabble
tárať
gable
(na dome)
štít
gad
(-dd-)
túlať sa
gadfly
ovad
gadget
malé mechanické zariadenie :: malý mechanický |
gag
n. amer.
vtip
v. (-gg-)
zapchať ústa
gage
záloha
záruka
gaiety
veselosť
veselie
gaily
veselo
gain
n.
zisk
v.
1.
získať
2.
vyhrať
3.
(o hodinách)
predbiehať
gain on
priblížiť sa
gain upon
priblížiť sa
gainfully
gainfully employed
zárobkove činný
gains
príjmy
gait
chôdza
amer.
krok
galaxy
astron.
mliečna dráha
pren.
plejáda * a galaxy of beauties plejáda krások :: kráska |
gale
váchrica
gall
n.
žlč
v.
odrieť

dráždiť
gallant
1. ['gaelǝnt]
statočný
udatný
2. [gǝ'laent]
zdvorilý
dvorný
gaellantry
1.
statočnosť
2.
dvornosť
zdvorilosť
gallery
galéria
gallon
galón (4,54 l)
gallop
cval
gallows
šibenica
Gallup
Gallup poll
Gallupov test (čiastočné zisťovanie verejnej mienky)
gamble
n.
hazard
v.
hrať o šťastie

hazardovať
gambler
hazardný hráč
game
1.
hra (podľa pravidiel)
2.
zverina
gander
gunár
gang
1.
oddiel
skupina
2.
banda
gangway
chodba
priechod

most na loď
gaol
[džeil]
väzenie
gap
1.
otvor
2.
medzera
gape
1.
zívať

široko otvárať
2.
gániť
garb
n.
1.
šat
rúcho
úbor
kroj
háv
2.
ošatenie
v.
bliekať sa
odievať sa
garbage
odpadky
brak
garden
záhrada
gardener
záhradník
gargle
kloktať
garland
veniec
girlanda
garlic
cesnak
garmet
kus odevu
garments
šaty
garret
1.
pôjd
2.
podkrovná miestnosť
manzarda
garrison
posádka
garter
podväzok
gas
plyn
gas-jet
plynový horák
gas-fittings
plynové zariadenie
gas-meter
plynomer
gasolene
amer.
benzín
gasp
oddychovať

lapať dych
gas-stove
plynová pec
gas-works
plynáreň
gate
brána
vráta
gather
1.
zhromaždiť
zhromaždiť sa
zbierať
2.
rozumieť
gauge
[geidž]
1.
miera
norma
2.
rozchod koľají :: koľaje |
gaunt
chudý
vyziabnutý
gauntlit
rukavica (pre šoféra)
gauze
gáza
gave
p. give
gay
veselý

roztopašný
gaze
v.
uprene hľadieť (at, on) na
pozorne hľadieť (at, on) na
n.
pohľad
gear
1.
prístroj
2.
súkolie
gear box
rýchlostná skriňa
gees
husi p. goos
gem
drahokam
gender
gramatický rod lingv.
gender identity
rodová totožnosť
gene
gene pool environ.
genofond (súbor dedičných vlastností rastlín a živočíchov)
general
n.
generál
adj.
1.
všeobecný
2.
obyčajný
3.
hlavný
general election
všeobecné voľny
general terms
všeobecné termíny :: všeobecný termín |
generally
všeobecne
generation
generácia
pokolenie
generic
generic
[dži'neric]
rodový
druhový
všeobecný
generic concept
rodový pojem
generic drug
generikum (generický liek, generický liekový ekvivalent; ekvivalent originálneho liečivého prípravku, ktorý môže prísť na trh po vypršaní jeho patentovej ochrany)
generic point
spoločný bod
generic printer
všeobecná tlačiareň
generical
generical
druhový
generosity
1.
ušľachtilosť
2.
štedrosť
generous
1.
ušľachtilý
2.
štedrý
Geneva
[dži'ni:vǝ]
Ženeva
genial
žoviálny
spoločenský
veselý
genius
n.
1.
nadanie
2.
génius
adj.
geniálny
genre
genre ['žo:ngə]
žáner

žánrový obrázok

genre classification of philosophical literature
klasifikácia žánrov filozofickej literatúry :: žáner, filozofická literatúra |
genteel
jemný
elegantný
gentle
mierny
jemný

láskavý
gentleman
1.
pán
2.
vzdelanec
genuine
pravý
nefalšovaný
geography
zemepis
geological
geological map of Western Carpathians and adjacent areas
geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území :: Západné Karpaty, priľahlé územia, priľahlé územie |
geology
geológia
geometry
geometria
George
Juraj
Georgia
1.
Georgia, štát v USA
2.
Gruzínsko
Georgian
n.
1.
rodák z Georgie
2.
Gruzínec
adj.
1.georgijský
2.
gruzínsky
geranium
muškát
germ
1.
zárodk
2.
mikrób
German
n.
1.
Nemec
2.
nemčina
adj.
nemecký
Germanic
germánsky
Germany
Nemecko
gerrymander
prekrúcať (fakty)
gesture
gesto
pohyb
get
(-tt-)
1.
dostať
získať
obstarať
obstarať si
2.
stať sa
3.
dostať
dostať sa
get a glimps of
letmo zazrieť
get accustomed to s.t.
zvyknúť si na čo
get drowned
utopiť sa
get in
dostať sa dnu
get on
dariť sa
mať sa
mať úspech
get out
vystúpiť
odísť
get rid of
zbaviť sa čoho
get s.o.
nachytať
get s.o. to do s.t.
prinútiť niekoho urobiť niečo
get s.t. done
dať (si) niečo urobiť
get up
vstať
get well
uzdraviť sa
geyser
[gaizǝ, i:-]
1.
gejzír
2.
prietokový zohrievač vody
ghastly
strašný
hrozný
príšerný
ghost
duch
strašidlo
giant
n.
obor
adj.
obrovský
gibber
drmoliť
gibbet
post.
šibenica
v.
obesiť
giblets
droby
giddy
p. I am giddy
gift
1.
dar
2.
nadanie
talent
gifted
nadaný
giggle
['gigl]
chichotať sa
gild
pozlátiť
gills
žiabre
gilt
pozlátka
gimlet
nebožiec
ginger
bot.
zázvor
gipsy
cigán
cigánka
girder
nosník
traverza
girdle
pás
girl
dievča
gist
jadro
podstata
give
dať
podať
udeliť
venovať
give a cry
vykríknuť
give back
vrátiť
give in
ustúpiť
give rise to
dať vznik čomu
give someone a lift
odviesť niekoho autom
give up
vzdať sa čoho
give way
ustúpiť
povoliť
given
daný p. give
glacier
ľadovec
glad
1.
potešený
2.
potešujúci
glade
čistina
rúbanisko
glamour
čaro
pôvab
glamorous
čarovný
glance
n.
(rýchly) pohľad
v.
zbežne pozrieť (at, over, through)
gland
žľaza
glare
n.
prenikavé svetlo
v.
civieť
Glasgow
Glasgow (mesto v Škótsku)
glass
1.
sklo
2.
pohár
3.
zrkadlo
4.
tlakomer
5.
ďalekohľad
glasses
okuliare
glaze
zaskliť
glazer
sklenár
gleam
n.
lesk
v.
lesknúť sa
glean
1.
zbierať (klasy, fakty)
2.
paberkovať
glee
radosť
veselosť

viachlasný spev
glen
úzke údolie
glide
1.
kĺzať sa
2.
plachtiť
glider
klzák
glimps
záblesk
glisten
lesknúť sa
glitter
n.
lesk
v.
trblietať sa
lesknúť sa
globe
1.
guľa
2.
zemeguľa
gloom
1.
šero
tma
2.
melanchólia
gloomy
1.
temný
2.
ponurý
chmúrny
3.
skľúčený
glorious
1.
slávny
2.
nádherný
glory
1.
sláva
2.
nádhara
glossary
glosár
glove
rukavica
glow
n.
žiara
v.
1.
sálať
2.
žhaviť
go
ísť
go astray
zablúdiť
zísť na scestie
go to bed
ísť spať
goal
1.
cieľ
2.
bránka

gól
goal-keeper
brankár
goat
koza
gobble
pažravo hltať
(o moriakovi)
hudrovať
goblet
vínový pohár
god
boh
god-child
krstňa
god-father
krstný otec
god-mother
krstná mať
goggle
vyvaľovať oči :: oko |
goggles
(a pair of) goggles
ochranné okuliare :: ochranný |
golden
zlatý
gone
p. go
good
n.
prospech

dobro
adj.
1.
dobrý
2.
poslušný
3.
láskavý
adv.
dobre
good afternoon
dobrý deň
good evening
dobrý večer
good morning
dobré ráno
good night
dobrú noc
goodbye
dovidenia
zbohom
good-for-nothing
darmošľap
darmožráč
good-humoured
1.
dobromyseľný
2.
v dobrej nálade :: dobrá nálada, dobrý |
good-looking
pekný
good-natured
dobromyseľný
goodness
dobrota
láskavosť
goods
tovar
majetok
goos
hus
goos meat
husacina
goosebery
egreš
goose-flesh
husia koža
zimomriavky
goos-pimples
husia koža
gorgeous
[go:džǝs]
nádherný
oslnivý
gospel
evanjelium
gossamer
babie leto
gossip
post.
1.
klebetnica
2.
klebety

reči
v.
klebetiť
got
p. get
Got you!
Nachytal som ťa! :: nachytať, ja, ty |
gotcha
hovor.
Gotcha!
Nachytal som ťa! :: nachytať, ja, ty |
gourd
[guǝd]
tekvica
gout
lámka
govern
1.
vládnuť
2.
riadiť
3.
ovládať
government
vláda
governor
guvernér
gown
1.
šaty (najmä ženské)
2.
talár
GPS
= Global Positioning System
globálny lokalizačný systém
globálny polohový systém
globálny systém určenia polohy
globálny systém určovania polohy
globálny systém na určenie polohy
globálny systém na určovanie polohy
grab
(-bb-)
uchopiť
uchmatnúť
grace
1.
pôvab
2.
milosť
3.
ľúbeznosť
graceful
pôvabný
gracious
milostivý
grade
n.
1.
stupeň
2.amer.
trieda
v.
odstupňovať
gradual
postupný
gradually
postupne
graduate
n. ['graedjuit]
absolvent univerzity
v. ['graedjueit]
byť promovaný
graduating
graduating exercises
promočná ceremónia :: promočný |
graduation
promócia
graft
n.
1.
štep
2.
amer.
úplatky
v.
1.
štepiť
2.
transplantovať
grain
1.
zrno
2.
obilie
3.
letá (v dreve)
grammar-school
gymnázium
amer.
stredná škola
granary
sýpka
obilnica
grand
1.
veľký
veľkolepý
2.
skvelý
hovor.
ohromný
grandchild
vnuk
vnučka
grand-daughter
vnučka
grandeur
veľkosť
ušľachtilovsť
vznešenosť
grandfather
starý otec
grandmother
stará matka
grandson
vnuk
granite
žula
granny
hovor.
stará matka
grant
n.
dotácia
v.
1.
vyhovieť
2.
udeliť
poskytnúť
grape
zrnko hrozna :: hrozno |
grape-fruit
druh citrusu
graphic
grafický
grasp
n.
1.
uchopenie
2.
(o predmete)
ovládanie
v.
1.
uchopiť
2.
zovrieť
3.
pochopiť
grass
tráva
grass widow
slamená vdova
grasshoper
kobylka
grate
n.
rošt
v.
1.
strúhať
2.
škrípať
grateful
vďačný
grater
strúhadlo
gratitude
vďačnosť
gratuity
dar
odmena

prepitné
grave
n.
hrob
adj.
vážny
dôstojný
gravel
štrk

hrubý piesok
gravitation
gravitácia
gravity
1.
vážnosť
závažnosť
2.
váha
ťažoba
gravy
šťava z mäsa
omáčka
gray
= grey
n.
šeď
adj.
sivý
graze
1.
pásť
pásť sa
2.
škrabnúť
graze against
zľahka sa otrieť
grease
n. [gri:s]
1.
masť
tuk
2.
mazadlo
v. [gri:z]
namazať
greasy
mastný
great
1.
veľký
2.
dôležitý
významný
Great Britain is in Europe.
Veľká Británia je v Európe. :: byť v, Európa, veľký |
greatcoat
zimník
greatly
veľmi
greatness
veľkosť
Greece
Grécko
greedy
nenásystný
pažravý
Greek
n.
1.
Grék
2.
gréčtina
adj.
grécky
green
zelený
greenback
amer.
dolárová bankovka
greengrocer
zeleninár
green-horn
zelenáč
greenhouse
skleník
Greenland
Grónsko
greet
pozdraviť
greeting
pozdrav
grew
p. grow
grey
= gray
n.
šeď
adj.
sivý
grid
1.
rozvodná sieť

elektrická alebo železničná sieť
2.
ražeň

mriežka
grief
zármutok
žiaľ
grievance
sťažnosť

mrzutosť
grieve
1.
zapríčiniť bolesť
2.
rmútiť sa
grill
n.
ražeň
v.
opekať na ražni :: ražeň |
grillroom
gril (reštaurácia)
grim
zúrový
krutý

odpudivý
grime
špina
grimy
špinavý
grin
n.
úškľabok
v. (-nn-)
ceriť zuby

škeriť sa
škľabiť sa
grind
[graind] ground
1.
mlieť
2.
brúsiť
3.
drieť na skúšku
grind one's teeth
škrípať zubami
grip
n.
uchopenie
stiknutie
v. (-pp-)
zovrieť
grisly
strašný
desivý
grizzly
n.
medveď
adj.
šedivý
groan
n.
ston
úpenie
v.
stonať
grocer
obchodník s potravinami
grocery
obchod s potravinami
groggy
kolísavý
slabý
neistý
groin
anat.
slabina
groove
žliabok
drážka
grope
grope about
tápať po
grope for
tápať po
gross
n.
1.
celok
2.
veľtucet
adj.
1.
tučný
2.
hrubý

ground
p. grind
grounds
1.
zvyšky
usadenina
2.
pozemky
ground-floor
prízemie
group
n.
skupina
v.
zoskupiť
zoskupiť sa
grove
háj
grovel
(-ll-)
plaziť sa
fig.
podlizovať sa
grow
1.
rásť
2.
stať sa
3.
pestovať
grow old
zostarnúť
growl
n.
zavrčanie
v.
vrčať
grown
p. grow
grown-up
dospelý človek
growth
1.
rast
2.
výrastok
grub
larva
grudge
n.
odpor
zlá vôľa
v.
nežičiť
závidieť
grumble
reptať
nadávať
grunt
n.
zachrochtanie
v.
chrochtať
guarantee
n.
1.
ručiteľ
2.
záruka
zábezpeka
3.
ručenie
v.
ručiť
guard
n.
1.
stráž
hliadka
2.
garda
3.
sprievodca (vlaku)
4.
dozorca väzňov
v.
strážiť
guardian
1.
tútor
poručník
2.
dozorca
guerilla
1.
partizán
2.
partizánska vojna :: partizánsky |
guess
n.
dohad
odhad
v.
1.
hádať
uhádnuť
2.
tušiť
3.
amer.
myslieť
guesswork
dohady
guest
hosť
guide
n.
1.
vodca
sprievodca
2.
vodidlo
3.
sprievodca (kniha)
v.
viesť
riadiť
guide-book
sprievodca (kniha)
guide-post
ukazovateľ cesty
guild
cech
spoločenstvo
guilt
vina
guilty
vinný
guinea
['gini]
guinea (21 šilingov v starej mene)
guinea-pig
morča
guitar
gitara
gulf
zátoka
priepsť
medzera
krútňava
gull
čajka
gullet
pažerák
gulp
n.
hlt
v.
hltať
gum
n.
1.
ďasno
2.
guma
v. (-mm-)
gumovať
prilepiť
gums
amer.
gumaná obuv
gun
strelná zbraň

delo

puška

amer.
revolver
gun-powder
pušný prach
gurgle
1.
bublať
2.
kloktať
gust
závan vetra
gut
(-tt-)
vypitvať
vybrať
guts
vnútornosti
črevá
hovor.
odvaha
gutter
1.
odkvap
2.
struha
stružka
gutter-snipe
uličník
guy
n.
1.
lano
2.
amer.
chlap
chlapík
v.
zosmiešniť
guzzle
n.
flám
v.
žrať
slopať
gymnasium
telocvičňa
gymnastics
gymnastika
telocvik
H   Anglicko-slovenský slovník
h
[eič]
8. písmeno anglickej abecedy
haberdasher
haberdasher
obchodník so strižným tovarom
haberdashery
galantéria
habit
zvyk
habitable
obývateľný
habitation
byt
bydlisko
habitual
obvyklý
navyknutý
hackneyed
['haeknid]
otrepaný
had
p. have
mal
mala
malo
haddock
druh tresky
hag
baba
čarodejnica
haggard
chudý
vyziabnutý
hail
n.
ľadovec
v.
pozdraviť
hair
1.
vlas
chlp
2.
vlasy

srsť
hairdresser
kaderník
hairy
vlasatý
hale
zdravý
svieži
zdatný
half
n.
polovica
adj.
polovičný
adv.
napoly
half a crown
pol koruny (2 a pol šilinga v starej mene)
half-hearted
ľahostajný
half-moon
polmesiac
halfpenny
polpeny
polpenca
half-time
polčas
hall
1.
sála
sieň
2.
predizba
hala
hallmark
punc
hallo
servus
halo
1.
kruh okol mesiaca
2.
svätožiara
halt
n.
zastávka
v.
zastaviť
zastaviť sa
2.
váhať
ham
šunka
hamlet
dedinka
hammer
n.
kladivo
v.
tĺcť kladivom
búšiť
hamster
škrečok
hamper
prekážať
brániť (v niečom)
hand
n.
1.
ruka
2.
ručirka
3.
rukopis
4.
pracovná sila
v.
podať
hand-bag
kabelka
handbook
príručka
handful
hrsť
hŕstka
handicap
n.
1.
nevýhoda
2.
fig.
prekážka
v. (-pp-)
poškodiť
handicraft
remeslo
handkerschief
vreckovka
handle
n.
držadlo
rukoväť
v.
1.
dotýkať sa čoho
2.
manipulovať s niečím
3.
zaobchádzať s niečím
4.
obchodovať s niečím
handsome
pekný
handy
adj.
1.
pohodlný
2.
vhodný
3.
obratný
adv.
poruke

vhod * come in handy prísť vhod
hang
hang hung hung
1.
zavesiť
2.
visieť
hang hanged
obesiť
hangar
hangár
hanger
vešiak
hangman
kat
haphazard
náhodilý
happen
stať sa
prihodiť sa
happiness
šťastie
happy
šťastný
harass
sužovať
trápiť
harbour
n.
prístav
v.
1.
kotviť v prístave
2.
prechovávať
hard
adj.
1.
tvrdý
2.
prísny
krutý
adv.
1.
tvrdo
ťažko
2.
usilovne
namáhavo
harden
1.
stvrdnúť
2.
otužiť sa
hardly
sotva
ťažko
hardship
1.
tvrdosť
2.
strádanie
ťažkosti
hardware
železiarsky tovar
inf.
hardvér
hardy
otužilý
hare
zajac
harm
n.
škoda
v.
poškodiť
uškodiť
harmful
škodlivý
harmless
neškodný
harness
s.
postroj
v.
zapriahnuť
harp
harfa
harpoon
harpúna
harrow
(poľnohospodárske) brány
harsh
drsný
príkry
hart
jeleň
harvest
s.
žatva
v.
dostať úrodu pod strechu
harvester
1.
žnec
2.
žací stroj
kombajn
has
má p. have
haste
s.
chvat
v.
ponáhľať sa

hasten
1.
ponáhľať sa
2.
posúriť
hastily
rýchlo
súrne
chvatne
hasty
chvatný
prenáhlený
hat
klobúk
hatch
vysedieť vtáčatá
hatchet
sekera
hate
nenávidieť
hateful
nenávidený
odporný
hatred
nenávisť
hatter
klobučník
haughty
povýšený
pyšný
haul
tiahnuť
vliecť
haulage
diaľková motorová doprava
haunt
1.
často navštevovať
2.
prenasledovať
3.
strašiť * the house is haunted v dome straší
have
1.
mať gr
2.
dostať
3.
vziať si
have a date
hovor.
mať rande
vychádzať z módy :: móda |
have a drink
napiť sa
have a good time
mať sa dobre
hav a walk
prejsť sa
have got
mať
have got to
musieť
Have I to clear my... through customs?
Musím si dať precliť...? :: musieť |
hav s.t. done
dať si niečo urobiť
have the floor
ujať sa slova :: slovo |
have to
musieť
haven
prístav
útočisko
hawk
jastrab
hay
seno
haystack
kopa sena
hazard
s.
1.
náhoda
2.
riziko
v.
riskovať
odvážiť sa
haze
hmla
para
hazel
s.
lieska
adj.
orieškovohnedý
hazy
hmlistý
nejasný
he
on
človek
He behaves like a child. He is childish.
Správa sa ako dieťa. Je detský. :: správať sa, byť detský |
He finds satisfaction / takes pleasure in...
Nachádza uspokojenie / potešenie v... :: nachádzať |
he has a girl friend
má dievča, kamarátku :: mať, kamarátka |
He has educated himself. He is self-educated.
Sám sa vzdelával. Je samouk. :: vzdelávať sa, byť |
He has written a book for fig. children.
NApísal knihu pre malé deti. :: napísať, kniha, malé dieťa, malý |
He is a clerk in a bank. He is a bank clerk.
Je úradník v banke. Je bankový úradník. :: byť v |
He is a teacher.
On je učiteľ. :: byť |
He is better.
je mu lepšie. :: byť |
He is here. Where is she? She is not here today.
On je tu. Kde je ona? Ona tu dnes nie je. :: byť |
He often goes to the country.
Často chodí na vidiek. :: chodiť na vidiek |
He passed the passage rather slowly.
Prešiel prechodom dosť pomaly. :: prejsť |
he shut
on zatvoril :: zatvoriť |
he shut up like a clam
je, ako by mal hubu zašitú :: byť, zašitý |
He swallowed the bait/hook.
Nechal sa nachytať. :: on, nechať sa nachytať sa |
He warned the governement that if it declared war, it would set in motion something that might spread to rest of the world.
Varoval vládu, že keby vyhlásila vojnu, dá do pohybu niečo, čo by sa mohlo rozšíriť na zvyšok sveta. :: varovať vláda vyhlásiť vojna dať do pohybu, môcť, rozšíriť sa |
he was
on bol :: byť |
He was compensated for his losses.
Nahradili mu vzniknté škody. :: nahradiť, vzniknúť, vzniknutý, škoda |
He was replaced by his deputy.
Nahradili ho jeho zástupcom. :: nahradiť, zástupca |
He was taken in.
Nechal sa nachytať. :: on nechať nachytať sa |
He writes every day because he is interested in writin.
Píše každý deň, pretože sa zaujíma o písanie. :: písať, zaujímať sa o |
head
s.
1.
hlava
2.
čelo * at the head of na čele čoho
3.
riaditeľ
head over heels
hore nohami
v.
stáť na čele
viesť
headache
bolesť hlavy
heading
záhlavie

nadpis
headlight
predné svetlo :: predný |
headline
titulok v novinách :: noviny |
headlong
adv.
po hlave :: hlava |
strmhlav
adj.
prenáhlený
headmaster
riaditeľ školy :: škola |
headquarters
1.
hlavný stan
2.
ústredie
centrála
heal
1.
liečiť
2.
zahojiť sa
health
zdravie
healthresort
kúpele
healthy
zdravý
heap
s.
kopa
hŕba
v.
nahromadiť
hear
1.
počuť
2.
načúvať
3.
dozvedieť sa
hear from
dostať správu od
hearer
poslucháč
hearing
1.
sluch
2.
výsluch
vypočúvanie
heard
p. hear
hearsay
počutie
povesť
heart
srdce
heart-breaking
srdcervúci
heart-failure
zlahynie srdca :: srdce |
hearth
kozub
heartless
bez srdca :: srdce |
krutý
hearty
1.srdečný
2.
riadny
dôkladný
3.
(o jedle) výdatný
heat
s.
horúčava
teplo
žiar
v.
1.
kúriť
2.
rozohriať
heath
1. bot.
vres
2.
vresovisko
heathen
s.
pohan
adj.
pohanský
heather
bot.
vres
heating
kúrenie
heave
dvíhať (s námahou)
heaven
nebo
heavy
1.
ťažký
2.
ťažkopádny
heckle
klásť trápne otázky vo verejnosti :: trápny otázka verejnosť |
dobiedzať
hectare
hektár
hedge
živý plot
hedghog
jež
heed
starať sa
dbať
heedless
nepozorný
heel
1.
päta
2.
opätok
podpätok
amer. slang.
lump
height
výška
heighten
zvýšiť
heinous
hnusný
odporný
heir
dedič
heiress
dedička
held
p. hold
helical
tech.
1.
skrutkový
2.
skrutkovicový
3.
špirálový * helical engine špirálový motor
4.
závitový
helicopter
vrtuľník
hell
peklo
hello
ahoj (pri vítaní)
helm
kormidlo
helmet
helma
help
v.
1.
pomôcť
pomáhať
2.
poslúžiť
help youself
poslúžte si
vezmite si
s.
pomoc
helpful
nápomocný
osožný
helping
porcia
dávka
helpless
bezmocný
helpmate
pomocník
hem
s.
lem
v. (-mm-)
olemovať
hemp
konope
hen
sliepka
hence
1.
odtiaľ
2.
teda
henceforth
odteraz
naďalej
henceforward
odteraz
naďalej
henpecked
pod papučou :: papuča |
her
1.
ju
2.
jej
Her sister usually goes to school at seven o'clock.
Jej sestra chodí zvyčajne do školy o siedmej hodine. :: chodiť do, škola, siedma hodina, siedmy |
Her uncle inspects people and things. He is an inspector.
Jej strýko kontroluje ľudí a veci. Je kontrolór/inšpektor. :: kontrolovať, ľudia |
herald
s.
herold
posol
v.
hlásiť
zvestovať
herb
bylina
herd
stádo
here
1.
tu
2.
sem
hereater
adj.
budúci
s.
budúcnosť
hereby
zároveň s týmto
hereditary
dedičný
heredity
dedičnosť
herein
v tom
v tomto
tu
heresy
kacírstvo
heretical
kacírsky
herewith
týmto
heritage
dedičstvo
odkaz
hermit
pustovník
hero
hrdina
heroic
hrdinský
heroine
hrdinka
heroism
hrdinstvo
heron
volavka
herring
sleď
herself
1.
(ona) sama
2.
sa
he's
he's got
on má :: mať |
hesitate
váhať
zdráhať sa
hesitation
váhanie
hew
hew hewed hewn / hewed
1.
sekať
2.
tesať
HF-DF
= High Frequency Direction Finder
vysokofrekvenčný zameriavač rádiových signálov
hiccup
čkanie
hid
p. hide
hidden
p. hide
hide
hide hid hidden / hid
skryť
skryť sa
zatajiť

s.
(surová) koža

hide-and-seek
hra na schovávačku :: schovávačka |
hideous
odporný
ohavný
hiding-place
úkryt
high
adj.
1.
vysoký
2.
vznešený
adv.
vysoko
high school
stredná škola :: stredný |
high-brow
intelektuál (s náročným vkusom a záujmami)
highlands
vysočina
highly
vysoko
veľmi
highway
hradská
hike
robiť turistické výlety :: turistický |
hilarity
hlučná veselosť :: hlučný |
smiech
-hill
-sko * ant-hill mravenisko
hill
kopec
vrch
hilly
kopcovitý
him
ho
jeho

jemu
himself
1.
(on) sám
2.
sa
hind
zadný
hinder
prekážať
zavadzať
Hindoo
Hind
hindrance
prekážka
hinge
veraj

pánt
hint
s.
pokyn
narážka
v.
1.
narážať
2.
naznačovať
hip
bok
bedro
hippopotamus
hroch
hire
s.
nájom
v.
najať koho/čo
najať si koho/čo
prenajať si
his
jeho
his mouth in shut
mlieť jazykom
stále mlieť ústami
his mouth never shut
mileť hubou :: huba |
His parents come from Spain. They are Spanish.
Jeho rodičia pochádzajú zo Španielska. Sú to Španeli. :: pochádzať zo Španielsko |
His weekly reports come in time.
Jeho týždenné správy prichádzajú včas. :: týždenná správa, prechádzať |
His whereabouts are unknown.
Nikto nevie, kde sa teraz nachádza. :: on, nachádzať sa, nevedieť |
hiss
s.
syčanie
sykot
v.
syčať
historian
historik
dejepisec
history
história
dejepis
hit
s.
1.
úder
2.
zásah
v.
hit hit hit (-tt-)
1.
udrieť
2.
zasiahnuť
trafiť
hitch
1.
trhnutie
2.
(námornícky) uzol
3.
(prechodné) zastavene
hitch-hike
ísť autostopom
hirtherto
až doteraz
hive
úľ
hoard
s.
zásoba
v.
hromadiť
hoarfrost
inovať
srieň
hoarse
chrapľavý
zachrípnutý
hoary
šedivý

úctyhodný
hobble
krívať
hobby
koníček
záľuba
hockey
hokej
hod
korýtko (na maltu)
hoe
s.
motyka
v.
okopávať
hog
sviňa
prasa
hogmanay
Silvester v Škótsku :: Škótsko |
hoist
zdvihnúť
hold
s.
1.
1.
držanie
uchopenie
2.
držadlo
3.
opora
2.
lodný priestor
v.
hold held held
1.
držať
pojať
2.
udržať
brániť
ubrániť
3.
zadržať
zadržiavať
zastaviť
4.
pútať
upútať
5.
zachovávať
sláviť
hold out
vydržať
hold up
zastaviť

prepadnúť

holder
1.
držiteľ
2.
držadlo
3.
špička (na cigarety)
holding
(poľnohospodárska) usadlosť
hole
diera
otvor
holiday
1.
deň pracovného pokoja :: pracovný |
2.
dovolenka
3.
sviatok
holidays
prázdniny
hollow
adj.
dutý
s.
dutina
v.
vyhĺbiť
holly
bot.
cezmína
holy
svätý
homage
pocta
home
s.
1.
domov
2.
domovina
vlasť
adj.
1.
domáci
domovský
2.
vnútorný (nie zahraničný)
vnútrozemský
homesick
* I am homesick cnie sa mi po domove
homespun
(doma pradená) hrubá vlnená látka :: vlnený |
homicide
1.
zabitie
vražda
2.
vrah
honest
počestný
čestný
poctivý
honesty
poctivosť
honey
1.
med
2.
miláčik
honeycomb
(včelí) plást
honeymoon
svadobná cesta :: svadobný |
medové týždne :: medový |
honorary
čestný (= neplatený)
honour
s.
1.
česť
2.
pocta
v.
1.
ctiť
2.
poctiť
honour the bill
preplatiť zmenku :: zmenka |
honourable
1.
ctihodný
2.
čestný
honours
vyznamenanie
hood
1.
kapucňa
2.
amer.
kapota
hoof
kopyto
hook
s.
hák
v.
1.
zahákovať
2.
zopäť
zopnúť
hooligan
chuligán
hoop
obruč
hooping-cough
čierny kašeľ
hoot
húkať
trúbiť
hop
s.
1.
chmeľ (rastlina)
2.
poskok
hops
chmeľ (plody)
hope
s.
nádej
v.
dúfať
hopeful
1.
plný nádeje
2.
nádejný
hopeless
1.
beznádejný
2.
zúfalý
horiozon
horizont
obzor
horn
1.
roh
2.
rohovina
horrible
strašný
hrozný
horror
hrôza
horse
kôň
horseback
* on horsebak na koni :: kôň |
horse-chestnut
divý gaštan
horsehair
konská srsť
horseman
jazdec
horse-radisch
chren
horseshoe
podkova
hose
1.
hadica
2.
pančucha
household
domácnosť
housekeeper
gastiná
hosiery
trikotový tovar
housemaid
slúžka
pomocnica v domácnosti :: domácnosť |
housewife
gazdiná
housing
1.
bývanie
2.
bytová kultúra
hospitable
pohostinný
hover
vznášať sa
how
ako?
how annoying
aké nepríjemné! :: nepríjemný |
How are things?
Ako sa ti darí? :: dariť sa |
Ako sa vám darí? :: dariť sa |
how do you spell that?
Ako sa to píše? :: písať sa |
How are you?
Ako sa máš? :: mať sa |
Ako sa máte? :: mať sa |
how did you enjoy the book?
ako sa vám páčila kniha? :: páčiť sa |
how do you do
dobrý deň
How do you do?
Teší ma. (pri stretnutí) :: tešiť |
How do you pronounce this word?
Ako sa vyslovuje toto slovo? :: vyslovovať sa |
how else?
ako inak?
How far is it to the nearest petrol station?
Ako ďaleko je k najbližšej pumpe? :: byť ďaleko, najbližšia pumpa, najbližší |
How far is the border?
Ako ďaleko je k štátnej hranici? :: byť ďaleko, štátna hranica, štátny |
how many?
koľko
how much?
koľko
How often do you have inspections? We have monthly inspections.
Ako často mávate kontroly? Mávame mesačné kontroly. :: mávať kontroly mať kontrolu, mať kontroly, mesačná kontrola, mesačný |
however
1.
akokoľvek
2.
ale
predsa len
howl
v.
vyť
zavýjať
s.
vytie
hue
farba
odtieň
hug
v. (-gg-)
objať

maznať sa
s.
objatie
huge
obrovský
ozrutný
hull
trup lode
hum
(-mm-)
1.
bzučať
2.
mrmlať
human
ľudský
humane
humánny
humanity
1.
ľudstvo
2.
ľudskosť
humble
1.
ponížený
2.
skromný
humbug
1.
podvod
2.
nezmysel
3.
podvodník
humid
vlhký
mokrý
humidity
vlhkosť
humiliate
ponížiť
pokoriť
humour
1.
nálada
2.
humor
humorous
humorný
žartovný
hump
hrb
hunchback
hrbatý človek
hrbáč
hundret
sto
hundredth
stý
hundredweight
anglický cent (50,802 kg)
hung
p. hang
Hungarian
adj.
maďarský
s.
1.
Maďar
2.
maďarčina
Hungary
Maďarsko
hunger
s.
hlad
v.
hladovať
hungry
hladný
hunt
v.
poľovať
s.
poľovačka
hunt for
zháňať sa po
hunter
poľovník
hurdle
(pretekárska) prekážka
hurl
vrhať
hurrah
hurá!
hurricane
uragán
víchrica
hurry
chvat
in a hurry
chvatne
hurry up
poponáhľaj sa
hurt
hurt hurt hurt
1.
poraniť
2.
ublížiť
husband
manžel
husband and wife
manželia
hush
1.
požiadať o ticho

umlčať
2.
zmĺknuť
utíchnuť
hustle
strkať
sácať

rýchlo jednať
hut
1.
chatrč
báda
2.
vojenský barak
chata
hydraulics
hydraulika
hydrogen
vodík
hygienic
[hai'dži:nik]
hygienický
hymn
[him]
hymnus
cirkevná pieseň
hyphen
spojovacie, rozdeľovacie znamienko
hypocrisy
pokrytectvo
hypocrite
pokrytec
hysterical
hysterický
I   Anglicko-slovenský slovník
I
ja
I am
ja som
I am a beginner in English. Are you a beginner, too? Yes, I am.
Som začiatočník v angličtine. Aj ty si začiatočník? Áno, som :: angličtina |
I am cold
je mi zima :: byť zima |
I am Czech.
Som Čech. :: byť |
I am getting better.
Darí sa mi lepšie. :: dariť sa |
I am giddy
mám závrat :: mať |
točí sa mi hlava :: točiť sa |
I am glad of it
mám z toho radosť :: mať |
I am glad to hear it
to rád počujem :: počuť |
I am your teacher.
Som váš učiteľ. :: byť |
I cannot
nemôžem :: nemôcť |
I can't get the door to shut
nemôžem zavrieť dvere :: nemôcť |
I dare say
najskôr (asi)
I don't care
nedbám :: nedbať |
je mi to jedno :: byť jedno |
I don't know what to say.
Nenechádzam slov. :: nenachádzať slová, slovo |
I don't know what to tell you.
Neviem, čo by som ti na to povedal. :: nevedieť, ja, ty povedať |
I don't know when I'll be back.
Neviem, kedy zasa prídem. :: ja nevedieť zasa prísť |
I find it difficult
zdá sa mi to ťažké :: zada sa, byť |
I have a cold
som prechladnutý :: byť prechladnutý |
I have got a girlfriend.
Mám priateľku. :: mať priateľka |
I like listening to modern music and playing tennis very much.
Veľmi rada počúvam modernú hudbu a hrám tenis. :: rád, počúvať, moderná hudba, moderný, hrať |
I like music.
Mám rád hudbu. :: mať rád hudba |
I looked at him and saw a surprise in his face.
Pozrel som sa naňho a videl som mu prekvapenie na tvári. :: pozrieť sa na, on, vidieť |
I play the piano.
Hrám na klavíri. :: hrať na klavír |
I shall not do it unless absolutely necessary.
Urobím to, iba ak to bude celkom nevyhnutné. :: urobiť, byť nevyhnutný |
I should go now.
Už by som mal ísť. :: ja, mať |
I teach. I am a techer.
Učím. Som učiteľ. :: učiť, byť učiteľ |
I travel to school by bus early in the morning.
Skoro ráno cestujem do školy autobusom. :: cestovať, škola |
I was
ja som bol :: byť |
I wasn't informed of his decision.
Neinformovali ma o jeho rozhodnutí. :: neinformovať o |
I would be wrong.
Bodaj by som sa mýlil. :: ja, mýliť sa |
I would like to tell you that...
Chcel by som ti povedať, že... :: chcieť, ja, ty |
i
[ai]
9. písmeno anglickej abecedy
i. e.
['ai'i:]
(= that is)
t. j. (to jest)
ice
1.
ľad
2.
zmrzlina
iceberg
ľadovec
kryha
icecream
zmrzlina
Iceland
Island
icicle
cencúľ
icing
cukrová poleva
ICT
= Information and Communication Technologies
informačné a komunikačné technológie :: informačná technológia, komunikačná technológia informačný komunikačný |
icy
ľadový
I'd
I'd like to notify the theft of a car.
Chcel by som ohlásiť krádež auta. :: chcieť |
I'd like to sugest an alternative plan.
Rád by som navrhol alternatívny plán. :: navrhnúť |
Idaho
štát v USA
idea
1.
pojem
2.
idea
myšlienka
nápad
3.
predstava
ideal
adj.
ideálny
s.
ideál
identical
totožný
identify
stotožniť
identify oneself with
stotožniť sa s
identity
totožnosť
identity card
legitimácia
občiansky preukaz
idiom
jazyková zvláštnosť
idle
1.
lenivý
2.
nečinný
3.
neúčinný
idleness
nečinnosť
lenivosť
idler
leňoch
povaľač
idol
modla
if
1.
ak
2.
či
3.
keby
ignition
zapálenie
motor.
zapaľovanie
ignoble
neurodzený

prostý
nízky
hanebný
ignominious
potupný
ignorance
1.
nevedomosť
2.
neznalosť
ignorant
nevedomý
ignorant of
neoboznámený
ignore
ignorovať
ill
1.
zlý
2.
chorý
fall ill
ochorieť
ill at ease
nesvoj
illegal
nezákonný
ilagálny
illegible
nečitateľný
illicit
nezákonný
zakázaný
Illinois
štát v USA
illiterate
negramotný
illness
choroba
illuminate
1.
osvetliť
2.
objasniť
illusion
ilúzia
illustrate
ilustrovať
objasniť
illustrious
slávny
I'm
I'm a little out of practice.
Troch som vyšiel z cviku. :: vyjsť z cviku |
I'm not going to swallow/fall for that.
Na to ma nenachytáš. :: ty nenachytať ja |
image
1.
obraz
2.
prirovnanie
imagination
predstavivovsť
obrazotvornosť
imagine
predstaviť si
imitate
napodobniť
immediate
1.
bezprostredný
2.
okamžitý
immediately
ihneď
okamžite
immense
nesmierny
immerse
ponoriť
immigrant
prisťahovalec
immigrate
prisťahovať sa
imminent
hroziaci
immoral
nemravný
immortal
nesmrteľný
immortality
nesmrteľnosť
immune
imúnny
immunity
imunita
impact
náraz
impair
poškodiť
impart
oznámiť
impartial
nestranný
impartiality
nestrannosť
impatience
netrpezlivosť
impatient
netrpezlivý
impediment
prekážka
impel
(-ll-)
hnať
pobádať k niečomu
impenetrable
nepreniknuteľný
imperative
adj.
1.
gram.
rozkazovací
2.
naliehavý
nevyhnutný
s. gram.
rozkazovací spôsob
imperfect
nedokonalý
imperfection
nedokonalosť
imperial
cisársky
imperialism
imperializmus
imperialist
imperialista
imperit
(-ll-)
ohroziť
impermeable
nepremokavý
impersonal
neosobný
impertince
bezočivosť
impertinent
bezočivý
imperturbable
pokojný
neochvejný
implement
nástroj
implore
prosiť
imply
1.
navrhovať
2.
zahrnovať
3.
obsahovať
impolit
nezdvorilý
import
v. [im'po:t]
dovážať
importovať
s. ['impo:t]
dovoz
import
importance
dôležitosť

význam
important
dôležitý

významný
importer
dovozca
importér
importune
naliehavo žiadať
importunity
dotieravosť
impose
1.
uložiť
2.
oklamť
imposing
impozantný
impossibility
nemožnosť
impossible
nemožný
impostor
podvodník
impotence
1.
neschopnosť
2.
impotencia
impoverish
ochudobniť
impracticable
neuskutočniteľný
impregnable
(o pevnosti)
nedobytný
impregnate
1.
zúrodniť
2.
impregnovať
impress
1.
vtlačiť
vtisnúť
2.
urobiť dojem

imponovať
impression
1.
výtlačok
2.
dojem
impressive
pôsobivý
imprison
uväzniť
imprisonment
uväznenie
improbability
nepravdepodobnosť
improbable
nepravdepodobný
improper
nevhodný

neslušný
improve
zlepšiť
zlepšiť sa
zdokonaliť
zdokonaliť sa
improvement
zlepšenie
zdoknalenie
impudence
nehanblivosť
drzosť
impudent
nehanblivý, drzý
impulse
podnet
impulz
impunity
beztrestnosť * with impunity beztrestne
impure
nečistý
impurity
nečistota
in
prep.
v
do
počas
na
za
u
adv.
dnu
in a flash
okamžite
in a hurry
chvatne
in accordance with
podľa
in addition to
ako aj
okrem
in advance
dopredu
vopred
in all events
v každom prípade :: každý prípad |
in any case
v každom prípade :: každý prípad |
in case
ak
in cold blood
chladnokrvne
in comparison with
v porovnaní s
in compliance with
v súhlase s
in conformity with
v súhlase s
podľa
in consequence of
následkom čoho
in contempt of s.t.
bez ohľadu na čo
napriek čomu
nedbajúc na čo
nedbajúc pri čom
in despite of
napriek
navzdory
in duplicate
dvojmo
in earnest
vážne
naozaj
in English
po anglicky
in fact
naozaj
vlastne
in front
vpredu
in front of
pred
in front of
pred (miestne)
in gear
v chode
zapnutý
in general
obyčajne

všeobecne povedané
in German
po nemecky
in order to (that)
aby
in the capacity of
ako
vo funkcii
In the club they met on Thursdays.
V klube sa stretávali každý štvrtok. :: stretávať sa |
in the country
na vidieku
in the end
nakoniec
inability
neschopnosť
inaccessible
neprístupný
inaccurate
nepresný
inadequate
neprimeraný
nedostatočný
inalienable
neodcudziteľný
inane
hlúpy
nezmyselný
inanimate
bezduchý
neživý
inaudible
nečujný
tichý
inaugurate
zasvätiť
uviesť do
inauguration
zasvätenie
uvedenie
inborn
vrodený
incapability
neschopnosť
incapable
incapable of
neschopný čoho
incendiary
1.
podpalačský
2.
zápalný
incentive
pohnútka
motív
incessant
neprestajný
nepretržitý
incident
udalosť
príhoda

prípad
incidental
náhodilý
incidentally
mimochodom
náhodou
incite
podnecovať
incivility
neslušnosť
inclination
1.
sklon
2.
náklonnosť
incline
skloniť
skloniť sa
nakloniť
nakloniť sa
include
zahrnúť
obsahovať
including
vrátane
inclusion
inklúzia (zapájanie, napr. v edukačných vedách vyšší stupeň integrácie rôzne znevýhodneného jedinca do spoločnosti alebo jej inštitúcií)
inclusive
zahrnujúci v sebe
vrátane
incoherent
nesúvislý
income
príjem
plat
income-tax
daň z príjmu :: príjem |
incomparable
neporovnateľný
incompatible
nezlučiteľný

neznesiteľný
incompetence
neschopnosť
incompetent
neschopný
incomplete
neúplný
incomprehensible
nezrozumiteľný
nepochopiteľný
inconceivable
nepredstaviteľný
inconsiderate
nepremyslený
bezohľadný
inconsistent
nedôsledný

protirečivý
inconsolable
bezútešný
inconspicuous
nenápadný
inconvenient
1.
nevhodný
2.
neváhodný
incorrect
nesprávny
increase
v. [in'kri:s]
zväčšiť
zväčšiť sa
zvýšiť
zvýšiť sa
s. ['inkri:s]
zväčšenie
zvýšenie

prírastok
incredible
neuveriteľný
incumbent
povinný
* it is incumbent (up)to you to do it musíte to urobiť :: musieť |
incurable
nebyliečiteľný
indebted
zadĺžený
indebted to
zaviazený komu
indecent
neslušný
indecision
nerozhodnosť
indeed
naozaj
vskutku
indefatigable
neúnavný
indefinite
neurčitý
indemnify
indemnify against
zabezpečiť
indemnify from
zabezpečiť
indemnify for
odškodniť
indemnity
odškodné
náhrada škody :: škoda |
independence
nezávislosť
samostatnosť
independent
nezávislý
samostatný
index
1.
(prst) ukazovák
2.
ukazovateľ
zoznam
indexical
indexical expresions
indexické výrazy
India
India rubber
guma
Indian
adj.
1.
indický
2.
indiánsky
s.
1.
Ind
2.
Indián
Indian summer
babie leto
indicate
ukázať

označiť
indicative
gram.
oznamovací spôsob
indict
obviniť
indictment
obvinenie
indifference
ľahostajnosť
indifferent
1.
ľahostajný
2.
obyčajný
indigenous
domáci
indigestion
pokazený žalúdok
indignant
rozhorčený
indignation
rozhorčenie
indirect
nepriamy
indiscreet
indiskrétny
indiscretion
indiskrétnosť
indispensable
nepostrádateľný
indisposed
chorý
chorľavý
indisponovaný
indisposition
1.
chorľavosť
2.
nechuť
odpor
indistinct
nezreteľný
individual
adj.
1.
jednotlivý
2.
zvláštny
s.
jednotlivec
indivisible
nedeliteľný
indolence
ľahostajnosť
indolent
lenivý

ľahostajný
indoors
doma
v dome
indubitable
nepochybný
induce
1.
donútiť
2.
indukovať
induldge
hovieť si
dožičiť si (niečo)
indulgence
zhovievavosť
indulgence in
záľuba v

slabosť
industrial
priemyselný
industrious
usilovný
industry
1.
usilovnosť
2.
priemysel
inedible
nepožívateľný
inefective
neúčinný
inefficient
1.
nevýkonný
2.
nečinný
inept
absurdný
nevhodný
inertia
1.
nečinnosť
2.
zotrvačnosť
inevitable
nevyhnutný
inexhaustible
nevyčerpateľný
inexorable
neúprosný
inexperienced
neskúsený
inexplicable
nevysvetliteľný
infallible
neomylný
infamous
hanebný

vykričaný
infamy
hanba

ohavnosť
infancy
detstvo
infant
dojča
dieťa
infantry
pechota
infatuate
poblázniť

zaslepiť
infatuation
zaslepenosť
infect
nakaziť
infection
nákaza
infectious
nákazlivý
infer
(-rr-)
odvodzovať
usudzovať
inferior
adj.
1.
nižší

spodný
2.
horší

podradný
s.
podriadený
infernal
pekelný
infertile
neúrodný
infest
zamoriť

mučiť
trápiť
infidelity
nevernosť
infinite
nekonečný
infinite temporal duration
nekonečné časové trvanie
infirm
nepevný
slabý
vetchý
infirmity
neduh
slabosť

telesnáchyba
inflammation
1.
zapálenie
2.
med.
zápal
inflate
nafúknuť
napumpovať (dušu)
inflation
inflácia
inflexible
1.
neohybný
2.
gram.
nesklonný
inflict
(trest)
uložiť
uvaliť
influence
vplyv
influential
vplyvný
influenza
chrípka
influx
obraz.
príliv
inform
oznámiť
informovať
inform against
udať koho
informal
neúradný
neformálny
information
informácia
poznatok
information theory
teória informácie
informer
udavač
infrequent
zriedkavý
vzácny
infringe
porušiť
prestúpiť (napr. zákon)
infuse
1.
naliať
2.
namočiť
infusion
infúzia

vtok
ingenious
dômyselný
ingenuity
duchapplnosť
dômyselnosť
ingenuous
priamy
úprimný 
ingot
prút (zlata)
ingrained
zakorenený (napr. zvyk)
ingratitude
nevďak
nevďačnosť
ingredient
prísada
inhabit
obývať
inhabitant
obyvateľ
inherent
vrodený
prirodzený
inherit
zdediť
inheritance
dedičstvo
inhibit
prekaziť
zakázať
inhuman
neľudský
inch
palec
cól (2,54 cm)
inimical
nepriateľský
inimitable
nenapodobiteľný
iniquity
neprávosť
nespravodlivosť
initial
počiatočný
initials
monogram
initiate
začať
initiate into
zasvätiť so
initiative
iniciatívny
inject
dať injekciu :: injekcia |
injure
1.
ublížiť
2.
poškodiť
injury
1.
bezprávnosť
krivda
2.
škoda
poškodenie
injustice
bezprávie
nespravodlivosť
ink
atrament
ink-pot
kalamár
inkstand
kalamár
inland
s.
vnútrozemie
adj.
vnútrozemský
domáci
inmate
spolubývajúci (v hoteli, nemocnici)
inn
hostinec
innate
vrodený
inner
vnútorný
innkeeper
krčmár
innocence
nevinnosť
prostota
innocent
nevinný
innocuous
neškodný
innovation
novota
innovator
novotár
novátor
zlepšovateľ
innumerable
nespočetný
inoculation
inoculation against
očkovanie
štepenie
inoffensive
neškodný
inoperative
neúčinný
inquest
(súdne) vyšetrovanie
inquire
pýtať sa
informovať sa (after, about na, o)
inquiry
dotaz
informácia (about after na)
inquisition
1.
vyšetrenie
2.
inkvizícia
inquisitive
zvadavý
inroduce
1.
uviesť
zaviesť
2
predstaviť
insane
šialený
inscription
nápis
insect
hmyz
insecure
neistý
insensible
bezcitný
insensitive
necitlivý
inseparable
neodlučiteľný

neoddeliteľný
insert
vložiť
vsunúť
inside
s.
vnútro
adj.
vnútorný
adv.
vnútri
dovnútra
insidious
úskočný
insignificant
bezvýznamný
insincere
neúprimný
insinuate
naznačiť
insipid
bez chuti :: chuť |
insist
naliehať
trvať (on na)
insolent
drzý
insoluble
nerozpustný
insomnia
nespavosť
inspect
1.
prezerať
dozerať na
2.
kontrolovať
inspection
1.
dozor
2.
prehliadka
inspector
dozorca
inšpektor
inspire
nadchnúť
inšpirovať
install
1.
nastoliť
uviesť (do úradu)
2.
umiestniť
inštalovať
instalment
splátka
instance
1.
príklad * for instance napríklad
2.
prípad
instant
okamih * in an instant okamžite, hneď
instantanueous
okamžitý
instead
namiesto
miesto toho
instead of
miesto koho
miesto aby
instep
priehlavok (časť chodidla)
instigate
navádzať
štvať
instigator
štváč
instinct
pud
inštinkt
instinctive
pudový
inštinktívny
institute
v.
zriadiť
založiť
s.
ústav
institution
1.
založenie
zriadenie
2.
inštitúcia
instruct
učiť
poučiť

inštruovať

dať pokyn
instruction
pokyn
inštrukcia
instructor
cvičiteľ
inštruktor
instrument
nástroj
insufferable
neznesiteľný
insufficient
nedostatočný
insular
ostrovný
insulate
odlúčiť
izolovať
insult
s. ['insalt]
urážka
v. [in'salt]
uraziť (koho)
insuportable
neznesiteľný
insurance
poistenie
insurance policy
poistka (=poistné)
insure
poistiť
insurgent
povstalec
vzbúrenec
insurrection
vzbura
povstanie
intact
nedotknutý
neporušený
úplný
integrity
1.
celistvosť
2.
bezúhonnosť
inteligentsia
inteligencia (spoločenská vrstva)
intellectual
adj.
1.
rozumový
2.
intelektuálny
s.
intelektuál
intelligence
1.
inteligencia
2.
správa
informácia
Intelligence Service
tajná polícia
intelligible
zrozumiteľný
intend
zamýšľať
mať v úmysle
intense
prudký
silný
intenzívny
intensify
zosilniť
zosilniť sa
intensity
sila
prudkosť
intenzita
intention
zámer
účel
úmysel
intercept
zachytiť
intercourse
styk
interest
n.
1.
záujem
 • to take interest in s.t. zaujímať sa o čo, abiding interet trvajúci záujem, academic interest akademický záujem, active interest aktívny záujem, admission(s) against interest priznanie proti záujmu, adverse interest protikladný záujem, adverse interest rule pravidlo protikladného záujmu, affect the finacial interests ovplyvniť finančné záujmy, against interest proti záujmu, against public interest proti verejnému záujmu
 • Time is of philosophical interest and is also the subject of mathematical and scientific investigation.
zainteresovanosť
2.
zaujímavosť
dôležitosť
pútavosť
3.
podiel
 • majority interest väčšinový podiel, minority interest menšinový podiel, alienability of future interests  scudziteľnosť budúcich majetkových podielov
účasť (in s.t. na čom, v čom); aggregate ownership interests kolektívne majetkové účasti
kapitálová účasť
úžitok
osoh
dobro
výhoda
zisk
5.
úrok;
 • accrued interest úrok získaný, ale doteraz nezaplatený, kumulovaný úrok, nazhromaždený úrok, akumulovaný úrok, vzniknutý úrok, nahromadený úrok, pričítanie úroku ku kapitálu, accumulated interest akumulovaný úrok, back interest nedoplatok úrokov, compound interest úrok z úroku, conventional interest dohodnutý úrok, gross interest hrubý úrok, accruing interest narastajúci úrok, interest and bank expenses úroky a bankové výdavky, add interest pripočítať úrok, add on interest pridaný úrok, add-on interest pridaný úrok, advetised rate of interest verejná úroková sadzba, úžernícka úroková sadzba, agio theory of interests ažiová úroková teória, allow for an interest poskytnúť úrok, allow interest  poskytnúť úrok 
úroky
 • the rate of interest úroková miera, accrual of interest automatické narastanie úrokov, add the interest to the capital pripísať úroky
6.
dôležitosť
význam
7.
vplyv (with s.o. u koho)
8.
záujmová skupina; the landed interest (veľko)statkári
 • to return a blow with interest dvojnásobne vrátiť komu úder
9.
obchod
10.
následok
vplyv
11.
nárok
 • life interest doživotné právo, possessory interest právo zo zaistenia s odovzdaním veci, security interest právo zo zaistenia, united in interest nerozlučné spoločenstvo v spore, absolute interest absolútne subjektívne právo na majetok, interest accounts receivable úroky z pohľadávok, agency coupled with an interest zastúpenie spojené s majetkovým nárokom, all interest admitted nežalovatelné poistenie

v.
zaujať
zaujímať; to interest s.o. in s.t. vzbudiť pozoronosť, záujem koho o čo; to be interested in s.t. vzbudiť pozornosť, záujem koho o čo; to be intested in s.t. zaujímať sa, mať záujem o čo, all I'm really (interested in) všetko, o čo sa naozaj (zaujímam)
zaujímať sa
interesting
zaujímavý
interfere
zasahovať * in do
prekážať (in something čomu)
interference
1.
zásah
zasahovanie
2.
rušenie
interchange
v.
1.
vymeniť
2.
zameniť
s.
1.
výmena
2.
zámena
interim
medzitým
interior
adj.
vnútorný
s.
1.
vnútrajšok
2.
vnútrozemie
3.
vnútro
interjection
gram.
citoslovce
interlocking
interlocking shareholding
vzájomná držba akcií :: vzájomný, akcia |
intermediary
adj.
sprostredkovací
s.
prostredník
sprostredkovateľ
interminable
nekonečný
internal
vnútorný
vnútrozemský
international
medzinárodný
internationalism
internacionalizmus
internet
inform.
internet
Internet
Internet of Things
internet vecí
interplanetary
medziplanetárny
interpret
1.
vykladať
vysvetľovať
2.
tlmočiť
Interpretation
výklad
interpreter
prekladateľ
tlmočník
interrogate
opytovať sa
vypočúvať
interrupt
prerušiť
interruption
prerušenie
interval
1.
medzera

interval
2.
prestávka
intervene
zakročiť
intervenovať
intervention
1.
zákrok

intervencia
2.
prostredníctvo
interview
s.
1.
schôdzka
2.
interview
v.
interviewovať
intestines
vnútornosti :: vnútornosť |
intimacy
dôvernosť

dôverný styk
intimate
dôverný
intímny
intimidate
zastrašiť
intimidation
zastrašovanie
into
do
intolerable
neznesiteľný
intolerant
neznášanlivý
intoxicate
opjiť

opiť
intoxication
1.
opojenie
2.
otrava alkoholom
intrepid
neohrozený
intricate
spletitý
intrigue
intriga
záplatka
intrinsic
vnútorný
skutočný
pravý (hodnota ap.)
introduction
1.
uvedenie
2.
úvod
3.
predstavenie (niekomu)
Introduction
Úvodom
intrude
votrieť sa
intuition
intuícia
inundate
zaplaviť
invade
1.
vpadnúť
2.
postihnúť
invader
útočník
votrelec
invalid
adj. [in'vaelid]
neplatný
s. ['invəli:d]
invalid
invaluable
neoceniteľný
invariable
nepremenný
invasion
vpád
invázia
invent
vynájsť
invention
vynález
inventor
vynálezca
inventory
1.
inventár
.
inventúra
inverse
obrátený
invert
obrátiť
invest
investovať
investigate
pátrať
vyšetrovať
investigation
pátranie
vyšetrovanie
investment
investícia
inveterate
zastaralý
vžitý
úporný
invidious
závideniahodný
invincible
nepremožiteľný
invisible
neviditeľný
invitation
pozvanie
invite
1.
pozvať
2.
vyzvať
invoice
účet za tovar
faktúra
invoke
vzývať
involuntary
nedobrovoľný

mimovoľný
involve
1.
vyžadovať
2.
zapliesť
zapliesť sa
3.
zahrnovať
obsahovať
involved
involved in debt
zadĺžený
involvement
1.
účasť
zapletenie
zapojenie
angažovanosť
participácia
* You have no proof of my involvement in anything. Nemáte dôkazy o mojej účasti na čomkoľvek. ...parental involvement in schools. ...zapojenie rodičov v školách.
2.
oddanosť
nadšenie
zapálenie pre čo
* Ben has always felt a deep involvement with animals. Ben vždy oplýval veľkým nadšením pre zvieratá.
3.
vzťah
zápletka
zálet
románik
* Mahler was known for his passionate involvements outside marriage. Mahler bol známy pre svoje vášnivé mimomanželské romániky.
invulnereble
nezraniteľný
inward
vnútorný
inwardness
vnútrajšok
vnútro
vnútornosť
vnútorný život
________
internal quality or substance; close acquaintance: familiarity; fundamental nature: essence; absorption in one's own mental or spiritual life
iodine
jód
IoT
= Internet of Things
iPad
iPad (tablet disponujúci multidotykovým rozhraním, tlačením dokumentov, prehrávaním zvuku, fotosnímok a videonahrávok, prehľadávaním internetu a možnosťou spustiť na ňom väčšinu aplikácií pre operačný systém iOS)
iPhone
iPhone (kombinácia mobilného telefónu, IPodu a moderného internetového zariadenia)

Ireland
Írsko
iris
dúhovka
Irish
adj.
írsky
s.
írčina
Irishman
Ír
irksome
únavný
mrzutý
iron
s.
1.
železo
2.
žehlička
adj.
železný

pevný
s.
žehliť
ironclad
pancierový
ironical
ironický
ironmonger
obchodník so železom
ironmongery
železiarstvo
irons
železá
putá
irony
irónia
irradiate
oažrovať

osvietiť

žiariť
irregular
nepravidelný
irregularity
nepravidelnosť
irrelevant
nezávyžný
bezvýznamný
irremediable
nevyliečiteľný
nenahraditeľný
irreparable
nenapraviteľný
irrestible
neodolateľný
irresolute
nerozhodný
irrespective
irrespective of
bez ohľadu na
irresponsible
nezodpovedný
irresponsibility
nezodpovednosť
irrevocable
neodvolateľný
irrigate
zavodni
irrigation
zavodňovanie
irritable
popudlivý
irritate
dráždiť
irritation
dráždenie
is
je :: byť |
existuje
is anything amiss?
stalo sa niečo? :: stať sa |
Is he busy, too? No, he is not busy now.
On má tiež veľa práce? Nie, on teraz nemá veľa práce. :: mať prácu, byť zamestnaný |
Is she a good student? Yes, she is a very good student.
Je dobrá študentka? Áno, je veľmi dobrá študentka.
island
ostrov
isle
ostrov
isolate
1.
odlúčiť
.
izolovať
isotropic
Isotropic means that it looks much the same in every direction.
Izotropný znamená, že sa nezávisle od smeru pozorovania javí ako úplne rovnaký.
issue
s.
1.
výtok
2.
(o rieke)
ústie
3.
výsledok
záver
4.
potomstvo
5.
sporná otázka
6.
vydanie číslo (novín)
v.
1.
(o nariadení)
vyjsť
2.
pochádzať
3.
(o knihe)
vydaťisthmus
úžina
zemská šija
it
1.
to
2.
ono
it hails
padá ľadovec :: padať |
it is
ono je :: byť |
It is a good book.
Je to dobrá kniha.
It is a machine which washes. It is a washing machine.
Je to stroj, ktorý perie. Je to práčka. :: prať |
It is a new method.
Je to nová metóda.
It is a pot for tea. It is a teapot.
Je to hrnček na čaj. Je to čajník. :: byť na |
It is a programme on the radio. It is a radio programme.
Je to program v ráciu. Je to rozhlasový program.
It is a very old theory.
Je to veľmi stará metóda.
It is an interesting experiment.
Je to zaujímavý experiment.
It is an interesting method.
Je to zaujímavá metóda. :: byť zaujímavý |
It is cold here.
Je tu chladno. :: byť |
It is cold today.
Dnes je chladno. :: byť |
It is not an easy question.
Nie je to ľahká otázka.
It is warm here.
Je tu teplo. :: byť |
It is warm in this room.
Je teplo v tejto izbe. :: tento, izba |
It radiates heat. It is a radiator.
Vyžaruje to teplo. Je to radiátor. :: vyžarovať |
It receives radio waves. It is a radio receiver.
Prijíma rádiové vlny. Je to rozhlasový prijímač. :: prijímať, rádiový, rádivá vlna, byť |
it was
ono bolo :: byť |
Italian
adj.
taliansky
s.
1.
taliančina
2.
Talian
italics
kurzíva
Italy
Taliansko
itch
s.
svrbenie
v.
svrbieť
item
1.
položka
2.
bod
3.
článok
4.
(koncertné) číslo
itinerary
plán
popis cesty
it's
it's got (skrátený tvar it has got)
ono má :: mať |
its
jeho
itself
1.
(ono) samo
2.
sa
I've
I've got
ja mám :: mať |
I've hit my head against the wall
udrel som si hlavu o múr :: udrieť si, hlava |
ivory
slonovina
ivy
brečtan
ivy-clad
porastený brečtanom
ivy-hidden
porastený brečtanom
J   Anglicko-slovenský slovník
j
[džei]
10. písmeno anglickej abecedy
jab
n.
bodnutie
v. (-bb-)
bodnúť
jack
zdvíhadlo
hever
jackal
šakal
jackdaw
kavka
jacket
1.
kabát
sako
2.
šupka * potatoes with their jackets on zemiaky v šupke
jaguar
jaguár
jam
v. (-mm-)
1.
vtlačiť
2.
zapchať
3.
rozgniaviť
s.
1.
zaváranina
lekvár
2.
tlačenica
stisk
James
Jakub
January
s.
január
adj.
januárový
japan
1.
japan (druh papiera)
2.
šelak
Japan
Japonsko
Japanese
adj.
japonsky
s.
1.
Japonec
Japonka
2.
japončina
jar
s.
krčah
pohár (na zaváranie)
v. (-rr-)
vŕzgať
škrípať
jaundice
['džo:ndis]
žltačka
javelin
oštep
jaw
ďasno

čeľusť
jaw-bone
čeľustná kosť
jazz
džez
jay
sojka
jealous
žiarlivý
jealousy
žiarlivosť
jean
silná bavlnená látka
jean overalls
pracovné nohavice :: pracovný |
Jean
Jana
jeer
jeer at
posmievať sa
s.
jelly
rôsol
želé
jeopardize
riskovať
jerk
s.
trhnutie
myknutie
v.
trhnúť
myknúť
myknúť sa
jest
s.
žart
v.
žartovať
jester
šašo
jet
1.
čierny jantár
2.
prúd vody :: voda |
3.
dýza
jet-black
čierny ako uhoľ
jet-propelled
prúdový
Jew
žid
jewel
klenot
šperk
jeweller
klenotník
Jewess
židovka
Jewish
židovský
jingle
s.
cengot
v.
cengať
job
1.
práca
2.
úloha
jocose
žartovný
veselý
Joe
(dôverne namiesto Joseph) Jožko
jog
(-gg-)
drgnúť
klusať
John
Ján
join
1.
spojiť
spojiť sa
2.
pripojiť sa k

vstúpiť do
joiner
stolár
joint
adj.
spoločný
s.
1.
kĺb
2.
(u ziverat) stehno
joint stock
účastinný kapitál
joint stock company
účastinná spoločnosť
joke
s.
žart
vtip
v.
žartovať
jolly
veselý

milý

hovor.
pekný
jolt
hádzať
hegať
Joseph
Jozef
jostle
sotiť
journal
1.
denník
2.
noviny
journalist
novinár
journey
cesta
joy
radosť
joyful
radostný
veselý
joyous
radostný
veselý
jubilee
jubileum
výročie
judge
s.
1.
sudca
2.
rozhodca
v.
1.
súdiť
2.
posudzovať
judgment
1.
rozsudok
2.
úsudok
judicial
sdny
judicious
rozumný
bystrý
jug
krčah
juggler
žonglér
juice
šťava
juicy
šťavnatý
July
s.
júl
adj.
júlový
jumble
zmiešať
jump
v.
skočiť
skákať
s.
skok
jumper
1.
skokan
2.
pulóver
blúzka
jumpy
nervózny
junction
1.
(železničná) križovatka
2.
spojenie
June
s.
jún
adj.
júnový
jungle
džungľa
junior
mladší
jurisdiction
súdnictvo
juror
porotca
jury
porota
just
adj.
spravodlivý
adv.
1.
práve
2.
len
just now
1.
práve teraz
2.
pred chvíľou :: chvíľa |
just cannot keep his big mouth shut
ísť s niečím na trh :: niečo |
justice
1.
spravodlivosť
2.
právo
3.
súdne konanie
4.
sudca * Mr. Justice oslovenie sudcu
justify
1.
opodstatniť
ospravedlniť
oprávniť
2.
dosvedčiť
doložiť
podoprieť
odôvodniť
jute
juta
juvenile
adj.
mladý
mladistvý
s.
mladík
K   Anglicko-slovenský slovník
k
[kei]
11. písmeno anglickej abecedy
kail
kel (zelenina)
kale
kel (zelenina)
kangaroo
kengura
Kansas
štát USA
keel
kýl
základ lodnej kostry :: lodná kostra, lodný |
keen
1.
ostrý
2.
silný
intenzívny
keen on
dychtivý
keep
keep kept kept
1.
zachovávať
2.
držať
3.
udržiavať
4.
podporovať
vydržovať
5.
viesť
riadiť
6. nechať si
keep aloof from
vyhýbať sa čomu
Keep your moth shut!
Mlč! :: mlčať |
Buď ticho!
keeper
strážca
opatrovník
dozorca
keepsake
dar na pamiatku :: pamiatka |
keg
súdok
kennel
psia búda
Kentucky
štát v USA
kept
p. keep
kerbstone
okraj chodníka
kerchief
šatka
kernel
zrnko
jadro
kerosene
petrolej (na svietenie)
amer.
parafín
kerosene-lamp
petrolejová lampa
kettle
kotlík
(kovová) panvica
key
1.
kľúč
2.
kláves
keyboard
klávesnica
klaviatúra
keyhole
kľúčová dierka
key-note
základná črta (schôdze, rokovania)
khaki
zelenohnedý
kaki
kick
v.
kopnúť
(nohou) kopať
s.
kopnutie
kopanec
kid
1.
kozliatko
2.
hovor. dieťa
kidnap
(-pp-)
uniesť (človeka)
kidney
oblička
kill
zabiť
kilt
škótska sukňa
kin
príbuzenstvo
kind
s.
1.
druh
rod
2.
akosť
adj.
láskavý
priateľský
kindergarten
škôlka
kind-hearted
dobrosrdečný
kindle
zapáliť
vznietiť
kindling
triesky
kindly
adj.
láskavý

mierny
adv.
láskavo
kindred
adj.
príbuzný
podst.
príbuzenstvo
rodina
kinetic
kinetický
king
kráľ
kingdom
kráľovstvo
kink
1.
slučka
2.
vrtoch
kinship
príbuzenstvo
kipper
údený sleď
kiss
s.
bozk
v.
bozkať
pobozkať
kit
(remeselnícke) náradie
kitchen
kuchyňa
kite
papierový drak
kitten
mačiatko
knack
zručnosť
knapsack
batoh
knave
darebák
knead
miesiť
(o ceste) vaľkať
knee
koleno
kneel
kneel kneltknelt
kľaknúť si
knell
umieeráčik
knelt
p. kneel
knew
p. know
knickerbockers
pumpky
knife
pl. knives
nôž
knight
1.
rytier
2.
šach.
kôň
knit
(-tt-)
(ihlicami)
pliesť
knitting-machine
pletací stroj
knob
gombík (na zásuvke, na dverách)
knock
s.
zaklopanie
rana
úder
v.
klopať
zaklopať
knock down
zraziť
knock out
poraziť
knokautovať
knot
s.
uzol
v. (-tt-)
zauzliť
zauzliť sa
know
know knew known
1.
vedieť
poznať
2.
rozoznať
3.
dozvedieť sa
know by name
poznať podľa mena :: meno |
know by sight
poznať z videnia :: videnie |

knowledge
znalosť
vedomosti
known
p. know
knuckle
kĺb (na preste)
kohlrabi
kaleráb
kolkhoz
kolchoz
Korean
adj.
kórejský
podst.
Kórejec
Ku-Klux-Klan
tajná protičernošská organizácia na juhu USA
L   Anglicko-slovenský slovník
l
[el]
12. písmeno anglickej abecedy
label
n.
nálepka
vineta
v. (-ll-)
označiť nálepkou
laboratory
laboratórium
laborious
pracovitý
labour
s.
1.
práca * hard labour nútená práca
námaha
2.
robotníctvo
v.
pracovať
namáhať sa
Labour Exchange
pracovný úrad
labour hours
pracovný čas
Labour Party
robotnícka strana
lace
1.
šnúrka
2.
čipky
laced
laced bodice
šnurovačka
lack
s.
nedostatok
v.
postrádať
nemať
lackey
lokaj
lacquer
lak
lad
mládenec
chlapec
ladder
1.
rebrík
2.
očko na pančuche :: pančucha |
laden
naložený
zaťažený
ladign
náklad
ladle
s.
naberačka
v.
naberať
lady
dáma
pani
lady-bird
zool.
lienka
lag
(-gg-)
1.
zaostávať

váhať
2.
izolovať (proti teplu, chladu)
lager
ležiak
svetlé pivo
lagoon
lagúna
laid
p. lay
lain
p. lie
lake
jazero
lamb
jahňa
baranček
lame
1.
chromý * he is lame in the left leg je chromý na ľavú nohu :: ľavá noha, ľavý |
krivý
2.
nepresvedčivý
biedny
lame excuse
biedna výhovorka
lament
s.
bedákanie
v.
bedákať
lamp
lampa
lampoon
hanopis
lamp-shade
tienidlo
land
s.
1.
zem
pôda
2.
pevnina
3.
krajina
štát
v.
pristáť
landlady
1.
domáca pani
2.
statkárka
3.
hostinská
land-lord
1.
statkár
2.
hostinský
landowner
statkár

majiteľ pôdy :: pôda |
landscape
kraj

krajina
lane
1.
poľná cesta :: poľný |
2.
ulička
3.
pruh vozovky :: vozovka |
language
jazyk
reč
languid
mdlý
malátny
chabý
languish
1.
chradnúť
2.
túžiť
lank
štíhly
rovný
lantern
lampáš
lap
lono
lapse
poklesok
úpadok

plynutie
larch
červený smrek
lard
bravčová masť
larder
komora
large
veľký
objemný
laptop
laptop (stredne ťažký prenosný počítač s integrovanou základnou jednotkou, monitorom a klásenicou)
large
veľký
largely
veľmi
značne

najmä
lark
1.
škovránok
2.
žart
zábava
lash
v.
bičovať
švihnúť
s.
1.
bič
2.
švihnúť
lass
dievča
lassie
dievča
last
adj.
posledný
2.
minulý
adv.
posledný raz
v.
1.
trvať
2.
vystačiť
last but not least
posledný, nie však menej dôležitý
last but one
predposledný
lasting
trvalý
lastly
nakoniec
konečne
latch
závora (na dverách)

patentná zámka :: patentný |
latch-key
(patentný) domový kľúč
late
adj.
1.
oneskorený
2.
neskorý
3.
zosnulý
4.
bývalý
adv.
neskoro * be late prísť neskoro, oneskoriť sa
lately
nedávno

v poslednom čase :: posledný |
latent
skrytý
utajený
later
adv.
neskorší
adv.
neskôr
neskoršie
lateral
postranný
vedľajší
latest
(najnovší)
posledný
lath
latka
lathe
točovka
sústruh
lather
s.
mydlová pena :: mydlový |
v.
mydliť
peniť sa
Latin
s.
latinčina
adj.
latinský
latitude
(zemepisná) šírka
latter
1.
novší

neskorší
2.
(z dvoch) druhý
lattice
mreža
Latvia
Lotyšsko
Latvian
lotyšský
laudable
chválitebný
laugh
v.
smiať sa
s.
smiech
laugh at
vysmievať sa
laghable
smiešny
laughter
smiech
launch
1.
spostiť na vodu :: voda |
2,
(prudko) hodiť

vypustiť
laundry
1.
práčovňa
2.
bielizeň do práčovne
laurel
vavrín
lav
1.
umyváreň
2.
záchod
lava
láva
lavatory
1.
umyváreň
2.
záchod
lavender
levanduľa
lavish
štedrý
plytvajúci čím
law
zákon
law-court
súd
lawn
trávnik
lawn party amer.
= garden-party
záhradná slávnosť :: záhradný |
lawsuit
súdny spor
lawyer
právnik

právny zástupca

advokát
lax
adj.
voľný
nespútaný
s.
hnačka
lay
1.
p. lie

2.
s.
krátka epická báseň
adj.
laický
neodborný

3.
v.
klásť
položiť
layer
vrstva
lazy
lenivý
lead
1.
1.
vedenie
2.
šnúra slektrického vedenia
3. [led]
olovo

2.
lead led led

viesť
leader
1.
vodca
2.
úvodník
leadership
vodcovstvo

vedenie
leaf
bot.
list
leaflet
leták
leafy
listnatý
league
liga
leak
s.
puklina
štrbina
v.
tiecť

prepúšťať vodu :: voda |
lean
1.
chudý

2.
lean leaned / leant leaned / leant
1.
nakláňať sa
2.
opierať sa
3.
spoliehať sa
leaned
p. lean
leant
p. lean
leap
1.
skok
2.
leap leapt / leaped leapt / leaped
skákať
leap-year
priestupný rok
learn
learn learnt / learned learnt / learned
1.
učiť sa
2.
dozvedieť sa
learned
p. learn

učený
learning
učenie sa

učenosť

vedomosti
learnt
p. learn
lease
s.
nájom
prenájom
v.
prenajať
najať si dlhodobo
leash
remeň na psa :: pes |
least
adj.
najmenší
adv.
najmenej
leather
s.
koža
adj.
kožený
leatherette
koženka
imitácia kože
leave
1.
1.
dovolenie
2.
dovoleka
3.
rozlúčenie * take leave of rozlúčiť sa
2.
leave left left
1.
nechať
2.
zanechať
3.
opustiť
4.
odísť
odcestovať
5.
amer.
dovoliť
leave alone
nechať na pokoji
leave out
vynechať
leaven
kvasnice
leaves
bot.
listy
lecture
s.
prednáška
v.
prednášať
lecturer
prednášateľ
docent
led
p. lead
legend
legenda
ledger
hlavná kniha :: hlavný |
leech
pijavica
leek
bot.
pór
left
1.
p. leave
2.
adj.
ľavý
adv.
vľavo
naľavo
left-handed
ľavoruký
leg
(celá) noha

noha stola :: stôl |
legacy
dedičstvo
odkaz
legal
1.
zákonitý
zákonný
2.
právny
legation
vyslanectvo
legend
legenda
legendary
legendárny
legible
čitateľný
legion
légia
legislation
zákonodarstvo
legislature
zákonodarný zbor
legitimate
zákonitý
leguminous
leguminous plants
strukoviny
leisure
voľný čas
voľno
leisure
voľný čas
voľno
lemon
citrón
lemonade
limonáda
citronáda
lend
lend lent lent
požičasť
length
dĺžka
lengthen
predĺžiť
predĺžiť sa
lenient
zhovievavý
lens
fyz.
šošovka
lent
p. lend
lentil
šošovica
leopard
leopard
less
adj.
menší
adv.
menej
prep.
bez
lessen
zmenšiť sa
lesser
menší

malý
lesson
lekcia

vyučovacia hodina

úloha
lest
aby nie
lesson
lekcia
hodina
Lesson One.
Prvá lekcia. :: prvý |
let
let let let (--tt-)
1.
nechať
2.
dovliť
3.
prenajať
let alone
opustiť

nechať na pokoji
let in
vpustiť
let me alone
daj mi pokoj :: dať pokoj |
let off
odpáliť
amer.
prestať
let us go
poďme! :: ísť |
let someone know
oznámiť niekomu
letter
1.
písmeno
2.
list
lettuce
hlávkový šalát
levee
vodná hrádza :: vodný |
level
s.
1.
rovina
2.
úroveň
adj.
rovný
rovnoramenný
v. (-ll-)
1.
zrovna
vyrovnať
2.
namieriť (at na)
lever
páka
levy
vyberať /napr. dane)
lewd
oplzlý
lexical
lexikálny

slovníkový
liability
1.
zodpovednosť
2.
záväznosť
3.
záväzok
liable
1.
zodpovedný
2.
podrobený
3.
vstavený
libel
s.
ohováranie
urážka na cti
v. (-ll-)
ohovárať
liberal
adj.
1.
štedrý
2.
liberálny
s.
liberál
liberate
oslobodiť
libertine
spustlík
samopašník
liberty
sloboda
librarian
knihovník
library
knižnica
lice
vši p. lous
licence
s.
dovolenie
povolenie

koncesia
v.
povoliť
lick
1.
lízať
2.
zbiť
licking
výprask
lid
viečko
pokrývka
lie
1.
s.
lož
v.
luhať
2.
lie lay lain

ležať
lie down
ľahnúť si
lieutenant
[left'tenǝnt]
poručík
life
život
life-boat
záchranný čln
lifelong
celoživotný
doživotný
lifetime
celý život
lift
v.
zodvihnúť
zodvihnúť sa
s.
výťah
light
s.
svetlo
adj.
1.
svetlý
2.
ľahký
v.
1.
rozsvietiť
2.
zakúriť
3.
osvetľovať
light up
rozjasniť sa
lighter
zapaľovač
lighthouse
maják
lightning
blesk
lightning conductor
hromozvod
like
adj.
podobný
adv.
ako
v.
mať rád * I like it páči sa mi to :: páčiť sa |
little
n.
1.
málo
maličkosť
2.
chvíľka
chvíľočka
adj.fig.
1.
(opak: big)
malý * a nice little house malý zlatý domček
maličký
2.
krátky
3.
malicherný
4.
úbohý
nízky
5.
málo
adv.
1.
málo
neveľa
2.
vôbec nie
drobný
logic
logic gate IT
logický člen
logical
logical space
logický priestor
London
London is in Great Britain.
Londýn je vo Veľkej Británii. :: byť vo, Veľká Británia, veľký |
long
long ago
dávno
looking
Looking at pictures of old Bratislava I feel nostalgia.
Pri pohľade na obrázky starej Bratislavy pociťujem nostalgiu. :: obrázok, stará Bratislava, pociťovať nostalgia ja |
looked
looked at
nahliadaný (nem. angeschaut)
lous
voš pl. lice
loved
zamilovaný
M   Anglicko-slovenský slovník
m
[em]
13. písmeno anglickej abecedy
M. A.
Master of Arts (akademická hodnosť)
magister umení :: umenie |
machinery
technika
make
robiť
make a conquest (of)
získať náklonnosť
make a fool of o. s.
robiť sa smiešnym
mak a fuss over / about
robiť zbytočný rozruch
make allowance for
vziať do úvahy
make allowances for
vziať do úvahy
make bankrupt
urobiť úpadok
make fun of
robiť si z niekoho žarty
make haste
ponáhľaj sa! :: ponáhľať sa |
man
muž
človek
S: adult male, gentleman, homo, human, human being, human beings, human race, humanity, humankind, humans, mankind, military man, military personnel, piece
mansion
rezidencia
kúria
marital
marital status
rodinný stav
married
vydatá
ženatý
may
May I get the visa here?
Môžem tu dostať vízum? :: môcť |
maybe
Maybe.
Možno.
maximum
maximum * at the maximum maximálne, nanajvýš; restricted to a maximum of 80 percent obmedzený na maximálne osemdesiat percent; I smoke two cigars a week maximum týždenne vyfajčím maximálne dve cigary; set the volume to the maximum nastaviť hlasitosť na maximum
mechanical
Michanical Engineering
strojárstvo
meet
stretnúť
poznať
method
metóda
miscellany
1.
zmes
2.
zborník
miss
slečna
mister
pán
molecular
molecular physics fyz.
molekulová fyzika :: molekulový |
moral
moral snetimentmolekulová fyzika filoz.
morálny cit
Mr
pán (skratka)
Mr. Smith was a kind man. His kindness was well-known.
Pán Smith bol láskavý muž. Jeho láskavosť bola známa. :: byť známy |
Mrs
pani (skratka)
much
much ado about nothing
mnoho kriku pre nič
must
Must I make the customs declaration?
Musím podať colné vyhlásenie? :: musieť |
my
My children are registered in my passport.
Deti mám zapísané v pase. :: mať zapísaný, zapísať, dieťa |
my goodness!
preboha!
My grandfather was a fig. farmer.
Môj dedo bol maloroľníkom. :: byť |
My nephew was a Scots lawer and drank Scotch whisky.
Môj synovec bol škótsky právnik a pil škótsku whisky. :: byť piť, škótska whisky |
My passport is valid still two years.
Môj pas platí ešte dva roky. :: platiť |
N   Anglicko-slovenský slovník
n
[en]
14. písmeno anglickej abecedy
nab
(-bb-)
pristihnúť
name
meno
napkin
1.
servítka
2.
plienka
__________
a square piece of cloth or paper used at a meal to wipe the fingers or lips and to protect garments. Please wipe
your fngers on a napkin.

Napoleonic
napoleonský
_________
of, relating to, or characteristic of Napoleon I or his time. It is
a Napoleonic hat.
narrative
1.
príbeh
historka
2.
rozprávanie
natural
prírodný
prirodzený
Natural Philosophy fyz.
fyzika
Natural Theology (the study of God, including the nature of religion and the world, existence of the divine, questions about the creation, and the various other religious or spiritual issues).
Prirodzená teológia (štúdium Boha, vrátane povahy náboženstva a sveta, existencie božského, otázok o stvorení a rôznych ďalších náboženských alebo duchovných otázok)
new
nový
New York is in the United States.
New York je v Spojených štátoch. :: byť v Spojené štáty, spojený |
nice
pekný
milý
no
nie
ne-
nijaký
žiadny
no admittance
vstup zakázaný
no earthly use hovor.
neužitočný
no end of
veľa
veľké množstvo :: veľký |
not
ne- (zápor pri slovese)
nie
not at all
vôbec nie
prosím (odpoveď na ďakujem)
not even
ani
not in the least
vôbec nie
ani najmenej

notebook
notebook (stredne ťažký prenosný počítač s integrovanou základnou jednotkou, monitorom a klávesnicou)
now
teraz
now and then
tu a tam
O   Anglicko-slovenský slovník
o
[ou]
15. písmeno anglickej abecedy
oak
dub
occurrences
1.
udalosti
prípady
2.
výskyty
of
z
od

o

of course
samozrejme
office
office fittings
zariadenie úradu (nábytok)
old
starý
Old Bailey
súdny dvor v Londýne
on
na
o
k
v
on behalf of
pre
za
on end
vzpriamený
on foot
pešo
on the contrary
naopak
on the eve
v predvečer
on the face of it
na prvý pohľad
on the level
hovor.
otvorený
úprimný
liar
luhár
libel
s.
ohováranie

urážka na cti
v. (-ll-)
ohovárať
once
once for all
raz navždy
one
one by one
jeden po druhom :: druhý |
One more thing!
A ešte niečo
ontology
ontológia
Ontology (the study of being and existence, including the definition and classification of entities, physical or mental, the nature of their properties, and the nature of change).
Ontológia (štúdium bytia a existencie vrátane definície a klasifikácie entít, fyzických alebo duševných, povaha ich vlastností a povaha zmeny).
open
open and shut
jasný
vyložený
jednoznačný
open and shut case
jednoznačný prípad
or
alebo
či
inak
Other-being
inakobytie (nem. Anderssein)
inobytie (nem. Anderssein)
our
Our manager rejected my suggestion.
Náš riaditeľ odmietol môj návrh. :: odmietnuť |
out
out of employment
bez zamestnania :: zamestnanie |
out of gear
rýchlostná skriňa :: rýchlostný |
out of humour
v zlej nálade :: zlá nálada zlý |
outsourcing
odovzdanie vnútropodnikových aktivít na externý subjekt (napr. subdodávateľa)
P   Anglicko-slovenský slovník
p
[pi:]
16. písmeno anglickej abecedy
pace
n.
krok
rýchlosť
tempo
v.
kráčať
parcimony
skúposť
parents
rodičia
parser
inform.
syntaktický analyzátor
parts
parts of speech
slovné druhy
Peggy
Grétka
people
People will be superseded by robots.
Ľudí nahradia roboty. :: ľudia, človek, nahradiť |
peoples'
peoples' democracy
ľudová domokracia :: ľudový |
People's Democracies
krajiny ľudovej demokracie
perennial
adj.
1.
trvalý
stály,
večný
stále sa opakujúci
stále opakovaný
stále sa vracajúci
2.
viacročný
trvalý
vytrvalý (rastlina)
n.
perhaps
Perhaps.
Možno.

Azda.
Vari.
Hádam.
perplexity
1.
zmätok
zmätenosť
popletenos
2.
komplikovanosť
zložitosť
personal
personal estate
nehnuteľnosti :: nehnuteľnosť |
phenomenology
fenomenológia

_____________
Phenomenology, 20th-century philosophical movement dedicated to describing the structures of experience as they present themselves to consciousness, without recourse to theory, deduction, or assumptions from other disciplines such as the natural sciences.
philosophy
filozofia
_______
the study of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence. a set of theories of a particular philosopher. I wanted to take up philosophy in my post graduation.
phone
phone number
telefónne číslo :: telefónny |
phrase
n.
1.
skupina slov
slovné spojenie
zvrat
2.
idiom
idiomatický výraz
3.
štýl reči
spôsob reči
dikcia
4.
fráza
5. hud.
fráza
motív
v.
vyjadrovať
vyjadriť
physical
1.
fyzikálny
2.
fyzický

telesný

_________
Philosophers have sought an understanding of time by focusing on the broad questions of the relation between time and the physical world.
place
place of birth
miesto narodenia :: narodenie |
play
play the fool
robiť hlúpeho :: hlúpy |
robiť hlúposti :: hlúposť |
please
Please.
Prosím. :: prosiť |
Podhradie
Podhradie (Latin: Suburbium; German: Schlossgrund; Hungarian: Pozsony-Várallya) is a historical part of Bratislava, the capital of Slovakia, situated around the Bratislava Castle hill.
Podhradie (latinčina: Suburbium; nemčina: Schlossgrund; maďarčina: Pozsony-Várallya) je historická časť hlavného mesta Slovenska v Bratislave, ležiaca okolo Bratislavského hradu.
post-card
(korešpondenčný) lístok
postmodernism
Postmodernisrn within the visual narratives of the European Picture Book Collection
Postmoderna vo vizuálnycli príbehoch Európskej zbierky ilustrovaných kníh :: vizuálny príbeh európska zbierka, európsky, ilustrovaná kniha |
power
power of attorney
plná moc :: plný |
the power of reasoning
súdnosť
schopnosť uvažovať
pre-existing
pre-existing moral knowledge
už existujúce morálne znalosti :: už existujúci morálny znalosť |
presentation
predstava (nem. Vorstellung)
public
Public domain
voľné dielo
put
put aside
odložiť
put to death
popraviť
puzzlement
zmätok
pomykov
zmätenie
Q   Anglicko-slovenský slovník
q
[kju:]
17. písmeno anglickej abecedy
quack
šarlatán
quantization
atom. fyz.
kvantovanie
quite
celkom
úplne
R   Anglicko-slovenský slovník
r
[a:]
18. písmeno anglickej abecedy
rabbit
králik
railway
railway transport
železničná doprava :: železničný |
rare
Rare species of plants can be found/occure here.
Nachádzajú sa tu vzácne druhy rastlín. :: nachádzať sa, vzácny druh, rastlina |
rate
rate of exchange
kurz (burzový)
readership
docentúra
čitatelia
real
real estate
hnuteľnosti :: hnuteľnosť |
reasoning
n.
1.
myslenie
uvažovanie
úvaha
2.
dôvody
argumenty
adj.
mysliaci
rozumový * a reasoning being rozumová bytosť
recent
(nedávny)
posledný
receptacle
1.
schránka
2.
nádoba
nádrž
recrudescence
recrudescence
[,ri:kru:'dens]
n.
obnova
recidíva
opätovné prepuknutie (choroby, vojny)
znovuvypuknutie
recruiter
náborár
regulatory
regulatory impact assessment (RIA)
hodnotenie vplyvov regulácie :: regulácia |
rent
najať
najať si
representationalism
reprezentacionalizmus
research
research and development
výskum a vývoj
RIA
p. regulatory impact assessment (RIA)
Robert
Robert watches a football match on TV in the evening.
Večer Róbert pozerá v televízii futbalový zápas. :: pozerať, televízia |
room
miestnosť
izba
royalties
kráľovské výsady :: výsada |
kráľovské privilégiá :: privilégium |
royalty
1.
kráľovský úrad
kráľovská hodnosť
kráľovská moc
kráľovská dôstojnosť
kráľovská výsosť
2.
kráľovská rodina
príslušníci kráľovskej rodiny
3.
(autorský) honorár
tantiéma
4.
polatok (za používanie patentu)
5.
dolovací poplatok
S   Anglicko-slovenský slovník
s
[es]
19. písmeno anglickej abecedy
s.
s.o.A
= Slovak business agency
sable
soboľ
scarcity
ekon.
ekonomická vzácnosť :: ekonomický |
schedule
[šedju:l]
n.
1.
zoznam
katalóg
2.
program
rozvrh
3.
amer.
cestovný poriadok
v.
1.
zapísať do zoznamu
urobiť zoznam
2.
hlavne amer.
určiť (program)
stanoviť (program) * his arrival is scheduled for tomorrow jeho príchod je stanovený na zajtra
scrambled
scrambled eggs
praženica
Sean
[šo:n] mužské meno
see
See you.
Uvidíme sa čoskoro. :: uvidieť sa |
semantics
sémantika

= the study of the linguistic meaning of words, phrases and sentences
semiotic
semiotic triangle
semiotický trojuholník (model how linguistic symbols are related to the objects they represent)
sense
sense of humour
zmysel pre hmor
shareholding
držba akcií :: akcia |
sharekeeping
držba akcií :: akcia |
she
ona

She behaves like a fool. She is foolish.
Správa sa ako hlupaňa. Je hlúpa/pochabá. :: správať sa ako hlupák, byť hlúpy, byť pochabý |
She cleans. She is a cleaner.
Upratuje. Je upratovačka. :: upratovať, byť |
she has a by friend
má chlapca / kamaráta :: mať, chlapec |
She is clever.
Je bystrá. :: byť bystrý |
She is not Czech, she is English.
Ona nie je Češka, ona je Angličanka. :: nebyť |
She is not pretty.
Nie je pekná. :: nebyť pekná |

She looked ouut of the window for some minutes.
Dívala sa z okna niekoľko minút. :: dívať sa z, okno, minúta |
she might have said it more simply
mohla to povedať jednoduchšie :: môcť |
she was
ona bola :: byť |
shelled
shelled almonds
lúpané madle :: madľa |
she's
she's got
ona má :: mať |
short
krátky
short circuit
krátke spojenie
shove
[šav]
n.
strk
postrk
strčenie
v.
strkať
strčiť
postrčiť *a boat into the water čln do vody
shut
zatvoriť
zavrieť
shut off
uzatvoriť
uzavrieť
zastaviť (vodu) :: voda |
shut out
vylúčiť
shut up
zmĺknuť
uzavrieť
Shut up!
Čuš! ::
čušať |
shut-down
zastavenie
prestoj
vypnutie
odstavenie
uzavretie (obchudu)
zastavenie systému
zhodenie systému
shut-down development
priebeh odpojenia
shut-down procedure
proces zastavenia
shut-down relay
odpojovacie relé
vypínacie relé
shut-down rod
bezpečnostná tyč
shutter
1.
okenica
roleta
2.
fot.
uzávierka
sickness
sickness benefit
nemocenské dávky :: nemocenská dávka |
signiture
podpis
simply
simply
adv.
jednoducho
prosto
skromne
skrátka
adj.
jednoduchý
simply connected
jednoducho súvislý
simply periodic
periodický
single
slobodný
Slovakia
Slovensko
Slovak
slovenský
Slovák
Slovenka
slovenčina
small
n. pren.
malichernosť
adj. gr. (opak: large, v niektorých prípadoch great)
1.
malý *It is a small house. Je to malý dom.
2.
obmedzený (rozsahom)
3.
drobný
bezvýznamný
nepodstatný
4.
(skoro) nijaký
SNRs
= supernova remnants
so
so far
až doposiaľ
So what?
A čo ako?
A čo akože?
A čo má byť? :: mať |
No a?
socialist
socialist emulation
socialistické súťaženie :: socialistický |
Solírov
Solírov unit geol.
solírovská jednotka
some
some day
raz
v budúcnosti :: budúcnosť |
somebody
niekto
something
niečo
sorry
Sorry.
Prepáč. :: prepáčiť |
Spanish
španielsky
španielčina
spark
n.
1.
iskra
2.
zaiskrenie
iskrenie
elektrický výboj
3.
iskrička
iskra
záblesk
trocha
náznak
kúsok (nádeje ap.)
v.
1.
iskriť
zaiskriť
2.
zaťaž
zapáliť (iskrou al. výbojom)
3.
podnietiť
vznietiť
roznietiť
zažať
spôsobiť
vyvolať (následok, záujem)
spark off
podnietiť
roznietiť
zažať
spôsobiť
vyvolať (následok)
sparkle
n.
1.
blyšťanie
ligot
iskrenie
2.
iskra
ligot
lesk
3.
iskra (vo vystúpení)
v.

1.
blyšťať sa
trblietať sa
iskriť
iskriť sa (drahokami)
2.
žiariť
sršať
planúť (nadšením, elánom ap.)
sparkler
prskavka
sparkling
1.
šumivý
2.
iskrivý
živý
brilantný
oslnivý (pred kamerou ap.)
sparkly
iskrivý
lesklý
blýskavý
sparks
sparks fly
napätá atmosféra
iskrenie
specific
specific character of philosophic reflection
o špecifike filozofickej reflexie :: filozofická reflexia, špecifika, filozofický |
speed
speed
rýchlosť
 • at full speed plnou rýchlosťou; a speed up zrýchlenie, urýchlenie, zvýšenie výkonu al. efektívnosti
fyz.
veľkosť rýchlosti :: rýchlosť |
spelling
1.
hláskovanie
2.
pravopis
3.
písanie (of a word slova)
napísanie
spinal
spinal chord
anat.
miecha
spirit
duch
stance
postoj k
prístup k
vzťah k
pomer k

postoj (tela)

taking a transcendental stance
zaujatie transcedentálneho postoja
stand
stand at ease voj.
pohov
starvation
starvation
inform.
vyhladovanie
strip
n.
pás
pásik
v.
1.
vyzliekať
vyzliekať sa
vyzliecť
vyzliecť sa
2.
pren.
zbaviť
obrať
olúpiť
pripraviť (s.o. of s.t. koho o čo)

strip of paper
pásik papiera
strip the clothes from (al. off) o.'s body
zvliekať, zvliecť, sťahovať, stiahnuť si šaty
student
student
študent
študentka
studious
1.
študujúci
vedychtivý
2.
dychtivý (to do s.t. čo robiť)
3.
zámerný
uvážený
premyslený
4.
snaživý
________
spending a lot of time studying or reading. He is a studious boy but he also enjoys sports a lot.
study
štúdium
_______
the
devotion of time and attention to acquiring knowledge, especially from books. The man devoted a lot of time to studies. :: philosophy.
submission
odovzdanosť
návrh
výklad
príspevok
podrobenie
kompromis
podanie
predloženie
rezignovanosť
ponorenie
podvolenie
odovzdanie
poslušnosť
pokora
podriadenie
succint
[sək'sin(k)t]
krátky
úsečný
stručný
jadrný
Sweden
Švédsko
Swiss
švajčiarsky
Švajčiar
Switzerland
Švajčiarsko
synechism
filoz.
synchechizmus
T   Anglicko-slovenský slovník
t
[ti:]
20. písmeno anglickej abecedy
table
n.
stôl
tabuľka
v.
odložiť

table of contents
obsah (knihy)
take
take a bath
vykúpať sa
take amiss
zazlieva
take apart
rozobrať
take care of
dávať pozor na
take flight
dať sa na útek
take for granted
považovať za samozrejmé :: samozrejmý |
take to flight
dať sa na útek
take s.o. in
nachytať
take it easy!
nerobte si starosti :: nerobiť si, starosť |
take the floor
ujať sa slova :: slovo |
Tatric
Tatric unit geol.
tatrikum
teacher
teacher
učiteľ
učiteľka
telephone
telephone directory
telefónny zoznam
temporal
temporal immortality of the human soul
časová nesmrteľnosť duše človeka
tense
tense logic
časová logika
thank
thank you
ďakujem :: ďakovať |
Thank you.
Ďakujem ti.
thank you ever so much
veľmi pekne vám ďakujem
thanks
Thanks.
Vďaka. (neformálne)
that
to
že
ktorý
ten
the
the
gram.
(člen určitý)
ten
tento

táto
to
toto
The army tried to assist us.
Armáda sa nám pokúšala pomôcť. :: pokúšať sa |
the Atlantic
Atlantický oceán
the Caucasus
Kaukaz
the Commonwealth
britské spoločenstvo národov
the Continent
kontinent
európska pevnina :: európsky |
The country depends on/upon its export.
Tá krajina závisí od exportu. Tá krajina je odkázaná na export. :: záviseť od, byť odkázaný na |
the Danube
Dunaj
the day after tomorrow
pozajtra
the day before yesterday
predvčerom
the decimal system
desatinná sústava :: desatinný |
the Elbe
Labe
The engine is powered by steam. It is a steam-powered engine.
Rušeň je poháňaný parou. Je to parou poháňaný rušeň. :: byť poháňaný, poháňať, para |
the English
Angličania
the gift of the gab
dar rečniť
The goods come from Liverpool. They are Liverpool goods.
Tovar pochádza z Liverpoolu. Je to liverpoolský tovar. :: pochádzať z, byť |
The house is fig..
Dom je malý. :: byť malý |
the House of Commons
dolná snemovňa :: dolný |
The information was correct.
Informácia bola správna. :: byť správny |
the Irish
Írovia
The knife is caoted with rust. It is a rusty knife.
Nôž je pokrytý hrdzou. Je to hrdzavý nôž. :: byť pokrytý hrdza |
The light was moving. My sister watched the moving light.
Svetlo sa pohybovalo. Moja sestra pozorovala pohybujúce sa svetlo. :: pohybovať sa, pozorovať, pohybujúci sa |
The little baby had been sleeping for about two hours.
Dieťatko už spalo asi dve hodiny. :: spať, hodina |
The man is seventy years old. He is a seventy-year old man.
Ten muž má sedemdesiat rokov. Je to sedemdesiatročný muž. :: mať, byť |
The man works hard. He is a hard-working man.
Ten človek ťažko pracuje. Je to ťažko pracujúci človek. :: pracovať byť pracujúci |
The men have been well trained. The are well-trained men.
Muži boli dobre trénovaní. Sú to dobre trénovaní muži. :: byť trénovaný, trénovať |
the other day
minule
The petrol station is in the direction of...
Benzínka je smerom k/na... :: byť smerom k |
The Phenomenon of Postmodernism in Current Children 's Illustration
Fenomén postmodernizmu v súčasnej ilustrácii pre deti :: postmodernizmus, súčasná ilustrácia, súčasný, dieťa |
the philosohy of spirit
filozofia ducha
nem. die Philosophie des Geistes
the present
prítomnosť
the rainwas beating againstthe windows
dážď bil do okien :: biť do, okno |
the socialist system of economy
socialistický systém hospodárenia
the Society of Friends
Quakeri
the States
Spojené štáty americké (USA) :: spojený, americký |
The wall is twenty feet high. It is a twenty-foot wall.
Stena je dvadsať stôp vysoká. Je to dvadsať stôp vysoká stena. : byť vysoký |
The water has been boiled. It is boiled water.
Voda bola prevarená. Je to prevarená voda. :: byť prevarený, prevariť |
The water in this pot is boiling. It is boiling water.
Voda v tomto hrnci vrie. Je to vriaca voda. :: vrieť, vriaci, tento hrniec |
theory
theory
teória
there
tam
na tom mieste (na rozdiel od tu)

There is no substitute for experience.
Skúsenosť nič nenahradí. :: nenahradiť |
these
These things are not duty-free.
Na tieto veci sa vzťahuje clo. :: vzťahovať sa na |
they
oni
ony
they are
oni sú :: byť |
ony sú :: byť |
They cauht him red-handed/in the act.
Nachytali ho pri tom/čine. :: nachytať, on, oni |
They come from Britain. They are British.
Pochádzajú z Británie. Sú to Britovia. :: pochádzať z, Británia, byť |
They come to the hotel at four o´clock in the afternoon.
Do hotela prichádzajú o štvrtej popoludní. :: prichádzať do hotel štvrtá popoludnie |
They hunt. They are hunters.
Poľujú. Sú poľovníci. :: poľovať, byť, poľovník |
They sang merry songs.
Spievali veselé piesne. :: spievať, veselá pieseň, veselý |
they've
they've got
oni majú :: mať |
ony majú :: mať |
thing
vec
záležitosť
thirsty
thirsty for
smädný po
thirsty for news
dychtiaci po novostiach
this
tento
tento tu
táto
táto tu
toto
toto tu
This boat uses steam. It is a steamboat.
Táto loď je na paru. Je to parník. :: byť na, para |
this cloth crumples very easily
tá látka sa veľmi krčí :: krčiť sa |
This frame is made of steel. It is a steel frame.
Tento rám je vyrobený z ocele. Je to oceľový rám. :: vyrobiť z, byť vyrobený z, oceľ |
This house consists of three storeys. It is a three-storey house.
Tento dom má tri poschodia. Je to trojposchodový dom. :: mať byť, poschodie |
This is a very cold room.
Je to veľmi studená miestnosť. :: studený |
This method is quite new.
Táto metóda je celkom nová. :: byť nový |
This question is not easy.
Táto otázka nie je ľahká. :: nebyť ľahký |
This theory is very old.
Táto teória je veľmi stará. :: byť starý |
This town is situated/is located/lies in...
Toto mesto sa nachádza v... :: nachádzať sa v |
This was an important stage in the country's development.
To bolo dôležité štádium v rozvoji krajiny. :: byť dôležitý, rozvoj krajiny, krajina |
This work is quite easy.
Táto práca je celkom ľahká. :: byť ľahký |
This work is very interesting.
Táto práca je veľmi zaujímavá. :: byť zaujímavý |
tick
n.
1.
1.
tikanie
tikot (hodín ap.)
2.
hovor.
chvíľka * in a tick o chvíľku, hneď
3.
kanc., škol., slg.
hášik
fajka

time
time
čas
Time is the stuff life is made of.
Čas je to, z čoho pozostáva život. :: pozostávať |
timeless
bezčasový
rus.
вневременный
timelessness
bezčasovosť
rus.
вневременность
time-management
manažment času
časový manažment
riadenie času
to
aby
na
od
podľa
ku
pred
za
v
to a great extent
značne
veľmi
to and fro
sem a tam
to be friends with s.o.
byť zadobre s kým
to be garbed as a sailor
byť oblečený ako námorník
to carry on bussines in a fig. way
mať maloobchod
to fall into contempt
byť opovrhnutý
to feel contempt for s.o., s.t.
opovrhovať kým, čím
to fiddle with s.t.
márniť čas s čím
to hold s.o., s.t. in contempt
opovrhovať kým, čím
to make friends again
pomeriť sa
udobriť sa
to make friends with s.o.
spriateliť sa s kým
to my face
mne do očí :: oči, oko |
to play first fiddle
hrať prím
mať vedúce postavenie :: vedúci |
to play second fiddle
hrať podradnú úlohu :: podradná úloha podradný |
to put it baldly
povedať priamo
to the deuce!
hovor. do čerta!
today
today
dnes
too
tiež
aj

príliš
topic
námet
predmet
téma
trafficing
trafficing with women
obchod so ženami
tulip
tulipán
______
a bulbous spring flowering plant of the lily family, with boldly coloured cup shaped flowers. I suggest you gift her a bunch of tulips.
tuning
tuning knob
gombík na rádiu :: rádio |
typical
typical characteristics o the chess engines
typické vlastnosti šachových motorov :: typická vlastnosť, typický |
typology
typológia
typology of fine art
typológia odborov výtvarného umenia :: výtvarné umenie, výtvarný |
U   Anglicko-slovenský slovník
u
[ju:]
21. písmeno anglickej abecedy
ubiquitus
všadeprítomný
ultimate
1.
konečný * the ultimate result konečný výsledok
záverečný
posledný
definitívny
najvyšší
2.
základný * ultimate truths základné pravdy
rozhodujúci
hlavný
podstatný
3.
prapôvodný
prvotný
počiatočný
primárny
pra- * the ultimate cause prapríčina
4.
najhorší (hriech ap.)
5.
najlepší
ultimate in
vrchol čoho
to najväčšie
posledný výkrik
unemployment
unemployment benefit
podpora v nezamestnanosti :: nezemestnanosť |
universal
Universal Science (the study of first principles of logic and reasoning, such as the law of noncontradiction)
Univerzálna veda (štúdium prvých princípov logiky a uvažovania, ako je zákon neprotirečenia)
updated
(aktualizovaný)
updated
USA
Spojené štáty americké
USA
V   Anglicko-slovenský slovník
v
[vi:]
22. písmeno anglickej abecedy
vac
hovor.
prázdny
variety
1.
rozmanitosť
pestrosť (života ap.)
2.
paleta (široká)
výber
sortiment rôznych druhov
3.
odroda
druh
typ
4.
varieté
estráda
very
very
veľmi
violin
husle
vocal
vocal chords
hlasivky
voluntary
['voləntri]
I.
organové sólo
II.
1.
dobrovoľný
nenútený
* voluntary service dobrovoľná služba (v úrade ap.); a voluntary confession dobrovoľné, nevynútené priznanie
2.
samosprávny
 * a voluntary school súkromná škola (vydržiavaná dobrovoľnou podporou)
3.
úmyselný
zámerný
* voluntary waste úmyselné plytvanie

voluntary decisions
vôľové rozhodnutia
W   Anglicko-slovenský slovník
w
['dablju(:)]
23. písmeno anglickej abecedy
wad
n.
vypchávka
v.
(-dd-)
vypchať
zapchať
warm
teplý
was
bol
bola
bolo
we
my
we are
my sme :: byť |
We are all Czech.
My všetci sme Česi. :: byť Čech |
we are apt to forget
radi zabúdame :: zabúdať |
We are/find ourselves in a place called...
Nachádzame sa na mieste, ktoré sa volá... :: nachádzať sa na, miesto, ktorý volať sa, my |
We are going abroad.
Cestujeme do zahraničia. :: cestovať do zahraničia, zahraničie |
We had got a puncture on road.
Cestou sme mali defekt. :: cesta, mať defekt |
We had got an accident on road.
Cestou sme mali nehodu. :: cesta, mať nehodu, nehoda |
We have just crossed the frontier.
Práve sme prešli hranice. :: prejsť |
We keep finding lost things.
Stále nachádzame stratené veci. :: nachádzať, stratená vec, stratený |
We must develop our economy.
Musíme rozvíjať našu ekonomiku. :: musieť, naša ekonomika, náš |
We need more assistance.
Potrebujeme viac pomoci. :: potrebovať |
We need to reduce our dependence on oil as a source of energy.
Treba nám znížiť závislosť od ropy ako zdroja energie. :: zdroj energie, energia, ropa |
We think of the world as containing particular things some of which are independent of ourselves; we think of the world’s history as made up of particular episodes in which we may or may not have a part; and we think of these particular things and events as included in the topics of our common discourse, as things about which we can talk to each other.
Svet chápeme tak, že zahŕňa jednotlivé veci, z ktorých niektoré sú od nás nezávislé; svetovú históriu chápeme tak, že sa skladá z jednotlivých epizód, na ktorých sa môžeme, alebo nemusíme zúčastňovať. Tieto jednotlivé veci a udalosti tvoria témy nášho spoločného diskurzu; môžeme o nich medzi sebou rozprávať. :: chápať, zahŕňať, jednotlivá vec, jednotlivý, niektorý, nezávislý od, svetová história, svetový, skladať sa z, epizóda, môcť, zúčastňovať sa, jednotlivá epizóda, nemusieť, tvoriť, téma, spoločný diskurz, rozprávať sa o |
we were
my sme boli :: byť |
web
web science
weboveda
week
week
týždeň
weight
weight acceleration fyz.
tiažové zrýchlenie :: tiažový |
we'll
We'll hire more workers.
Najmeme ďalších pracovníkov. :: my najať |
well
adv.
dobre
tak teda, dobre
we've
we've got
my máme :: mať |
what
what
čo
aký
What are the icy road conditions?
Aký je stav ciest po poľadovici? :: byť po, poľadovica. cesta |
what else?
čo ešte?
what's
What ́s the way to...?
Ako sa ide do...? :: ísť do |
when
When are we going to be at the border?
Kedy budeme na hraniciach? :: byť na hraniciach, hranice |
where
where
kde
kam
Where are you from?
Odkiaľ si? :: byť |
Odkiaľ ste? :: byť |
where else?
kde inde?
kam inam?
which
ktorý
aký
čo
who
Who cares?
A čo ako?
A čo akože?
A čo má byť? :: mať |
No a?
who else?
kto iný?
kto ešte?
Who is going to take his place?
Kto ho nahradí? :: nahradiť, on |
why
Why did you not (didn't you) play football yesterday?
Prečo si nehral včera futbal? :: nehrať |
widowed
vdova
vdovec
ovdovený
wife
maželka
with
s
so
pri
na
od
would
Would you open your case, please.
Otvorte svoj kufor, prosím. :: otvoriť prosiť |
woman
n.
žena
dáma
manželka
pani
ženská
adj.
ženský

S: adult female, char, charwoman, cleaning lady, cleaning woman, fair sex, womanhood
words
Words fail me.
Nenechádzam slov. :: nenachádzať slová slovo |
work
work
práca
pracovať
work out a problem
vypočítať, vyriešiť úlohu :: úloha |
working
robotnícky
working class
robotnícka trieda
X   Anglicko-slovenský slovník
x
[eks]
24. písmeno anglickej abecedy
Xmas
['krisməs]
= Christmas
Vianoce
Y   Anglicko-slovenský slovník
y
[wai]
25. písmeno anglickej abecedy
yacht
[jot]
jachta
yes
áno
you
ty
vy
you are
ty si :: byť |
vy ste :: byť |
You are probably right.
Asi máš pravdu. :: mať pravdu, ty |
You can drink this water. It is drinking water.
Túto vodu môžete piť. Je to pitná voda. :: táto voda, tento, môcť, byť pitný |
You fell for it again!
Zasa si sa dal nachytať! :: dať sa nachytať, nachytať sa, ty |
you had better do it
mali by ste to radšej urobiť
You have to prolong the validity of yourpassport.
Musíte si dať predĺžiť platnosť pasu. :: musieť si dať si |
You must apply for a visa.
Musíte požiadať o vízum. :: musieť |
You paint. You are a painter.
Maľuješ. Si maliar. :: maľovať, byť |
You speak very good English.
Hovoríte veľmi dobre po anglicky. :: hovoriť |
you were
ty si bol :: byť |
vy ste boli :: byť |
your
Your English is very good.
Vaša angličtina je veľmi dobrá. :: byť dobrý |
Your passport is not valid.
Máte neplatný pas. :: mať |
Your visa has expired.
Vypršala vám platnosť víza. :: vypršať vízum |
yours
yours ever
Váš (zakončenie neformálneho listu)
Tvoj (zakončenie neformálneho listu)
you've
you've got
ty máš :: mať |
vy máte :: mať |
Z   Anglicko-slovenský slovník
z
[zed] amer. [zi:]
26. písmeno anglickej abecedy
zeal
horlivosť
zápal
0 – 9
1963
1963 – 1983: A Retrospective
Retrospektíva tvorby z rokov 1963 až 1983 :: tvorba |
 Texty
 • Dušková, L.: Úvodní kurs k Angličtině pro vědecké a odborné pracovníky, Praha 1981.
 • Krůta, J. – Roubíček, K. (přepr, K. Třeska): Anglicky od a do z, Praha 1959.
 • Mistrík, J.: Basic Slovak, Bratislava 2007.
 • 1000 najpoužívanejších viet a výrazov v angličtine.
 • Dušková, L.: Úvodní kurs k Angličtině pro vědecké a odborné pracovníky, Praha 1981.
  L1
  L1 II To be. s. 8
  Byť.
  This theory is very old.
  Táto teória je veľmi strará. :: byť starý |
  It is cold here.
  Je tu chladno.
  I am Czech.
  Som Čech.
  We are all Czech.
  My všetci sme Česi.
  She is not Czech, he is English.
  Ona nie je Češka, ona je Angličanka.
  Are you busy? Yes, I am very busy.
  Máte robotu? Áno, mám veľmi veľa práce. :: práca, mať, robota, byť zaneprázdnený |
  Is he busy, too? No, he is not busy, now.
  Aj on má veľa práce? Nie, teraz nemá veľa práce. :: nemať, práca |
  This work is very interesting.
  Táto práca je veľmi zaujímavá. :: byť zaujímavý |
  This method is quite new.
  Táto metóda je ceľkom nová. :: byť nový |
  This question is not easy.
  Táto otázka nie je ľahká. :: nebyť ľahký |
  This work is quite easy.
  Táto práca je vcelku ľahká. :: byť ľahký |
  It is cold today.
  Dnes je chladno. :: byť chladno |
  It is warm here.
  Je tu teplo. :: byť teplo |
  It is warm in this room.
  V tejto miestnosti je teplo. :: byť teplo, miestnosť |
  L1 III člen s. 9
  It is an interesting method.
  Je to zaujímavá metóda. :: byť zaujímavý |
  It is an interesting experiment.
  Je to zaujímavý experiment. :: byť zaujímavý |
  It is a new method.
  Je to nová metóda. :: byť nový |
  It is a very old theory.
  Je to veľmi stará teória. :: byť starý |
  It is a good book.
  Je to dobrá kniha. :: byť dobrý |
  It is not an easy question.
  Nie je to ľahká otázka. :: nebyť ľahký |
  This is a very cold room.
  Toto je veľmi chladná miestnosť. :: byť chladný |
  He is a teacher.
  On je učiteľ. :: byť učiteľ |
  I am a beginner in English. Are you a beginner, too? Yes, I am.
  Som začiatočník v angličtine. Aj ty si začiatočník? Áno, som. :: byť |
  Is she a good student? Yes, she is very good student.
  Je to dobrá študentka? Áno, je to veľmi dobrá študentka. :: byť začiatočník, byť dobrý |
  L1 IV
  He is here. Where is she? She is not here today.
  On je tu. Kde je ona? Ona tu dnes nie je. :: byť tu |
  Is the book in the library? Yes, the book is there.
  Je kniha v knižnici? Áno, kniha je tam. :: byť v knižnici, knižnica |
  Is he there? No, he is not there now.
  Je tam? Nie, teraz tam nie je. :: byť tam, nebyť tam |
  Are they here? No, they are not. Where are they? They are in the library.
  Sú tu? Nie, nie sú tu. Kde sú? Sú v knižnici. :: byť tu, byť v knižnici, knižnica |
  Where is the book? Where is the library? Where is it?
  Kde je kniha? Kde je knižnica? Kde to je? :: byť |
  L1 V
  What is this? This is a book.
  Čo je toto? Toto je kniha. :: byť |
  What is he? He is a doctor.
  Čím je? On je doktor.
  What is she? She is a teacher.
  Čo je ona? Ona je učiteľka.
  How are you? I am quite well.
  Ako sa máš? Celkom dobre. :: mať sa |
  How is he? He is well, too.
  Ako sa má on? Aj on sa má dobre. :: mať sa |
  How is she? She is not very (too) well.
  Ako sa má ona. Ona sa nemá veľmi dobre. :: nemať sa dobre |
  What is this?
  Čo je to? Čo je toto? :: byť |
  How is he? He is not too well.
  Ako sa mu darí? Nedarí sa mu veľmi dobre. :: dariť sa nedariť sa |
  L1 VI To have. Mať.
  We have an English lesson every week.
  Každý týždeň máme angličtinu. :: mať angličtinu, hodina angličtiny, angličtina |
  I have no time.
  Nemám čas. :: nemať |
  I have not a large room.
  Nemám veľkú miestnosť. :: nemať, veľký |
  I have a friend there.
  Mám tam priateľa. :: mať |
  Have you a large library? Yes, we have.
  Máte veľkú knižnicu? Áno, máme. :: mať |
  He has a new theory.
  Má novú teóriu. :: nová teoria, nový, mať |
  They have a new method.
  Majú novú metódu. :: mať nový metóda |
  Have they a good teacher? Yes, they have.
  Majú dobrého učiteľa? Áno, majú. :: mať, dobrý učiteľ |
  Have they a new doctor? No, they have not.
  Majú nového doktoa? Nie, nemajú. :: nemať, nový doktor |
  He has interesting work.
  Má zaujímavú prácu. :: zaujímavá práca, zaujímavý |
  We have no time today.
  Dnes nemáme čas. :: nemať čas |
  They have not a large library.
  Nemajú veľkú knižnicu. :: nemať veľká knižnca, veľký |
  They have a large library.
  Majú veľkú knižnicu. :: mať, veľká knižnica, veľký |
  We have no lesson today.
  Dnes nemáme nijakú hodinu. :: nemať, hodina |

  L2
  L2 III 1 can = môcť
  You can begin today.
  Dnes môžete začať. : môcť |
  Can you bring the map tomorrow?
  Môžete zajtra priniesť tú mapu? :: môcť, mapa |
  We cannot change the plan.
  Nemôžeme zmeniť plán. :: nemôcť |
  Can he come this week?
  Môže prísť tento týždeň? :: môcť |
  I cannot describe it in English.
  Nedokážem to opísať v angličtine. :: nedokázať, angličtina |
  Can she do it now?
  Môže to spraviť teraz? :: môcť, urobiť |
  I cannot find that book.
  Neviem nájsť tú knihu. :: nevedieť, nemôcť kniha ten |
  How can we get there?
  Ako sa tam dostaneme? / Ako sa tam môžeme dostať? :: môcť, dostať sa |
  Where can I get that book?
  Kde môžem dostať tú knihu? :: môcť, kniha ten |
  Can you give an example?
  Môžete uviesť nejaký príklad? :: môcť |
  I cannot help you.
  Nemôžem vám pomôcť. :: nemôcť |
  They cannot know about it.
  Nemôžu o tom vedieť. :: nemôcť |
  He can speak English fluently.
  Vie hovoriť po anglicky plynule. :: vedieť |
  He can speak other languages, too.
  Ovláda aj iné jazyky. :: ovládať jazyk iný |
  Can you spek Russian?
  Viete po rusky? :: vedieť po |
  We can take a taxi.
  Môžeme si vziať taxík. :: môcť, vziať si |
  I cannot translate this sentence.
  Nedokážem preložiť túto vetu. :: nedokázať, veta |
  Can you translate it into English.
  Viete to preložiť do angličtiny? :: vedieť angličtina |
  I cannot understand it.
  Nerozumiem tomu. :: nerozumieť |
  Can you wait a moment?
  Mohli by ste chvíľku počkať? Môžete chvíľu počkať? :: môcť chvíľa chvíľka |
  Can you read scientific books in English?
  Čítate vedecké knihy v angličtine? :: čítať dokázať angličtina vedecká kniha vedecký |
  L2 III 4.
  He can come tomorrow. Can you come, too?
  Môže prísť zajtra. Môžeš prísť aj ty? :: môcť |
  He can speak English well. Can she speak, too?
  Vie hovoriť dobre po anglicky? Aj ona? :: vedieť |
  We can do it this week. Can they do it, too?
  Môžeme to urobiť tento týždeň. Môžu aj oni? :: môcť |
  We can wait till tomorrow. Can you wait, too?
  Môžeme počkať dozajtra. Môžete aj vy? :: môcť |
  We can begin now. Can you begin, too?
  Môžeme začť teraz. Môžete aj vy? :: môcť |
  I can bring the book. Can your friend bring the book, too?
  Môžem priniesť knihu. Môže priniesť knihu aj váš priateľ? :: môcť kniha |
  We can help you. Can they help you, too?

  My vám môžeme pomôcť. Môžu vám pomôcť aj oni? :: môcť |
  L2 III 5.
  Can you translate these sentences into Czech?
  Viete preložiť tieto vety do čestiny? :: vedieť, čeština |
  Have you a friend?
  Máte priateľa? :: mať |
  Can he speak English or Russian?
  Vie hovoriť po anglicky alebo po rusky? :: vedieť hovoriť po |
  Can you speak Russian well?
  Viete dobre po rusky? :: vedieť |
  Can you describe your work in English?
  Dokážete opísať vašu prácu po anglicky? :: dokázať, vedieť |
  Where can you get English books?
  Kde môžete získať anglické knihy? :: môcť, anglický, kniha |
  Can you read scientific books in English?
  Čítate vedecké knihy v angličtine? :: čítať |
  L2 III 6.
  We can try it.
  Môžeme to skúsiť. :: môcť |
  I can do it today.
  Môžem to urobiť dnes. :: môcť |
  She can speak English.
  Vie po anglicky. :: vedieť |
  L2 IV May = smieť
  May I ask a question?
  Môžem sa dačo spýtať? :: môcť, smieť |
  May I take this book home?
  Smiem si vziať túto knihu domov? :: smieť, táto kniha, tento |
  How long may I keep these books? – Two weeks,
  Ako dlho si môžem ponechať tieto knihy? – Dva týždne. :: môcť smieť kniha |
  Hawking
  CHAPTER 1
  OUR PICTURE OF THE UNIVERSE

  1. NÁŠ OBRAZ VESMÍRU
  A well-known scientist (some say it was Bertrand Russell) once gave a public lecture on astronomy.
  Známý vědec, prý to byl Bertrand Russell, kdysi pro širokou veřejnost uspořádal přednášku o astronomii. :: astronómia, prednáška pre širokú verejnosť, usporiadať, vraj to bol, byť |
  He described how the earth orbits around the sun and how the sun, in turn, orbits around the center of a vast collection of stars called our galaxy.
  Hovořil o tom, jak Země obíhá okolo Slunce a jak se Slunce zase otáčí kolem středu ohromného seskupení hvězd, kterému říkáme Galaxie. :: hovoriť o, obiehať okolo Slnko otáčať sa okolo stred, ohromný, zoskupendie hviezd, hviezda, hviezdy |
  At the end of the lecture, a little old lady at the back of the room got up and said: “What you have told us is rubbish. The world is really a flat plate supported on the back of a giant tortoise.”
  Když byla přednáška u konce, zvedla se vzadu v sále
  drobná postarší dáma se slovy: „To, co se nám zde snažíte namluvit, pane, jsou nesmysly. Země je ve skutečnosti přeci plochá a leží na krunýři velké želvy." :: keď, skončiť, predsa plochý, ležať na, chrbát veľká korytnačka, veľký |
  The scientist gave a superior smile before replying, “What is the tortoise standing on.” “You’re very clever, young man, very clever,” said the old lady. “But it’s turtles all the way down!
  Vědec se s nadhledem usmál a odpověděl otázkou: „A na čem stojí želva?" „Jste chytrý, mladý muži, velmi chytrý. Jsou tam samé želvy. Jedna na druhé!"


  Krůta, J. – Roubíček, K. (přepr, K. Třeska): Anglicky od a do z, Praha 1959.
  Lesson One
  Lesson Two
  Lesson One
  Prvá lekcia. :: prvý |
  London is in Great Britain.
  Londýn je vo Veľkej Británii. :: byť vo, Veľká Británia, veľký |
  Great Britain is in Europe.
  Veľká Britácia je v Európe. :: Európa, byť v |
  New York is in the United States.
  New York je v Spojených štátoch. :: byť v, Spojené štáty, spojený |
  The United States are in America.
  Spojené štáty sú v Amerike. :: Amerika, byť v |
  The United States of North America are across the Ocean.
  Spojené štáty severoamerické sú za Oceánom. :: byť za |
  Prague is in Bohemia and Brno in Moravia.
  Praha na v Čechách a Brno na Morave. :: byť v, byť na, Morava |
  Prague is on the Continent.
  Praha je na kontinente. :: byť na |
  Mr. Smith is in Germany. He is a gentleman.
  Pán Smith je v Nemecku. Je to pán. :: byť v, Nemecko |
  Mrs. Smith is in France. She is a lady.
  Pani Smithová je vo Francúzsku. Je to dáma. :: byť vo, Francúzsko |
  Peggy Smith and Tom Smith are in Italy. She is a girl and he is a boy.B
  Peggy Smithová a Tom Smith sú v Taliansku. Ona je dievča a on je chlapec. :: byť v, Taliansko |
  The boy is in London.
  Chlapec je v Londýne. :: byť v |
  Mrs. Smith and Peggy Smith are on the Continent. cf continent
  Pani Smithová a Peggy Smithová sú na kontinente. :: byť na |
  The girl is in England.
  Dievča je v Anglicku. :: byť v, Anglicko |
  Europe is a continent. (cf continent)
  Európa je kontinent. :: byť |
  Lesson Two
  Druhá lekcia. :: druhý |
  Mr. Smith.
  Pán Smith.
  Mr. Smith and his family are in London.
  Pán Smith je s rodinou v Londýne. :: byť v, rodina |
  Mr. Smith has a house at Wimbledon.
  Pán Smith má vo Wimbledone dom. :: mať |
  The hous is in Waterloo Street.
  Dom je na Waterlooskej ulici. :: byť na, ulica, Waterloosky |
  Mr. and Mrs. Smith are at the theatre now.
  Pán a pani Smithovci sú teraz v divadle. :: byť v, divadlo |
  The theatre is in a park.
  Divadlo je v parku. :: byť v |
  The park is in the West End.
  Park je vo West Ende (v štvrti West End). :: byť v, štvrť |
  The West End is a part of London.
  West End je časť Londýna (londýnska štvrť). :: byť, londýnsky |
  The actors play a drama by Shakespeare.
  Herci hrajú Shakespearovu drámu. :: herec, hrať, dráma |
  The name of the drama is "Julius Caesar".
  Názov hry je „Julius Caesar“. :: hra, byť |
  "Julius Caesar" is a fine play.
  „Julius Caesar“ je pekná hra. :: byť pekný |
  Mr. and Mrs. Smith find it very interesting.
  Podľa Smithovcov je veľmi zaujímavá. :: byť zaujímavý |
  Peggy Smith and Tom Smith are at cinema.
  Peggy Smithová a Tom Smith sú v kine. :: byť v, kino |
  Lesson Two.
  Druhá lekcia. :: druhý |
  Mr. Smith.
  Pán Smith.
  Mr. Smith and his family are in London.
  Pán Smith je s rodinou v Londýne. :: byť v, rodina |
  Mr. Smith has a house at Wimbledon.
  Pán Smith má vo Wimbledone dom. :: mať |
  The hous is in Waterloo Street.
  Dom je na Waterlooskej ulici. :: byť na, ulica, Waterloosky |
  Mr. and Mrs. Smith are at the theatre now.
  Pán a pani Smithovci sú teraz v divadle. :: byť v, divadlo |
  The theatre is in a park.
  Divadlo je v parku. :: byť v |
  The park is in the West End.
  Park je vo West Ende (v štvrti West End). :: byť v, štvrť |
  The West End is a part of London.
  West End je časť Londýna (londýnska štvrť). :: byť, londýnsky |
  The actors play a drama by Shakespeare.
  Herci hrajú Shakespearovu drámu. :: herec, hrať, dráma |
  The name of the drama is "Julius Caesar".
  Názov hry je „Julius Caesar“. :: hra, byť |
  "Julius Caesar" is a fine play.
  „Julius Caesar“ je pekná hra. :: byť pekný |
  Mr. and Mrs. Smith find it very interesting.
  Podľa Smithovcov je veľmi zaujímavá. :: byť zaujímavý |
  They see an old film.
  Pozerajú starý film. :: pozerať, byť na, dívať sa na |
  The title of the picture is "Madame Bovary".
  Názov filmu znie „Pani Bovaryová“. :: znieť, byť, titul |
  James Mason and Jennifer Jones play the leading parts.
  V hlavných úlohách sú James Mason a Jennifer Janesová. :: byť v úlohe, úloha, hrať |
  James Mason is a good actor.
  James Mason je dobrý herec. :: byť |
  Miss Smith likes James Mason.
  James Mason sa páči slečne Smithovej. :: páčiť sa, milovať |
  Tom Smith declares: "Nonsense. Cricket is better."
  Tom Smith vyhlasuje: „Blbosť. Kriket je lepší.“ :: nezmysel, hlúposť, byť lepší |
  Mistrík, J.: Basic Slovak, Bratislava 2007.
  str. 33
  In the morning I get up very early.
  Ráno vstávam veľmi skoro. :: vstávať |
  I start the day like every other man.
  Deň začínam tak, ako každý iný človek. :: začínať |
  Because I live quite far away, I go by train.
  Pretože bývam dosť ďaleko, chodievam vlakom. :: bývať, chodievať |
  The teacher demands neatness and accurate work.
  Učiteľ žiada poriadok a presnú prácu. :: žiadať, vyžadovať, presná práaca, presný |
  We also like to be neat and tidy.
  Ale poriadok máme radi aj my. :: mať rád |
  I do my work accurately and quickly.
  Každú prácu vykonám presne a rýchlo. :: každý, práca, vykonať |
  I am in school all day.
  Cez deň som v škole. :: byť v, škola |
  But it does not mean that I don't go out in the fresh air.
  Ale to neznamená, že nevychádzam na vzduch. :: neznamenať, nevychádzať na |
  At school we also have time for various games.
  V škole máme čas aj na rozličné hry. :: mať čas na, rozličný, hra |
  When I have free time I read.
  Keď mám voľný čas, čítam. :: mať voľný čas, čítať |
  Doma sa rozprávame.
  At home we talk. :: rozprávať sa |

  str. 39
  We live in Bratislava.
  Bývame v Bratislave. :: bývať, Bratislava |

  1000 najpoužívanejších viet a výrazov v angličtine
  Contents
  Obsah

   1. Greetings
       Pozdravy
   2. Modes of Introduction
       Spôsoby predstavovania :: predstavovanie |
   3. Wishes, Requests, Demands
       Želania, žiadosti, požiadavky :: želanie, žiadosť, požiadavka |
   4. Public Notices
       Verejené nápisy :: verejný nápis |
   5. W-Questions
       W-otázky :: otázka |
   6. Numerals
       Číslovky
   7. My flat and House
       Môj byt a dom
   8. My family
       Moja rodina
   9. Descriptions of persons
       Opis osôb
          Personal Appearance
          Osobný vzhľad
          Character Qualities; Feelings
          Charakterové vlastnosti; pocity
  10. Telephoning
         Tlefonovanie
  11. Accomodation
        
  Ubytovanie
  12. Servicies
        Služby
  13. Food, Meals
        Potraviny/jedlá :: potravina, jedno |
  14. Travelling
        Cestovanie
  15. Customs Office
        Colnica
  16. Weather
        Počasie
  17. Health
        Zdravie
  18. Jobs, Employment, Profession
        Práca/zamestnanie/povolanie
  19. Shopping
        Nakupovanie
  20. Post Office, Exchange Office
        Pošta, zmenáreň
  21. Culture, Places of Entertainment, Sports and Games
        Kultúra, miesta zábavy, šport a hry
            
  Greetings
  Pozdravy

  Good morning.
  Dobré ráno? :: dobrý |
  Good afternoon.
  Dobrý deň! Dobré popoludnie!
  Good night.
  Dobrú noc! Zbohom!
  Farewell!
  Zbohom! Šťastnú cestu! :: šťastná cesta, šťastný |
  Hello! Hallo! Hullo!
  Ahoj! Haló!
  Hi!
  Ahoj!
  Goodbye! Bye-bye! Bye!
  Zbohom! Tak ahoj!
 Gramatické poznámky
a
– neurčitý člen.
abeceda anglická
1. a [ej], 2. b [bi:], 3. c [si:], 4. d [di:], 5. e [i:], 6. f [ef], 7. g [dži:], 8. h [eič], 9. i [ai], 10. j [džei], 11. k [kei], 12. l [el], 13. m [em], 14. n [en], 15. o [ou], 16. p [pi:], 17. q [kju:], 18. r [a:], 19. s [es], 20. t [ti:], 21. u [ju:], 22. v [vi:], 23. w ['dablju(:)], 24. x [eks], 25. y [wai],
26. z [zed].
angličtina
 − anglický jazyk − západogermánsky jazyk, najrozšírenejší a najvýznamnejší jazyk na svete (skutočne celosvetový), úradný jazyk vo Veľkej Británii, v USA, Írsk, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v niektorých ázijských a afrických štátoch, vo väčšine krajín a území Karibskej oblasti a takmer v celej Oceánii. Ako druhý jazyk ju ovláda najväčší počet ľudí.
gerundum
– (the Gerund) je jednou z foriem používania tzv. -ingového slovesného tvaru, utvoreného od neurčitku príponou -ing zo všetkých významových slovies (okrem modálnych): read-ing, form-ing, carry-ing.
have got
Tvar have got sa častejšie vyskytuje v britskej angličtine, tvar have v americkej angličtine. Všeobecne sa tvar have got chápe ako hovorový.
little
sa často používa pri citovom vyjadrení náklonnosti, zábavy a potešenia, odporu a opovrhnutia; často sa do slovenčiny prekladá zdrobneninou. Používa sa iba v prívlastku, v doplnku používame fig..
may
– význam podobný ako v slovenčine; zdvorilejší ako can
1. Povolenie – môcť, smieť
May I go with you, uncle? Yes, you may. Môžem (Smiem) ísť s tebou, strýko? Áno, môžeš (smieš). :: môcť, smieť |
2. Zákazmay + zápor
You may not stay here. Nesmiete tu zostať. :: nesmieť |
May I smoke in my teacher's room? No, you may not. Smiem fajčiť v učiteľovej izbe? Nie, nesmiete. :: smieť nesmieť |
Ostrejšou formou zákazu je must not, resp. predstavuje akúsi vnútornú zábranu.
3. Možnosť – najčastejšie sa vyjadruje pomocou možno, hádam.
The news may be true. Správa je možno pravdivá. / Správy sú možno pravdivé. :: byť pravdivý |
My brother-in-law may come. Môj švagor možno (hádam) príde. :: prísť |
neurčitok absolútny
– (Absolute Infinitive) často vystupuje ako súčasť ustálených spojení, tvoriac izolovaný vetný člen: to tell the truth pravdu povediac, to cut a long story short v krátkosti, to be brief kvôli stručnosti, to be sure pre istotu a pod.
otázka
sa tvorí obráteným slovosledom (inverziou) pomocného slovesa.
sloveso to have
má nepravideľnú 3. osobu jednotného čísla has.
small
Small vo veľkej miere znamená malý, veľkosť, mieru, počet, hodnotu a pod. Iba v niektorých prípadoch je jeho význam obmedzený, bezvýznamný, nepodstatný.
tvary skrátené
sú veľmi časté, nemali by sa však vyskytovať v písomnom prejave; pkladajú sa za hovorové.
tvar skrátené v otázke kladnej
sa nepoužívajú.
tvar slovesa základný
1. neurčitok (Infinitive)
2. jednoduchý minulý čas (tzv préteritný kmeň) (Past Tense)
3. príčastie minulé trpné (Past Participle)
 Použité skratky a značky
:: ... | značky, medzi ktorými sa uvádzajú základné tvary slova
= ― znamená
__________ ― pod touto značkou sa uvádzajú nepreložené výklad významu, použitia výrazu atď.
adj. ― prídavné meno
adv. ― príslovka
al. ― alebo
amer. ― amerikanizmus
ap. ― a podobne
atom. fyz. ― atómová fyzika
bibl. ― biblický
biol. ― biológia
bot. ― botanika
ekon. ― ekonómia, ekonomika
environ. ― environmentalistika
fig. ― obrazne
filoz. ― filozofia
fyz. ― fyzika
geol. ― geológia
gr. ― odkaz na gramatické poznámky
gram. ― gramatický termín
hist. ― historický termín, história, dejiny
hovor. ― hovorový výraz
chem. ― chémia
inform. ― informatika
lingv. ― lingvistika
n. ― podstatné meno
p. ― pozri
prep. ― predložka
rus. ― po rusky, ruský termín alebo preklad do ruštiny
S: ― synonymá
s. a. ― bez (udania) roku vydania
s.o.someone
s.t.something
tech. ― technika
v. ― sloveso
vulg. ― vulgárne slovo
zool. ― zoológia
 
 Použitá literatúra
Concise Dictionary English-English-Hindi. A Perfect Reference tool for Writers, Educationist, Aspirants of Competitive Exams & Students, New Delhi s.a.
Corbeil, J.-C. – Archambaultová, A.: Obrázkový slovníček slovenčina-angličtina, bratislava 2006.
Crawley, A. (ed.): Oxford Basic English Disctionary, Oxford 1999.
Dušková, L.: Úvodní kurs k Angličtině pro vědecké pracovníky. Kurs pro středně pokročilé, Praha 1981.
Hais, K.: Anglická gramatika, Bratislava 2006.
Krůta, J. – Roubíček, K.: Anglicky od a do z. (Přepracoval K. Třeska), Praha 1959.
Mistrík, J.: Basic Slovak, Bratislava 2007.
Pištek, Z. – Pišteková, V.: Stručný prehľad anglickej gramatiky. Modelové vety, Bratislava s. a.
Podhájeská, M.: Gramatika angličtiny, Bratislava 1963.