matematika – značky, skratky, symboly


=        rovná sa

       nerovná sa, je rôzne od

~        je podobné

       je totožné, je kongruentné

       je približne rovné

       je logicky ekvivalentné s

<        je menšie ako

       je menšie alebo rovné, rovné najviac

       je väčšie alebo rovné, rovné najmenej

       je prvkom (množiny)

       nie je prvkom množiny

|a|        absolútna hodnota čísla

+        plus, a, značka pre sčítanie, pre kladnú hodnotu

       mínus, menej, bez, značka pre odčítanie, zápornú hodnotu

.        krát, násobené, znamienko pre násobenie

×        krát, násobené, znamienko pre násobenie

÷        delené, značka pre delenie

:        delené, značka pre delenie

       lomené, zlomková čiara

/        lomené, zlomková čiara

%        percento (počet stotín celku)

       promile (počet tisícin celku)

n        n-tá odmocnina

       druhá odmocnina

( )        okrúhle zátvorky

[ ]        hranaté zátvorky

{ }        zložené zátvorky

       je kolmé

|        je rovnobežné s, napr. a || b (priamka a je rovnobežná s priamkou b)

       nekonečno

2A        množina všetkých podmnožín množiny A

(a;b)        otvorený interval

(a,b)        otvorený interval

<a;b>        uzavretý interval

{an} – postupnosť a1, a2, a3, ..., an

an – n-tá mocnina čísla a

ampl a – amplitúda komplexného čísla a

arc x – arkus x (veľkosť uhla v oblúkovej miere)

arccos x – arkuskosinus x

arccotg x – arkuskotangens x

B – Banachov priestor

C – Eulerova konštanta

Ci (x) – integrálkosínus

d – priemer kružnice

dfdx – derivácia funkcie f podľa x

D (x) – rozptyl náhodnej veličiny

f : A → B – funkcia f, ktorá zobrazuje množinu A do množiny B

f (x) – hodnota funkcie f v bode x

lim – limita

M [x; y] – bod M má súradnice x, y

n! – n-faktoriál

x → a – x sa blíži k a, x konvertuje k a

Δ – delta

Π – súčin viacerých činiteľov

∑ – súčet (suma) viacerých sčítancov


Algebra


A. Algebrický rozklad

1. Vynímanie pred zátvorku:

ax + ay = a(x + y)

2. Rozdiel párnych mocnín:

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

a4 – b4 = (a2 + b2)(a2 – b2)

a4 – b4 = (a + b)(a3 – a2b + ab2 – b3)


B. Mocniny a odmocniny

4. Umocňovanie a odmocňovanie mocnín a odmocnín:


(am)n =amn 


anm=amn