A     B      C      Č      D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V    W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A

A (dejiny filozofie)

a (logika)

A (logika)

a (logika subjekt-predikátová)

a limines

a posteriori

a posteriori (Kant, I.)

a prima facies

a priori

a tempo

Aall, Anathon

ab ovo

abalienácia

Abbagnano, Nicola

Abbt, Thomas

Abélard, Pierre

ábha

abhaja (joga)

abhajadána

abhána

ábhása

abháva

abhávarúpavrtti

Abraham ibn Ezra

absencia (semiotika)

absolutizmus filozofický

absolútne

absolútno

absolútno (Hegel, G. W. F.)

absolútno (Jacobi, F. H.)

absolútno (synkriticizmus)

absolútny

abstrahovanie

abstrahovať

abstrakcia

abstrakcia izolujúca

abstrakcia izolujúca (fenomenológia)

abstraktné

abstraktný (semiotika)

abstraktor

Abulafia, Abraham

actus (scholastika)

actus purus

ad absurdum

ad hoc

ad hominem

ad oculos

ad rem

adekvátny

adeterminizmus

aditi (synkriticizmus)

adopcia

Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund

adultotvorný

adynamia (Aristoteles)

ádžívika

afairein (Aristoteles)

afairesis (Aristoteles)

afekt

afektácia (Kant, I.)

afinita

afinita (Kant, I.)

afinita empirická (Kant, I.)

afinita transcendentálna (Kant, I.)

afirmácia

agathon

agathon (Aristoteles)

agenéton (Aristoteles)

agens

agere sequitur esse

agnotológia

agnózia

achrónia

aisthéta

Akadémia

akcidens

akt

akt ilokučný (Austin, J. L.)

akt lokučný (Austin, J. L.)

akt rečový (Austin, J. L.)

aktivita

aktivita cieľavedomá

aktivita systému

aktívny

aktuálny

Albert Veľký

Alcuin

alebo (logika)

altruizmus

ambiguita (fenomenológia)

amfibólia

Amicus Plato, sed magis amica est veritas

an sich

analogon rationis

analýza

analýza logická dôkazu

analýza logická jazyka prirodzeného

analýza systémová filozofie

analýza textu

Anaxagoras

Anaximandros

Anaximenes

androcentrizmus

Andronikos z Rodu

anegoita

anjel (Albert Veľký)

antecedens – consequens

antifundamentalizmus

antinómia

antropinum

antropológia filozofická

antropozofia

apeiron (Anaximandros)

apodiktický (fenomenológia)

aprezentácia (fenomenológia)

apriorita

apriórny (Kant, I.)

arbitrárne

arbitrium liberum

Arendtová, Hannah

argument

argument (Zouhar, M.)

argument funktora

argument platný deduktívne

argument platný logicky

argumenta ponderantur, non numerantur

argumentácia

argumentum ad hominem

argumentum ad rem

argumentum ad veritatem

argumentum baculinum

argumentum e contrario

argumentum e silentio

archetyp (Jung, C. G.)

archív (Foucault, M.)

Aristoteles

Aristoteles: O filozofii

Aristoteles: O nebi

Aristoteles: Organon

aristotelizmus

arita predikátu p. árnosť predikátu

árnosť predikátu

ars (antika rímska)

ars (stredovek)

asocianizmus

atribút

atomisti starogrécki p. atomizmus starogrécky

atomistika

atomistika starogrécka p. atomizmus starogrécky

atomizmus

atomizmus starogrécky

atribút (Cmorej, P.)

Augustinus, Aurelius

Austin, John Langshaw

autopsia

Avenarius, Richard Heinrich

axiológia


B

Bacon, Francis

Bacon, Roger

bádanie

Bachtin, Michail Michajlovič

bachtinistika

bachtinológia p. bachtinistika

Bakunin, Michail Alexandrovič

Barthes, Roland

báza

báza teórie

bellum omnium contra omnes

Bergson, Henri Louis

Berkeley, George

bezčasie (Platón)

blaženosť

boh

Boh

Boh (ateizmus)

Boh (Nietzsche, F.)

Boh (teizmus)

bohovia (Táles z Milétu)

bolesť

bon sens

bona fide

bratie na vedomie

Brentano, Franz

Bridgman, Percy Williams

bytie

bytie (Hegel, G. W. F.)

bytie (Liber de causis)

bytosť

bytosť bájna

bytosť ľudská

bytosť spoločenská

bytosť živá


C

Carnap, Rudolf

Castañeda, Héctor-Neri

causa

causa activa

causa cognoscendi

causa corporalis

causa efficiens

causa essendi

causa finalis

causa formalis

causa materialis

causa movens

causa occasionalis

causa sui

celistvosť

celok

celok daného

celok daného predfilozoficky

celok daného predkriticky

celok daného predlogicky

celok daného predsynkriticky

celok daného predvedecky

celok heterogénny (filozofia scholastická)

celok homogénny (filozofia scholastická)

celosť p. celistvosť

cieľ

cieľ filozofie

cieľ poznania

Cmorej, Pavel

cogito

Cohen, G. A . p. Cohen, Gerald Allan

Cohen, Gerald Allan

Cohen, Jerry p. Cohen, Gerald Allan

conditio sine qua non


Č

Čarnogurská, Marina

čas

čas (Aristoteles)

čas (Junk, N.  Brugger, W.)

čas (Leibniz, G. W.)

čas (Platón)

čas (Plotinos)

čas (substancializmus)

čas (vedomie každodenné)

časopis filozofický

časovosť (fenomenológia)

časovosť existenciálna (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

časť

častica modálna (logika) p. modalita (logika)

Černík, Václav

čiastka

čin

činiteľ

činnosť

činnosť (Fichte, J. G.)

činnosť cieľavedomá

činnosť filozofická

činnosť ľudská

činnosť poznávacia

činnosť rozumová

činnosť subjektu

činnosť tvorivá

Čínska Konfuciova nadácia (Zhongguo Kongzi Jijinhui 中国孔子基金会)

číslica

číslo

číslo (Hegel, G. W. F.)

čistý (Kant, I.)

členenie

človek

človek (synkriticizmus)

črta

Ču-Si


D

dačo

danie

danosť

dávanie

de re

definícia

definícia operacionálna

defnícia ostenzívna

definícia verbálna

definitio essentialis

definovanie

dej

dejiny

dejiny (Weizsäcker, C. F. v.)

dejiny filozofie

dejiny filozofie starogréckej

dejiny logiky formálnej

delenie

Descartes, René

designát

designát názvu

designát pojmu

deskripcia fenomenologická

deskripcia indivíduová

deskriptor p. jota-operátor

dešifrovanie

dia-

dialektika

dialektika (Platón)

dialektika materialistická

dianie

diel

dielo

dielo filozofické

Diodóros Kronos

disciplína1 

disciplína2 

disciplína filozofická

disciplína vedná

disjunkcia (logika)

disjunkcia vylučujúca (logika)

disjunktor (logika)

disjunktor nevylučujúci (logika)

disjunktor vylučujúci (logika)

diskurz (filozofia postmoderná)

diskurz (filozofia tradičná)

doba axiálna p. doba osová

doba osová

dobro

dobro (etika)

dobrodenie

dojem

dokazovanie

domnienka

doplnenie

doplnkovosť

doplnok

dosah

dosahovanie

dosiahnutie

dostanie sa

dôkaz

dôkaz (logika)

dôkaz tvrdenia

dôsledok (logika)

dôvod

dôvod (logika)

druhý (fenomenológia)

Dubnička, Ján

duch absolútny (Hegel, G. W. F.)

Duns Scotus, Johannes

duratio p. trvanie

duša

duša (Platón)

duša (Táles z Milétu)

dynamický (estetika)

dynamika


E

Eco, Umberto

eidos

eklekticizmus

ekvivalencia

ekvivalencia (logika)

ekvivokácia

eleati

element p. prvok

éma

Empedokles z Agrigenta na ostrove Sicília

empirický

empirizmus

energeia (Aristoteles)

entita

entita abstraktná

entita logická

entita materiálna

Epikuros zo Samu

epistemológia p. aj gnozeológia

Epštein, Michail Naumovič

estetično

estetika

estetika renesančná

estetika staroveká

etapa

etika

evidencia (fenomenológia)

evolúcia

evolúcia (Spencer, H.)

evolucionika

evolucionistika p. evolucionika

exemplifikovanie

existencia

existencia ľudská

existencializmus

exklúzia


F

fainesthai

fakt

fakt (Wittgenstein, L.: Tlph)

fakt empirický

faktológia

faktor

falus (Lacan, J.)

falzifikácia

fašizmus (Krejčí, O.)

fáza

feminita

feminizmus

fenomén p. aj jav

fenomén (Kant, I.)

fenomén estetický p. jav estetický

fenomén filozofický

fenomén sociálny p. jav spoločenský

fenomenológia

fenomenológia (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

 = fenomenológia podľa Heideggerovho diela B. a č.

feudalizmus

Fichte Johann Gottlieb

Filkorn, Vojtech

filozof

filozoféma

filozofia

filozofia (Albert Veľký)

filozofia (al-Kindí)

filozofia (antika)

filozofia (filozofia renesančná)

filozofia (filozofia stredoveká)

filozofia (synkriticizmus)

filozofia 8. stor. pr. n. l.

filozofia 7. stor. pr. n. l.

filozofia 6. stor. pr. n. l.

filozofia 5. stor. pr. n. l.

filozofia 4. stor. pr. n. l.

filozofia 3. stor. pr. n. l.

filozofia 2. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor.

filozofia 2. stor.

filozofia 3. stor.

filozofia 4. stor.

filozofia 5. stor.

filozofia 6. stor.

filozofia 7. stor.

filozofia 8. stor.

filozofia 9. stor.

filozofia 10. stor.

filozofia 11. stor.

filozofia 12. stor.

filozofia 13. stor.

filozofia 14. stor.

filozofia 15. stor.

filozofia 16. stor.

filozofia 17. stor.

filozofia 18. stor.

filozofia 19. stor.

filozofia 20. stor.

filozofia 21. stor.

filozofia africká

filozofia americká

filozofia analytická

filozofia arabská

filozofia atlantická p. filozofia západná

filozofia austrálska

filozofia ázijská

filozofia bezčasia p. perichronozofia

filozofia buddhistická

filozofia česká

filozofia čínska

filozofia dejín

filozofia empiristická

filozofia environmentálna

filozofia euroamerická p. filozofia západná

filozofia európska

filozofia existencialistická

filozofia feministická

filozofia fenomenologická

filozofia francúzska

filozofia fyziky

filozofia helenistická

filozofia helenisticko-rímskeho obdobia p. filozofia helenistická

filozofia hinduistická

filozofia iberoamerická p. filozofia latinskoamerická

filozofia indická

filozofia inteligencie umelej

filozofia islamská

filozofia japonská

filozofia kanadská

filozofia konfuciánska

filozofia kontinentálna

filozofia kontinentálna1

filozofia kontinentálna2

filozofia kresťanská

filozofia latinskoamerická

filozofia marxistická

filozofia marxisticko-leninská

filozofia matematiky

filozofia mravnosti p. etika

filozofia mysle

filozofia náboženská

filozofia národná

filozofia nemecká klasická

filozofia novopozitivistická p. neopozitivizmus

filozofia novoveká

filozofia okcidentálna p. filozofia západná

filozofia orientálna p. filozofia východná

filozofia osvietenská

filozofia patristická

filozofia postanalytická

filozofia postmoderná

filozofia postmodernistická p. filozofia postmoderná

filozofia pozitivistická

filozofia predsokratikov p. filozofia predsokratovská

filozofia predsokratovská

filozofia prírody

filozofia racionalistická

filozofia renesančná

filozofia rímska

filozofia romantická

filozofia ruská

filozofia severoamerická

filozofia scholastická

filozofia slovenská

filozofia sociálna

filozofia sovietska

filozofia spoločnosti p. filozofia sociálna

filozofia staroveká

filozofia stredoveká

filozofia súčasná

filozofia taoistická

filozofia tibetská

filozofia tradičná

filozofia USA

filozofia vojny

filozofia východná

filozofia západná

filozofia židovská

Filozofický ústav SAV

forma

forma výroková

formula

formula (logika)

formula matematická (Frege, G.)

Frege, Gottlob

Frege, G.: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (1879)

Freud, Sigmund

fungovanie

funkcia


G

Gáliková, Silvia

Geldsetzer, Lutz

Gender studies p. štúdiá rodové

gnozeológia

Goodman, Nelson

gratia p. vďaka


H

H+

h+

Habermas, Jürgen

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

hegelovstvo

Heidegger, Martin

Hengstenberg, Hans-Eduard

Herakleitos z Efezu

Herbart, Johann Friedrich

hermeneutika

heuristika

história filozofie p. dejiny filozofie

hmota

hmota (materializmus dialektický)

hnutie fenomenologické

Hobbes, Thomas

hodnota

hodnota premennej

hodogetika

Homér

hranica

Hrušovský, Igor

hudba (romantizmus) (nestotožňovať s témou romantizmus hudobný)

Hume, David

Husserl, Edmund

Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, I, 1913

hypotéza


CH

Chalmers, David John

chaos

chápanie

charakter

charakteristika

chcenie

Chisholm, Roderick Milton

Chomsky, Noam

chronéma

chyba logická


I

idea

idea (Kant, I.)

idea (Platón)

idea kauzality (Hume, D.)

idealizmus

identita

ideológia

ideológia vedecká

ideologizmus p. ideológia

idey základné (Hume, D.)

idiolekt

idiosynkrázia

imanie

implikácia

inakosť

indukcia

indivíduum

indivíduum ľudské

indivíduum ľudské (Marx, K.) (Bělohradský, V.)

informácia

inštrukcia

interakcia

interval

interval časový

iný

izomorfizmus


J

Jacobi, Heinrich Friedrich

jav

jav estetický

jav prírodný

jav spoločenský

javenie sa

jazyk

jazyk filozofie

jazyk formalizovaný

jazyk logiky

jazyk objektový

jazyk prirodzený

jazyk vedecký

jedinec ľudský

jednotlivec

jednotlivosť

jestvovanie

joga

jota-operátor

Jung, Carl Gustav

justifikácia

justifikácia (logika)


K

Kant, Immanuel

Kant, I.: Kritika čistého rozumu

kapitalizmus

kartezianizmus p. karteziánstvo

karteziánsky

karteziánstvo

katedra filozofie

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava

kategória

kategória (Aristoteles)

kategória záujmu

kategoriológia

kauzalita p. príčinnosť

Kehre

Kepler, Johannes

klam

klasifikácia

klasifikovanie

klaster

kodifikácia

kognitívny

kompaktnosť

kompetencia encyklopedická (Eco, U.)

komplex

komponent

komunikácia

komunizmus

konanie

koncepcia

koncept

koncept (Bridgman, P. W.)

koncept indivíduový

konceptualizácia p. konceptualizovanie

konceptualizovanie

koniec

konkordancia

konkordancia (synkriticizmus)

konštanta

konštanta (logika)

konštanta logická

konštituent

konštituent významový

konštrukcia

konzistentnosť

konzistentnosť systému logického

Kopernik, Mikuláš

kozmos

kraj

krása

Kripke, Saul Aaron

kritérium

kritérium pravdivosti

krok

kultúra

kvália p. qualia

kvantum


L

Lacan, Jacques Marie Emile

ľahostajnosť

lambda-operátor p. abstraktor

látka

látka prvá (Aristoteles)

Lebenswelt p. svet prirodzený

Leibniz, Gottfried Wilhelm

liberalizmu

Liessmann, Konrad Paul

Lichtung p. svetlina

línia

líšenie sa

literatúra filozofická

Locke, John

logicizmus

logika

logika aletická

logika Aristotelova

logika aristotelovská

logika času p. logika temporálna

logika dialektická

logika doxastická

logika filozofická

logika formálna

logika funkcionálna p. logika predikátová

logika chronologická p. logika temporálna

logika intenzionálna

logika intenzionálna transparentná

logika klasická

logika kvantifikátorov p. logika predikátová

logika matematická

logika modálna

logika moderná

logika neklasická

logika predikátov p. logika predikátová

logika predikátová

logika predikátová rádu prvého

logika rádu prvého

logika stoická

logika subjekt-predikátová

logika symbolická

logika temporálna

logika tradičná

logika tried

logika triedová p. logika tried

logika vedy

logika vedy (Carnap, R.)

logika výroková

logos

ľudomilnosť p. altruizmus


M

majetok

majiteľ

maoizmus

marxizmus

marxizmus západný

marxizmus-leninizmus

maskulinita

materiál

materializmus

materializmus dialektický

materializmus historický

matie

matie zmyslu

mé on

médium

mechanika (Schopenhauer, A.)

mém

meno

metafilozofia

metafyzika

metajazyk

metalogika

metóda

metóda fenomenologická

metóda filozofie

metóda poznania

metóda špeciálnovedná

metóda vedecká

metóda vedy

metodológia

metodológia vied p. metodológia vedy

metodológia vedy

metodológia vied všeobecná

miera

miesto

miesto človeka vo svete

minulé (Junk, N.  Brugger, W.)

mnohoznačnosť p. ekvivokácia

moc

modalita (logika)

modálny (logika)

model

modelovanie

modelovanie semiotické

moderna

modernizmus

modifikátor (logika) p. modalita (logika)

modus ponens

morálka

morálnosť

motív

možné (Diodóros Kronos)

možnosť

možnosť logická

mravnosť

mravy

múdrosť (Moos, P.)

mužskosť p. maskulinita

myseľ

myslenie

myslenie pokantovské

myslený

mystérium

myšlienka

mytológia

mýtus


N

náboženstvo

náboženstvo (Kant, I.)

nacizmus

načúvanie

nadbytočnosť

nadčlovek (Nietzsche, F.)

nadoblačie mysle (synkriticizmus)

nadobudnutie

náhoda

náhodilosť p. náhodnosť

náhodnosť

náhrada

nahradenie

nahradzovanie

nachádzanie

napodobňovanie

následnosť

následok p. účinok

náuka

návod

nazeranie

nazeranie zmyslové

názor

názor zmyslový

názov

názov filozofémy

názov odborný

názov všeobecný

nechávajúcno

nemorálnosť

nemožnosť

nenávratno

neodvratnosť

neoplatonizmus p. novoplatonizmus

neopozitivizmus

neporiadok

nerealizovateľnosť p. neuskutočniteľnosť

nešťastie

neurčitosť

neuskutočniteľnosť

neusporiadanosť

nevyhnutnosť

nevyhnutnosť logická

Newton, Isaac

nezlučiteľnosť p. exklúzia

niečo

niekto

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

noetika p. gnozeológia

nomenklatúra

norma

nositeľ

novokantovstvo

novoplatonizmus

novopozitivizmus p. neopozitivizmus

novotomizmus


O

obdobie

objasnenie

objavenie

objaviteľ

objavovanie

objekt

objekt formálny vedy

objekt hmotný p. aj objekt materiálny

objekt ideálny

objekt materiálny

objekt materiálny vedy

objekt poznania

obklopovanie

oblasť

oblasť činnosti

oblasť hodnôt premennej p. obor premennosti

oblasť problémová

obmedzenie

obmieňanie

obor premennosti

obrat (Heidegger, M.) p. Kehre

obrat transcendentálny

obraz

obraz sveta

obraz sveta vedecký

obsah

obsah poznatku

obsahovanie

obvod

oddelenie

odhalenie

odhodlanie

odlišnosť

odôvodnenie

odvodenie

odvodzovanie

ohraničenie

okazionalizmus

okolie

okolie systému

okolnosť

okraj

odkrytie

ontický

ontológia

ontológia fundamentálna

ontologický

ontologizmus

operácia

operácia logická

operácia myšlienková

operacionalizácia

operacionalizmus

operátor

operátor (logika)

operátor abstrakcie p. abstraktor

operátor deskripcie p. jota-operátor

operátor intenzionálny (logika) p. modalita (logika)

operátor jota p. jota-operátor

operátor modálny (logika) p. modalita (logika)

opis

opis (Cmorej, P.)

Organon F

osoba

osoh

osvietenstvo

osvojovanie si

osvojovanie si sveta človekom

osvojovanie si sveta človekom každodenné

označenie

oznámenie

oznamovanie


P

páčenie sa

paradox

parafilozoféma

Parmenides

participácia

pasáty (Táles z Milétu)

Pascucci, Matteo

patrenie

Peirce, Charles Sanders

percepcia

percepcie (Hume, D.)

perichronéma

perichrónia

perichronológia

perichronozoféma

perichronozofia

periodizácia

periodizácia vývinu

periodizácia vývinu filozofie

Peter Španiel

písmo pojmové (Frege, G.)

platnosť

platný

Platón

platonizmus

pocit

pociťovanie

počet

počiatok filozofie

počínanie si

podieľanie sa

podmienenosť

podmienka

podmieňovanie

podmieňujúci

podoba

podobnosť

podstata

podstata predmetu (Cmorej, P.)

pohľad

pohyb

pochopenie

pojem

pojem čísla

pojem filozofický

pojem logický

pojem modálny (logika) p. modalita (logika)

pojem poznania

pojem priestoru

pojmotvorba

poľudšťujúci

pomenovanie

pomer

poňatie

popud

poradie

poriadok

poslanie

postmarxizmus

postmoderna

postmodernizmus

postoj

postoj teoretický

postoj životný prirodzený

postup

postup induktívny

postup myšlienkový

postupnosť

postupovanie

potreba

poučka

použitie

povaha

pozitivizmus p. filozofia pozitivistická

poznačenie

poznanie

poznanie (Kant, I.)

poznanie empirické

poznanie filozofické

poznanie propozičné

poznanie vedecké

poznanie zmyslové

poznatok

poznávanie

poznávanie racionálne

pozornosť

pozorovanie

pôsobenie

práca

pracovanie

pragmatika

pragmatizmus

praktika p. praktika in: Dodatok

pravda

pravda (Aristoteles)

pravda (teória pravdy korešpondenčná)

pravda absolútna

pravdepodobnosť

pravdivosť

pravdivosť faktuálna

pravdivosť logická

pravidlo

pravidlo logické

pravidlo odlúčenia p. modus ponens

prax

praxeológia p. Dodatok

predikácia

predikát

predikát (logika subjekt-predikátová)

predikát jednoargumentový p. predikát unárny

predikát jednomiestny p. predikát unárny

predikát unárny

predikcia

predmet

predmet (Wittgenstein, L.: Tlph)

predmet filozofie

predmet gnozeológie p. predmet teórie poznania

predmet logiky

predmet noetiky p. predmet teórie poznania

predmet poznania

predmet teórie poznania

predmet vedy

predmet záujmu

predpis

predpoveď p. predikcia

predstava

predstavovanie

prejav

prejavovanie sa

premena

premenenie

premenná

premenná (logika)

premieňanie sa

premiestnenie sa

premisy

premisy argumentu

presvedčenie

previerka

prežívanie

prianie

priazeň

príčina

príčinnosť

priebeh

Priestley, Joseph

priestor

prima facie

prináležanie

princíp

princíp logický p. aj. zákon logický

princíp sporu p. princíp vylúčenia sporu

princíp vylúčenia sporu

princíp vylúčenia tretieho

principium contradictionis p. princíp vylúčenia sporu

prípad

príroda

príroda (Filkorn, V.)

príroda (filozofia marxistická)

prístup

prístup systémový

prítomné (Junk, N. − Brugger, W.)

prítomný

probabilita p. pravdepodobnosť

problém

problém filozofický

problematika

problematika filozofická

problematika ontologická

procedúra

proces

proces (Ajvaz, M.)

proces historický p. aj dejiny

proces myšlienkový

proces poznávací

proces spoločenský

proces významový

proces významový filozofický

proces významový kognitívny

proces významový vedecký

produkt

produkt poznania

propedeutika filozofická

prospech

prostredie

prostriedok poznania

prvok

Pytagoras

pytagoreizmus

pytagorovci


Q

qualia


R

racionalita

racionalizmus

rad

rámec historický

ráz

realita

realita (gnozeológia) = realita z gnozeologického hľadiska

realita objektívna

realita prírodná

realita sociálna

realita spoločenská p. realita sociálna

realita transhorizontová

realizácia

realizovanie

reálny

reč

redundantnosť

regulatívny

Reinhold, Karl Leonhard

relácia

reprezentácia

reprezentovanie

reprodukcia

revolúcia

rezervovanosť

rezultát

riešenie

Riška, Augustín

robenie

romantizmus

Rosenberg, Alfred Ernst

rovnakosť

rozbor

rozčleňovanie

rozdeľovanie

rozdiel

rozdielnosť

rozdielnosť učení filozofických (Hegel, G. W. F.)

rozhodnutie

rozhodovanie

rozklad

rozkladanie

rozličnosť

rozlíšenie

rozlišovanie

rozloženie

rozum

rozumenie

rôznosť

Rusnák, Peter

rýchlosť


S

Sade, Donatien Alfonse François markíz de

sánkhja

sémantika

sémantika (Tarski, A.)

sémantika čistá p. sémantika logická

sémantika formálna p. sémantika logická

sémantika logická

semiotika

serendipita

Serres, Michel

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph

schéma

schéma argumentu

schéma synkriticizmu

schéma úsudku

scholastika

Scholem, Gershom

Scholem, Gersom Gerhard p. Scholem, Gershom

Schopenhauer, Arthur

sila

situácia

skepticizmus

skúmanie

skúmanie filozofické

skupina

skúsenosť

skutočnosť

skutočnosť (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

skutočnosť sociálna p. realita sociálna

skutok

sled

sloboda (Hume, D.)

slobodomurárstvo

smer

smer filozofický

snaha

snaženie

snobizmus

snobstvo p. snobizmus

socializmus

socializmus (Krejčí, O.)

Sokrates

Sorabji, Richard

spájajúcno

spájanie

spojenie

spojitosť

spojka

spojka neextenzionálna (logika) p. modalita (logika)

spoločenstvo

spoločnosť

spoločnosť informačná

spoločnosť znalostná

spoločný

spôsob

spôsobilosť

spôsobovanie

spracovanie

správanie

správnosť

Sťahel, Richard

stanie sa

stav

stav systému

stav vecí

stav vecí (Wittgenstein, L.: Tlph)

stav vecí aktuálny (Aristoteles)

stávanie sa

stretnutie

stupeň

subjekt

subjekt poznania

súbor

súcno

súčasť

súčiastka

súd

súhrn

sui generis

sústava

sústava konceptuálna p. systém konceptuálny

sústava pojmov p. systém konceptuálny

sústredenie

súvislosť

svet

svet (Aristoteles)

svet (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

svet (Husserl, E.)

svet (Wittgenstein, L.: Tlph)

svet fyzický

svet prirodzený

svetamih (Cmorej, P.)

svetlina

svetlo

svetlo (ezoterika)

svetlo (filozofia indická)

sylogizmus

sylogizmus dialektický

sylogizmus modálny

symbol

symbolika logiky modernej

synkriticizmus

synkritika

syntaktika

syntaktika čistá p. syntaktika logická

syntaktika logická

systém

systém filozofie

systém formálny

systém konceptuálny

systém logický

systematizovanie


Š

šakti

šírenie

škodenie

škola bratislavská filozofickometodologická

škola filozofická

škola karteziánska p. karteziánstvo

školy sokratovské

škrenie

špecifikovať

štádium

štruktúra

štruktúra argumentu formálna

štruktúra logická

štruktúra procesu

štruktúra systému

štruktúra systému intencionálna

štúdiá rodové

štúdium

štúdium dejín filozofie

štúdium filozofie

štvorec logický

štvorec protikladov p. štvorec logický

štýl


T

tabuľka závislosti pravdivostnej hodnoty konjunkcie od  pravdivostných hodnôt jej dvoch zložiek

tajomstvo

Táles Milétsky p. Táles z Milétu

Táles z Milétu

Tarski, Alfred

teleso

telo človeka

téma

tematika

tempus (scholastika) (Junk, N.  Brugger, W.)

teológia filozofická

teológia prirodzená p. teológia filozofická

teologika p. teológia filozofická

teória

teória evolučná

teória množín p. Dodatok

teória odrazu

teória poznania p. aj gnozeológia

teória tried p. logika tried

teória vedecká

termín ontológia

tertium non datur p. princíp vylúčenia tretieho

text filozofický

text vedecký

thixis (Aristoteles)

Tichý, Pavel

totožnosť

transformácia

transhumanizmus

triáda

triadizmus

trieda

triedenie

trichotomizmus

truizmus

trumpizmus

trvanie

trvanie (Junk, N.  Brugger, W.)

tvar

tvor

tvorba

tvrdenie

tvrdenie sporné logicky

tyché

tychizmus

typ ideálny (Weber, M.)

typ racionality historický


U

účasť

účel

učenie

účinok

udalosť

Uddálaka

ukazovanie sa

úkon

úloha

úloha filozofie

umelé

umenie

umožňujúcno

úmysel

univerzália

univerzum

univerzum významové

univerzum významové filozofické

univerzum významové logické

univerzum významové mýtické

univerzum významové vedecké

určenie

určovanie

urobenie

úsek

úsek časový

úsilie

usilovanie sa

uskutočnenie

uskutočňovanie

usmernenie

úspech činnosti

usporiadanie

usporiadavanie

úsudok

usudzovanie

usudzovanie (logika)

usúvzťažnenie

usúvzťažnenie nereduktívne

utópia

utrpenie

útvar

útvar priestorový

útvar významový

útvar významový filozofický

útvar významový kategoriálny

útvar významový každodenný

útvar významový kognitívny

útvar významový logický

útvar významový mýtický

útvar významový náboženský

útvar významový nocionálny

útvar významový špeciálnovedný

útvar významový umelecký

útvar významový vedecký

utváranie

úvaha

uvažovanie

uvedenie

uvedenie príkladov

uvedomenie si

uvedomovanie si

úžitok

užívanie


V

vábiacno

vaghézza

vďačnosť

vďaka

vec

vec (Hegel, G. W. F.)

vec (Wittgenstein, L.: Tlph)

večnosť

večnosť (Junk, N.  Brugger, W.)

veda

veda eidetická

veda konvergentná

veda prísna (Husserl, E.)

vedomie

vedomie bežné p. vedomie každodenné

vedomie každodenné

vedomie transcendentálne

vedomosť

verenie (náboženstvo)

verifikácia

vesmír

veta

veta (Frege, G.)

veta vyslovená

viacznačnosť p. ekvivokácia

videnie vôbec (Husserl. E.: Ideen I)

viera v skutočnosť (Hume, D.)

vis inertiae

vlastnenie

vlastníctvo

vlastník

vlastnosť

vlastnosť (Cmorej, P.)

vlastnosť (Černík, V.)

vlastnosť (logika predikátová)

vlastnosť empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť esenciálna empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť podstatná

vnem

vnímanie

vnímanie vnútorné (gnozeológia) (Husserl, E.)

vnímanie vnútorné (Locke, J.)

vnímanie vonkajšie (Locke, J.)

vnímať

vonkajšok

vnútrajšok

vnútro

vôľa

vôľa osebe (Schopenhauer, A.)

vplyv

vplývanie

vyjadrenie

vyjadrovanie

vyjasnenie

výklad

výkon

vykonanie

vykonávanie

vymedzenie

výmena

vymenenie

vymieňanie

vynakladanie

vyplývanie (logika)

vyplývanie deduktívne p. vyplývanie logické

vyplývanie logické

vypracovanie

výraz

výraz indexický

výraz indivíduový

výraz jazykový

výraz výrokový

výrok

výrok (logika)

výrok elementárny p. výrok jednoduchý

výrok jednoduchý

výrok jednoduchý (logika výroková)

výrok kontrafaktuálny

výrok pravdivý

výrok pravdivý kontrafaktuálne

výrok pravdivý kontingentne

výrok pravdivý nevyhnutne

výskum

výskum filozofický

výskum vedecký

výskyt

výsledok

vyslovenie

vysvetlenie

vytváranie

vytvorenie

vývin

vývoj p. vývin

význam

významotvorba

výzor

vzájomný

vzhľad

vzídenie

vznik

vznikanie

vzniknutie

vzťah

vzťah logický

vzťah vzájomný

vzťahovanie (Heidegger, M.)


W

Wittgenstein, Ludwig

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, 1933

Wolff, Christian Freiherr von


X

Xenofanes z Kolofónu


Y

York von Wartenburg, Paul


Z

začatie

začiatok

začiatok filozofie (Hartmann, N.)

začínanie

základ

základňa

základňa (marxizmus)

zákon

zákon dostatočného dôvodu (logika)

zákon logického sporu p. princíp vylúčenia sporu

zákon logický

zákon logický základný

zákon mravný

zákon myslenia

zákon negovania protirečenia p. princíp vylúčenia sporu

zákon negovania sporu p. princíp vylúčenia sporu

zákon prírodný

zákon protirečenia p. princíp vylúčenia sporu

zákon spoločenský

zákon totožnosti

zákon vedecký

zákon vylúčenia sporu

zákon vylúčenia tretieho

zákonitosť

záležitosť

zem

zámer

zameranie

zánik

zanikanie

zapríčinenie

zapríčiňovanie p. spôsobovanie

zásada

zásada logická p. aj zákon logický

zásada sporu p. princíp vylúčenia sporu

záujem

záver

záver argumentu

závislosť

závislosť pravdivostná

zážitok

zážitok estetický

zážitok umelecký

zážitok umelecký (Albrecht, J.)

zbytočný

zdôvodnenie

zdôvodňovanie

zemeguľa

zhoda

zhodnosť

zhotovenie

zhotovovanie

zisk

získanie

získavanie

zistenie

zisťovanie

zjavný

zjednotenie

zlo

zlom etický p. doba osová

zloženie

zložka

zlúčenie

zlučovanie

zmena

zmena kvalitatívna

zmena podstatná

zmenenie

zmysel

zmysel dejín

zmysel života človeka

značenie

značka

znak

znak jazykový

znamenanie

znázornenie

znenie

zodpovedanie

zoradenie

zoskupenie

zoskupovanie

zostavenie

zostavovanie

zostrojenie

Zouhar, Marián

zovňajšok

zväzok

zviera


Ž

želanie

žena

ženskosť p. feminita

žiadostivosť

žičenie inakosti (synkriticizmus)

život


0 ––– 9

=


(Dodatok)