A     B      C      Č      D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V    W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A

A (dejiny filozofie)

a (logika)

A (logika)

a (logika subjekt-predikátová)

a limines

a posteriori

a posteriori (Kant, I.)

a prima facies

a priori

a tempo

Aall, Anathon

ab ovo

abalienácia

Abbagnano, Nicola

Abbt, Thomas

Abélard, Pierre

ábha

abhaja (joga)

abhajadána

abhána

ábhása

abháva

abhávarúpavrtti

Abraham ibn Ezra

absencia (semiotika)

absolutizmus filozofický

absolútne

absolútno

absolútno (Hegel, G. W. F.)

absolútno (Jacobi, F. H.)

absolútno (synkriticizmus)

absolútny

abstrahovanie

abstrahovať

abstrakcia

abstrakcia izolujúca

abstrakcia izolujúca (fenomenológia)

abstraktné

abstraktný (semiotika)

abstraktor

Abulafia, Abraham

actus purus

ad absurdum

ad hoc

ad hominem

ad oculos

ad rem

adekvátny

aditi (synkriticizmus)

adopcia

Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund

adultotvorný

adynamia (Aristoteles)

ádžívika

afairein (Aristoteles)

afairesis (Aristoteles)

afekt

afektácia (Kant, I.)

afinita

afinita (Kant, I.)

afinita empirická (Kant, I.)

afinita transcendentálna (Kant, I.)

afirmácia

agathon

agathon (Aristoteles)

agenéton (Aristoteles)

agens

agere sequitur esse

agnotológia

agnózia

achrónia

aisthéta

Akadémia

akcidens

akt

akt ilokučný (Austin, J. L.)

akt lokučný (Austin, J. L.)

akt rečový (Austin, J. L.)

aktivita

aktivita cieľavedomá

aktivita systému

aktívny

Albert Veľký

Alcuin

altruizmus

ambiguita (fenomenológia)

amfibólia

Amicus Plato, sed magis amica est veritas

an sich

analogon rationis

analýza

analýza logická dôkazu

analýza logická jazyka prirodzeného

analýza systémová filozofie

Anaxagoras

Anaximandros

Anaximenes

androcentrizmus

Andronikos z Rodu

anegoita

anjel (Albert Veľký)

antecedens – consequens

antifundamentalizmus

antinómia

antropinum

antropológia filozofická

antropozofia

apeiron (Anaximandros)

apodiktický (fenomenológia)

aprezentácia (fenomenológia)

apriorita

arbitrium liberum

Arendtová, Hannah

argument

argument (Zouhar, M.)

argument funktora

argument platný deduktívne

argument platný logicky

argumenta ponderantur, non numerantur

argumentácia

argumentum ad hominem

argumentum ad rem

argumentum ad veritatem

argumentum baculinum

argumentum e contrario

argumentum e silentio

archetyp (Jung, C. G.)

archív (Foucault, M.)

Aristoteles

Aristoteles: O filozofii

Aristoteles: O nebi

Aristoteles: Organon

aristotelizmus

ars (antika rímska)

ars (stredovek)

asocianizmus

atribút

atomisti starogrécki p. atomizmus starogrécky

atomistika

atomistika starogrécka p. atomizmus starogrécky

atomizmus

atomizmus starogrécky

Augustinus, Aurelius

Austin, John Langshaw

autopsia

Avenarius, Richard Heinrich

axiológia


B

Bacon, Francis

Bacon, Roger

bádanie

Bachtin, Michail Michajlovič

bachtinistika

bachtinológia p. bachtinistika

Bakunin, Michail Alexandrovič

Barthes, Roland

báza

báza teórie

bellum omnium contra omnes

Bergson, Henri Louis

Berkeley, George

bezčasie (Platón)

blaženosť

boh

Boh

Boh (ateizmus)

Boh (Nietzsche, F.)

Boh (teizmus)

bohovia (Táles z Milétu)

bon sens

bona fide

bratie na vedomie

Brentano, Franz

Bridgman, Percy Williams

bytie

bytie (Hegel, G. W. F.)

bytie (Liber de causis)

bytosť

bytosť bájna

bytosť ľudská

bytosť spoločenská

bytosť živá


C

Carnap, Rudolf

Castañeda, Héctor-Neri

causa

causa activa

causa cognoscendi

causa corporalis

causa efficiens

causa essendi

causa finalis

causa formalis

causa materialis

causa movens

causa occasionalis

causa sui

celistvosť

celok

celok daného

celok daného predkriticky

celok daného predsynkriticky

celok heterogénny (filozofia scholastická)

celok homogénny (filozofia scholastická)

celosť p. celistvosť

cieľ

cieľ filozofie

cieľ poznania

Cmorej, Pavel

cogito

Cohen, G. A . p. Cohen, Gerald Allan

Cohen, Gerald Allan

Cohen, Jerry p. Cohen, Gerald Allan

conditio sine qua non


Č

čas

čas (Aristoteles)

čas (Junk, N.  Brugger, W.)

čas (Leibniz, G. W.)

čas (Platón)

čas (Plotinos)

čas (substancializmus)

čas (vedomie každodenné)

časopis filozofický

časovosť (fenomenológia)

časovosť existenciálna (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

časť

častica modálna (logika) p. modalita (logika)

Černík, Václav

čin

činiteľ

činnosť

činnosť (Fichte, J. G.)

činnosť cieľavedomá

činnosť filozofická

činnosť ľudská

činnosť poznávacia

činnosť subjektu

činnosť tvorivá

číslo

číslo (Hegel, G. W. F.)

človek

črta

Ču-Si


D

danie

danosť

dávanie

de re

definícia

definícia operacionálna

defnícia ostenzívna

definícia verbálna

definitio essentialis

definovanie

dej

dejiny

dejiny (Weizsäcker, C. F. v.)

dejiny filozofie

dejiny filozofie starogréckej

dejiny logiky formálnej

Descartes, René

designát názvu

designát pojmu

deskripcia fenomenologická

deskriptor p. jota-operátor

dešifrovanie

dialektika

dialektika (Platón)

dialektika materialistická

dianie

Diodóros Kronos

disciplína filozofická

disjunkcia vylučujúca (logika)

disjunktor (logika)

disjunktor nevylučujúci (logika)

disjunktor vylučujúci (logika)

diskurz (filozofia postmoderná)

diskurz (filozofia tradičná)

doba axiálna p. doba osová

doba osová

dobro

dobro (etika)

dobrodenie

dojem

dokazovanie

domnienka

doplnenie

doplnkovosť

doplnok

dosah

dosahovanie

dosiahnutie

dôkaz

dôkaz (logika)

dôkaz tvrdenia

dôsledok (logika)

dôvod

dôvod (logika)

druhý (fenomenológia)

duch absolútny (Hegel, G. W. F.)

Duns Scotus, Johannes

duša

duša (Platón)

duša (Táles z Milétu)

dynamický (estetika)


E

Eco, Umberto

eidos

eklekticizmus

ekvivalencia

ekvivalencia (logika)

ekvivokácia

eleati

element p. prvok

éma

Empedokles z Agrigenta na ostrove Sicília

empirický

empirizmus

entita

entita abstraktná

Epikuros zo Samu

epistemológia p. aj gnozeológia

Epštein, Michail Naumovič

estetično

estetika

estetika renesančná

estetika staroveká

etapa

etika

evidencia (fenomenológia)

evolúcia

evolúcia (Spencer, H.)

evolucionika

evolucionistika p. evolucionika

exemplifikovanie

existencia

existencializmus

exklúzia


F

fainesthai

fakt

fakt (Wittgenstein, L.: Tlph)

fakt empirický

faktológia

faktor

falzifikácia

fáza

feminita

feminizmus

fenomén p. aj jav

fenomén estetický p. jav estetický

fenomén filozofický

fenomén sociálny p. jav spoločenský

fenomenológia

fenomenológia (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

 = fenomenológia podľa Heideggerovho diela B. a č.

feudalizmus

Fichte Johann Gottlieb

Filkorn, Vojtech

filozof

filozoféma

filozofia

filozofia (Albert Veľký)

filozofia (al-Kindí)

filozofia (antika)

filozofia (filozofia renesančná)

filozofia (filozofia stredoveká)

filozofia 8. stor. pr. n. l.

filozofia 7. stor. pr. n. l.

filozofia 6. stor. pr. n. l.

filozofia 5. stor. pr. n. l.

filozofia 4. stor. pr. n. l.

filozofia 3. stor. pr. n. l.

filozofia 2. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor.

filozofia 2. stor.

filozofia 3. stor.

filozofia 4. stor.

filozofia 5. stor.

filozofia 6. stor.

filozofia 7. stor.

filozofia 8. stor.

filozofia 9. stor.

filozofia 10. stor.

filozofia 11. stor.

filozofia 12. stor.

filozofia 13. stor.

filozofia 14. stor.

filozofia 15. stor.

filozofia 16. stor.

filozofia 17. stor.

filozofia 18. stor.

filozofia 19. stor.

filozofia 20. stor.

filozofia 21. stor.

filozofia africká

filozofia americká

filozofia analytická

filozofia arabská

filozofia atlantická p. filozofia západná

filozofia austrálska

filozofia ázijská

filozofia čínska

filozofia empiristická

filozofia euroamerická p. filozofia západná

filozofia európska

filozofia existencialistická

filozofia fenomenologická

filozofia francúzska

filozofia fyziky

filozofia helenistická

filozofia helenisticko-rímskeho obdobia p. filozofia helenistická

filozofia iberoamerická p. filozofia latinskoamerická

filozofia indická

filozofia inteligencie umelej

filozofia japonská

filozofia kanadská

filozofia kontinentálna

filozofia kontinentálna1

filozofia kontinentálna2

filozofia latinskoamerická

filozofia marxistická

filozofia marxisticko-leninská

filozofia matematiky

filozofia mravnosti p. etika

filozofia národná

filozofia nemecká klasická

filozofia novopozitivistická p. neopozitivizmus

filozofia novoveká

filozofia okcidentálna p. filozofia západná

filozofia orientálna p. filozofia východná

filozofia osvietenská

filozofia patristická

filozofia postanalytická

filozofia postmoderná

filozofia postmodernistická p. filozofia postmoderná

filozofia pozitivistická

filozofia predsokratikov p. filozofia predsokratovská

filozofia predsokratovská

filozofia prírody

filozofia racionalistická

filozofia renesančná

filozofia rímska

filozofia romantická

filozofia severoamerická

filozofia scholastická

filozofia slovenská

filozofia sociálna

filozofia spoločnosti p. filozofia sociálna

filozofia staroveká

filozofia stredoveká

filozofia súčasná

filozofia tradičná

filozofia USA

filozofia vojny

filozofia východná

filozofia západná

Filozofický ústav SAV

forma

forma výroková

formula matematická (Frege, G.)

Frege, Gottlob

Frege, G.: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (1879)

Freud, Sigmund

fungovanie

funkcia


G

gnozeológia

gratia p. vďaka


H

H+

h+

Habermas, Jürgen

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

hegelovstvo

Heidegger, Martin

Hengstenberg, Hans-Eduard

Herakleitos z Efezu

Herbart, Johann Friedrich

hermeneutika

heuristika

história filozofie p. dejiny filozofie

hmota

hmota (materializmus dialektický)

hnutie fenomenologické

Hobbes, Thomas

hodnota

hodnota premennej

hodogetika

Homér

hranica

Hrušovský, Igor

hudba (romantizmus) (nestotožňovať s témou romantizmus hudobný)

Hume, David

Husserl, Edmund

Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, I, 1913

hypotéza


CH

Chalmers, David John

chaos

chápanie

charakter

charakteristika

chcenie

Chisholm, Roderick Milton

Chomsky, Noam


I

idea

idea (Platón)

idea kauzality (Hume, D.)

idealizmus

identita

ideológia

ideologizmus p. ideológia

idey základné (Hume, D.)

idiolekt

imanie

inakosť

indukcia

indivíduum

informácia

interval

iný


J

Jacobi, Heinrich Friedrich

jav

jav estetický

jav prírodný

jav spoločenský

jazyk

jazyk filozofie

jazyk logiky

jazyk objektový

jazyk prirodzený

jazyk vedecký

jednotlivec

jednotlivosť

jestvovanie

joga

jota-operátor

Jung, Carl Gustav

justifikácia

justifikácia (logika)


K

Kant, Immanuel

Kant, I.: Kritika čistého rozumu

kapitalizmus

kartezianizmus p. karteziánstvo

karteziánstvo

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava

kategória

kategória (Aristoteles)

kategória záujmu

kategoriológia

kauzalita p. príčinnosť

Kehre

Kepler, Johannes

klasifikácia

kodifikácia

kognitívny

kompaktnosť

kompetencia encyklopedická (Eco, U.)

komplex

komponent

komunikácia

komunizmus

konanie

koncept

koncept (Bridgman, P. W.)

konceptualizácia p. konceptualizovanie

konceptualizovanie

koniec

konkordancia

konkordancia (synkriticizmus)

konštanta

konštanta (logika)

konštanta logická

konštituent

konštituent významový

konštrukcia

konzistentnosť systému logického

Kopernik, Mikuláš

kozmos

kraj

krása

Kripke, Saul Aaron

kritérium

kritérium pravdivosti

krok

kultúra

kvantum


L

Lacan, Jacques Marie Emile

ľahostajnosť

lambda-operátor p. abstraktor

látka

látka prvá (Aristoteles)

Lebenswelt p. svet prirodzený

Leibniz, Gottfried Wilhelm

liberalizmu

Liessmann, Konrad Paul

Lichtung p. svetlina

línia

Locke, John

logicizmus

logika

logika dialektická

logika doxastická

logika filozofická

logika formálna

logika funkcionálna p. logika predikátová

logika intenzionálna

logika intenzionálna transparentná

logika klasická

logika kvantifikátorov p. logika predikátová

logika matematická

logika modálna

logika moderná

logika neklasická

logika predikátov p. logika predikátová

logika predikátová

logika predikátová rádu prvého

logika rádu prvého

logika stoická

logika subjekt-predikátová

logika symbolická

logika tradičná

logika tried

logika triedová p. logika tried

logika vedy

logika vedy (Carnap, R.)

logika výroková

logos


M

majetok

majiteľ

maoizmus

marxizmus

marxizmus západný

marxizmus-leninizmus

materiál

materializmus

materializmus dialektický

materializmus historický

matie

mé on

médium

mechanika (Schopenhauer, A.)

mém

meno

metafilozofia

metafyzika

metajazyk

metóda

metóda fenomenologická

metóda filozofie

metóda poznania

metóda vedecká

metóda vedy

metodológia

miera

miesto

miesto človeka vo svete

minulé (Junk, N.  Brugger, W.)

mnohoznačnosť p. ekvivokácia

moc

modalita (logika)

model

modelovanie

moderna

modernizmus

modifikátor (logika) p. modalita (logika)

morálka

morálnosť

motív

možné (Diodóros Kronos)

možnosť logická

mravnosť

mravy

múdrosť (Moos, P.)

myseľ

myslenie

myslenie pokantovské

myslený

mystérium

myšlienka

mytológia

mýtus


N

náboženstvo

náboženstvo (Kant, I.)

načúvanie

nadbytočnosť

nadčlovek (Nietzsche, F.)

nadoblačie mysle (synkriticizmus)

nadobudnutie

náhrada

nahradenie

napodobňovanie

následnosť

nazeranie

nazeranie zmyslové

názor

názor zmyslový

názov

názov filozofémy

nemorálnosť

nenávratno

neopozitivizmus

neporiadok

neurčitosť

neusporiadanosť

Newton, Isaac

nezlučiteľnosť p. exklúzia

niečo

niekto

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

noetika p. gnozeológia

norma

nositeľ

novokantovstvo

novopozitivizmus p. neopozitivizmus

novotomizmus


O

obdobie

objasnenie

objekt

objekt formálny vedy

objekt hmotný p. aj objekt materiálny

objekt ideálny

objekt materiálny

objekt materiálny vedy

objekt poznania

oblasť

oblasť činnosti

oblasť hodnôt premennej p. obor premennosti

oblasť problémová

obmedzenie

obor premennosti

obrat (Heidegger, M.) p. Kehre

obrat transcendentálny

obraz

obraz sveta

obraz sveta vedecký

obsah

obsah poznatku

obsahovanie

obvod

oddelenie

odlišnosť

odôvodnenie

odvodenie

odvodzovanie

ohraničenie

okazionalizmus

okolie

okolie systému

okolnosť

okraj

ontický

ontológia

ontológia fundamentálna

ontologický

ontologizmus

operácia

operácia logická

operácia myšlienková

operacionalizmus

operátor

operátor (logika)

operátor abstrakcie p. abstraktor

operátor deskripcie p. jota-operátor

operátor intenzionálny (logika) p. modalita (logika)

operátor jota p. jota-operátor

operátor modálny (logika) p. modalita (logika)

Organon F

osoba

osoh

osvojovanie si

osvojovanie si sveta človekom

osvojovanie si sveta človekom každodenné

označenie

oznámenie

oznamovanie


P

páčenie sa

paradox

parafilozoféma

Parmenides

pasáty (Táles z Milétu)

Pascucci, Matteo

patrenie

Peirce, Charles Sanders

percepcie (Hume, D.)

Peter Španiel

písmo pojmové (Frege, G.)

platnosť

platný

Platón

platonizmus

pocit

pociťovanie

počiatok filozofie

počínanie si

podmienenosť

podmienka

podmieňovanie

podmieňujúci

podoba

podobnosť

podstata

podstata predmetu (Cmorej, P.)

pohľad

pohyb

pochopenie

pojem

pojem čísla

pojem filozofický

pojem modálny (logika) p. modalita (logika)

pojem poznania

pojem priestoru

pojmotvorba

pomenovanie

poňatie

popud

poradie

poriadok

poslanie

postmarxizmus

postmoderna

postmodernizmus

postoj

postoj teoretický

postoj životný prirodzený

postup

postup induktívny

postup myšlienkový

postupnosť

postupovanie

potreba

poučka

použitie

povaha

pozitivizmus p. filozofia pozitivistická

poznačenie

poznanie

poznanie (Kant, I.)

poznanie filozofické

poznanie propozičné

poznanie vedecké

poznanie zmyslové

poznatok

poznávanie

pozornosť

pozorovanie

pôsobenie

práca

pracovanie

pragmatika

pragmatizmus

praktika p. praktika in: Dodatok

pravda

pravda (Aristoteles)

pravda (teória pravdy korešpondenčná)

pravda absolútna

pravdepodobnosť

pravdivosť

pravdivosť faktuálna

pravdivosť logická

pravidlo

pravidlo logické

prax

praxeológia p. Dodatok

predikcia

predmet

predmet (Wittgenstein, L.: Tlph)

predmet filozofie

predmet logiky

predmet poznania

predmet vedy

predmet záujmu

predpis

predstava

predstavovanie

prejav

premenenie

premenná

premenná (logika)

premisy

premisy argumentu

presvedčenie

previerka

prežívanie

prianie

priazeň

príčina

príčinnosť

priebeh

priestor

prima facie

prináležanie

princíp

princíp logický p. aj. zákon logický

princíp vylúčenia sporu

príroda

príroda (Filkorn, V.)

príroda (filozofia marxistická)

prístup

prístup systémový

prítomné (Junk, N. − Brugger, W.)

probabilita p. pravdepodobnosť

problém

problém filozofický

problematika

problematika filozofická

problematika ontologická

proces

proces (Ajvaz, M.)

proces historický p. dejiny

proces myšlienkový

proces poznávací

proces spoločenský

proces významový

proces významový filozofický

proces významový vedecký

produkt

produkt poznania

propedeutika filozofická

prospech

prostredie

prostriedok poznania

prvok

Pytagoras

pytagoreizmus

pytagorovci


QR

racionalita

racionalizmus

rad

rámec historický

ráz

realita

realita (gnozeológia) = realita z gnozeologického hľadiska

realita prírodná

realita sociálna

realita spoločenská p. realita sociálna

realita transhorizontová

realizácia

realizovanie

reč

redundantnosť

regulatívny

Reinhold, Karl Leonhard

reprezentácia

reprezentovanie

revolúcia

rezervovanosť

rezultát

riešenie

Riška, Augustín

robenie

romantizmus

rovnakosť

rozdielnosť

rozdielnosť učení filozofických (Hegel, G. W. F.)

rozhodnutie

rozklad

rozličnosť

rozlišovanie

rozloženie

rozum

rozumenie

rôznosť

Rusnák, Peter

rýchlosť


S

Sade, Donatien Alfonse François markíz de

sánkhja

sémantika

sémantika (Tarski, A.)

semiotika

serendipita

Serres, Michel

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph

schéma

schéma argumentu

schéma synkriticizmu

schéma úsudku

Schopenhauer, Arthur

sila

situácia

skepticizmus

skúmanie

skúmanie filozofické

skupina

skúsenosť

skutočnosť

skutočnosť (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

skutočnosť sociálna p. realita sociálna

skutok

sled

sloboda (Hume, D.)

smer

smer filozofický

snaha

snaženie

snobizmus

snobstvo p. snobizmus

Sokrates

spojenie

spojka

spojka neextenzionálna (logika) p. modalita (logika)

spoločenstvo

spoločnosť

spoločnosť informačná

spoločnosť znalostná

spoločný

spôsob

spôsobilosť

spôsobovanie

spracovanie

správanie

správnosť

stanie sa

stav

stav veci

stav vecí

stav vecí (Wittgenstein, L.: Tlph)

stávanie sa

stupeň

subjekt

subjekt poznania

súbor

súcno

súčasť

súčiastka

súd

súhrn

sústava

sústredenie

súvislosť

svet

svet (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

svet (Wittgenstein, L.: Tlph)

svet prirodzený

svetamih (Cmorej, P.)

svetlina

svetlo

sylogizmus

sylogizmus dialektický

sylogizmus modálny

symbol

symbolika logiky modernej

synkriticizmus

syntaktika

syntaktika čistá p. syntaktika logická

syntaktika logická

systém

systém filozofie

systém logický

systematizovanie


Š

šakti

šírenie

škodenie

škola bratislavská filozofickometodologická

škola filozofická

škola karteziánska p. karteziánstvo

školy sokratovské

špecifikovať

štádium

štruktúra

štruktúra argumentu formálna

štruktúra logická

štruktúra procesu

štruktúra systému

štruktúra systému intencionálna

štúdiá rodové

štúdium

štúdium dejín filozofie

štúdium filozofie

štvorec logický

štvorec protikladov p. štvorec logický


T

tajomstvo

Táles z Milétu

Tarski, Alfred

teleso

telo človeka

téma

tematika

tempus (scholastika) (Junk, N.  Brugger, W.)

teória

teória evolučná

teória množín p. Dodatok

teória odrazu

teória poznania p. aj gnozeológia

teória tried p. logika tried

teória vedecká

termín ontológia

text filozofický

text vedecký

thixis (Aristoteles)

totožnosť

transhumanizmus

triáda

triadizmus

trichotomizmus

trumpizmus

trvanie (Junk, N.  Brugger, W.)

tvar

tvor

tvorba

tvrdenie

tvrdenie sporné logicky

typ ideálny (Weber, M.)

typ racionality historický


U

účel

učenie

udalosť

úkon

úloha

úloha filozofie

umelé

umenie

univerzália

univerzum

univerzum významové

univerzum významové filozofické

univerzum významové mýtické

univerzum významové vedecké

urobenie

úsek

úsek časový

úsilie

usilovanie sa

uskutočnenie

uskutočňovanie

úspech činnosti

usporiadanie

úsudok

usudzovanie

usudzovanie (logika)

utópia

útvar

útvar priestorový

útvar významový

útvar významový filozofický

útvar významový kategoriálny

útvar významový každodenný

útvar významový kognitívny

útvar významový logický

útvar významový mýtický

útvar významový náboženský

útvar významový špeciálnovedný

útvar významový umelecký

útvar významový vedecký

utváranie

uvažovanie

uvedenie

uvedenie príkladov

úžitok

užívanie


V

vábiacno

vaghézza

vďačnosť

vďaka

vec

vec (Hegel, G. W. F.)

vec (Wittgenstein, L.: Tlph)

večnosť (Junk, N.  Brugger, W.)

veda

veda klasická

veda prísna (Husserl, E.)

vedomie

vedomie bežné p. vedomie každodenné

vedomie každodenné

vedomie transcendentálne

vedomosť

verenie (náboženstvo)

verifikácia

vesmír

veta (Frege, G.)

viacznačnosť p. ekvivokácia

videnie vôbec (Husserl. E.: Ideen I)

viera v skutočnosť (Hume, D.)

vis inertiae

vlastnenie

vlastníctvo

vlastník

vlastnosť

vlastnosť (Cmorej, P.)

vlastnosť empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť esenciálna empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť podstatná

vnem

vnímanie

vnímanie vnútorné (gnozeológia) (Husserl, E.)

vnímanie vnútorné (Locke, J.)

vnímanie vonkajšie (Locke, J.)

vonkajšok

vnútrajšok

vnútro

vôľa

vôľa osebe (Schopenhauer, A.)

vyjadrenie

vyjadrovanie

vyjasnenie

výklad

výkon

vykonanie

vykonávanie

výmena

vymenenie

vymieňanie

vynakladanie

vyplývanie (logika)

vyplývanie deduktívne p. vyplývanie logické

vyplývanie logické

vypracovanie

výraz

výraz indivíduový

výraz jazykový

výraz výrokový

výrok

výrok (logika)

výrok jednoduchý

výrok jednoduchý (logika výroková)

výskum

výskum filozofický

výskum vedecký

výsledok

vysvetlenie

vytváranie

vytvorenie

vývin

vývoj p. vývin

význam

významotvorba

výzor

vzájomný

vzhľad

vznik

vzťah

vzťah logický

vzťahovanie (Heidegger, M.)


W

Wittgenstein, Ludwig

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, 1933


X

Xenofanes z Kolofónu


Y

York von Wartenburg, Paul


Z

začiatok

začiatok filozofie (Hartmann, N.)

základ

zákon

zákon logický

zákon vedecký

zákonitosť

zámer

zameranie

zánik

zanikanie

zapríčinenie

zapríčiňovanie p. spôsobovanie

zásada

zásada logická p. aj zákon logický

záujem

záver

záver argumentu

závislosť

závislosť pravdivostná

zážitok

zážitok estetický

zážitok umelecký

zážitok umelecký (Albrecht, J.)

zdôvodnenie

zdôvodňovanie

zemeguľa

zhoda

zhodnosť

zhotovenie

zisk

získanie

získavanie

zistenie

zisťovanie

zlo

zlom etický p. doba osová

zloženie

zložka

zmena

zmena podstatná

zmenenie

zmysel

značenie

značka

znak

zodpovedanie

zoradenie

zoskupenie

zostavenie

zostrojenie

Zouhar, Marián

zovňajšok

zviera


Ž

želanie

žiadostivosť

žičenie inakosti (synkriticizmus)

život


0 ––– 9

=


(Dodatok)