A     B      C      Č      D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V    W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A

A (dejiny filozofie)

a (logika)

A (logika)

a (logika subjekt-predikátová)

a limine

a posteriori

a posteriori (Kant, I.)

a prima facies

a priori

a tempo

Aall, Anathon

ab ovo

abalienácia

Abbagnano, Nicola

Abbt, Thomas

Abélard, Pierre

ábha

abhaja (joga)

abhajadána

abhána

ábhása

abháva

abhávarúpavrtti

Abraham ibn Ezra

absencia (semiotika)

absolutizmus filozofický

absolútne

absolútno

absolútno (Hegel, G. W. F.)

absolútno (Jacobi, F. H.)

absolútno (synkriticizmus)

absolútny

absorbovanie

abstrahovanie

abstrahovať

abstrakcia

abstrakcia izolujúca

abstrakcia izolujúca (fenomenológia)

abstraktné

abstraktný (semiotika)

abstraktor

Abulafia, Abraham

actus (scholastika)

actus purus

ad absurdum

ad hoc

ad hominem

ad oculos

ad rem

adekvátny

adeterminizmus

aditi (synkriticizmus)

adopcia

Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund

adultotvorný

adynamia (Aristoteles)

ádžívika

afairein (Aristoteles)

afairesis (Aristoteles)

afekt

afektácia (Kant, I.)

afinita

afinita (Kant, I.)

afinita empirická (Kant, I.)

afinita transcendentálna (Kant, I.)

afirmácia

agathon

agathon (Aristoteles)

agenéton (Aristoteles)

agens

agere sequitur esse

agnotológia

agnózia

achrónia

achrónia (semiotika)

Ainesidemos

aisthéta

Akadémia

akceptovanie

akcidens

akt

akt ilokučný (Austin, J. L.)

akt lokučný (Austin, J. L.)

akt rečový (Austin, J. L.)

aktivita

aktivita cieľavedomá

aktivita systému

aktívny

aktuálny

Albert Veľký

Alcuin

alebo (logika)

altruizmus

ambiguita (fenomenológia)

amfibólia

Amicus Plato, sed magis amica est veritas

an sich

analogon rationis

analýza

analýza logická dôkazu

analýza logická jazyka prirodzeného

analýza systémová filozofie

analýza textu

Anaxagoras

Anaximandros

Anaximenes

androcentrizmus

Andronikos z Rodu

anegoita

anjel (Albert Veľký)

antecedens – consequens

antifundamentalizmus

antinómia

antropinum

antropológia filozofická

antropozofia

apeiron (Anaximandros)

apodiktický (fenomenológia)

aprezentácia (fenomenológia)

apriorita

apriórny (Kant, I.)

arbitrárne

arbitrium liberum

Arendtová, Hannah

argument

argument (Zouhar, M.)

argument funktora

argument platný deduktívne

argument platný logicky

argumenta ponderantur, non numerantur

argumentácia

argumentum ad hominem

argumentum ad rem

argumentum ad veritatem

argumentum baculinum

argumentum e contrario

argumentum e silentio

archetyp (Jung, C. G.)

archív (Foucault, M.)

Aristoteles

Aristoteles: Kategórie

Aristoteles: O filozofii

Aristoteles: O nebi

Aristoteles: Organon

Aristoteles: Protreptikos

Aristoteles: Prvé analytiky

aristotelizmus

arita predikátu p. árnosť predikátu

árnosť predikátu

ars (antika rímska)

ars (stredovek)

aseita

asocianizmus

atribút

atomisti starogrécki p. atomizmus starogrécky

atomistika

atomistika starogrécka p. atomizmus starogrécky

atomizmus

atomizmus starogrécky

atribút (Cmorej, P.)

Augustinus, Aurelius

Austin, John Langshaw

autopsia

Avenarius, Richard Heinrich

axiológia


B

Bacon, Francis

Bacon, Roger

bádanie

Bachtin, Michail Michajlovič

bachtinistika

bachtinológia p. bachtinistika

Bakunin, Michail Alexandrovič

Barthes, Roland

Baumgarten, Alexander Gottlieb

báza

báza teórie

bazálno archetypálne (synkriticizmus)

bellum omnium contra omnes

Bergson, Henri Louis

Berkeley, George

bezčasie (Platón)

blaženosť

boh

Boh

Boh (ateizmus)

Boh (Nietzsche, F.)

Boh (teizmus)

bohovia (Táles z Milétu)

bolesť

Bolzano, Bernard

bon sens

bona fide

bratie na vedomie

Brentano, Franz

Bridgman, Percy Williams

budúcnosť

budúctnostnosť

bytie

bytie (Hegel, G. W. F.)

bytie (Liber de causis)

bytosť

bytosť bájna

bytosť ľudská

bytosť spoločenská

bytosť živá


C

Carnap, Rudolf

Castañeda, Héctor-Neri

causa

causa activa

causa cognoscendi

causa corporalis

causa efficiens

causa essendi

causa finalis

causa formalis

causa materialis

causa movens

causa occasionalis

causa sui

celistvosť

celok

celok daného

celok daného predfilozoficky

celok daného predkriticky

celok daného predlogicky

celok daného predsynkriticky

celok daného predvedecky

celok heterogénny (filozofia scholastická)

celok homogénny (filozofia scholastická)

celosť p. celistvosť

cieľ

cieľ filozofie

cieľ poznania

cit

cítenie

civilizácia

civilizácia (synkriticizmus)

Cmorej, Pavel

cnosť

cnosť (Aristoteles)

cogito

Cohen, G. A . p. Cohen, Gerald Allan

Cohen, Gerald Allan

Cohen, Jerry p. Cohen, Gerald Allan

common sense p. rozum zdravý

Comte, Auguste

conditio sine qua non


Č

Čarnogurská, Marina

čas

čas (Aristoteles)

čas (Junk, N.  Brugger, W.)

čas (Leibniz, G. W.)

čas (Platón)

čas (Plotinos)

čas (substancializmus)

čas (vedomie každodenné)

časopis filozofický

časovosť

časovosť (fenomenológia)

časovosť existenciálna (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

časť

časť vnútorná

častica modálna (logika) p. modalita (logika)

častosť

Černík, Václav

čiastka

čin

činiteľ

činnosť

činnosť (Fichte, J. G.)

činnosť cieľavedomá

činnosť filozofická

činnosť ľudská

činnosť poznávacia

činnosť rozumová

činnosť subjektu

činnosť tvorivá

Čínska Konfuciova nadácia (Zhongguo Kongzi Jijinhui 中国孔子基金会)

číslo

číslo (Hegel, G. W. F.)

čistý (Kant, I.)

členenie

človek

človek (synkriticizmus)

črta

Ču-Si


D

dačo

Damón z Atén

danie

danosť

danosť tela človeka človeku samému

Dante Alighieri

dávajúcno

dávanie

dávanie sa

de re

deegoizácia (synkriticizmus)

definícia

definícia operacionálna

definícia ostenzívna

definícia verbálna

definitio essentialis

definovanie

deglobalizácia

dej

dejiny

dejiny (Weizsäcker, C. F. v.)

dejiny filozofie

dejiny filozofie starogréckej

dejiny logiky formálnej

dejiny synkritické p. historia syncritica (synkriticizmus)

delenie

Descartes, René

designát

designát názvu

designát pojmu

deskripcia fenomenologická

deskripcia indivíduová

deskriptor p. jota-operátor

dešifrovanie

dia-

dialektika

dialektika (Platón)

dialektika materialistická

dianie

diel

dielo

dielo filozofické

Diodóros Kronos

disciplína1 

disciplína2 

disciplína filozofická

disciplína vedná

disjunkcia (logika)

disjunkcia vylučujúca (logika)

disjunktor (logika)

disjunktor nevylučujúci (logika)

disjunktor vylučujúci (logika)

diskurz

diskurz (filozofia postmoderná)

diskurz (filozofia tradičná)

diskurz deontický

doba

doba axiálna p. doba osová

doba axiálna druhá p. doba osová druhá

doba osová

doba osová druhá

doba osová prvá p. doba osová

dobro

dobro (etika)

dobrodenie

dojem

dokazovanie

domnienka

doplnenie

doplnkovosť

doplnok

dosadzovanie p. nahradzovanie

dosah

dosahovanie

dosiahnutie

dospelosť

dostanie sa

dosvedčenie

dôkaz

dôkaz (logika)

dôkaz tvrdenia

dôsledok (logika)

dôvod

dôvod (logika)

druhý (fenomenológia)

Dubnička, Ján

duch absolútny (Hegel, G. W. F.)

Duns Scotus, Johannes

duratio p. trvanie

duša

duša (Platón)

duša (Táles z Milétu)

dynamický (estetika)

dynamika


E

Eco, Umberto

eidos

eklekticizmus

ekvivalencia

ekvivalencia (logika)

ekvivokácia

eleati

element p. prvok

éma

emócia kladná

Empedokles z Agrigenta na ostrove Sicília

empíria

empirický

empirizmus

energeia (Aristoteles)

Engels, Fridrich

enigmatickosť

entita

entita abstraktná

entita logická

entita materiálna

Epikuros zo Samu

epistemický

epistemológia p. aj gnozeológia

Epštein, Michail Naumovič

éra axiálna p. doba osová

éra axiálna druhá p. doba osová druhá

esencia

estetično

estetika

estetika antická

estetika novoveká

estetika renesančná

estetika staroveká

estetika stredoveká

etapa

etatizmus

eternalizmus

etika

etika marxistická

evidencia (fenomenológia)

evolúcia

evolúcia (Spencer, H.)

evolucionika

evolucionistika p. evolucionika

experiment myšlienkový

exemplifikovanie

existencia

existencia ľudská

existencializmus

exklúzia

experiment myšlienkový


F

fainesthai

fakt

fakt (Wittgenstein, L.: Tlph)

fakt empirický

faktológia

faktor

falibilizmus

falus (Lacan, J.)

falzifikácia

fašizmus

fašizmus (Krejčí, O.)

fatalizmus

fáza

feminita

feminizmus

fenomén p. aj jav

fenomén (Kant, I.)

fenomén estetický p. jav estetický

fenomén filozofický

fenomén sociálny p. jav spoločenský

fenomenológia

fenomenológia (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

 = fenomenológia podľa Heideggerovho diela B. a č.

feudalizmus

Fichte Johann Gottlieb

Filkorn, Vojtech

filozof

filozoféma

filozofia

filozofia (Albert Veľký)

filozofia (al-Kindí)

filozofia (antika)

filozofia (filozofia renesančná)

filozofia (filozofia stredoveká)

filozofia (synkriticizmus)

filozofia 8. stor. pr. n. l.

filozofia 7. stor. pr. n. l.

filozofia 6. stor. pr. n. l.

filozofia 5. stor. pr. n. l.

filozofia 4. stor. pr. n. l.

filozofia 3. stor. pr. n. l.

filozofia 2. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor.

filozofia 2. stor.

filozofia 3. stor.

filozofia 4. stor.

filozofia 5. stor.

filozofia 6. stor.

filozofia 7. stor.

filozofia 8. stor.

filozofia 9. stor.

filozofia 10. stor.

filozofia 11. stor.

filozofia 12. stor.

filozofia 13. stor.

filozofia 14. stor.

filozofia 15. stor.

filozofia 16. stor.

filozofia 17. stor.

filozofia 18. stor.

filozofia 19. stor.

filozofia 20. stor.

filozofia 21. stor.

filozofia africká

filozofia americká

filozofia analytická

filozofia anglická

filozofia arabská

filozofia atlantická p. filozofia západná

filozofia austrálska

filozofia ázijská

filozofia bezčasia p. perichronozofia

filozofia buddhistická

filozofia česká

filozofia čínska

filozofia dejín

filozofia empiristická

filozofia environmentálna

filozofia euroamerická p. filozofia západná

filozofia európska

filozofia existencialistická

filozofia feministická

filozofia fenomenologická

filozofia francúzska

filozofia fyziky

filozofia helenistická

filozofia helenisticko-rímskeho obdobia p. filozofia helenistická

filozofia hinduistická

filozofia iberoamerická p. filozofia latinskoamerická

filozofia indická

filozofia inteligencie umelej

filozofia islamská

filozofia japonská

filozofia jazyka

filozofia kanadská

filozofia katolícka

filozofia konfuciánska

filozofia kontinentálna

filozofia kontinentálna1

filozofia kontinentálna2

filozofia kresťanská

filozofia kultúry

filozofia latinskoamerická

filozofia marxistická

filozofia marxisticko-leninská

filozofia matematiky

filozofia morálky p. etika

filozofia morálna p. etika

filozofia mravnosti p. etika

filozofia mysle

filozofia náboženská

filozofia náboženstva

filozofia národná

filozofia nemecká klasická

filozofia novopozitivistická p. neopozitivizmus

filozofia novoveká

filozofia okcidentálna p. filozofia západná

filozofia orientálna p. filozofia východná

filozofia osvietenská

filozofia patristická

filozofia postanalytická

filozofia postmoderná

filozofia postmodernistická p. filozofia postmoderná

filozofia pozitivistická

filozofia praktická p. etika

filozofia predsokratikov p. filozofia predsokratovská

filozofia predsokratovská

filozofia prírody

filozofia racionalistická

filozofia renesančná

filozofia rímska

filozofia romantická

filozofia ruská

filozofia severoamerická

filozofia scholastická

filozofia slovenská

filozofia sociálna

filozofia sovietska

filozofia spoločnosti p. filozofia sociálna

filozofia staroveká

filozofia stredoveká

filozofia súčasná

filozofia talianska

filozofia taoistická

filozofia tibetská

filozofia tradičná

filozofia USA

filozofia vedy

filozofia vojny

filozofia východná

filozofia západná

filozofia židovská

Filozofický ústav SAV

forma

forma výroková

formula

formula (logika)

formula matematická (Frege, G.)

Frege, Gottlob

Frege, G.: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (1879)

frekvencia

Freud, Sigmund

fungovanie

funkcia


G

Gáliková, Silvia

Geldsetzer, Lutz

Gender studies p. štúdiá rodové

gnozeológia

Goodman, Nelson

gratia p. vďaka


H

H+

h+

Habermas, Jürgen

Hartmann, Nicolai

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

hegelovstvo

Heidegger, Martin

Hengstenberg, Hans-Eduard

Herakleitos z Efezu

Herbart, Johann Friedrich

hermeneutika

heuristika

história filozofie p. dejiny filozofie

história synkritická p. historia syncritica (synkriticizmus)

historia syncritica (synkriticizmus)

hľadisko

hmota

hmota (materializmus dialektický)

hnutie fenomenologické

Hobbes, Thomas

hodnota

hodnota pravdivostná

hodnota premennej

hodnotenie

hodogetika

Homér

homo (synkriticizmus)

hra

hranica

Hrušovský, Igor

hudba (romantizmus) (nestotožňovať s témou romantizmus hudobný)

Hume, David

Husserl, Edmund

Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, I, 1913

Husserl, E.: Idey k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii p. Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, I, 1913

Husserl, E.: Logické skúmania p. Husserl, E.: Logische Untersuchungen

Husserl, E.: Logische Untersuchungen

hypotéza


CH

Chalmers, David John

chaos

chápanie

charakter

charakteristika

chcenie

Chisholm, Roderick Milton

Chomsky, Noam

chronéma

chyba logická


I

idea

idea (Kant, I.)

idea (Platón)

idea kauzality (Hume, D.)

idealizmus

identita

ideológia

ideológia vedecká

ideologizmus p. ideológia

idey základné (Hume, D.)

idiolekt

idiosynkrázia

imanie

imitácia p. napodobnené

imitovanie p. napodobňovanie

implikácia

inakosť

indukcia

indivíduum

indivíduum ľudské

indivíduum ľudské (Marx, K.) (Bělohradský, V.)

informácia

inscendencia

inštrukcia

interakcia

interval

interval časový

iný

izomorfizmus


J

jaá

Jacobi, Heinrich Friedrich

jadro

jav

jav estetický

jav prírodný

jav spoločenský

javenie sa

jazyk

jazyk filozofie

jazyk formalizovaný

jazyk logiky

jazyk objektový

jazyk prirodzený

jazyk vedecký

jedinec ľudský

jednotlivec

jednotlivosť

jestvovanie

jestvujúcno

joga

joga (Bhagavadgíta) (synkriticizmus)

jota-operátor

Jung, Carl Gustav

justifikácia

justifikácia (logika)


K

kalkul (logika matematická)

Kant, Immanuel

Kant, I.: Kritika čistého rozumu

kapitalizmus

kartezianizmus p. karteziánstvo

karteziánsky

karteziánstvo

katedra filozofie

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava

kategória

kategória (Aristoteles)

kategória (synkriticizmus)

kategória záujmu

kategoriológia

kauzalita p. príčinnosť

Kehre

Kepler, Johannes

Kierkegaard, Søren Aabye

kladný

klam

klasifikácia

klasifikovanie

klaster

kodifikácia

kognitívny

kompaktnosť

komparácia

kompetencia encyklopedická (Eco, U.)

komplex

komponent

komunikácia

komunizmus

konanie

konanie nemorálne

koncepcia

koncepcia filozofická

koncept

koncept (Bridgman, P. W.)

koncept indivíduový

konceptualizácia p. konceptualizovanie

konceptualizovanie

koniec

konkordancia

konkordancia (synkriticizmus)

konštanta

konštanta (logika)

konštanta logická

konštituent

konštituent významový

konštrukcia

konzistentnosť

konzistentnosť systému logického

Kopernik, Mikuláš

kozmos

kraj

krása

Kripke, Saul Aaron

kritérium

kritérium pravdivosti

krok

kultúra

kvália p. qualia

kvantum


L

La Mettrie, Julien Offroy de

Lacan, Jacques Marie Emile

ľahostajnosť

lambda-operátor p. abstraktor

látka

látka prvá (Aristoteles)

Lebenswelt p. svet prirodzený

Leibniz, Gottfried Wilhelm

liberalizmus

libertarianizmus

Liessmann, Konrad Paul

Lichtung p. svetlina

línia

líšenie sa

literatúra filozofická

Locke, John

logicizmus

logika

logika (logika moderná)

logika aletická

logika Aristotelova

logika aristotelovská

logika času p. logika temporálna

logika dialektická

logika doxastická

logika filozofická

logika formálna

logika funkcionálna p. logika predikátová

logika chronologická p. logika temporálna

logika intenzionálna

logika intenzionálna transparentná

logika klasická

logika kvantifikátorov p. logika predikátová

logika matematická

logika modálna

logika moderná

logika neklasická

logika predikátov p. logika predikátová

logika predikátová

logika predikátová rádu prvého

logika rádu prvého

logika stoická

logika subjekt-predikátová

logika symbolická

logika temporálna

logika tradičná

logika tried

logika triedová p. logika tried

logika vedy

logika vedy (Carnap, R.)

logika výroková

logos

ľudomilnosť p. altruizmus


M

majetok

majiteľ

manipulácia

maoizmus

Marcelli, Miroslav

Marx, Karol

marxizmus

marxizmus západný

marxizmus-leninizmus

maskulinita

matematizácia javov

materiál

materializmus

materializmus dialektický

materializmus historický

matie

matie zmyslu

mé on

médium

medza

medze p. medza

mechanika (Schopenhauer, A.)

mém

meno

mentalita

meritum

metafilozofia

metafyzika

metajazyk

metalogika

metaveda

metóda

metóda etiologická

metóda fenomenologická

metóda filozofie

metóda poznania

metóda špeciálnovedná

metóda vedecká

metóda vedy

metodika

metodológia

metodológia vied p. metodológia vedy

metodológia vedy

metodológia vied všeobecná

miera

miesto

miesto človeka vo svete

mimofilozofické p. parafilozofické

mind-body problem p. problém mysle a tela

minulé (Junk, N.  Brugger, W.)

minulosť

minulostnosť

mnohoznačnosť p. ekvivokácia

moc

modalita (logika)

modálny (logika)

model

modelovanie

modelovanie semiotické

moderna

modernizmus

modifikátor (logika) p. modalita (logika)

modus ponens

morálka

morálnosť

motív

možné (Diodóros Kronos)

možnosť

možnosť logická

mravnosť

mravy

múdrosť (Moos, P.)

mužskosť p. maskulinita

myseľ

myslenie

myslenie filozofické

myslenie pokantovské

myslený

mystérium

myšlienka

mytológia

mýtus


N

náboženstvo

náboženstvo (Kant, I.)

nacizmus

načúvanie

nadbytočnosť

nadčlovek (Nietzsche, F.)

nadchádzanie

nadoblačie mysle (synkriticizmus)

nadobudnutie

náhoda

náhodilosť p. náhodnosť

náhodnosť

náhrada

nahradenie

nahradzovanie

nachádzanie

námietka

náplň

napodobenina p. napodobnené

napodobnené

napodobnenie

napodobnenina p. napodobnené

napodobňovanie

neprajnosť

národ

následnosť

následok p. účinok

nasledovanie

nastávanie

náuka

návod

nazeranie

nazeranie zmyslové

názor

názor zmyslový

názov

názov filozofémy

názov odborný

názov všeobecný

nebytie

necnosť

nechávajúcno

nekonečno

nekonečnosť

nekonečnosť hmoty (filozofia marxistická)

nematie

nemorálnosť

nemožnosť

nenávratno

neodvratnosť

neoplatonizmus p. novoplatonizmus

neopozitivizmus

neporiadok

neprajnosť

nerealizovateľnosť p. neuskutočniteľnosť

nešťastie

neurčitosť

neuropatológia

neuskutočniteľnosť

neusporiadanosť

nevďačnosť

nevyhnutnosť

nevyhnutnosť logická

Newton, Isaac

nezlučiteľnosť p. exklúzia

niečo

niekto

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

noetika p. gnozeológia

nolens volens

nomenklatúra

noogónia

norma

nositeľ

Novalis

novokantovstvo

novoplatonizmus

novopozitivizmus p. neopozitivizmus

Novosád, František

novotomizmus


O

obdobie

objasnenie

objasňovanie

objavenie

objaviteľ

objavovanie

objekt

objekt formálny vedy

objekt hmotný p. aj objekt materiálny

objekt ideálny

objekt materiálny

objekt materiálny vedy

objekt poznania

objekt reálny

obklopovanie

oblasť

oblasť činnosti

oblasť hodnôt premennej p. obor premennosti

oblasť problémová

obmedzenie

obmieňanie

obor premennosti

obrat (Heidegger, M.) p. Kehre

obrat transcendentálny

obraz

obraz sveta

obraz sveta vedecký

obraznosť

obsah

obsah poznatku

obsahovanie

obvod

oddelenie

odhalenie

odhodlanie

odkrytie

odlišnosť

odôvodnenie

odvodenie

odvodzovanie

ohraničenie

okamih

okazionalizmus

okolie

okolie filozofie

okolie systému

okolnosť

okraj

okamih

ontický

ontológia

ontológia (filozofia marxistická)

ontológia (Husserl, E.)

ontológia fundamentálna

ontologický

ontologizmus

operácia

operácia logická

operácia myšlienková

operacionalizácia

operacionalizmus

operátor

operátor (logika)

operátor abstrakcie p. abstraktor

operátor deskripcie p. jota-operátor

operátor intenzionálny (logika) p. modalita (logika)

operátor jota p. jota-operátor

operátor logický p. operátor (logika)

operátor modálny (logika) p. modalita (logika)

opis

opis (Cmorej, P.)

organizmus (Kant, I.)

Organon F

osebe (Kant, I.)

osnova

osoba

osobnosť

osobnosť (Brugger, W.  Fisseni, H. J.)

osobnosť (filozofia marxistická)

osobnost (Malina, J.)

osoh

osud

osvietenstvo

osvojovanie si

osvojovanie si sveta človekom

osvojovanie si sveta človekom filozofické

osvojovanie si sveta človekom každodenné

osvojovanie si sveta človekom mytologické

osvojovanie si sveta človekom náboženské

osvojovanie si sveta človekom vedecké

overenie

overovanie

označenie

označovanie

oznámenie

oznamovanie


P

páčenie sa

paradox

parafilozoféma

parafilozofické

Parmenides

participácia

pasáty (Táles z Milétu)

Pascucci, Matteo

patrenie

Peirce, Charles Sanders

per analogiam

percepcia

percepcie (Hume, D.)

perichronéma

perichrónia

perichronológia

perichronozoféma

perichronozofia

periodizácia

periodizácia vývinu

periodizácia vývinu filozofie

Peter Španiel

písmo pojmové (Frege, G.)

platnosť

platný

Platón

platonizmus

pletenie

pocit

pociťovanie

počet

počiatok filozofie

počínanie si

podanie

podieľanie sa

podmienenosť

podmienka

podmieňovanie

podmieňujúci

podoba

podobnosť

podstata

podstata predmetu (Cmorej, P.)

pohľad

pohyb

pochopenie

pojem

pojem čísla

pojem filozofický

pojem logický

pojem modálny (logika) p. modalita (logika)

pojem poznania

pojem priestoru

pojem systému

pojmotvorba

pojmotvorba filozofická

polemizmus

politika (synkriticizmus)

poľudšťujúci

pomenovanie

pomer

poňatie

Popper, Karl Raimund

popud

poradie

poriadok

porovnávanie p. komparácia

porozumenie

poslanie

postmarxizmus

postmoderna

postmodernizmus

postoj

postoj teoretický

postoj životný prirodzený

postštrukturalizmus

postup

postup induktívny

postup myšlienkový

postupnosť

postupovanie

posudzovanie

potreba

potvrdenie

poučka

použitie

povaha

pozitivizmus p. filozofia pozitivistická

poznačenie

poznanie

poznanie (Kant, I.)

poznanie empirické

poznanie filozofické

poznanie propozičné

poznanie vedecké

poznanie zmyslové

poznatok

poznávanie

poznávanie empirické

poznávanie racionálne

pozornosť

pozorovanie

pozorovanie vedecké

pôsobenie

pôsobenie vzájomné vonkajšie

pôvod

práca

pracovanie

pragmatika

pragmatizmus

praktika p. praktika in: Dodatok

pravda

pravda (Aristoteles)

pravda (teória pravdy korešpondenčná)

pravda absolútna

pravdepodobnosť

pravdivosť

pravdivosť faktuálna

pravdivosť logická

pravdivosť tvrdenia

pravidlo

pravidlo formačné (logika)

pravidlo logické

pravidlo odlúčenia p. modus ponens

pravidlo utvárajúce p. pravidlo formačné (logika)

prax

praxeológia p. Dodatok

predikácia

predikát

predikát (logika subjekt-predikátová)

predikát jednoargumentový p. predikát unárny

predikát jednomiestny p. predikát unárny

predikát unárny

predikcia

predloženie

predmet

predmet (Wittgenstein, L.: Tlph)

predmet filozofie

predmet gnozeológie p. predmet teórie poznania

predmet logiky

predmet logiky modernej

predmet noetiky p. predmet teórie poznania

predmet poznania

predmet teórie poznania

predmet vedy

predmet záujmu

predpis

predpoklad

predpoklad (logika)

predpoveď p. predikcia

predstava

predstavovanie

predvedenie

predvídanie

predvídanie vedecké

prejav

prejavovanie

prejavovanie sa

premena

premenenie

premenná

premenná (logika)

premenná výroková (logika)

premieňanie sa

premiestnenie sa

premisy

premisy argumentu

prepletenie

prerábanie

preskúmanie

presvedčenie

presvedčenie sa

pretváranie

previerka

prezentizmus

prežívanie

prežívanie estetické

prianie

priazeň

príbeh

príčina

príčinnosť

priebeh

Priestley, Joseph

priestor

prijatie

príjemnosť

príkaz

prima facie

prináležanie

princíp

princíp logický p. aj. zákon logický

princíp sporu p. princíp vylúčenia sporu

princíp vylúčenia sporu

princíp vylúčenia tretieho

principium contradictionis p. princíp vylúčenia sporu

prípad

pripisovanie

príroda

príroda (Filkorn, V.)

príroda (filozofia marxistická)

prístup

prístup systémový

prítomné (Junk, N. − Brugger, W.)

prítomnostnosť

prítomný

probabilita p. pravdepodobnosť

problém

problém filozofický

problém mysle a tela

problematika

problematika filozofická

problematika ontologická

problematizácia

procedúra

proces

proces (Ajvaz, M.)

proces historický p. aj dejiny

proces myšlienkový

proces poznávací

proces spájania

proces spoločenský

proces významový

proces významový emotívny

proces významový filozofický

proces významový kognitívny

proces významový vedecký

produkt

produkt poznania

propedeutika filozofická

prospech

prostredie

prostriedok poznania

prvok

psyché

Pytagoras

pytagoreizmus

pytagorovci


Q

qualia


R

racionalita

racionalizmus

racionalizmus kritický

rad

rámec historický

rasa

ráz

realita

realita (gnozeológia) = realita z gnozeologického hľadiska

realita objektívna

realita prírodná

realita sociálna

realita spoločenská p. realita sociálna

realita transhorizontová

realizácia

realizmus

realizmus gnozeologický

realizovanie

reálny

reč

redundantnosť

referencia

regulatívny

Reinhold, Karl Leonhard

relácia

reprezentácia

reprezentovanie

reprodukcia

revolúcia

revolúcia sociálna (synkriticizmus)

rezervovanosť

rezultát

riešenie

Riška, Augustín

robenie

romantizmus

Rosenberg, Alfred Ernst

Rousseau, Jean-Jacques

rovnakosť

rozbor

rozčleňovanie

rozdeľovanie

rozdiel

rozdielnosť

rozdielnosť učení filozofických (Hegel, G. W. F.)

rozhodnutie

rozhodovanie

rozklad

rozkladanie

rozličnosť

rozlíšenie

rozlišovanie

rozloženie

rozum

rozum zdravý

rozumenie

rôznosť

Rusnák, Peter

rýchlosť


S

Sade, Donatien Alfonse François markíz de

sánkhja

sémantika

sémantika (Tarski, A.)

sémantika čistá p. sémantika logická

sémantika formálna p. sémantika logická

sémantika logická

semiotika

serendipita

Serres, Michel

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph

schéma

schéma argumentu

schéma synkriticizmu

schéma úsudku

scholastika

Scholem, Gershom

Scholem, Gersom Gerhard p. Scholem, Gershom

Schopenhauer, Arthur

sila

situácia

skepticizmus

skúmanie

skúmanie filozofické

skupina

skupina sociálna p. skupina spoločenská

skupina spoločenská

skúsenosť

skutočnosť

skutočnosť (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

skutočnosť sociálna p. realita sociálna

skutočnosť za horizontom p. realita transhorizontová

skutočnosť za obzorom p. realita transhorizontová

skutočnosť zaobzorová p. realita transhorizontová

skutok

sled

sloboda (Hume, D.)

slobodomurárstvo

smer

smer filozofický

snaha

snaženie

snobizmus

snobstvo p. snobizmus

socializmus

socializmus (Krejčí, O.)

Sokrates

Sorabji, Richard

spájajúcno

spájanie

spojenie

spojitosť

spojka

spojka neextenzionálna (logika) p. modalita (logika)

spoločenstvo

spoločnosť

spoločnosť informačná

spoločnosť znalostná

spoločný

spomienka

spôsob

spôsobilosť

spôsobenie

spôsobovanie

spracovanie

správanie

správnosť

sprítomnenie

sprítomnenie (náboženstvo)

Sťahel, Richard

stanie sa

stav

stav systému

stav vecí

stav vecí (Wittgenstein, L.: Tlph)

stav vecí aktuálny (Aristoteles)

stávanie sa

Stegmüller, Wolfgang

stránka

stred

stretnutie

stupeň

subjekt

subjekt poznania

súbor

subsistencia

súcno

súčasť

súčiastka

súd

súd (logika tradičná)

súdenie

súhlas

súhrn

sui generis

sústava

sústava konceptuálna p. systém konceptuálny

sústava pojmov p. systém konceptuálny

sústredenie

súvis

súvislosť

súvislosť zákonitá

svedectvo

svedomie

svet

svet (Aristoteles)

svet (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

svet (Husserl, E.)

svet (Wittgenstein, L.: Tlph)

svet fyzický

svet prirodzený

svetamih (Cmorej, P.)

svetlina

svetlo

svetlo (ezoterika)

svetlo (filozofia indická)

sylogizmus

sylogizmus dialektický

sylogizmus modálny

symbol

symbolika logická p. symbolika logiky

symbolika logiky

symbolika logiky matematickej

symbolika logiky modernej

synkriticizmus

synkritika

syntaktika

synkríza (Komenský, J. A.)

syntaktika čistá p. syntaktika logická

syntaktika logická

systém

systém filozofický

systém filozofie

systém formálny

systém konceptuálny

systém logický

systém vzťahov

systematizovanie


Š

šakti

šírenie

škodenie

škola bratislavská filozofickometodologická

škola filozofická

škola filozofická bratislavská p. škola bratislavská filozofickometodologická

škola karteziánska p. karteziánstvo

školy sokratovské

škrenie

Šmajs, Josef

špecifikovať

štádium

štruktúra

štruktúra argumentu formálna

štruktúra logická

štruktúra procesu

štruktúra systému

štruktúra systému filozofie

štruktúra systému intencionálna

štrukturalizmus filozofický

štúdiá rodové

štúdium

štúdium dejín filozofie

štúdium filozofie

štvorec logický

štvorec protikladov p. štvorec logický

štýl


T

tabuľka pravdivostná

tabuľka závislosti pravdivostnej hodnoty konjunkcie od  pravdivostných hodnôt jej dvoch zložiek

tajomstvo

Táles Milétsky p. Táles z Milétu

Táles z Milétu

Tarski, Alfred

ťažkosť

teleso

telo človeka

téma

tematika

tempus (scholastika) (Junk, N.  Brugger, W.)

teológia filozofická

teológia prirodzená p. teológia filozofická

teologika p. teológia filozofická

teória

teória evolučná

teória množín p. Dodatok

teória odrazu

teória poznania p. aj gnozeológia

teória tried p. logika tried

teória vedecká

terajšosť

termín ontológia

tertium non datur p. princíp vylúčenia tretieho

text filozofický

text vedecký

thixis (Aristoteles)

Tichý, Pavel

Tomáš Akvinský, sv.

totalita

totožnosť

tradícia

tradícia filozofická

transcendentália

transformácia

transhumanizmus

triáda

triadizmus

trieda

triedenie

trichotomizmus

truizmus

trumpizmus

trvanie

trvanie (Junk, N.  Brugger, W.)

tvar

tvor

tvorba

tvrdenie

tvrdenie sporné logicky

tyché

tychizmus

typ ideálny (Weber, M.)

typ racionality historický


U

úcta

uctievanie

účasť

účel

učenie

učenie filozofické

učenie Herakleitovo

účinok

udalosť

udávanie

Uddálaka

ukázanie

ukazovanie

ukazovanie sa

úkon

úloha

úloha filozofie

umelé

umenie

umožňujúcno

úmysel

univerzália

univerzalita

univerzum

univerzum významové

univerzum významové etické

univerzum významové filozofické

univerzum významové logické

univerzum významové mýtické

univerzum významové vedecké

určenie

určovanie

urobenie

úsek

úsek časový

úsilie

usilovanie sa

uskutočnenie

uskutočňovanie

usmernenie

úspech činnosti

usporiadanie

usporiadavanie

uspôsobenosť

úsudok

úsudok (logika)

úsudok induktívny

usudzovanie

usudzovanie (logika)

usúvzťažnenie

usúvzťažnenie nereduktívne

utópia

utrpenie

útvar

útvar priestorový

útvar priestorový, in: Dodatok

útvar významový

útvar významový filozofický

útvar významový kategoriálny

útvar významový každodenný

útvar významový kľúčový

útvar významový kognitívny

útvar významový logický

útvar významový mýtický

útvar významový náboženský

útvar významový nocionálny

útvar významový špeciálnovedný

útvar významový umelecký

útvar významový vedecký

utváranie

úvaha

uvažovanie

uvedenie

uvedenie príkladov

uvedomenie si

uvedomovanie si

úžitok

užívanie


V

vábiacno

vaghézza

vďačnosť

vďaka

vec

vec (Hegel, G. W. F.)

vec (Wittgenstein, L.: Tlph)

večnosť

večnosť (Junk, N.  Brugger, W.)

veda

veda eidetická

veda empirická

veda konvergentná

veda prísna (Husserl, E.)

vedenie

vedomie

vedomie bežné p. vedomie každodenné

vedomie každodenné

vedomie transcendentálne

vedomosť

verenie (náboženstvo)

verifikácia

vernosť

vesmír

veta

veta (Frege, G.)

veta vyslovená

viacznačnosť p. ekvivokácia

viazanie

videnie vôbec (Husserl. E.: Ideen I)

Viedenský krúžok

viera v skutočnosť (Hume, D.)

vis inertiae

vlastnenie

vlastníctvo

vlastník

vlastnosť

vlastnosť (Cmorej, P.)

vlastnosť (Černík, V.)

vlastnosť (logika predikátová)

vlastnosť empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť esenciálna empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť kvalitatívna

vlastnosť kvantitatívna

vlastnosť podstatná

vnem

vnímanie

vnímanie vnútorné (gnozeológia) (Husserl, E.)

vnímanie vnútorné (Locke, J.)

vnímanie vonkajšie (Locke, J.)

vnímaťvonkajší

vnímateľný

vnútorný

vnútrajšok

vnútro

vonkajší

vôľa

vôľa osebe (Schopenhauer, A.)

vplyv

vplývanie

všetkosť p. totalita

východisko

vyjadrenie

vyjadrovanie

vyjasnenie

výklad

výkon

vykonanie

vykonávanie

vymedzenie

výmena

vymenenie

vymieňanie

vynakladanie

vyplývanie (logika)

vyplývanie deduktívne p. vyplývanie logické

vyplývanie logické

vypracovanie

výraz

výraz indexický

výraz indivíduový

výraz jazykový

výraz výrokový

výrok

výrok (logika)

výrok elementárny p. výrok jednoduchý

výrok jednoduchý

výrok jednoduchý (logika výroková)

výrok kontrafaktuálny

výrok pravdivý

výrok pravdivý kontrafaktuálne

výrok pravdivý kontingentne

výrok pravdivý nevyhnutne

výskum

výskum filozofický

výskum vedecký

výskyt

výsledok

výsledok poznania

vyslovenie

vysvetlenie

vysvetľovanie

vytváranie

vytvorenie

vývin

vývoj p. vývin

vyznačenie

význam

významotvorba

výzor

vzájomný

vzhľad

vzídenie

vznik

vznik filozofie

vznikanie

vzniknutie

vzťah

vzťah kladný

vzťah logický

vzťah vzájomný

vzťah záporný

vzťahovanie (Heidegger, M.)


W

Wiener Kreis p. Viedenský krúžok

Wittgenstein, Ludwig

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, 1933

Wolff, Christian Freiherr von


X

Xenofanes z Kolofónu


Y

York von Wartenburg, Paul


Z

začatie

začiatok

začiatok filozofie

začiatok filozofie (Aristoteles)

začiatok filozofie (Hartmann, N.)

začínanie

začínanie sa

základ

základňa

základňa (marxizmus)

zákon

zákon dostatočného dôvodu (logika)

zákon logického sporu p. princíp vylúčenia sporu

zákon logický

zákon logický základný

zákon mravný

zákon myslenia

zákon negovania protirečenia p. princíp vylúčenia sporu

zákon negovania sporu p. princíp vylúčenia sporu

zákon prírodný

zákon protirečenia p. princíp vylúčenia sporu

zákon spoločenský

zákon totožnosti

zákon vedecký

zákon vylúčenia sporu

zákon vylúčenia tretieho

zákonitosť

záležitosť

zem

zámer

zameranie

zánik

zanikanie

zapríčinenie

zapríčiňovanie p. spôsobovanie

zásada

zásada logická p. aj zákon logický

zásada sporu p. princíp vylúčenia sporu

záujem

záver

záver argumentu

závislosť

závislosť pravdivostná

zážitok

zážitok estetický

zážitok umelecký

zážitok umelecký (Albrecht, J.)

zbytočný

zdôvodnenie

zdôvodňovanie

zdroj obsahu a foriem významového univerza

zemeguľa

Zenón z Eley

zhoda

zhodnosť

zhotovenie

zhotovovanie

zisk

získanie

získavanie

zistenie

zisťovanie

zjavný

zjednotenie

zlo

zlom etický p. doba osová

zloženie

zložka

zložka hlavná

zlúčenie

zlučovanie

zmena

zmena kvalitatívna

zmena podstatná

zmenenie

zmierenie sa

zmysel

zmysel dejín

zmysel života človeka

zmysluplnosť

značenie

značka

znak

znak jazykový

znamenanie

znázornenie

znenie

zodpovedanie

zoradenie

zoskupenie

zoskupovanie

zostavenie

zostavovanie

zostrojenie

Zouhar, Marián

zovňajšok

zrak (Aristoteles)

zreťazenie

zväzok

zviazanie

zviazanosť

zviera


Ž

želanie

žena

ženskosť p. feminita

žiadostivosť

žičenie inakosti (synkriticizmus)

život

život každodenný


0 ––– 9

=


(Dodatok)