A      B      C      Č    D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V      W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A

A (elektrotechnika)

a (gramatika)

a (hudba)

a (slovenčina)

A, a (lingvistika)

Aachen

Aachen, Hans

Aakjär, Jeppe

Aalto, Alvar

abacinácia

Abafi, František

Abakuk

abakus (architektúra)

abakus (matematika)

abalienácia (právo)

abassamento (obchod)

abatiša

abaxiálny (botanika)

abázia

abažúr

Abbásovci

Abbo Floriacensis

Abbon de Fleury p. Abbo Floriacensis

abeceda

abeceda (lingvistika)

abeceda hudobná

abeceda latinská

abeceda sanskrtská

abeceda slovenská

absolutórium (pedagogika)

abstrakcia matematická

accelerando (hudba)

ACM p. Asociácia pre výpočtovú techniku

acetylcholín

AD (ekonómia)

adagio (hudba)

adiabatický

administratíva

administrativistika

aerológia

aerosól

aeternitas (latinčina)

afektácia

Afrika

Afrika (história)

Afrika južná

Afrika východná

Afrika západná

agent (AI)

agent inteligentný p. agent (AI)

agent rozumný p. agent (AI)

agnotológia

agrikultúra

agrofyzika

agromechanizátor

Achájci

AI p. inteligencia umelá

Aix-la-Chapelle p. Aachen

akcia (ekonómia)

akronym

akt pomenovací

aktínium

aktivita komunikačná (lingvistika)

akustika hudobná

Albrecht, Alexander

Albrecht, Ján

Albrechtovci

album

album poštových známok

album poštových známok  ukážka

alexithymia p. alexitýmia

alexitýmia

algebra

algebra abstraktná p. algebra univerzálna

algebra lineárna

algebra univerzálna

algoritmizácia

algoritmizovanie

algoritmizovanie metódy

algoritmus

al-Chorezmí

Alpsko-himalájska sústava

alternativistika

Amerika

ampér

amygdala

an-

ana-

analýza funkcionálna

analýza matematická

analýza obsahová (sociológia)

analýza spektrálna (matematika)

analýza systémová

analýza štatistická

anatómia

anatómia človeka

anatómia ľudského tela p. anatómia človeka

anatómia rastlín p. anatómia rastlinná

anatómia rastlinná

Anglická banka p. Bank of England

Anglicko

angličtina

Animalia p. živočíchy

anión

anizo-

anizotropia

Antarktída

anti-

antika

antika rímska

antipatia

antonymum

antropogenetický

antropológia

antropológia moderná

antropotómia p. anatómia človeka

aparát kozmický

Arabi

arbitrérny

architektúra

archivistika

arita p. árnosť

arkustangens

árnosť

Ashby, William Ross

Asociácia pre výpočtovú techniku

asociatívny (matematika)

astrobiológia gr. exobiológia

astrofyzika

astronómia

astronómia matematická

Atlantický oceán

atóm

atomistika (fyzika)

ATP

Austrália

autogram

automatizácia

automobil

autopsia (anatómia) p. pitva

autor

autorita

averzia

axióma (matematika)

Ázia

Ázia západná


B

bakteriológia

Balkánsky polostrov

baníctvo

Bank of England

banka centrálna

bankovníctvo

Banú Abbás p Abbásovci

barok

barok hudobný

barok v hudbe p. barok hudobný

Bartók, Béla

báza nukleová

báza nukleových kyselín p. báza nukleová

bazalt

bazileia

becquerel

Bečárová, Lýdia

Beethoven, Ludwig van

beletria

Benátky

bezpredmetný

Biblia

bibliognózia p. bibliológia

bibliológia

bibliozofia p. bibliológia

bicykel

biedermeier

big bang

binárny

biogenéza

biochémia

biológia

biológia molekulárna

biológia syntetická

blana

Blízky východ

bod (geometria)

bod hmotný

bod hmotný voľný

bod množiny

bod referenčný

bod vzťažný p. bod referenčný

Boh (teológia kresťanská)

bohéma

bohoslovie p. teológia

bojovanie

Bosna a Hercegovina

botanika

bovden

bowden p. bovden

Bq

Bratislava

Bratislavský hrad

British East India Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Britská Východoindická spoločnosť

buddhizmus

budova

buchot

Bulharsko

bunka nervová p. neurón

bylina


C

Cantor, Georg Ferdinand

celok daného predtechnicky

celok priestorový

cena

cena (ekonómia)

cenina (právo finančné)

cenina poštová

centrálny nervový systém p. sústava človeka nervová centrálna

centriola (biológia)

Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV

CGS

cieľ politický

cifra p. číslica

cirkev gréckokatolícka

cirkev katolícka

cirkev pravoslávna

civilistika

civilizácia európska

clivota p. nostalgia

clivosť p. nostalgia

Cluny

CNS p. sústava človeka nervová centrálna

college

Company Bahadur p. Britská Východoindická spoločnosť

computer science p. informatika matematická

Corpus iuris civilis

corpus pineale p. epiphysis cerebri

coulomb

COVID-19 p. SARS-CoV-2

curriculum vitae

cvičebnica

cvičenie

cvičenie (pedagogika)

cvičenie (športológia)

cyklometria

cyklus


Č

čadič p. bazalt

čas (fyzika)

čas absolútny (Newton, I.)

čas fyzikálny p. čas (fyzika)

čas newtonovský p. čas absolútny (Newton, I.)

čas prítomný (lingvistika)

čas relatívny (Newton, I.)

časopis

časopriestor

časovanie (lingvistika)

časť stroja

časť systému riadenia riadená p. systém riadený

časť systému riadenia riadiaca p. systém riadiaci

časti reči p. druhy slovné

častica (lingvistika)

častica klasická (fyzika)

častica poľa

Červený Kameň

Česko

čeština

čiara

čiara (geometria)

čiara zlomková (matematika)

Čína

Číňania

činiteľ1

činiteľ2

činiteľ (matematika)

činnosť ekonomická

činnosť hospodárska

činnosť odborná

činnosť politická

činnosť pracovná

činnosť sopečná p.vulkanizmus

činnosť technická

činnosť verejná

čínština

čísla celé

čísla celé záporné

čísla prirodzené

číslica

číslo (matematika)

číslo Abbeho (fotometria)

číslo množné p. plurál

číslo opačné

číslo párne

číslo prirodzené

číslo protónové

číslo reálne

číslo záporné

čítanie

čítajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

čitateľ (matematika)

článok

článok (štylistika)

článok novinový

člen (algebra)

člen logický

človek dospelý

črta (veda literárna)

čuch

Čulen, Konštantín


D

d (hudba)

Dahlke, Rüdiger

daň

daňovníctvo

dáta

dáta digitálne

dáta veľké

dedina

dedolarizácia

definícia matematická

dej adiabatický

dej fyzikálny

dej psychický

dejepis p. história

dejiny literatúry p. história literárna

dejiny ľudstva

deklinácia (lingvistika) p. skloňovanie (lingvistika)

dekódovateľ (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

dekódovanie signálu rečového (lingvistika)

deň

derivácia

derivovanie (matematika)

determinovanosť algoritmu

deti

deviatka (matematika)

diafánia

diagnostika

diagram

diagram Vennov (teória množín)

diagram vývojový

dianie duševné

dianie psychické p. dianie duševné

didaktickosť

didaktika

dielec

dielo architektonické

dielo autorské

dielo hudobné

dielo literárne

dielo stavebné

diera

diera (fyzika)

diera červia

dieťa

dietetika

dietológia

dimenzia p. rozmer

diplomatika

disciplína matematická

disciplína špeciálnovedná

disciplína vedecká p. odbor vedný

diverzifikácia

divide et impera

dĺžka (fyzika)

DNA

dogmatika právna

dohad

dokazovanie matematické

doklad

doktrína

doktrína politická

dokument

dokument (informatika)

dokument (právo)

dokument zverejnený

Dolné Rakúsko

Dóm svätého Martina v Bratislave p. Katedrála svätého Martina v Bratislave

domácnosť

domácnosť (ekonómia)

domnienka právna

doplnok (matematika)

dorozumievanie

dosadzovanie (matematika)

doska

doska základná

doštička

dôkaz matematickou indukciou

dôkaz matematický

dráha

dramatizmus

Drexler, Karol

driek klinca

druh umelecký

druhy slovné

družstvo roľnícke jednotné

dub

dub (antika)

dub letný

duch (psychológia)

dukát

duktilita

Dunaj

dvojka (matematika)

dvojrozmerný

dynamika (fyzika)

dynamika systémová

dynastia


E

East India Trading Company (EIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

edil

efektívnosť

Einstein, Albert

ekológia

ekonometria

ekonometrika p. ekonometria

ekonómia

ekonómia politická

ekonómia politická klasická

ekonómia politická marxistická

ekonomika

ekonomika digitálna

ekonomika domácností

ekonomika trhová

ekonomika trhová sociálna

elektrárenstvo

električka

elektrina

elektróda

elektrodynamika

elektrodynamika kvantová

elektroenergetika p. elektrárenstvo

elektrolýza

elektromagnetizmus p. teória elektromagnetizmu

elektromechanika

elektrón

elektronegativita atómu

elektronika

elektrostatika

elektrotechnika

elementarizácia

emisia

emisia (fyzika)

emisia elektrónov p. emisia elektrónová

emisia elektrónová

emisia termoelektrická

emitent (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

emócie (psychológia)

en-

encephalon p. mozog ľudský

energetika

energia

energia elektrická

energia gravitačná

energia chemická

energia jadrová

energia kinetická

energia látky vnútorná p. teplo (fyzika)

energia mechanická

energia poľa

energia svetelná

energia tepelná

energia žiarenia

entartete Kunst p. zvrhlé umenie

entita fyzická

entropia

entropia (fyzika)

entropia (matematika)

environmentalistika

eo ipso

epidemiológia

epigrafia

epiphysis cerebri

éra putinovská

Eros (mytológia grécka)

etapizácia

ETC

Etna

etnografia

Európa

Európa juhovýchodná

Európa juhozápadná

Európa južná

Európa severná

Európa stredná

Európa východná

Európa západná

Európska únia

evakuácia (fyzika)

evakuovaný

exa-

exegéza (teológia)

exobiológia

expedient (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

experiment

experiment fyzikálny

experiment vedecký

experimentovanie

exponent

extrapolácia

ezoterika


F

f:M → N

fantazmagória

farba

farba (fyzika)

farba (psychofyziológia)

faunistika

fáza kmitania (fyzika)

fáza Mesiaca

fázor (fyzika)

Fed p. Federálny rezervný systém

Federal Reserve System p. Federálny rezervný systém

Federálny rezervný systém

fenomén matematický p. jav matematický

Ferrum p. železo

Feynman, Richard

filatelia

filmológia

filológia

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

financie

finančníctvo

flexia (lingvistika) p. aj ohýbanie (lingvistika)

flops

folklór

folklór slovesný

folkloristika

fonetika

forma organizačná

formula (latinčina)

formula (matematika)

formula matematická

Forrester, Jay Wright

fotografia

fotografovanie

fotometria

fotón (fyzika kvantová)

fotonika

fotonika mikrovlnná

frekvencia

frekvencia (fyzika)

fulgurácia (elektrotechnika)

fulgurácia (medicína)

funkcia (matematika)

funkcia inverzná (matematika) p. zobrazenie inverzné (matematika)

funkcia logaritmická (matematika)

funkcia polynomická (algebra)

funkcia psychická

funkcia spojitá (matematika)

funkcia stavová

funkcia štátu

funkcionál (matematika)

futurológia

fytológia p. botanika

fytoterapia

fytotómia p. anatómia rastlinná

fyzika

fyzika atómová

fyzika experimentálna

fyzika klasická

fyzika kvalitatívna

fyzika kvantitatívna p. fyzika moderná

fyzika kvantová

fyzika makrosveta p. fyzika klasická

fyzika mikrosveta p. fyzika kvantová, mikrofyzika

fyzika moderná

fyzika molekulová

fyzika relativistická

fyzika teoretická

fyzika tuhých látok

Fyzikálny ústav SAV

fyziológia


G

galaxia aktívna

gemológia

genealógia

generovanie signálu (lingvistika)

genetika

genetika behaviorálna

genetika molekulárna

genológia

geodetika

geodézia

geodézia nižšia

geodézia vyššia

geoekonomika

geografia

geoid

geoid (Ďurčo, S.)

geoid (geodézia)

geológia

geometria

geometria analytická

geometria euklidovská

geomorfológia

geosféra

geovedy

giga-

Gítánanda

glandula pinealis p. epiphysis cerebri

globalizácia (ekonómia)

globalizácia ekonomická p. globalizácia (ekonómia)

goniometria

graf

graf neorientovaný

graféma p. písmeno

grafika

gramatika

gramatikalizácia

graméma

gravitácia (teória relativity všeobecná)

gray

Gréci

gréčtina

grupoid (algebra)

grupovanie

guľa

guľa nebeská p. sféra nebeská

guľa svetová p. sféra nebeská


H

Habakuk p. Abakuk

Habsburgovci

Halliday, Michael

hardvér

havária jadrová

Haydn, Joseph

Helium p. hélium

hélium

hemostáza (medicína)

henry

hermitovský

hertz

hinduizmus

história

história ako veda p. história

história literárna

historiografia p. história

hláska

hlava

hlava klinca

hmota (fyzika)

hmota živá

hmotnosť (fyzika)

hmotnosť pokojová

hnanie p. poháňanie

hnutie

hnutie clunyjské

hnutie duchovné

hnutie kultúrne

hodnota číselná

hodnota číselná veličiny fyzikálnej

hodnota veličiny

hodnota veličiny fyzikálnej

hodnota zobrazenia (matematika)

homeo-

homeomorfizmus

homeomorfne

homeomorfný

homeopatia

homeostáza

homo-1

homo-2

homo

Homo

homomorfizmus (matematika)

homomorfný

homonymum

Honourable East India Trading Company (HEIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

hospodárstvo

hospodárstvo národné

hospodárstvo trhové p. ekonomika trhová

hospodárstvo trhové sociálne p. ekonomika trhová sociálna

hovoriaci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

hra kartová

Hradný vrch v Bratislave

hrana grafu

hranie

hrmot

hromada

hromadnosť algoritmu

hudba

hudba (hudba) = hudba v ponímaní samej hudby, v ponímaní hudobníka

humanistika p. vedy humanitné

hustota (fyzika)

hvezdárstvo p. astronómia

hviezda

hybnosť

Hydrogenium p. vodík

hypertext

hypertextovosť

hypotéza fyzikálna

hypotéza štatistická


CH

Chaos (mytológia grécka)

charakter (psychológia)

charta

chémia

Chennai

choroba

choroba interná

choroba nevyliečiteľná

chorý

chyba merania


I

identifikátor (informatika)

ideológia jazyková

idiosynkrázia (lingvistika)

idiosynkrázia (medicína)

idiosynkrázia (psychológia)

IEEE p. Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

ignorantia juris excusat neminem p. ignorantia legis non excusat

ignorantia juris non excusat p. ignorantia legis non excusat

ignorantia legis non excusat

ikonológia

impedancia (elektrotechnika)

impresia

impulz (psychológia) p. popud (psychológia)

impulz elektrický

imunológia

incidencia (matematika)

index

index (matematika)

index lomu svetla

India

indivíduum chemické p. aj látka chemicky čistá

Indovia

inerciálny

influencer

informácia (informatika)

informácia (lingvistika)

informácia spoločenská

informatika

informatika matematická

informatika teoretická

inštitúcia

inštitút právny

integrovanie (matematika)

inteligencia

inteligencia (psychológia)

inteligencia ľudská p. inteligencia (psychológia)

inteligencia stroja p. inteligencia umelá

inteligencia strojová p. inteligencia umelá

inteligencia výpočtová p. inteligencia umelá

inteligencia umelá

inteligencia umelá (Mařík, V.)

interakcia (fyzika)

interakcia (mechanika klasická)

interakcia fyzikálna

interakcia silová medzi materiálnymi objektmi p. interakcia fyzikálna

interakcie častíc elementárnych

interakcie častíc elementárnych silné

interna p. lekárstvo vnútorné

interné p. lekárstvo vnútorné

internet

interval (hudba)

interval (matematika)

intranet

inžinierstvo

inžinierstvo letecké a kozmické

inžinierstvo priemyslové

inžinierstvo softvérové

inžinierstvo systémové

Irán

islam

islám p. islam

ISO p. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ISQ

istota právna

itinerár p. itinerárium

itinerárium

ITU p. Medzinárodná telekomunikačná únia

izo-

izomorfizmus

izotop

izotropia

izotropný


J

jadro atómu

jadro galaktické

jadro galaktické aktívne

jadro galaxie p. jadro galaktické

jadro galaxie aktívne p. jadro galaktické aktívne

Japonsko

japonológia

jar

jav ekonomický

jav ekonomický (Smith, A.)

jav elektrický

jav elektromagnetický

jav fotoelektrický

jav fyzikálny

jav hromadný

jav chemický

jav informačný

jav jazykový

jav kvantový

jav kvantový makroskopický

jav matematický

jav meteorologický

jav optický

jav psychický

jazyk (Čejka, M.)

jazyk (lingvistika)

jazyk anglický p. angličtina

jazyk český p. čeština

jazyk čínsky p. čínština

jazyk fyziky

jazyk latinský p. latinčina

jazyk matematiky

jazyk nemecký p. nemčina

jazyk národný

jazyk odborný

jazyk právny

jazyk profesionálny p. jazyk odborný

jazyk programovací

jazyk skriptovací

jazyk slovenský p. slovenčina

jazyk strojový (informatika) p. kód strojový (informatika)

jazyk umelecký

jazyk značkovací

jazyk značkový p. jazyk značkovací

jazykoveda p. lingvistika

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

jazyky italické

jednočlen (algebra) p. aj monóm (algebra)

jednotka

jednotka (matematika)

jednotka (metrológia)

jednotka definovaná

jednotka doplnková SI

jednotka ekonomická

jednotka meracia p. aj jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka meracia zákonná

jednotka merania veličiny fyzikálnej p. jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka montážna p. skupina montážna

jednotka odvodená SI

jednotka pomenovacia (lingvistika)

jednotka prehovoru

jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka základná

jednotka základná SI

jednotky lexikálne

Jehudim p. Židia

jemnocit

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus: Modlitba Pána

Ježiš Kristus: Modlitba Pána, in: Reč na vrchu

Ježiš Kristus: Reč na vrchu

joga

joga (Gítánanda)

John Company p. Britská Východoindická spoločnosť

joule

judaizmus

Judea

judikatúra

Judsko p. Judea

Junek, Dušan

jurisdikcia

jurisprudencia p. veda právna

Jurský Šúr p. Šúr

Južný oceán

J.V.kvapky-IMUN


K

K (fyzika)

kalkul

kanál (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

kandela

kandeláber

kanonik

Kapitulská ulica v Bratislave

kardinalita

karencia

karencia (medicína)

karencia (psychológia)

Karibik p. Karibské more

Karibské more

karta hracia

kartografia

kartotéka

karty

katal

katalóg

katarzia (psychológia)

katedra

Katedrála svätého Martina v Bratislave

kategória gramatická

kategória gramatická času

kategória lexikálno-gramatická

katóda (elektronika)

katolicizmus

káva

kaviareň

kelvin

keramika

kilo-

kilogram

kinematika

kinetika

klaviatúra klavíra

klavír akustický

klient (ekonómia)

klinec

kľúč určovací

kmit

kmitanie p. aj pohyb kmitavý

knieža

kniežatstvo

kniha

kniha pozemková

knihoveda p. bibliológia

knihovníctvo

knižnica

kocka

kód

kód jazykový (lingvistika)

kód strojový (informatika)

kódex (právo) p. zákonník (právo)

kodifikácia (lingvistika)

kodifikácia (právo)

kodifikovanie (právo) p. kodifikácia (právo)

kódovanie

kódovanie (lingvistika)

kódovateľ (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

koeficient

komasácia

Komenský, Jan Amos

komparatistika

kompilátor (informatika) p. prekladač (informatika)

komplementaristika p. alternativistika

kompletáž p. kompletizácia

kompletizácia

kompletizovanie p. kompletizácia

komplexný

kompozitum p. slovo zložené

komunikácia (informatika)

komunikácia digitálna

komunikácia jazyková

komunikácie elektronické

komunikant aktívny (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

komunikant pasívny (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

komunikát p. prehovor

komunikovanie p proces komunikačný

komutatívnosť sčítania dvoch alebo viacerých čísel

komutatívny (matematika)

komunizmus vedecký

konanie súdne

konjugácia (lingvistika) p. časovanie (lingvistika)

konkordancia (genetika)

konkordancia biblická

konštanta

konštanta Boltzmanova

konštanta Diracova

konštanta elektrická

konštanta Planckova

konštrukcia stavebná

kontinuum

kontinuum priestoročasové

kontraktilita

konzorcium

koordináty p. súradnice

kormidlo bicykla

koronavírus p. SARS-CoV-2

korporácia

korporácia (ekonómia)

kov polymorfný

kozmológia

kozmos p. vesmír (astronómia)

krajina

krajina historická

kráľ

kráľovský palác na Bratislavskom hrade

kráľovstvo

kráter mesačný

kresťanstvo

kritika literárna

krivka

kružnica

Kubovčáková, Zuzana

Kukučín, Martin

kultúra 18. stor.

kultúra 19. stor.

kultúra 20. stor.

kultúra 21. stor.

kultúra africká

kultúra agrárna p. agrikultúra

kultúra anglická

kultúra antická

kultúra arabská

kultúra ázijská

kultúra čínska

kultúra Ďalekého východu

kultúra egyptská

kultúra euroamerická

kultúra európska

kultúra grécka

kultúra helenistická

kultúra indická

kultúra knižná

kultúra ľudová

kultúra národná

kultúra novoveká

kultúra postmoderná

kultúra praveká

kultúra právna

kultúra renesančná

kultúra rímska

kultúra slovenská

kultúra starogrécka

kultúra staroveká

kultúra stredoveká

kultúra súčasná

kultúra svetová

kultúra západná

kultúra židovská p. judaizmus

kulturológia

kurz (pedagogika)

kus

kváder

kvantum akcie p. konštanta Planckova

kvantum účinkové Planckovo p. konštanta Planckova

kvantum účinku p. konštanta Planckova

Kvasnička, Vladimír

kybernetika

kryštál kvapalný

kváder

kvantum (fyzika)

kvartický

kvantum energie

Kyrášek, Jiří

kyselina

kyselina bunkového jadra p. kyselina nukleová

kyselina nukleová

kyslosť


L

lampa plynová

lanko poddajné p. bovden

laser

latinčina

latinčina a filozofia

látka (fyzika)

látka (chémia)

látka feromagnetická

látka chemicky čistá

látka kvapalná

látka plynná

látka tuhá

legalita

legálnosť p. legalita

lege artis

lekárstvo p. medicína

lekárstvo interné p. lekárstvo vnútorné

lekárstvo vnútorné

lemeš

lexéma

libido p. pud pohlavný

libido

liekopis

lietadlo

ligatúra

lingvistika

lingvistika ako nástroj poznávania mimojazykovej reality

lingvistika počítačová

listina

lístkovnica p. kartotéka

litera p. písmeno

literatúra

literatúra antická

literatúra krásna p. literatúra umelecká

literatúra nórska

literatúra populárnovedecká

literatúra slovenská

literatúra umelecká

literatúra vecná

Litva

logaritmovanie

logaritmus

logaritmus prirodzený

lokálny

ložiská exhalačné

ložisko (strojníctvo)

Lua (informatika)

ľubovoľnosť

Lucena, Luis Ramirez de

ľudstvo

lúmen

lux

lyofilizácia


M

ℳ (Staríček, I.)

 (Staríček, I.)

Mably, Gabriel Bonnot de

Macedónia

Mácha, Karel Hynek

McCarthy, John

Maďarsko

mágia

mágia (etnografia)

magnet (fyzika)

Magrib

makromolekula

makroskopia

makrosvet (fyzika)

Malá Ázia

Malé Karpaty

maliarstvo

manželia

manželka

mapa

mapa zemepisná

Mária Terézia

Mařík, Vladimír

marketing

masmédium p. prostriedok masovokomunikačný

matematika

matematika  vývin

matematika (Fourier, J. B.)

matematika (Leibniz, G. W.)

matematika moderná

materiál hybridný

materiál kompozitný

materiál vojenský

materstvo

matica (matematika)

matka

Maxwell, James Clerk

meď

médiá

mediamatika

medicína

medicína  skratky

medicína akademická p. medicína

medicína alternatívna

medicína celostná p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína komplementárna p. medicína alternatívna

medicína konvenčná p. medicína

medicína mimovedecká p. medicína alternatívna

medicína nekonvenčná p. medicína alternatívna

medicína neortodoxná p. medicína alternatívna

medicína nevedecká p. medicína alternatívna

medicína prírodná p. medicína alternatívna

medicína vedecká p. medicína

medicína založená na dôkazoch (evidence based medicine) p. medicína

medikán

médium (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

médium masové p. prostriedok masovokomunikačný

médium umenia

medzimozog

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Medzinárodná sústava jednotiek SI p. SI

Medzinárodná sústava veličín

Medzinárodná telekomunikačná únia

mega-

megaparsek

megatrend (futurológia)

mechanika

mechanika analytická p. mechanika teoretická

mechanika klasická

mechanika kvantová

mechanika newtonovská p. mechanika klasická

mechanika relativistická

mechanika tekutín

mechanika teoretická

mechanizmus

mechanizmus trhový

mechatronika

melanchólia

melancholickosť p. melanchólia

membrána

membrána reproduktora

Mendelejevova tabuľka p. tabuľka periodická

meno podstatné

menovateľ (matematika)

menu

menu (informatika)

meradlo

meranie

meranie astronomické

meranie času

meranie veličiny fyzikálnej

merateľnosť

Merkúr

Mesiac

mesto

mesto hlavné

mešťania p. meštianstvo

mešťania (história)

meštianstvo

metabolizmus

metalicita

meteorológia

meter

meter kubický

metóda fyzikálna

metóda fyziky

metrika (matematika)

metrológia

metronomika

miesto telesa (Newton, I.)

miesto telesa absolútne (Newton, I.)

miesto telesa relatívne (Newton, I.)

miestopis p. topografia

mikrobiológia

mikrofyzika

mikroorganizmus

mikroskopia (fyzika)

mikrosvet (fyzika)

Mikulášska ulica v Bratislave

Minárik, Jozef

minerál

mineralógia

minimum vzdelávacie

Minkowski, Hermann

minucióznosť

miskoncepcia

mnemonika

mnohočlen p. polynóm

mnohosten (geometria)

množina

množina (Zlatoš, P.)

množina bodov

množina čísel prirodzených

množina číselná

množina nekonečná

množina potenčná množiny

množina prázdna

množina univerzálna (matematika)

množina usporiadaná

množina všetkých prirodzených čísel p. aj množina čísel prirodzených

množina základná p. aj množina univerzálna (matematika)

množstvo

množstvo hmoty (Newton, I.) dnes: hmotnosť

množstvo látkové (fyzika)

množstvo pohybu (Newton, I.) dnes: hybnosť

moc plná (právo)

moc právna

moc verejná

mocniteľ

model (umenie výtvarné)

model ekonomický

model funkčný

model fyzikálny

model kartografický

model matematický

model molekulový

model štruktúrny

model vesmíru

model vesmíru kozmologický

model vesmíru kozmologický štandardný

modelovanie

modelovanie funkčné

modelovanie matematické

modelovanie štruktúrne

modlitba

mól

molekula

moment krútiaci (technika)

monarchia habsburská

monóm (algebra)

montáž (technika)

more

more medziostrovné

more okrajové

more vnútorné

morféma

morféma koreňová

morfogenetický

motív (psychológia)

motivácia (psychológia)

motor hnací

mozog ľudský

Mpc

mriežka

mŕtvy

MS Excel

M-teória

Musica aeterna

múzejníctvo

muzikológia

muž

myslenie (veda kognitívna)

myslenie hudobné

myslenie inžinierske

myslenie matematické

myslenie umelecké

mystika

mytológia grécka

mytológia rímska


N

náboj elektrický

náboženstvo buddhistické p. buddhizmus

náboženstvo hinduistické p. hinduizmus

náboženstvo islamské p. islam

náboženstvo katolícke p. katolicizmus

náboženstvo kresťanské p. kresťanstvo

náboženstvo taoistické p. taoizmus religiózny

náboženstvo židovské p. judaizmus

nábytok

NACE

náčrt

nadtitulok

nahradzovanie

Najsvätejšia Trojica p. Svätá Trojica

nálada (psychológia)

naliehanie

námaha

namietať

nanoobjekt

nanosystém

nanovedy

napätie (psychológia)

napätie elektrické

napätie sociálne

naratológia

Národná rada Slovenskej republiky

národopis p. etnografia

násilie

násobenec

násobenie

násobilka

násobilka malá

násobilka veľká

nástroj

nedeľa

nekonečno (analýza matematická)

nemčina

Nemecko

neolit

neologická synagóga v Bratislave

nerastopis p. mineralógia

nervstvo

neurón

neuropathologia p. neuropatológia

neuropatológia

neurotizovanie

Neuschwanstein

neutríno

New Age

newton

neznalosť práva neospravedlňuje p. ignorantia legis non excusat

neznalosť zákona neospravedlňuje p. ignorantia legis non excusat

Nightingale, Florence

NK p. kyselina nukleová

niva

niva aluviálna (geológia)

Noetherová, Amalie Emmy

noktovízor

nominácia (lingvistika)

norma právna

nosič údajov

nostalgia

novinárstvo p. žurnalistika

noviny

Nová zmluva p. Nový zákon

Nový vek p. New Age

Nový svet

Nový zákon

novovek

n-tica usporiadaná (matematika)

nukleotid

nukleozid

nukleozidfosfát p. nukleotid

nula (matematika)


O

obdobie ročné

obdukcia (anatómia) p. pitva

obežnica p. planéta

obchod

obchod (ekonómia)

obchod zahraničný

Obchodná ulica v Bratislave

objavenie problému

objekt astronomický

objekt fyzický

objekt fyzikálny

objekt geometrický

objekt hmotný (fyzika) p. aj objekt materiálny (fyzika)

objekt makroskopický

objekt matematický

objekt materiálny (fyzika)

objekt mikrofyzikálny

objekt mimozemský

objekt prírodný

objekt riadenia

objekt riadený p. objekt riadenia

objekt stavebný (stavebníctvo)

objekt technický

objekt topografický

objekt vesmírny

objem

objem telesa

obligátny

obloha

obloha hviezdna

obor (matematika)

obor funkcie (matematika)

obor funkcie definičný

obraz prvku

obraz prvku definičného oboru funkcie (matematika)

obraz umelecký

obrazec

obrazec geometrický

obsah (geometria)

observable p. pozorovateľná (mechanika kvantová)

obvod elektrický

obvod elektronický

obvod integrovaný

obvod logický

oceán

oceán svetový

odbor

odbor matematický

odbor matematiky p. odbor matematický

odbor študijný

odbor vedný

odmocňovanie

odovzdávanie

odpor elektrický

odvetvie

odvetvie hospodárstva národného

odvetvie právne

odvetvie priemyselné

ohm

ohýbanie (lingvistika)

ochorenie

ochorenie infekčné

okno

okno (technika výpočtová)

oko (Ježiš Kristus)

okultizmus p. ezoterika

ontológia (informatika)

operácia algebrická

operácia aritmetická

operácia binárna (algebra)

operácia matematická

operácia množinová

operácia s matematickými objektmi

operátor (genetika)

operátor (informatika)

operátor (matematika)

operátor hermitovský

operátor matematický

opozitum p. antonymum

oprávnenie

optika (fyzika)

orba

orgán (biológia)

orgán moci verejnej

orgán zmyslový

organizácia

Organizácia Spojených Národov (OSN)

organizmus

organizmus človeka

organizmus živý p. aj systém živý

organizovanie

orgány rečové p. ústroje rečové

orientácia

os

os číselná

os súradnicová

oscilácia p. kmitanie

oscilácia (fyzika)

osi pravouhlé

osmička (matematika)

osoba povinná

osoba právnická

osobnosť (psychológia)

ostatky p. pozostatky ľudské

ostrov

osvedčenie

osvetlenie

ošetrovateľstvo

otázka

Otčenáš p. Ježiš Kristus: Modlitba Pána

otec

outsourcing (ekonómia)

overenie podpisu (právo)


P

Pa Ťin

Paccioli, Luca

Pacifický oceán p. Tichý oceán

Pacifik p. Tichý oceán

palác

palác kráľovský

paleontológia

pamäť (psychológia)

pamiatka

pamiatka architektonická

pamiatka kultúrna

pamiatkárstvo

pandémia koronavírusu p. SARS-CoV-2

pandémia ochorenia COVID-19 p. SARS-CoV-2

panel

Panónsky háj

paradigma (lingvistika)

paralela p. rovnobežka (geometria)

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

partes orationes p. druhy slovné

partita

pascal

pastel

pastel (maliarstvo)

Pasteur, Louis

patent (história)

patetico (hudba)

päťka (matematika)

PC

Peano, Giuseppe

pedagogika

pekárstvo

Pentateuch

percepcia signálu rečového zmyslová (lingvistika)

percipient (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

perfúzia

perihélium

permitivita vákua p. konštanta elektrická

peta-

piaď

písmeno

písmeno (matematika)

písmo

Písmo p. Biblia

písmo (Čejka, M.)

písomníctvo p. literatúra

písomnosť

píšuci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

pitva

plán1 

plán2 

plán jazykový p. aj rovina jazyková

planéta

planetológia

Planck, Max Karl Ernst Ludwig

planimetria

platnosť normy právnej

pletenie

pletivo

plodina poľnohospodárska

plocha

plocha guľová p. sféra

plocha lomná

plocha odrazná (optika)

plocha odrazová

plocha rovná

plotter

pluh

plurál

plyn

plynárenstvo

Pobrežie Slonoviny

pociťovanie (psychológia)

počet (matematika)1 

počet (matematika)2 

počet diferenciálny (Newton, I.)

počet variačný

počítač

počítač osobný

počítanie

počtový

počúvajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

podčiarkovník

podklad

podnik

podnikanie (ekonómia)

podnikanie elektronické

podozrivý (právo)

podráždenie (biológia)

podstava

podstava (geometria)

Podunajsko

poetika

poháňanie

pohlavie

pohlavnosť

pohon

pohrebníctvo

pohyb (fyzika)

pohyb kmitavý

pohyb mechanický

pohyb posuvný (fyzika) p. pohyb translačný (fyzika)

pohyb priamočiary

pohyb priamočiary rovnomerný

pohyb relatívny (Newton, I.)

pohyb telesa

pohyb telesa mechanický

pohyb translačný (fyzika)

pochovávanie

pojem fyzikálny

pojem matematický

pojem matematický elementárny

pokrvný

pokus p. experiment

pokus náhodný (teória pravdepodobnosti)

pokus vedecký p. experiment vedecký

pól

pól (geografia)

pole (fyzika)

pole elektrické

pole elektromagnetické

pole gravitačné

pole magnetické

pole silové fyzikálne

pole veličiny fyzikálnej

politika

politológia

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo precízne

poloha

poloha bodu

poloha rovnovážna

polohopis (geodézia)

polpriamka

polygrafia

polymér

polynóm

polynóm neredukovateľný p. polynóm nezmenšiteľný

polynóm nezmenšiteľný

polyséma

pomenovanie (lingvistika) p. nominácia (lingvistika)

pomenúvanie (lingvistika) p. nominácia (lingvistika)

pomer (matematika)

pomôcka

pomôcka učebná

pondelok

popud (psychológia)

populácia (biológia)

poriadok hospodársky p. systém ekonomický

poriadok právny

poriečie

postupnosť konvergentná

postupnosť lineárna (lingvistika)

potenciál elektrický

potravina

potravinárstvo

potreba (ekonómia)

potreba (psychológia)

potreba fundamentálna (psychológia)

poučka (matematika)

používateľ (informatika)

povodie p. poriečie

povrch

povrch guľový p. sféra

povrch sférický p. sféra

povrch zemský

pozadie mikrovlnové

poznanie fyzikálne

poznatok fyzikálny

poznatok matematický

pozorovanie fyzikálne

pozorovateľná (mechanika kvantová)

pozostatky ľudské

požičanie

požívatina

pôda

pôdohospodárstvo

pôrodníctvo

pôsobenie silové medzi materiálnymi objektmi p. interakcia fyzikálna

pôst (Ježiš Kristus)

pôžička

pôžička (právo obchodné)

praktika

prameň p. zdroj

prameň historický

prameň práva

pránajáma

pravdepodobnosť (matematika)

pravek

pravidlo matematické

pravidlo sčítania zlomkov

právo

právo autorské

právo finančné

právo medzinárodné

právo petičné

právo platné

právo rímske

právo verejné

právo vlastnícke p. vlastníctvo (právo)

právomoc

právoveda p. veda právna

praxeológia

precedens (právo)

predikát (genealógia)

predložka

predmet (optika)

predmet fyziky

predstava množstva

predstaviteľ

Predný Orient p. Blízky východ

Predný východ p. Blízky východ

prehovor

prejav hovorený p. prejav jazykový ústny

prejav jazykový p. aj prehovor

prejav jazykový písomný

prejav jazykový ústny

prekladač (informatika)

preklúzia (právo)

premena energie

premenná (matematika)

premenná názvová (matematika)

premlčanie (právo)

prenos

prenos dát

prenos energie

prenos informácií

prenos náboja elektrického

prenos signálu rečového komunikačný fyzický (lingvistika)

prenos tepla

prepínač

prepoštstvo

preprava multimodálna

pretínanie sa

preukaz

previazanie kvantové p. previazanosť kvantová

previazanosť

previazanosť kvantová

prevodovka

prezumpcia neviny

prežívanie (psychológia)

priamka

priemetňa (geometria)

priemysel

priemysel polygrafický

priemysel strojársky p. strojárstvo

prienik množín

priesečnica (geometria)

priesečník

priestor (geometria)

priestor (matematika)

priestor (teória relativity)

priestor absolútny (Newton, I.)

priestor euklidovský n-rozmerný

priestor fázový

priestor fyzikálny

priestor geometrický

priestor informačný

priestor intergalaktický p. priestor medzigalaktický

priestor matematický

priestor medzigalaktický

priestor metrický

priestor mimozemský

priestor relatívny (Newton, I.)

priestor stavový (informatika)

priestor topologický

priestor základný (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

priestoročas

priestoročas Minkowského p. priestoročas

prijímač (lingvistika)

princíp fyzikálny

princíp kozmologický

princíp právny

princíp relativity Einsteinov

príprava odborná

príroda anorganická p. príroda neživá

príroda neživá

prírodnina

prírodoveda p. veda prírodná

príruba

príručka

príslnie p. perihélium

prístroj

prístroj elektronický

prístroj experimentálny

prístroj merací

prístroj optický

prístroj vedecký

prístup

prívlastok

problém algoritmický

procedúra (technika výpočtová)

proces (právo)

proces duševný p. proces psychický

proces ekonomický

proces fyzikálny

proces geologický

proces hospodársky p. proces ekonomický

proces informačný

proces intelektový

proces komunikačný

proces poznávací (psychológia)

proces psychický

proces technický

proces technologický

proces výpočtový (informatika)

proces významový matematický

procesor (informatika)

produkt domáci hrubý

profesionál

profesionál pomáhajúci

program

program (informatika)

program aplikačný

program počítača p. program (informatika)

program počítačový p. program (informatika)

program politický

programovanie

projekt

projekt (veda o projektovaní)

projektovanie

projektovanie (veda o projektovaní)

prokuratúra (právo)

propedeutika

proprium (lingvistika)

prostredie izotropné

prostredie látkové

prostredie vlnenia

prostredie životné

prostriedky jazykové

prostriedky komunikačné (lingvistika)

prostriedok

prostriedok dopravný

prostriedok jazykový

prostriedok komunikácie hromadnej p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok komunikácie masovej p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok masovokomunikačný

prostriedok oznamovací hromadný p. prostriedok masovokomunikačný

prostriedok pracovný

prostriedok technický

prostriedok vyjadrovací

proteosyntéza

proveniencia

prúd elektrický (fyzika)

prvok elektronický

prvok chemický

prvok množiny

prvok obvodu elektrického

prvok okolia

prvok systému

Psyché

psychiatria

psychika

psychoanalýza

psychofyziológia

psychogénny

psychológia

psychoneuroimunológia

psychosomatika

publicistika

publikácia

publikácia odborná

publikácia predpisu právneho

pud

pud (psychológia)

pud pohlavný

pulverizácia (keramika)

pulzácia

Putinov režim p. éra putinovská

Putinovo Rusko p. éra putinovská


Q

quantum entanglement p. previazanosť kvantová

Quercus p. dub

Quercus robur p. dub letný

Quesnay, François


R

+ = {x ∈ ℝ | x > 0}

rad (matematika)

rád (matematika)

Rada Európy

radiácia p. žiarenie (fyzika)

rádioaktivita

rádioaktivita prirodzená

rádioaktivita umelá

rádiusvektor p. vektor polohový

Rakúske cisárstvo

Rakúsko

Rakúsko-Uhorsko

rastliny

reakcia

reakcia chemická

reakcia jadrová

reaktant (chémia)

realita ekonomická

realita fyzikálna

realita sociálna

realita virtuálna

realizmus kritický literárny

reč (lingvistika)

referencia

referencia (metrológia)

región (geografia)

register

relácia (teória množín)

relácia binárna

reliéf (architektúra)

reliéf zemského povrchu

remediácia

renesancia

reprezentácia

reprodukcia (biológia)

reprodukcia (ekonómia)

reprodukcia (umenoveda)

reťaz bicyklová

reťazec (informatika)

rétorika

revolúcia októbrová v Rusku 1917

revolúcia priemyselná

revolúcia priemyselná druhá

revolúcia priemyselná prvá

revolúcia priemyselná štvrtá

revolúcia priemyselná piata

revolúcia priemyselná tretia

rezervácia prírodná

rezervácia prírodná národná

rezultatívnosť algoritmu

riadenie

riadenie (kybernetika)

riadenie so spätnou väzbou (kybernetika)

riadidlá na bicykly p. kormidlo bicykla

rieka

riešenie rovnice (matematika)

riešenie trojuholníkov

Rím

Rímska ríša

Rímsky klub

RNA

rod

rod panovnícky

rodič

rodina

rodopis p. genealógia

rok

rokovanie

roľníctvo

rovina (geometria)

rovina jazyková

rovnica (matematika)

rovnica algebrická

rovnica diferenciálna

rovnica diferenciálna obyčajná

rovnica ekvivalentná (matematika)

rovnica fyzikálna

rovnica medzi veličinami p. rovnica veličinová

rovnica pohybová (fyzika)

rovnica veličinová

rovnobežka (geometria)

rovnosť (matematika)

rozdeľovanie (ekonómia)

rozhranie (fyzika)

rozhranie používateľské grafické

rozklad (právo)

rozmer

rozmer objektu (fyzika)

rozmer veličiny

rozmer veličiny fyzikálny

rozvrh

ruka

rula (geológia)

Rumunsko

Rusko

Rybárska brána v Bratislave

rýchlosť (fyzika)

rýchlosť fázová

rýchlosť grupová

rýchlosť okamžitá (mechanika)

rýchlosť svetla

rytmus hudobný


S

s (fyzika)

sa (slovenčina)

sad

sakura

Samuelson, Paul Anthony

sanskrt

SARS-CoV-2

Saussure, Ferdinand de

scarcity p. vzácnosť (ekonómia)

sčítanie (matematika)

sčítanie zlomkov

sečnica (geometria)

sedem slobodných umení

sedenie

sedmička (matematika)

sekcia (anatómia) p. pitva

sekunda

sekvencia

sémantika lingvistická

senzibilita

septem artes liberales p. sedem slobodných umení

Severná morská cesta

sexualita p. pohlavnosť

sexuálnosť p. pohlavnosť

sféra

sféra nebeská

sféra svetová p. sféra nebeská

schéma bloková

schéma elektrotechnická

Schenk, Juraj

schopnosť rozlišovacia (fyzika)

Schotter, Tibor

Schubert, Franz Peter

SI

siemens

sieť

sieť komunikačná (lingvistika)

sieť mobilná

sieť počítačová

sieť sociálna

sievert

signál

signál elektrický

signál rečový

sila (fyzika)

sila magnetická

sila pravá (fyzika)

sila právna

sily ozbrojené USA

simplexný

simulácia počítačová

situácia mimojazyková

skalár p. veličina skalárna

skelet

skeletotopicky

sklad dátový

skladba hudobná

skloňovanie (lingvistika)

skonštruovanie

skrinka čierna

skormútenosť p. melanchólia

skrutka

skúmanie štatistické

skupenstvo

skupenstvo kvapalné

skupenstvo pevné p. skupenstvo tuhé

skupenstvo plynné

skupenstvo tuhé

skupina finančná

skupina finančná Rockefellerova

skupina finančná Rothschildova

skupina karboxylová

skupina montážna

skúšanie

skúška

skutočnosť právna

skutočnosť sociálna p. realita sociálna

slabika

slnko

Slnko

slnko (astronómia)

slobody občianske

sloh

sloh (lingvistika)

sloh hudobný

sloh umelecký

slovenčina

Slovenská akadémia vied

Slovenská asociácia jogy (SAJ)

Slovenská filharmónia

Slovenská republika p. aj Slovensko

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovensko

slovesnosť

sloveso

sloveso performatívne

slovo

slovo grafické

slovo zložené

SMER – sociálna demokracia

smer umelecký

Smith, Adam

smog

smog svetelný

snop

social studies

sociológia

socium p. realita sociálna

softvér

sochárstvo

somatológia

Sommereiche p. dub letný

spínač

spínanie (elektrotechnika)

spodstatnenie p. substantivizácia

spodstatňovanie p. substantivizácia

spoj

spoj telekomunikačný

Spojené kráľovstvo p. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené národy

Spojené štáty americké

spojivo komunikačné (lingvistika)

spojka (lingvistika)

spojnica (geometria)

spoločnosť (právo)

spoločnosť akciová

spoločnosť kapitálová

spoločnosť nadnárodná

spoločnosť s ručením obmedzeným

spotreba statku (ekonómia)

spôsob životný

spracovanie

spracovanie dát

spracovanie údajov p. spracovanie dát

správa

správa (administrativistika)

správa štátna

správa územná

správa verejná

správanie (psychológia)

správanie systému

spravovanie

sprievodič p. vektor polohový

stacionárny

stacionárny (fyzika)

stanovy

Stará zmluva p. Starý zákon

Staré Mesto v Bratislave

Staríček, Imrich

starogréčtina

starostlivosť

starostlivosť opatrovateľská

starostlivosť ošetrovateľská

starostlivosť paliatívna

starostlivosť sociálna

starostlivosť zdravotná

starovek

Starý svet

Starý testament p. Starý zákon

Starý zákon

statika

statok (ekonómia)

statok ekonomický (ekonómia)

statok súkromný (ekonómia)

statok verejný (ekonómia)

statok voľný (ekonómia)

statok vzácny (ekonómia)

stav duševný p. stav psychický

stav fyzikálny

stav chorobný

stav kvantový

stav látky

stav pohybový

stav priestorový

stav psychický

stav rovnovážny

stavba

stavba gramatická jazyka

stavebnica

stavebnica (didaktika)

stavebníctvo

steradián

stereometria

stiahnuteľnosť p. kontraktilita

Stieleiche p. dub letný

Stifter, Adalbert

stimulácia psychická

stratégia

stred (geometria)

stred kružnice

stredovek

Stredozemné more

strofika

stroj p. aj. zariadenie strojové

stroj času

stroj inteligentný (Turing, A.)

stroj poľnohospodársky

strojárstvo

strojníctvo

stupeň Celzia

subjekt ekonomický

sublimácia

súbor štatistický

súbor základný (štatistika) p. súbor štatistický

subsidiárne

substantivizácia

substantivizovanie

súčasnosť

súčiastka

súčiastka elektronická

súčiastka elektrotechnická

súčiastka stroja p. súčiastka strojová

súčiastka strojová

súčin karteziánsky p. súčin množín karteziánsky

súčin množín karteziánsky

supercela

superpočítač

superštruktúra

súprava

súradnica (matematika) p. súradnice (matematika)

súradnice

súradnice (fyzika)

súradnice (geometria elementárna)

súradnice (matematika)

súradnice bodu (fyzika)

súradnice geografické p. súradnice zemepisné

súradnice zemepisné

surovina

surovina druhotná (ekonómia)

sústava číselná

sústava číselná dekadická p. sústava desiatková

sústava číselná desiatková p. sústava desiatková

sústava číselná pozičná

sústava človeka

sústava človeka nervová

sústava človeka nervová centrálna

sústava daňová

sústava dekadická p. sústava desiatková

sústava desiatková

sústava ekonomická p. systém ekonomický

sústava finančná

sústava grafická

sústava hlások

sústava hospodárska p. systém ekonomický

sústava chemická p. systém chemický

sústava inerciálna

sústava jednotiek

sústava periodická p. tabuľka periodická

sústava planetárna

sústava riadená p. systém riadený

sústava riadiaca p. systém riadiaci

sústava slnečná

sústava súradníc

sústava súradnicová p. sústava súradníc

sústava tónová

sústava veličín p. systém veličín

sústava vzťažná

sústava vzťažná inerciálna

sústava vzťažná neinerciálna

sústava vzťažná zotrvačná p. sústava vzťažná inerciálna

sústava zotrvačná p. sústava inerciálna

sústava živá p. systém živý

súvetie (lingvistika)

Svätá Trojica

Sväté písmo p. Biblia

svetadiel

svetlo (fyzika)

svetlo (Newton, I.)

svetobôľ

Svetová obchodná organizácia

sviatosti

svietivosť (fyzika)

symbiont

symbol – slovník: čím je symbolizované čo

symbol algebrický

symbol matematický

symbolika

symbolika matematická

symbológia

symetria

symptóm

synergetika

synchronizácia

synchronizácia (fyzika)

synchronizovaný

synkretizmus žánrový

systém p. systém v Hlavnej časti

systém agroekologický

systém biologický

systém biologický syntetický

systém čiastkový

systém číselný p. sústava číselná

systém človeka telesný p. sústava človeka

systém dynamický

systém ekonomický

systém fyzikálny

systém geodetický

systém hláskový p. sústava hlások

systém hospodársky p. systém ekonomický

systém chemický

systém imunitný

systém informačný

systém informačný (§ 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

systém informačný organizácie

systém inteligentný

systém jazykový

systém komplexný

systém kyberneticko-fyzikálny

systém kybernetický

systém lénny

systém limbický

systém lineárny

systém množín

systém motivačno-emocionálny (psychológia)

systém nelineárny

systém nervový

systém nervový centrálny p. sústava človeka nervová centrálna

systém normatívny

systém numerický p. sústava číselná

systém operačný

systém otvorený

systém počítačový

systém politický

systém právny

systém prírodný

systém psychický

systém reálny

systém relačný (matematika)

systém riadenia

systém riadený

systém riadiaci

systém sémantický (lingvistika)

systém softvérový

systém spoločenský

systém súradníc p. sústava súradníc

systém súradnicový p. sústava súradníc

systém technický

systém telesný

systém telesný človeka

systém tvrdý

systém umelý

systém veličín

systém zbraňový

systém znakový

systém živý

systema nervosum p systém nervový

Système international d'unités p. SI

systemika p. veda systémová

systemológia p. veda systémová


Š

šach (hra)

šeps (umenie výtvarné)

šestka (matematika)

šípka

škála

škála (technika)

škola

školenie

špička

špirála

šport

športológia

šramot

štát

štát policajný

štát právny

štatistika

štátna vlajka Slovenskej republiky

štátny znak Slovenskej republiky

štátoveda

štruktúra algebraická

štruktúra hudobná

štruktúra matematická

štruktúra relačná

štruktúra psychiky

štvorka (matematika)

štýl (hudba)

štýl (štylistika)

štýl jazykový

štylistika

šuchot

šúr

Šúr

Šúrsky les

švagor


T

Tablic, Bohuslav

tablička

tabula

tabula rasa

tabuľa

tabuľka

tabuľka (MS Excel)

tabuľka Mendelejevova p. tabuľka periodická

tabuľka prvkov chemických periodická p. tabuľka periodická

tabuľka periodická

tajomstvo profesijné

Taliansko

Taliansko severné

taoizmus

taoizmus religiózny

ťažkomyseľnosť p. melanchólia

teatrológia

technika

technika obrábacia

technika poľnohospodárska

technika pracovná

technika súčasná

technika vojenská

technika výpočtová

technológia

technológia informačná

technológia životného prostredia p. environmentalistika

technologickosť

technológie informačné a komunikačné

technológie komunikačné

telekomunikácie

telencephalon

teleportácia kvantová

teleso (fyzika)

teleso (geometria)

teleso čierne absolútne

teleso čierne dokonale p. teleso čierne absolútne

teleso geometrické p. teleso (geometria)

teleso ideálne

teleso kozmické

teleso materiálne

teleso tuhé

teleso vesmírne p. teleso kozmické

teleso vzťažné (fyzika)

teliesko šuškovité p. epiphysis cerebri

telo

telo človeka (somatológia)

telo ľudské p. telo človeka (somatológia)

teloveda p. anatómia človeka

teloveda p. somatológia

téma (lingvistika)

téma (veda literárna)

tematológia

tenzor

teológia

teológia (teológia katolícka)

teológia biblická

teológia katolícka

teológia kresťanská

teória algoritmov

teória big bangu p. model vesmíru kozmologický štandardný

teória čísel

teória elektromagnetizmu

teória fyzikálna

teória fyzikálna fundamentálna

teória fyzikálna konštruktívna

teória grafov

teória gravitácie Einsteinova

teória informácie

teória komunikácie

teória kvantová

teória literatúry

teória merania

teória merania (psychológia)

teória množín

teória práva

teória pravdepodobnosti

teória relativity

teória relativity špeciálna

teória relativity všeobecná

teória riadenia

teória rovníc (algebra)

teória strojov p. strojníctvo

teória systémov

teória veľkého tresku

teória verša p. verzológia

teplo (fyzika)

teplo (termodynamika)

teplota

teplota termodynamická (fyzika)

tera-

termika

termín (lingvistika)

termodynamika

tesla

test

tesť

testovanie

text

text matematický

text odborný

téza (veda literárna)

The Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Tichý oceán

TikTok

titán

tlač

tlak

tlak krvný

toccata

tok žiarivý

tokáta p. toccata

Tokovská, Miroslava

tón

tónina

topografia

topológia

totalita (politológia)

trajektória

trajektória bodu hmotného

Trakl, Georg

traktor

transformácia (lingvistika)

translačný

translatológia

trh

trh práce

triadológia

trigonometria

trojica

trojka (matematika)

trofológia

trubica sklenená

Turci

tvar gramatický

tvar slovesný

tvar slovný

tvrdenie matematické

typ dátový (informatika)

typ ekonomiky p. systém ekonomický

týždeň


U

učebnica

učenie informálne

učenie náhodné p. učenie informálne

učenie zo skúseností p. učenie informálne

účinník

účinnosť

účinnosť (fyzika)

účinok (fyzika kvantová)

učivo

účtovníctvo

účtovníctvo podvojné

údaj

údaj (informatika)

údaj (teória informácie)

udalosti náhodné hromadné

údel (história)

údržba (technika)

uhol

uhol rovinný

Uhorsko

UI p. inteligencia umelá

úkaz optický p. jav optický

ukazovateľ

ukazovateľ (ekonómia)

ukazovateľ ekonomický p. ukazovateľ (ekonómia)

úkon matematický p. operácia matematická

úkon počtový p. operácia aritmetická

úkon právny

úkon protiprávny

Ukrajina

umenie 18. stor.

umenie abstraktné

umenie grafické p. grafika

umenie hudobné p. hudba

umenie konceptuálne

umenie maliarske p. maliarstvo

umenie nefiguratívne p. umenie abstraktné

umenie sochárske p. sochárstvo

umenie starogrécke

umenie súčasné

umenie tónov

umenie vojenské

umenie výtvarné

umenie zvrhlé p. zvrhlé umenie

umenoveda

umiestnenie

umocňovanie čísla na 0

umývanie si rúk

Univerzita Komenského v Bratislave

univerzum (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

univerzum významové fyzikálne

univerzum významové kresťanské

univerzum významové matematické

úprava ekvivalentná (matematika)

úprava rovnice ekvivalentná p. úprava ekvivalentná (matematika)

úprava výrazu matematického

uranolatria

úrok

úrok pri úveroch

úsečka

uspokojovanie potreby (ekonómia)

usporiadanie

ustanovizeň p. inštitúcia

Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

ústava

ústroj

ústroje rečové

utečenci

utorok

útvar (štylistika)

útvar geometrický

útvar priestorový

útvar priestorový, in: Hlavná časť

útvar slovesný

útvar slovesný literatúry vecnej

útvar významový fyzikálny

útvar významový kresťanský

útvar významový matematický

uzákonenie (právo) p. kodifikácia (právo)

uzákoňovanie (právo) p. kodifikácia (právo)

územie

úžitok zo statku (ekonómia)


V

váha

váha štatistická

váhy (fyzika)

varieta

varieta (matematika)

váženie (fyzika)

váženie štatistické

väzba

väzba chemická

väzba spätná

väzba systému

veda 16. stor.

veda 18. stor.

veda 19. stor.

veda administratívna p. veda o verejnej správe

veda dátová

veda divadelná p. teatrológia

veda ekonomická p. ekonómia

veda filmová p. filmológia

veda finančná

veda historická p. história

veda hospodárska p. ekonómia

veda hudobná p. muzikológia

veda humanitná p. aj vedy humanitné

veda klasická

veda knižnično-informačná

veda kognitívna

veda lekárska p. medicína

veda lesnícka

veda literárna

veda o architektúre

veda o finančnom práve

veda o hudbe p. muzikológia

veda o literatúre p. veda literárna

veda o počítačoch p. informatika matematická

veda o projektovaní

veda počítačová p. informatika matematická

veda o politike p. politológia

veda o správe p. veda o verejnej správe

veda o športe p. športológia

veda športová p. športológia

veda verejnej správy p. veda o verejnej správe

veda o verejnej správe

veda o výtvarnom umení

veda politická p. politológia

veda poľnohospodárska

veda pôdohospodárska

veda právna

veda prírodná

veda prírodná 16. stor.

veda sociálna p. veda spoločenská

veda spoločenská

veda starogrécka

veda súčasná

veda systémová

veda špeciálna

veda technická

veda vojenská

vedenie (elektrotechnika)

vedomie právne

vedutista

vedy administratívne p. veda o verejnej správe

vedy biologické

vedy historické p. história

vedy historické pomocné

vedy humanitné

vedy lesnícke p. veda lesnícka

vedy o hude p. muzikológia

vedy politické p. politológia

vedy poľnohospodárske p. veda poľnohospodárska

vedy pôdohospodárske p. veda pôdohospodárska

vedy prírodné p. veda prírodná

vedy systémové p. veda systémová

vedy technické p. veda technická

vegetácia

vek Vodnára p. New Age

vektor

vektor (algebra)

vektor (matematika)

vektor polohový

velára

veličina

veličina aditívna p. veličina množstva

veličina bezrozmerová

veličina extenzitná p. veličina množstva

veličina fyzikálna

veličina fyzikálna substanciálna

veličina fyzikálna základná

veličina intenzitná p. veličina stavová

veličina kardinálna

veličina kinematická

veličina kvality p. veličina stavová

veličina kvantity p. veličina množstva

veličina metronomická

veličina množstva

veličina nominálna

veličina poľa

veličina premenná

veličina protenzívna

veličina s rozmerom jeden

veličina skalárna

veličina stála

veličina stavová

veličina substanciálna

veličina vektorová

veličina základná

Veľká Británia p. aj Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Veľká októbrová socialistická revolúcia p. revolúcia októbrová v Rusku 1917

veľkosť

veľkosť veličiny

veľký tresk p. big bang

Venezia p. Benátky

verzológia

vesmír

vesmír (astronómia)

vesmír pozorovateľný

veta (hudba)

veta (lingvistika)

veta matematická

veta Pytagorova

veta sínusová

veta základná (matematika)

veta zložená (lingvistika) p. súvetie (lingvistika)

Vianoce (kresťanstvo)

vidiek

Viedeň

Viéte, François

vinárstvo

vinič

vinohrad

vinohradníctvo

virológia

vírus

Vitis p. vinič

vlak

vlastníctvo (právo)

vlastníctvo duševné

vlastnosť fyzikálna

vlastnosť geometrická

vlastnosť chemická

vlastnosť matematická

vlastnosť observačná p. vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť odstupňovateľná

vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť psychická

vlastnosti systému

vlastnosť topologická

vlna

vlna svetelná

vlnenie

vlnenie mechanické

vlny rádiové

vodič (fyzika)

vodič (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

vodík

vojenstvo

vojna

vojna informačná

vojna občianska

vozidlo

vôľa (psychológia)

vrásnenie

vrstva

vulkanizmus

výchova

výchova a vzdelávanie (Komenský, J. A.)

vyjadrenie

vyjadrovanie číselné

výkon (fyzika)

výkon počítača

výkon počtový p. operácia aritmetická

výkres technický

vymieňanie

výpočet

výpočet (technika výpočtová)

výpoveď (lingvistika)

vyrábanie

výraz algebraický p. výraz algebrický

výraz algebrický

výraz aritmetický

výraz matematický

výroba

výroba (ekonómia)

výroba materiálna

výroba poľnohospodárska

výroba priemyselná

výrobok

výrobok mechatronický

výrok matematický

vysielač (lingvistika)

výskum vedecký

vyšetrovanie

výška tónu

vytýčenie

vyučovanie

vývoj leteckých a kozmických prostriedkov

význam (lingvistika)

význam kategoriálny (lingvistika) p. kategória gramatická

význam gramatický

význam lexikálny

význam slova (lingvistika)

význam slovný p. význam lexikálny

výživa

výživa človeka

vzácnosť (ekonómia)

vzácnosť ekonomická p. vzácnosť (ekonómia)

vzdelávanie

vzdialenosť

vznik fotónu

vznik písma

vznik zvuku

vzor gramatický (lingvistika) p. paradigma (lingvistika)

vzorec

vzorec chemický

vzorec matematický

vzťah finančný

vzťah informačný

vzťah matematický

vzťah medzinárodný

vzťah právny

vzťah veličinový p. rovnica veličinová

vzťah výmenný

vzťahy medzinárodné ekonomické

vztlak


W

W (fyzika)

Warburg, Aby

watt

weber

Wirth, Niklaus

work in progress


X


Y

Yalova univerzita

yotta-


Z

začiatok polpriamky

začiatok sústavy súradnicovej

zadávanie množiny pomocou vlastnosti charakterizujúcej jej prvky

Záhorie

zachovávanie

zachovávanie si

základňa plochá

základy matematiky

Zákon p. Biblia

zákon Archimedov

zákon Coulombov

zákon ekonomický

zákon fyzikálny

zákon gravitačný Einsteinov

zákon chemický (chémia)

zákon Moorov

zákon Ohmov

zákon pohybový

zákon pohybový Newtonov prvý p. zákon zotrvačnosti

zákon pohybu p. zákon pohybový

zákon Stefanov-Boltzmannov

zákon veľkých čísel

zákon zachovania

zákon zachovanie elektrického náboja

zákon zachovania energie

zákon zachovania hmotnosti

zákon zotrvačnosti

zákon žiarenia

zákonitosť ekonomická

zákonitosť fyzikálna

zákonitosť kvantová

zákonitosť mikrosveta p. zákonitosť kvantová

zákonnosť p. legalita

zákonník (právo)

zákony pohybové Newtonove

záležanie

Zalitavsko

zamestnanie

zánik látok východiskových pri reakcii chemickej

zápis

zápis čísla

zápis matematický

zapísanie

zapísaný

zapisovač súradnicový

zápoj

zariadenie

zariadenie elektrické

zariadenie elektronické

zariadenie experimentálne

zariadenie meracie

zariadenie strojové p. aj stroj

zariadenie technické

zariadenie technologické

zásoba

zásobník

zastúpenie

zátvorka (matematika)

záujem (psychológia)

záujem verejný (právo)

závisenie

záznam

zaznamenanie

zber informácií (informatika)

zbierka

zbraň

zbraň laserová

zbraň vojenská

zbrane hromadného ničenia

zdieľanie

zdroj

zdroj (ekonómia)

zdroj informácie (informatika)

zdroj napätia (elektrotechnika)

zdroj vlnenia

zdroj zvuku

združenie

Zem

zememeračstvo p. geodézia

zetta-

Zeus

zisk (ekonómia)

získavanie informácií

zlaté rúno (mytológia grécka)

zlato

Zlatoš, Pavol

zlomok (matematika)

zlomok pravý (matematika)

zloženina p. slovo zložené

zloženina pravá p. zloženina vlastná

zloženina vlastná

zložitosť

zložitosť úlohy

zlúčenie (chémia)

zlúčenina

zlúčenina anorganická

zlúčenina chemická

zlúčenina organická

zlučovanie (algebra)

zmena fyzikálna

zmes (chémia)

zmluva medzinárodná

znak grafický

znak matematický p. symbol matematický

znak písomný p. znak grafický

znak rovnosti

znalosť

znalosť exaktná

znalosť heuristická

znamenie

znamienko

znamienko (matematika)

známka poštová

zobrazenie (matematika)

zobrazenie inverzné (matematika)

zobrazenie umelecké

zobrazovanie umelecké

zodpovednosť právna

zomretý

zosnulý p. zomretý

zoológia

zošit

zotrvačnosť

zoznam

zrážka elektrónu s fotónom (fyzika tuhých látok)

zriadenie ekonomické p. systém ekonomický

zriadenie hospodárske p. systém ekonomický

zväzok (knihovníctvo)

zvrhlé umenie

zvuk

zvuk (fyzika)

zvuk hudobný

zvuk jazykový


Ž

žáner

železo

žena

žeriav

žiarenie (fyzika)

žiarenie (teória elektromagnetizmu)

žiarenie elektromagnetické

žiarenie katódové

žiarenie kozmické reliktné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie kozmické reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického rádiové p.  pozadie mikrovlnové

žiarenie pozostatkové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktné p. aj pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie tepelné

žiarenie zvyškové p. pozadie mikrovlnové

žiarič Planckov p. teleso čierne absolútne

Židia

židia

Židovská ulica v Bratislave

živočích

živočíchy

život (Polouček, P.)

život ekonomický

život psychický

životopis

žltý

žurnalistika


0 – 9

; (starogréčtina)

+

=

0,6 . 10-43

0

1

2

100 teraflops


 Hlavná časť