A      B      C      Č    D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V      W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A

A (elektrotechnika)

a (gramatika)

a (hudba)

a (slovenčina)

A, a (lingvistika)

Aachen

Aachen, Hans

Aalto, Alvar

abacinácia

Abafi, František

Abakuk

abakus (architektúra)

abeceda

abeceda (lingvistika)

abeceda hudobná

abeceda latinská

abeceda sanskrtská

abeceda slovenská

abstrakcia matematická

accelerando (hudba)

ACM p. Asociácia pre výpočtovú techniku

acetylcholín

AD (ekonómia)

adagio (hudba)

adiabatický

administratíva

administrativistika

aerológia

aerosól

aeternitas (latinčina)

afektácia

Afrika

Afrika (história)

Afrika južná

Afrika východná

Afrika západná

agent (AI)

agent inteligentný p. agent (AI)

agent rozumný p. agent (AI)

agnotológia

agromechanizátor

AI p. inteligencia umelá

akcia (ekonómia)

akronym

aktínium

aktivita komunikačná (lingvistika)

akustika hudobná

Albrecht, Alexander

Albrecht, Ján

album

album poštových známok

album poštových známok  ukážka

algebra

algebra abstraktná p. algebra univerzálna

algebra lineárna

algebra univerzálna

algoritmizácia

algoritmizovanie metódy

algoritmus

Alpsko-himalájska sústava

alternativistika

Amerika

ampér

amygdala

an-

ana-

analýza funkcionálna

analýza matematická

analýza obsahová (sociológia)

analýza systémová

anatómia

anatómia človeka

anatómia ľudského tela p. anatómia človeka

anatómia rastlín p. anatómia rastlinná

anatómia rastlinná

Anglická banka p. Bank of England

angličtina

Animalia p. živočíchy

anión

anizo-

anizotropia

anti-

antika

antika rímska

antipatia

antonymum

antropogenetický

antropológia

antropotómia p. anatómia človeka

arbitrérny

architektúra

archivistika

arita p. árnosť

arkustangens

árnosť

Ashby, William Ross

Asociácia pre výpočtovú techniku

astronómia

astronómia matematická

antipatia

asociatívny (matematika)

Atlantický oceán

atóm

atomistika (fyzika)

ATP

autopsia (anatómia) p. pitva

autor

averzia

Ázia

Ázia západná


B

bakteriológia

Balkánsky polostrov

Bank of England

banka centrálna

Bartók, Béla

báza nukleová

báza nukleových kyselín p. báza nukleová

bazileia

bezpredmetný

Biblia

binárny

biochémia

biológia

biológia molekulárna

biológia syntetická

Blízky východ

bod (geometria)

bod hmotný

bod hmotný voľný

bod množiny

bod referenčný

Boh (teológia kresťanská)

bohoslovie p. teológia

bojovanie

Bosna a Hercegovina

botanika

Bratislava

Bratislavský hrad

British East India Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Britská Východoindická spoločnosť

buddhizmus

budova

buchot

Bulharsko

bunka nervová p. neurón

bylina


C

celok daného predtechnicky

cena

cena (ekonómia)

cenina (právo finančné)

cenina poštová

centriola (biológia)

Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV

CGS

cieľ politický

cifra p. číslica

cirkev gréckokatolícka

cirkev katolícka

cirkev pravoslávna

civilistika

civilizácia európska

college

Company Bahadur p. Britská Východoindická spoločnosť

COVID-19 p. SARS-CoV-2

curriculum vitae

cvičebnica

cvičenie

cvičenie (pedagogika)

cvičenie (športológia)

cyklometria

cyklus


Č

čas (fyzika)

čas absolútny (Newton, I.)

čas fyzikálny p. čas (fyzika)

čas newtonovský p. čas absolútny (Newton, I.)

čas prítomný (lingvistika)

čas relatívny (Newton, I.)

časopis

časť stroja

časť systému riadenia riadená p. systém riadený

časť systému riadenia riadiaca p. systém riadiaci

časti reči p. druhy slovné

častica klasická (fyzika)

častica poľa

Červený Kameň

Česko

čiara

čiara (geometria)

Čína

činiteľ1

činiteľ2

činiteľ (matematika)

činnosť sopečná p.vulkanizmus

činnosť technická

činnosť verejná

čísla celé záporné

číslica

číslo Abbeho (fotometria)

číslo protónové

čítajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

článok novinový

člen (algebra)

črta (veda literárna)


D

d (hudba)

Dahlke, Rüdiger

daň

dáta

dáta digitálne

dáta veľké

dedina

dedolarizácia

dej adiabatický

dej fyzikálny

dej psychický

dejepis p. história

dejiny ľudstva

dekódovateľ (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

dekódovanie signálu rečového (lingvistika)

deň

derivácia

derivovanie (matematika)

determinovanosť algoritmu

diafánia

diagnostika

diagram

diagram Vennov (teória množín)

diagram vývojový

dianie duševné

dianie psychické p. dianie duševné

didaktika

dielec

dielo autorské

dielo stavebné

diera

dietetika

dietológia

diplomatika

disciplína špeciálnovedná

disciplína vedecká p. odbor vedný

diverzifikácia

divide et impera

dĺžka (fyzika)

DNA

dohad

dokazovanie matematické

doktrína politická

dokument

dokument (informatika)

dokument (právo)

dokument zverejnený

doplnok (matematika)

dorozumievanie

dosadzovanie (matematika)

doska

doska základná

doštička

dôkaz matematickou indukciou

dôkaz matematický

dramatizmus

Drexler, Karol

driek klinca

druhy slovné

družstvo roľnícke jednotné

dub

dub (antika)

dub letný

dvojrozmerný

dynamika (fyzika)

dynamika systémová

dynastia


E

East India Trading Company (EIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

ekológia

ekonómia

ekonómia politická

ekonómia politická marxistická

ekonomika

ekonomika digitálna

ekonomika trhová

elektrina

elektróda

elektrodynamika kvantová

elektrolýza

elektromechanika

elektrón

elektronegativita atómu

elektronika

elektrotechnika

elementarizácia

emisia

emisia (fyzika)

emisia elektrónov p. emisia elektrónová

emisia elektrónová

emisia termoelektrická

emitent (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

en-

energia

energia gravitačná

energia chemická

energia jadrová

energia látky vnútorná p. teplo (fyzika)

energia mechanická

energia poľa

energia svetelná

energia tepelná

energia žiarenia

entartete Kunst p. zvrhlé umenie

entita fyzická

entropia

entropia (fyzika)

entropia (matematika)

environmentalistika

epigrafia

éra putinovská

etapizácia

Etna

etnografia

Európa

Európa juhovýchodná

Európa stredná

Európska únia

evakuovaný

exa-

exegéza (teológia)

expedient (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

experiment

experiment vedecký

experimentovanie

extrapolácia

ezoterika


F

f:M → N

fantazmagória

farba

farba (fyzika)

farba (psychofyziológia)

fáza kmitania (fyzika)

fáza Mesiaca

fázor (fyzika)

Fed p. Federálny rezervný systém

Federal Reserve System p. Federálny rezervný systém

Federálny rezervný systém

fenomén matematický p. jav matematický

Ferrum p. železo

Feynman, Richard

filatelia

filológia

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

flexia (lingvistika)

flops

fonetika

formula (latinčina)

formula (matematika)

formula matematická

Forrester, Jay Wright

fotometria

fotón (fyzika kvantová)

fotonika

fotonika mikrovlnná

frekvencia

frekvencia (fyzika)

funkcia (matematika)

funkcia inverzná (matematika) p. zobrazenie inverzné (matematika)

funkcia logaritmická (matematika)

funkcia spojitá (matematika)

funkcia stavová

funkcia štátu

funkcionál (matematika)

futurológia

fytológia p. botanika

fytoterapia

fytotómia p. anatómia rastlinná

fyzika

fyzika atómová

fyzika klasická

fyzika kvalitatívna

fyzika kvantitatívna p. fyzika moderná

fyzika kvantová

fyzika makrosveta p. fyzika klasická

fyzika mikrosveta p. fyzika kvantová, mikrofyzika

fyzika moderná

fyzika molekulová

fyzika relativistická

fyzika teoretická

fyzika tuhých látok

Fyzikálny ústav SAV


G

gemológia

genealógia

generovanie signálu (lingvistika)

genetika

genetika behaviorálna

genetika molekulárna

genológia

geodézia

geoekonomika

geografia

geoid

geoid (Ďurčo, S.)

geoid (geodézia)

geológia

geometria

geometria analytická

geometria euklidovská

geomorfológia

geosféra

geovedy

giga-

globalizácia (ekonómia)

globalizácia ekonomická p. globalizácia (ekonómia)

goniometria

graf

graf neorientovaný

gramatika

graméma

gréčtina

grupoid (algebra)

guľa

guľa nebeská p. sféra nebeská

guľa svetová p. sféra nebeská


H

Habakuk p. Abakuk

Halliday, Michael

hardvér

havária jadrová

Haydn, Joseph

Helium p. hélium

hélium

hinduizmus

história

história ako veda p. história

historiografia p. história

hláska

hlava klinca

hmota (fyzika)

hmota živá

hmotnosť (fyzika)

hmotnosť pokojová

hnanie p. poháňanie

hnutie

hnutie clunyjské

hodnota číselná

hodnota číselná veličiny fyzikálnej

hodnota veličiny

homeo-

homeomorfizmus

homeomorfne

homeopatia

homonymum

Honourable East India Trading Company (HEIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

hospodárstvo

hospodárstvo národné

hovoriaci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

hrana grafu

hrmot

hromada

hromadnosť algoritmu

hudba

hudba (hudba) = hudba v ponímaní samej hudby, v ponímaní hudobníka

humanistika p. vedy humanitné

hustota (fyzika)

hvezdárstvo p. astronómia

hviezda

hybnosť

Hydrogenium p. vodík

hypertext

hypertextovosť


CH

charakter (psychológia)

chémia

Chennai

choroba

chyba merania


I

ideológia jazyková

idiosynkrázia (lingvistika)

idiosynkrázia (medicína)

idiosynkrázia (psychológia)

IEEE p. Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

ikonológia

index lomu svetla

India

indivíduum chemické

informácia (lingvistika)

informácia spoločenská

informatika

informatika teoretická

integrovanie (matematika)

inteligencia (psychológia)

inteligencia ľudská p. inteligencia (psychológia)

inteligencia stroja p. inteligencia umelá

inteligencia strojová p. inteligencia umelá

inteligencia výpočtová p. inteligencia umelá

inteligencia umelá

inteligencia umelá (Mařík, V.)

interakcia (fyzika)

interakcia (mechanika klasická)

interakcia fyzikálna

internet

interval (matematika)

intranet

inžinierstvo

inžinierstvo letecké a kozmické

inžinierstvo priemyslové

inžinierstvo softvérové

Irán

ISO p. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ISQ

ITU p. Medzinárodná telekomunikačná únia

izo-

izotop

izotropia

izotropný


J

Japonsko

japonológia

jav ekonomický

jav ekonomický (Smith, A.)

jav fotoelektrický

jav fyzikálny

jav hromadný

jav chemický

jav jazykový

jav kvantový

jav kvantový makroskopický

jav matematický

jav optický

jav psychický

jazyk (Čejka, M.)

jazyk (lingvistika)

jazyk anglický p. angličtina

jazyk fyziky

jazyk latinský p. latinčina

jazyk matematiky

jazyk národný

jazyk odborný

jazyk právny

jazyk profesionálny p. jazyk odborný

jazyk programovací

jazyk skriptovací

jazyk slovenský p. slovenčina

jazyk značkovací

jazyk značkový p. jazyk značkovací

jazykoveda p. lingvistika

jazyky italické

jednočlen (algebra) p. monóm (algebra)

jednotka

jednotka (matematika)

jednotka (metrológia)

jednotka meracia

jednotka meracia zákonná

jednotka odvodená SI

jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka základná

jednotka základná SI

jemnocit

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus: Reč na vrchu

John Company p. Britská Východoindická spoločnosť

joule

judaizmus

judikatúra

jurisprudencia p. veda právna

Jurský Šúr p. Šúr

Južný oceán

J.V.kvapky-IMUN


K

K (fyzika)

kalkul

kanál (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

kandela

kandeláber

kanonik

Karibik p. Karibské more

Karibské more

kartografia

kartotéka

katalóg

katedra

Katedrála svätého Martina v Bratislave

kategória gramatická

kategória gramatická času

kategória lexikálno-gramatická

katóda (elektronika)

katolicizmus

kelvin

kilo-

kilogram

kinematika

kinetika

klaviatúra klavíra

klavír akustický

klient (ekonómia)

klinec

kľúč určovací

kmitanie p. pohyb kmitavý

knieža

kniežatstvo

kniha

kniha pozemková

knihovníctvo

knižnica

kód

kód jazykový (lingvistika)

kódex (právo) p. zákonník (právo)

kodifikácia (lingvistika)

kodifikácia (právo)

kódovanie

kódovanie (lingvistika)

kódovateľ (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

komplementaristika p. alternativistika

kompozitum p. slovo zložené

komunikácia (informatika)

komunikácia digitálna

komunikácia jazyková

komunikant aktívny (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

komunikant pasívny (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

komunikovanie p proces komunikačný

komutatívnosť sčítania dvoch alebo viacerých čísel

komutatívny (matematika)

konkordancia (genetika)

konkordancia biblická

konštanta

konštanta Boltzmanova

konštanta Diracova

konštanta elektrická

konštanta Planckova

konštrukcia stavebná

konzorcium

korporácia

korporácia (ekonómia)

kov polymorfný

kozmológia

kozmos p. vesmír (astronómia)

krajina

krajina historická

kráľovský palác na Bratislavskom hrade

kráľovstvo

kresťanstvo

krivka

Kubovčáková, Zuzana

kultúra 18. stor.

kultúra anglická

kultúra antická

kultúra ázijská

kultúra európska

kultúra indická

kultúra postmoderná

kultúra praveká

kultúra právna

kultúra renesančná

kultúra staroveká

kultúra stredoveká

kulturológia

kus

Kvasnička, Vladimír

kybernetika

kryštál kvapalný

kvantum (fyzika)

kvartický

kvantum energie

kyselina

kyselina bunkového jadra p. kyselina nukleová

kyselina nukleová

kyslosť


L

laser

latinčina

latinčina a filozofia

látka (fyzika)

látka (chémia)

látka feromagnetická

látka chemicky čistá

látka tuhá

legalita

legálnosť p. legalita

lege artis

lekárstvo p. medicína

lemeš

lietadlo

ligatúra

lingvistika

lingvistika ako nástroj poznávania mimojazykovej reality

lingvistika počítačová

lístkovnica p. kartotéka

literatúra

literatúra antická

literatúra populárnovedecká

Litva

logaritmovanie

logaritmus

logaritmus prirodzený

ložiská exhalačné

ložisko (strojníctvo)

Lua (informatika)

Lucena, Luis Ramirez de

ľudstvo


M

ℳ (Staríček, I.)

 (Staríček, I.)

McCarthy, John

Maďarsko

mágia

mágia (etnografia)

Magrib

makroskopia

makrosvet (fyzika)

Malá Ázia

Malé Karpaty

mapa zemepisná

Mařík, Vladimír

matematika

matematika  vývin

matematika (Leibniz, G. W.)

matematika moderná

materiál hybridný

materiál kompozitný

materiál vojenský

materstvo

Maxwell, James Clerk

meď

médiá

mediamatika

medicína

medicína  skratky

medicína akademická p. medicína

medicína alternatívna

medicína celostná p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína komplementárna p. medicína alternatívna

medicína konvenčná p. medicína

medicína mimovedecká p. medicína alternatívna

medicína nekonvenčná p. medicína alternatívna

medicína neortodoxná p. medicína alternatívna

medicína nevedecká p. medicína alternatívna

medicína prírodná p. medicína alternatívna

medicína vedecká p. medicína

medicína založená na dôkazoch (evidence based medicine) p. medicína

médium (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

medzimozog

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Medzinárodná sústava jednotiek SI p. SI

Medzinárodná sústava veličín

Medzinárodná telekomunikačná únia

mega-

megaparsek

megatrend (futurológia)

mechanika

mechanika analytická p. mechanika teoretická

mechanika klasická

mechanika kvantová

mechanika newtonovská p. mechanika klasická

mechanika relativistická

mechanika teoretická

mechanizmus

mechatronika

Mendelejevova tabuľka p. tabuľka periodická

menu (informatika)

meradlo

meranie

meranie veličiny fyzikálnej

merateľnosť

Merkúr

Mesiac

mesto

mesto hlavné

mešťania p. meštianstvo

meštianstvo

metabolizmus

meter

metrika (matematika)

metrológia

metronomika

miesto telesa (Newton, I.)

miesto telesa absolútne (Newton, I.)

miesto telesa relatívne (Newton, I.)

mikrobiológia

mikrofyzika

mikroorganizmus

mikroskopia (fyzika)

mikrosvet (fyzika)

Mikulášska ulica v Bratislave

mineralógia

minucióznosť

miskoncepcia

mnemonika

mnohočlen p. polynóm

mnohosten (geometria)

množina

množina číselná

množina potenčná množiny

množina univerzálna (matematika)

množina usporiadaná

množina základná p. množina univerzálna (matematika)

množstvo hmoty (Newton, I.) dnes: hmotnosť

množstvo látkové (fyzika)

množstvo pohybu (Newton, I.) dnes: hybnosť

moc verejná

model funkčný

model kartografický

model matematický

model štruktúrny

model vesmíru

model vesmíru kozmologický

model vesmíru kozmologický štandardný

modelovanie

modelovanie funkčné

modelovanie matematické

modelovanie štruktúrne

mól

molekula

monóm (algebra)

montáž (technika)

morféma

morféma koreňová

morfogenetický

motív (psychológia)

motor hnací

Mpc

mŕtvy

MS Excel

M-teória

múzejníctvo

muzikológia

myslenie (veda kognitívna)

myslenie hudobné

mystika

mytológia rímska


N

náboj elektrický

NACE

nadtitulok

nahradzovanie

Najsvätejšia Trojica p. Svätá Trojica

nálada (psychológia)

nanosystém

nanovedy

napätie (psychológia)

napätie sociálne

naratológia

Národná rada Slovenskej republiky

násobilka

násobilka malá

násobilka veľká

nástroj

nedeľa

nekonečno (analýza matematická)

neolit

nerastopis p. mineralógia

neurón

neurotizovanie

New Age

newton

NK p. kyselina nukleová

Noetherová, Amalie Emmy

noktovízor

nosič údajov

novinárstvo p. žurnalistika

noviny

Nový vek p. New Age

Nový zákon

novovek

nukleotid

nukleozid

nukleozidfosfát p. nukleotid


O

obdukcia (anatómia) p. pitva

obežnica p. planéta

obchod

obchod (ekonómia)

obchod zahraničný

Obchodná ulica v Bratislave

objavenie problému

objekt astronomický

objekt fyzikálny

objekt geometrický

objekt hmotný (fyzika) p. aj objekt materiálny (fyzika)

objekt makroskopický

objekt matematický

objekt materiálny (fyzika)

objekt mikrofyzikálny

objekt riadenia

objekt riadený p. objekt riadenia

objekt stavebný (stavebníctvo)

objekt technický

objekt vesmírny

objem

objem telesa

obligátny

obor (matematika)

obor funkcie (matematika)

obor funkcie definičný

obraz prvku definičného oboru funkcie (matematika)

obrazec

obrazec geometrický

obsah (geometria)

observable p. pozorovateľná (mechanika kvantová)

obvod elektrický

obvod elektronický

obvod integrovaný

oceán

oceán svetový

odbor

odbor študijný

odbor vedný

odmocňovanie

odovzdávanie

odvetvie

ochorenie

ochorenie infekčné

okno

okno (technika výpočtová)

oko (Ježiš Kristus)

okultizmus p. ezoterika

operácia algebrická

operácia aritmetická

operácia binárna (algebra)

operácia matematická

operácia množinová

operácia s matematickými objektmi

operátor (genetika)

operátor (informatika)

operátor hermitovský

operátor matematický

opozitum p. antonymum

orba

orgán (biológia)

orgán moci verejnej

orgán zmyslový

orgány rečové p. ústroje rečové

organizmus

organizmus živý p. aj systém živý

osoba povinná

osoba právnická


P

palác

palác kráľovský

pamiatka

pamiatka architektonická

pamiatka kultúrna

pamiatkárstvo

Panónsky háj

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

partes orationes p. druhy slovné

patetico (hudba)

pedagogika

pekárstvo

percepcia signálu rečového zmyslová (lingvistika)

percipient (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

perihélium

permitivita vákua p. konštanta elektrická

peta-

piaď

písmeno (matematika)

písmo

Písmo p. Biblia

písmo (Čejka, M.)

písomníctvo p. literatúra

píšúci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

pitva

plán1 

plán jazykový p. aj rovina jazyková

planéta

planetológia

Planck, Max Karl Ernst Ludwig

planimetria

pletenie

pletivo

plodina poľnohospodárska

plocha

plocha guľová p. sféra

plocha lomná

plocha odrazná (optika)

plocha odrazová

plocha rovná

plotter

pluh

plynárenstvo

Pobrežie Slonoviny

pociťovanie (psychológia)

počet (matematika)1 

počet (matematika)2 

počet diferenciálny (Newton, I.)

počítač

počítanie

počúvajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

podklad

podnikanie (ekonómia)

podráždenie (biológia)

podstava

podstava (geometria)

Podunajsko

poetika

poháňanie

pohrebníctvo

pohyb (fyzika)

pohyb kmitavý

pohyb mechanický

pohyb relatívny (Newton, I.)

pojem fyzikálny

pojem matematický

pól

pól (geografia)

pole (fyzika)

pole elektromagnetické

pole magnetické

pole veličiny fyzikálnej

politika

politológia

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo precízne

poloha bodu

polohopis (geodézia)

polpriamka

polymér

polynóm

polynóm neredukovateľný p. polynóm nezmenšiteľný

polynóm nezmenšiteľný

polyséma

pomer (matematika)

pomôcka

pomôcka učebná

pondelok

popud (psychológia)

populácia (biológia)

poriadok hospodársky p. systém ekonomický

poriadok právny

poriečie

postupnosť konvergentná

postupnosť lineárna (lingvistika)

potravina

potreba fundamentálna (psychológia)

poučka (matematika)

používateľ (informatika)

povodie p. poriečie

povrch

povrch guľový p. sféra

povrch sférický p. sféra

povrch zemský

pozadie mikrovlnové

poznatok matematický

pozorovateľná (mechanika kvantová)

požívatina

pôda

pôdohospodárstvo

pôrodníctvo

pôst (Ježiš Kristus)

praktika

prameň p. zdroj

prameň historický

pravdepodobnosť (matematika)

pravek

pravidlo matematické

pravidlo sčítania zlomkov

právo

právo autorské

právo finančné

právo medzinárodné

právo rímske

právo vlastnícke p. vlastníctvo (právo)

právoveda p. veda právna

praxeológia

predikát (genealógia)

predložka

predmet fyziky

predstaviteľ

Predný Orient p. Blízky východ

Predný východ p. Blízky východ

prehovor

prejav jazykový

premenná (matematika)

premenná názvová (matematika)

prenos

prenos informácií

prenos signálu rečového komunikačný fyzický (lingvistika)

prenos tepla

priamka

priemetňa (geometria)

priemysel

priemysel strojársky p. strojárstvo

prienik množín

priesečnica (geometria)

priesečník

priestor absolútny (Newton, I.)

priestor fyzikálny

priestor informačný

priestor intergalaktický p. priestor medzigalaktický

priestor matematický

priestor medzigalaktický

priestor metrický

priestor relatívny (Newton, I.)

priestor topologický

priestor základný (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

prijímač (lingvistika)

princíp fyzikálny

princíp kozmologický

princíp relativity Einsteinov

príroda anorganická p. príroda neživá

príroda neživá

prírodnina

prírodoveda p. veda prírodná

príruba

príručka

príslnie p. perihélium

prístroj

prístroj elektronický

prístroj experimentálny

prístroj merací

prístroj optický

prístroj vedecký

prístup

proces duševný p. proces psychický

proces ekonomický

proces fyzikálny

proces hospodársky p. proces ekonomický

proces informačný

proces komunikačný

proces poznávací (psychológia)

proces psychický

proces významový matematický

produkt domáci hrubý

program

program (informatika)

program aplikačný

program počítača p. program (informatika)

program počítačový p. program (informatika)

program politický

propedeutika

proprium (lingvistika)

prostredie izotropné

prostredie látkové

prostredie vlnenia

prostredie životné

prostriedky komunikačné (lingvistika)

prostriedok

prostriedok pracovný

prostriedok technický

prostriedok vyjadrovací

proteosyntéza

proveniencia

prúd elektrický (fyzika)

prvok elektronický

prvok chemický

prvok množiny

prvok obvodu elektrického

prvok systému

psychika

psychofyziológia

psychológia

publicistika

publikácia

publikácia odborná

pulzácia

Putinov režim p. éra putinovská

Putinovo Rusko p. éra putinovská


Q

Quercus p. dub

Quercus robur p. dub letný

Quesnay, François


R

rad (matematika)

Rada Európy

radiácia p. žiarenie (fyzika)

rádioaktivita

rádioaktivita prirodzená

rádioaktivita umelá

Rakúsko

rastliny

reakcia chemická

realita ekonomická

realita fyzikálna

reč (lingvistika)

región (geografia)

relácia binárna

reliéf zemského povrchu

remediácia

reprezentácia

reprodukcia (biológia)

reprodukcia (ekonómia)

reprodukcia (umenoveda)

rétorika

revolúcia októbrová v Rusku 1917

revolúcia priemyselná

revolúcia priemyselná druhá

revolúcia priemyselná prvá

revolúcia priemyselná štvrtá

revolúcia priemyselná piata

revolúcia priemyselná tretia

rezultatívnosť algoritmu

riadenie

riadenie (kybernetika)

riadenie so spätnou väzbou (kybernetika)

rieka

riešenie rovnice (matematika)

riešenie trojuholníkov

Rímsky klub

RNA

rod

rod panovnícky

rodopis p. genealógia

rokovanie

roľníctvo

rovina (geometria)

rovina jazyková

rovnica (matematika)

rovnica algebrická

rovnica ekvivalentná (matematika)

rovnica fyzikálna

rovnica medzi veličinami p. rovnica veličinová

rovnica pohybová (fyzika)

rovnica veličinová

rovnosť (matematika)

rozhranie používateľské grafické

rozklad (právo)

rozmer

rozmer veličiny

rozmer veličiny fyzikálny

ruka

rula (geológia)

Rumunsko

Rusko

rýchlosť (fyzika)

rýchlosť fázová

rýchlosť grupová

rytmus hudobný


S

s (fyzika)

sa (slovenčina)

sad

sakura

Samuelson, Paul Anthony

sanskrt

SARS-CoV-2

sčítanie (matematika)

sčítanie zlomkov

sedem slobodných umení

sekcia (anatómia) p. pitva

sekunda

septem artes liberales p. sedem slobodných umení

Severná morská cesta

sféra

sféra nebeská

sféra svetová p. sféra nebeská

schéma bloková

Schenk, Juraj

schopnosť rozlišovacia (fyzika)

Schubert, Franz Peter

SI

sieť

sieť komunikačná (lingvistika)

signál

signál rečový

sila (fyzika)

sila magnetická

sila pravá (fyzika)

sily ozbrojené USA

skelet

skeletotopicky

sklad dátový

skonštruovanie

skrinka čierna

skrutka

skupenstvo

skupenstvo pevné p. skupenstvo tuhé

skupenstvo tuhé

skúška

slabika

Slnko

slobody občianske

slovenčina

Slovenská akadémia vied

Slovenská republika p. Slovensko

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovensko

slovo

slovo zložené

Smith, Adam

snop

social studies

sociológia

softvér

somatológia

Sommereiche p. dub letný

Spojené kráľovstvo p. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spojené štáty americké

spojivo komunikačné (lingvistika)

spojka (lingvistika)

spoločnosť (právo)

spoločnosť akciová

spoločnosť kapitálová

spoločnosť nadnárodná

spoločnosť s ručením obmedzeným

spracovanie

správa

správa (administrativistika)

správa štátna

správa územná

správa verejná

správanie (psychológia)

správanie systému

spravovanie

stacionárny

stacionárny (fyzika)

stanovy

Staríček, Imrich

starogréčtina

starovek

statika

stav duševný p. stav psychický

stav fyzikálny

stav chorobný

stav kvantový

stav pohybový

stav psychický

stavba

stavba gramatická jazyka

stavebnica

stavebnica (didaktika)

stavebníctvo

stereometria

Stieleiche p. dub letný

stredovek

stroj p. aj. zariadenie strojové

stroj inteligentný (Turing, A.)

stroj poľnohospodársky

strojárstvo

strojníctvo

súbor

subsidiárne

súčiastka

súčiastka strojová

súčin množín karteziánsky

supercela

superpočítač

superštruktúra

súradnica

sústava číselná

sústava daňová

sústava desiatková

sústava ekonomická p. systém ekonomický

sústava hospodárska p. systém ekonomický

sústava inerciálna

sústava jednotiek

sústava periodická p. tabuľka periodická

sústava planetárna

sústava riadená p. systém riadený

sústava riadiaca p. systém riadiaci

sústava slnečná

sústava súradníc

sústava súradnicová p. sústava súradníc

sústava tónová

sústava veličín p. systém veličín

sústava vzťažná

sústava vzťažná inerciálna

sústava vzťažná neinerciálna

sústava vzťažná zotrvačná p. sústava vzťažná inerciálna

sústava zotrvačná p. sústava inerciálna

sústava živá p. systém živý

Svätá Trojica

Sväté písmo p. Biblia

svetadiel

svetlo (Newton, I.)

Svetová obchodná organizácia

sviatosti

svietivosť (fyzika)

symbol – slovník: čím je symbolizované čo

symbol algebrický

symbol matematický

symbolika

symbolika matematická

symbológia

symetria

symptóm

synergetika

synchronizovaný

systém p. systém v Hlavnej časti

systém agroekologický

systém biologický

systém biologický syntetický

systém čiastkový

systém číselný p. sústava číselná

systém ekonomický

systém fyzikálny

systém geodetický

systém hospodársky p. systém ekonomický

systém chemický

systém informačný

systém informačný (§ 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

systém inteligentný

systém jazykový

systém komplexný

systém kyberneticko-fyzikálny

systém kybernetický

systém lénny

systém limbický

systém množín

systém nervový

systém normatívny

systém operačný

systém počítačový

systém politický

systém právny

systém prírodný

systém riadenia

systém riadený

systém riadiaci

systém spoločenský

systém súradníc p. sústava súradníc

systém súradnicový p. sústava súradníc

systém technický

systém umelý

systém veličín

systém zbraňový

systém znakový

systém živý

systema nervosum p systém nervový

Système international d'unités p. SI

systemika p. veda systémová

systemológia p. veda systémová


Š

šach (hra)

šeps (umenie výtvarné)

šípka

škála

škála (technika)

špička

špirála

šport

športológia

šramot

štát

štatistika

štátoveda

štruktúra algebraická

štruktúra hudobná

štruktúra matematická

štruktúra relačná

štýl (hudba)

štýl (štylistika)

štylistika

šuchot

šúr

Šúr

Šúrsky les

švagor


T

tablička

tabula

tabula rasa

tabuľa

tabuľka

tabuľka (MS Excel)

tabuľka Mendelejevova p. tabuľka periodická

tabuľka prvkov chemických periodická p. tabuľka periodická

tabuľka periodická

technika

technika vojenská

technika výpočtová

technológia

technológia informačná

technologickosť

technológie informačné a komunikačné

technológie komunikačné

telencephalon

teleportácia kvantová

teleso (fyzika)

teleso (geometria)

teleso čierne absolútne

teleso čierne dokonale p. teleso čierne absolútne

teleso ideálne

teleso materiálne

teleso vzťažné (fyzika)

telo človeka (somatológia)

telo ľudské p. telo človeka (somatológia)

teloveda p. anatómia človeka

teloveda p. somatológia

téma (lingvistika)

téma (veda literárna)

teológia

teológia (teológia katolícka)

teológia biblická

teológia katolícka

teológia kresťanská

teória big bangu p. model vesmíru kozmologický štandardný

teória elektromagnetizmu

teória fyzikálna

teória grafov

teória informácie

teória komunikácie

teória literatúry

teória merania

teória merania (psychológia)

teória množín

teória relativity

teória relativity špeciálna

teória riadenia

teória strojov p. strojníctvo

teória systémov

teplo (fyzika)

teplo (termodynamika)

teplota termodynamická (fyzika)

tera-

termika

termodynamika

test

text

text matematický

text odborný

The Company p. Britská Východoindická spoločnosť

titán

tlak krvný

tok žiarivý

tón

Trakl, Georg

traktor

transformácia (lingvistika)

translatológia

triadológia

trigonometria

trojica

trofológia

trubica sklenená

tvar gramatický

tvrdenie matematické

typ dátový (informatika)

typ ekonomiky p. systém ekonomický

týždeň


U

učebnica

účinník

účinnosť

účinok (fyzika kvantová)

učivo

účtovníctvo

údaj

údaj (informatika)

údaj (teória informácie)

údel (história)

údržba (technika)

uhol

uhol rovinný

Uhorsko

UI p. inteligencia umelá

úkaz optický p. jav optický

ukazovateľ (ekonómia)

ukazovateľ ekonomický p. ukazovateľ (ekonómia)

úkon matematický p. operácia matematická

úkon počtový p. operácia aritmetická

úkon právny

Ukrajina

umenie 18. stor.

umenie abstraktné

umenie nefiguratívne p. umenie abstraktné

umenie tónov

umenie vojenské

umenie výtvarné

umenoveda

umocňovanie čísla na 0

umývanie si rúk

Univerzita Komenského v Bratislave

univerzum (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

univerzum významové fyzikálne

univerzum významové kresťanské

univerzum významové matematické

úprava ekvivalentná (matematika)

úprava výrazu matematického

uranolatria

úrok pri úveroch

úsečka

usporiadanie

Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

ústroj

ústroje rečové

utečenci

útvar (štylistika)

útvar geometrický

útvar významový fyzikálny

útvar významový kresťanský

útvar významový matematický

územie


V

váha štatistická

varieta

váženie štatistické

väzba

väzba chemická

väzba spätná

väzba systému

veda administratívna p. veda o verejnej správe

veda dátová

veda ekonomická p. ekonómia

veda finančná

veda historická p. história

veda hospodárska p. ekonómia

veda hudobná p. muzikológia

veda humanitná p. aj vedy humanitné

veda klasická

veda knižnično-informačná

veda kognitívna

veda lekárska p. medicína

veda lesnícka

veda literárna

veda o architektúre

veda o finančnom práve

veda o hudbe p. muzikológia

veda o literatúre p. veda literárna

veda o správe p. veda o verejnej správe

veda o športe p. športológia

veda športová p. športológia

veda verejnej správy p. veda o verejnej správe

veda o verejnej správe

veda o výtvarnom umení

veda poľnohospodárska

veda pôdohospodárska

veda právna

veda prírodná

veda sociálna p. veda spoločenská

veda spoločenská

veda súčasná

veda systémová

veda špeciálna

veda technická

veda vojenská

vedutista

vedy administratívne p. veda o verejnej správe

vedy biologické

vedy historické p. história

vedy historické pomocné

vedy humanitné

vedy lesnícke p. veda lesnícka

vedy o hude p. muzikológia

vedy poľnohospodárske p. veda poľnohospodárska

vedy pôdohospodárske p. veda pôdohospodárska

vedy prírodné p. veda prírodná

vedy systémové p. veda systémová

vedy technické p. veda technická

vegetácia

vek Vodnára p. New Age

vektor

vektor (algebra)

vektor (matematika)

velára

veličina

veličina bezrozmerová

veličina fyzikálna

veličina fyzikálna substanciálna

veličina fyzikálna základná

veličina kinematická

veličina poľa

veličina premenná

veličina s rozmerom jeden

veličina stála

veličina základná

Veľká Británia p. aj Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Veľká októbrová socialistická revolúcia p. revolúcia októbrová v Rusku 1917

veľkosť

vesmír (astronómia)

vesmír pozorovateľný

veta (hudba)

veta (lingvistika)

veta matematická

veta Pytagorova

veta sínusová

Vianoce (kresťanstvo)

vidiek

vinohradníctvo

virológia

vírus

vlastníctvo (právo)

vlastníctvo duševné

vlastnosť fyzikálna

vlastnosť matematická

vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť psychická

vlastnosti systému

vlastnosť topologická

vlnenie mechanické

vlny rádiové

vodič (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

vodík

vojenstvo

vojna

vojna informačná

vojna občianska

vôľa (psychológia)

vrstva

vulkanizmus

vyjadrenie

výkon (fyzika)

výkon počítača

výkon počtový p. operácia aritmetická

výkres technický

vymieňanie

výpočet

výpočet (technika výpočtová)

výpoveď (lingvistika)

vyrábanie

výraz algebrický

výraz aritmetický

výraz matematický

výroba

výroba (ekonómia)

výroba materiálna

výroba poľnohospodárska

výrobok

výrok matematický

vysielač (lingvistika)

výskum vedecký

vyučovanie

vývoj leteckých a kozmických prostriedkov

význam (lingvistika)

význam kategoriálny (lingvistika) p. kategória gramatická

význam gramatický

význam lexikálny

význam slova (lingvistika)

význam slovný p. význam lexikálny

vzdialenosť

vzťah matematický

vzťah právny

vzťah veličinový p. rovnica veličinová

vzťahy medzinárodné ekonomické


W

W (fyzika)

Warburg, Aby

Wirth, Niklaus

work in progress


X


Y

Yalova univerzita

yotta-


Z

zadávanie množiny pomocou vlastnosti charakterizujúcej jej prvky

Záhorie

základňa plochá

Zákon p. Biblia

zákon Archimedov

zákon fyzikálny

zákon chemický (chémia)

zákon Moorov

zákon Stefanov-Boltzmannov

zákon zachovania energie

zákon zotrvačnosti

zákon žiarenia

zákonnosť p. legalita

zákonník (právo)

záležanie

zamestnanie

zápis

zápis matematický

zapísanie

zapísaný

zapisovač súradnicový

zápoj

zariadenie

zariadenie elektrické

zariadenie experimentálne

zariadenie strojové p. aj stroj

zariadenie technické

zásoba

zásobník

zastúpenie

zátvorka (matematika)

záujem (psychológia)

závisenie

záznam

zaznamenanie

zbierka

zbraň

zbraň laserová

zbraň vojenská

zdieľanie

zdroj

zdroj zvuku

Zem

zememeračstvo p. geodézia

zetta-

Zeus

zisk (ekonómia)

získavanie informácií

zlato

zlomok (matematika)

zloženina p. slovo zložené

zloženina pravá p. zloženina vlastná

zloženina vlastná

zložitosť

zložitosť úlohy

zlúčenie (chémia)

zlúčenina chemická

zlučovanie (algebra)

zmes (chémia)

zmluva medzinárodná

znak grafický

znak matematický p. symbol matematický

znak písomný p. znak grafický

znalosť

znalosť exaktná

znalosť heuristická

znamenie

známka poštová

zobrazenie inverzné (matematika)

zomretý

zosnulý p. zomretý

zoológia

zoznam

zrážka elektrónu s fotónom (fyzika tuhých látok)

zriadenie ekonomické p. systém ekonomický

zriadenie hospodárske p. systém ekonomický

zväzok (knihovníctvo)

zvrhlé umenie

zvuk

zvuk (fyzika)

zvuk hudobný

zvuk jazykový


Ž

žáner

železo

žeriav

žiarenie (fyzika)

žiarenie (teória elektromagnetizmu)

žiarenie elektromagnetické

žiarenie katódové

žiarenie kozmické reliktné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie kozmické reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického rádiové p.  pozadie mikrovlnové

žiarenie pozostatkové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktné p. aj pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie tepelné

žiarenie zvyškové p. pozadie mikrovlnové

žiarič Planckov p. teleso čierne absolútne

živočích

živočíchy

život (Polouček, P.)

životopis

žltý

žurnalistika


0 – 9

; (starogréčtina)

=

0,6 . 10-43

0

100 teraflops


 Hlavná časť