A      B      C      Č    D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V      W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A

A (elektrotechnika)

a (gramatika)

a (hudba)

a (slovenčina)

A, a (lingvistika)

Aachen

Aachen, Hans

Aalto, Alvar

abacinácia

Abafi, František

Abakuk

abakus (architektúra)

abeceda

abeceda (lingvistika)

abeceda hudobná

abeceda latinská

abstrakcia matematická

accelerando (hudba)

ACM p. Asociácia pre výpočtovú techniku

acetylcholín

AD (ekonómia)

adagio (hudba)

adiabatický

administratíva

administrativistika

aerológia

afektácia

Afrika

Afrika (história)

Afrika južná

Afrika východná

Afrika západná

agent (AI)

agent inteligentný p. agent (AI)

agent rozumný p. agent (AI)

agnotológia

AI p. inteligencia umelá

akcia (ekonómia)

akronym

aktivita komunikačná (lingvistika)

akustika hudobná

Albrecht, Ján

algebra

algebra lineárna

Alpsko-himalájska sústava

ampér

amygdala

analýza funkcionálna

analýza matematická

analýza obsahová (sociológia)

analýza systémová

anatómia

Animalia p. živočíchy

anizotropia

anti-

antika

antika rímska

antipatia

antropogenetický

antropológia

arbitrérny

architektúra

archivistika

arita p. árnosť

árnosť

Ashby, William Ross

Asociácia pre výpočtovú techniku

astronómia

astronómia matematická

antipatia

asociatívny (matematika)

Atlantický oceán

atóm

atomistika (fyzika)

ATP

autopsia (anatómia) p. pitva

averzia

Ázia

Ázia západná


B

Balkánsky polostrov

Bartók, Béla

báza nukleová

báza nukleových kyselín p. báza nukleová

bazileia

Biblia

binárny

biológia

Blízky východ

bod (geometria)

bod hmotný

bod množiny

Boh (teológia kresťanská)

bojovanie

Bosna a Hercegovina

botanika

Bratislava

Bratislavský hrad

British East India Company p. Britská Východoindická spoločnosť

Britská Východoindická spoločnosť

buddhizmus

buchot

Bulharsko

bylina


C

cena

cena (ekonómia)

cenina (právo finančné)

cenina poštová

centriola (biológia)

Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV

CGS

cieľ politický

cirkev gréckokatolícka

cirkev katolícka

cirkev pravoslávna

civilistika

college

Company Bahadur p. Britská Východoindická spoločnosť

curriculum vitae

cvičebnica

cvičenie

cvičenie (pedagogika)

cvičenie (športológia)

cyklometria

cyklus


Č

čas (fyzika)

čas absolútny (Newton, I.)

čas fyzikálny p. čas (fyzika)

čas relatívny (Newton, I.)

časopis

časť stroja

časť systému riadenia riadená p. systém riadený

časť systému riadenia riadiaca p. systém riadiaci

časti reči p. druhy slovné

častica poľa

Červený Kameň

čiara

čiara (geometria)

Čína

činiteľ1

činiteľ2

činiteľ (matematika)

činnosť sopečná p.vulkanizmus

činnosť technická

činnosť verejná

čísla celé záporné

číslo Abbeho (fotometria)

článok novinový

čítajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

črta (veda literárna)


D

d (hudba)

Dahlke, Rüdiger

daň

dáta

dáta digitálne

dáta veľké

dedina

dej adiabatický

dej fyzikálny

dej psychický

dejepis p. história

dejiny ľudstva

dekódovateľ (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

dekódovanie signálu rečového (lingvistika)

deň

derivácia

diafánia

diagnostika

diagram

diagram Vennov (teória množín)

dianie duševné

diera

dietetika

dietológia

diplomatika

disciplína špeciálnovedná

disciplína vedecká p. odbor vedný

diverzifikácia

divide et impera

dĺžka (fyzika)

DNA

dohad

dokazovanie matematické

doktrína politická

dokument

dokument (informatika)

dokument (právo)

dokument zverejnený

doplnok (matematika)

dorozumievanie

dosadzovanie (matematika)

doska základná

dôkaz matematickou indukciou

dôkaz matematický

Drexler, Karol

driek klinca

druhy slovné

družstvo roľnícke jednotné


E

East India Trading Company (EIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

ekológia

ekonómia

ekonómia politická

ekonómia politická marxistická

ekonomika

ekonomika trhová

elektrodynamika kvantová

elektrón

elektromechanika

elektrotechnika

emisia

emisia (fyzika)

emisia elektrónov p. emisia elektrónová

emisia elektrónová

emitent (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

energia

energia gravitačná

energia chemická

energia jadrová

energia látky vnútorná p. teplo (fyzika)

energia mechanická

energia svetelná

energia tepelná

energia žiarenia

entropia

entropia (fyzika)

entropia (matematika)

epigrafia

Etna

Európa

Európa stredná

exa-

expedient (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

experiment

experiment vedecký

experimentovanie

extrapolácia


F

f:M → N

fantazmagória

farba

farba (fyzika)

farba (psychofyziológia)

fáza kmitania (fyzika)

fázor (fyzika)

fenomén matematický p. jav matematický

Feynman, Richard

filológia

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

flops

formula matematická

Forrester, Jay Wright

fotometria

fotón (fyzika kvantová)

fotonika

fotonika mikrovlnná

frekvencia

frekvencia (fyzika)

funkcia (matematika)

funkcia inverzná (matematika) p. zobrazenie inverzné (matematika)

funkcia logaritmická (matematika)

funkcia spojitá (matematika)

funkcia štátu

funkcionál (matematika)

futurológia

fytológia p. botanika

fytoterapia

fyzika

fyzika atómová

fyzika klasická

fyzika kvalitatívna

fyzika kvantitatívna p. fyzika moderná

fyzika kvantová

fyzika mikrosveta p. mikrofyzika

fyzika moderná

fyzika molekulová

fyzika relativistická

fyzika teoretická

fyzika tuhých látok

Fyzikálny ústav SAV


G

gemológia

generovanie signálu (lingvistika)

genetika

genológia

geodézia

geografia

geoid

geoid (Ďurčo, S.)

geoid (geodézia)

geológia

geometria

geometria euklidovská

geomorfológia

geosféra

geovedy

giga-

goniometria

graf

gramatika

graméma

gréčtina

grupoid (algebra)

guľa


H

Habakuk p. Abakuk

hardvér

havária jadrová

história

história ako veda p. história

historiografia p. história

hláska

hlava klinca

hmota (fyzika)

hmota živá

hmotnosť (fyzika)

hmotnosť pokojová

hnutie

hnutie clunyjské

hodnota číselná veličiny fyzikálnej

homeomorfne

homonymum

Honourable East India Trading Company (HEIC) p. Britská Východoindická spoločnosť

hospodárstvo

hospodárstvo národné

hovoriaci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

hrana grafu

hrmot

hromada

hudba

hudba (hudba) = hudba v ponímaní samej hudby, v ponímaní hudobníka

humanistika p. vedy humanitné

hustota (fyzika)

hvezdárstvo p. astronómia

hviezda

hybnosť


CH

charakter (psychológia)

chémia

Chennai

chyba merania


I

IEEE p. Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

ikonológia

index lomu svetla

India

indivíduum chemické

informácia (lingvistika)

informácia spoločenská

informatika

informatika teoretická

inteligencia (psychológia)

inteligencia ľudská p. inteligencia (psychológia)

inteligencia stroja p. inteligencia umelá

inteligencia strojová p. inteligencia umelá

inteligencia umelá

inteligencia umelá (Mařík, V.)

interakcia (mechanika klasická)

interakcia fyzikálna

internet

interval (matematika)

intranet

inžinierstvo

inžinierstvo letecké a kozmické

inžinierstvo priemyslové

inžinierstvo softvérové

Irán

ISO p. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ITU p. Medzinárodná telekomunikačná únia

izotropia


J

japonológia

jav ekonomický

jav ekonomický (Smith, A.)

jav fotoelektrický

jav fyzikálny

jav hromadný

jav chemický

jav jazykový

jav kvantový

jav kvantový makroskopický

jav matematický

jav psychický

jazyk (Čejka, M.)

jazyk (lingvistika)

jazyk latinský p. latinčina

jazyk matematiky

jazyk národný

jazyk odborný

jazyk programovací

jazyk skriptovací

jazyk slovenský p. slovenčina

jazyk značkovací

jazyk značkový p. jazyk značkovací

jazykoveda p. lingvistika

jazyky italické

jednotka

jednotka (matematika)

jednotka (metrológia)

jednotka meracia

jednotka meracia zákonná

jednotka odvodená SI

jednotka veličiny fyzikálnej

jednotka základná

jednotka základná SI

jemnocit

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus: Reč na vrchu

John Company p. Britská Východoindická spoločnosť

joule

judaizmus

judikatúra

jurisprudencia p. veda právna

Južný oceán


K

kalkul

kanál (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

kandela

kanonik

Karibik p. Karibské more

Karibské more

kartografia

kartotéka

Katedrála svätého Martina v Bratislave

katolicizmus

kelvin

kilo-

kilogram

klient (ekonómia)

klinec

kľúč určovací

kniha

kniha pozemková

knihovníctvo

kód

kód jazykový (lingvistika)

kódex (právo) p. zákonník (právo)

kodifikácia (lingvistika)

kodifikácia (právo)

kódovanie

kódovanie (lingvistika)

kódovateľ (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

komunikácia (informatika)

komunikácia digitálna

komunikácia jazyková

komunikant aktívny (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

komunikant pasívny (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

komunikovanie p proces komunikačný

komutatívny (matematika)

konkordancia (genetika)

konkordancia biblická

konštanta Boltzmanova

konštanta elektrická

konštanta Planckova

konzorcium

korporácia

korporácia (ekonómia)

kov polymorfný

kozmológia

kozmos p. vesmír (astronómia)

krajina

kráľovský palác na Bratislavskom hrade

krivka

Kubovčáková, Zuzana

kultúra praveká

kultúra staroveká

kus

kybernetika

kyselina bunkového jadra p. kyselina nukleová

kyselina nukleová

kryštál kvapalný

kvantum (fyzika)

kvantum energie


L

laser

latinčina

latinčina a filozofia

látka (fyzika)

látka (chémia)

látka chemicky čistá

látka tuhá

legalita

legálnosť p. legalita

lege artis

lekárstvo p. medicína

lemeš

lietadlo

ligatúra

lingvistika

lingvistika ako nástroj poznávania mimojazykovej reality

lingvistika počítačová

lístkovnica p. kartotéka

literatúra

Litva

logaritmovanie

logaritmus

logaritmus prirodzený

ložiská exhalačné

Lua (informatika)

Lucena, Luis Ramirez de

ľudstvo


M

ℳ (Staríček, I.)

 (Staríček, I.)

McCarthy, John

Maďarsko

Magrib

makroskopia

Malá Ázia

Malé Karpaty

mapa zemepisná

Mařík, Vladimír

matematika

matematika  vývin

matematika (Leibniz, G. W.)

matematika moderná

materiál hybridný

materiál kompozitný

materiál vojenský

Maxwell, James Clerk

mediamatika

medicína

medicína akademická p. medicína

medicína alternatívna

medicína celostná p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína doplnková p. medicína alternatívna

medicína komplementárna p. medicína alternatívna

medicína konvenčná p. medicína

medicína mimovedecká p. medicína alternatívna

medicína nekonvenčná p. medicína alternatívna

medicína neortodoxná p. medicína alternatívna

medicína nevedecká p. medicína alternatívna

medicína prírodná p. medicína alternatívna

medicína vedecká p. medicína

medicína založená na dôkazoch (evidence based medicine) p. medicína

médium (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

medzimozog

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Medzinárodná sústava jednotiek SI p. SI

Medzinárodná telekomunikačná únia

mega-

megaparsek

megatrend (futurológia)

mechanika

mechanika analytická p. mechanika teoretická

mechanika klasická

mechanika kvantová

mechanika newtonovská p. mechanika klasická

mechanika relativistická

mechanika teoretická

mechanizmus

mechatronika

menu (informatika)

meradlo

meranie

meranie veličiny fyzikálnej

merateľnosť

Merkúr

mesto hlavné

meštianstvo

metabolizmus

meter

metrika (matematika)

metrológia

metronomika

miesto telesa (Newton, I.)

miesto telesa absolútne (Newton, I.)

miesto telesa relatívne (Newton, I.)

mikrofyzika

mikroskopia (fyzika)

mikrosvet (fyzika)

Mikulášska ulica v Bratislave

mineralógia

minucióznosť

mnohosten (geometria)

množina

množina univerzálna (matematika)

množina základná p. množina univerzálna (matematika)

množstvo hmoty (Newton, I.) dnes: hmotnosť

množstvo látkové (fyzika)

množstvo pohybu (Newton, I.) dnes: hybnosť

moc verejná

model funkčný

model matematický

model štruktúrny

model vesmíru kozmologický

modelovanie funkčné

modelovanie matematické

modelovanie štruktúrne

mól

molekula

morféma

morféma koreňová

morfogenetický

motív (psychológia)

Mpc

mŕtvy

MS Excel

M-teória

múzejníctvo

muzikológia

myslenie (veda kognitívna)

myslenie hudobné

mytológia rímska


N

nadtitulok

nahradzovanie

nálada (psychológia)

nanosystém

nanovedy

napätie (psychológia)

napätie sociálne

naratológia

nástroj

nedeľa

nekonečno (analýza matematická)

nerastopis p. mineralógia

NK p. kyselina nukleová

Noetherová, Amalie Emmy

nosič údajov

novinárstvo p. žurnalistika

noviny

Nový zákon

novovek

nukleotid

nukleozid

nukleozidfosfát p. nukleotid


O

obdukcia (anatómia) p. pitva

obežnica p. planéta

obchod

obchod (ekonómia)

obchod zahraničný

objavenie problému

objekt astronomický

objekt fyzikálny

objekt geometrický

objekt hmotný (fyzika) p. aj objekt materiálny (fyzika)

objekt makroskopický

objekt matematický

objekt materiálny (fyzika)

objekt mikrofyzikálny

objekt riadenia

objekt riadený p. objekt riadenia

objekt technický

objekt vesmírny

objem

obor (matematika)

obor funkcie (matematika)

obor funkcie definičný

obraz prvku definičného oboru funkcie (matematika)

obrazec

obrazec geometrický

observable p. pozorovateľná (mechanika kvantová)

oceán

oceán svetový

odbor

odbor študijný

odbor vedný

odmocňovanie

odovzdávanie

odvetvie

okno

okno (technika výpočtová)

oko (Ježiš Kristus)

operácia algebrická

operácia aritmetická

operácia binárna (algebra)

operácia matematická

operácia s matematickými objektmi

operátor (genetika)

operátor (informatika)

operátor hermitovský

orgán (biológia)

orgán moci verejnej

orgán zmyslový

orgány rečové p. ústroje rečové

organizmus

organizmus živý

osoba právnická


P

pamiatka

pamiatka architektonická

pamiatka kultúrna

pamiatkárstvo

Panónsky háj

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

partes orationes p. druhy slovné

patetico (hudba)

pedagogika

percepcia signálu rečového zmyslová (lingvistika)

percipient (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

perihélium

permitivita vákua p. konštanta elektrická

peta-

písmeno (matematika)

písmo

Písmo p. Biblia

písmo (Čejka, M.)

písomníctvo p. literatúra

píšúci (lingvistika) p. vysielač (lingvistika)

pitva

plán jazykový

planéta

planetológia

Planck, Max Karl Ernst Ludwig

planimetria

pletenie

pletivo

plodina poľnohospodárska

plocha

plocha guľová p. sféra

plotter

pluh

Pobrežie Slonoviny

pociťovanie (psychológia)

počítač

počet diferenciálny (Newton, I.)

počúvajúci (lingvistika) p. prijímač (lingvistika)

podklad

podnikanie (ekonómia)

podráždenie (biológia)

podstava (geometria)

Podunajsko

poetika

pohyb (fyzika)

pohyb mechanický

pohyb relatívny (Newton, I.)

pojem fyzikálny

pojem matematický

pól

pól (geografia)

pole (fyzika)

pole elektromagnetické

pole veličiny fyzikálnej

politika

politológia

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo precízne

poloha bodu

polymér

polyséma

pomer (matematika)

pomôcka

pondelok

popud (psychológia)

populácia (biológia)

poriadok hospodársky p. systém ekonomický

poriadok právny

poriečie

potreba fundamentálna (psychológia)

poučka (matematika)

používateľ (informatika)

povodie p. poriečie

povrch

povrch guľový p. sféra

povrch sférický p. sféra

povrch zemský

pozadie mikrovlnové

poznatok matematický

pozorovateľná (mechanika kvantová)

pôdohospodárstvo

pôst (Ježiš Kristus)

praktika

prameň p. zdroj

pravdepodobnosť (matematika)

pravek

právo

právo finančné

právo medzinárodné

právo rímske

právo vlastnícke p. vlastníctvo (právo)

právoveda p. veda právna

praxeológia

predmet fyziky

Predný Orient p. Blízky východ

Predný východ p. Blízky východ

prehovor

prejav jazykový

premenná (matematika)

premenná názvová (matematika)

prenos

prenos informácií

prenos signálu rečového komunikačný fyzický (lingvistika)

prenos tepla

priamka

priemysel

priemysel strojársky p. strojárstvo

priesečnica (geometria)

priesečník

priestor absolútny (Newton, I.)

priestor fyzikálny

priestor informačný

priestor intergalaktický p. priestor medzigalaktický

priestor matematický

priestor medzigalaktický

priestor relatívny (Newton, I.)

priestor základný (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

prijímač (lingvistika)

princíp fyzikálny

princíp kozmologický

princíp relativity Einsteinov

prírodnina

prírodoveda p. veda prírodná

príručka

príslnie p. perihélium

prístroj

prístroj experimentálny

prístroj merací

prístup

proces duševný p. proces psychický

proces fyzikálny

proces informačný

proces komunikačný

proces poznávací (psychológia)

proces psychický

produkt domáci hrubý

program

program (informatika)

program aplikačný

program politický

propedeutika

prostredie látkové

prostriedky komunikačné (lingvistika)

prostriedok

prostriedok pracovný

prostriedok technický

proveniencia

prúd elektrický (fyzika)

prvok chemický

prvok množiny

prvok systému

psychika

psychofyziológia

psychológia

publikácia

publikácia odborná


Q

Quesnay, François


R

rad (matematika)

Rada Európy

radiácia p. žiarenie (fyzika)

rádioaktivita

rádioaktivita prirodzená

rádioaktivita umelá

rastliny

realita ekonomická

realita fyzikálna

reč (lingvistika)

región (geografia)

relácia binárna

reliéf zemského povrchu

reprezentácia

rétorika

revolúcia priemyselná

revolúcia priemyselná druhá

revolúcia priemyselná prvá

revolúcia priemyselná štvrtá

revolúcia priemyselná piata

revolúcia priemyselná tretia

riadenie

riadenie (kybernetika)

riadenie so spätnou väzbou (kybernetika)

rieka

riešenie trojuholníkov

Rímsky klub

RNA

rovina (geometria)

rovnica (matematika)

rovnica fyzikálna

rovnica pohybová (fyzika)

rovnica veličinová

rozhranie používateľské grafické

rozklad (právo)

rozmer

rozmer veličiny fyzikálny

Rumunsko

Rusko

rýchlosť (fyzika)

rýchlosť fázová

rýchlosť grupová


S

s (fyzika)

sa (slovenčina)

sad

sakura

Samuelson, Paul Anthony

sčítanie (matematika)

sedem slobodných umení

sekcia (anatómia) p. pitva

sekunda

sféra

Schenk, Juraj

schopnosť rozlišovacia (fyzika)

Schubert, Franz Peter

SI

sieť

sieť komunikačná (lingvistika)

signál

signál rečový

sily ozbrojené USA

skelet

skeletotopicky

sklad dátový

skonštruovanie

skrinka čierna

skrutka

skupenstvo

skupenstvo pevné p. skupenstvo tuhé

skupenstvo tuhé

slabika

slobody občianske

slovenčina

Slovenská akadémia vied

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovensko

slovo

Smith, Adam

snop

social studies

sociológia

somatológia

Spojené štáty americké

spojivo komunikačné (lingvistika)

spojka (lingvistika)

spoločnosť (právo)

spoločnosť akciová

spoločnosť kapitálová

spoločnosť nadnárodná

spoločnosť s ručením obmedzeným

spracovanie

správa

správa (administrativistika)

správa štátna

správa územná

správa verejná

správanie systému

stacionárny

stacionárny (fyzika)

stanovy

Staríček, Imrich

starogréčtina

starovek

stav fyzikálny

stav kvantový

stav pohybový

stav psychický

stereometria

stredovek

stroj

stroj inteligentný (Turing, A.)

strojárstvo

strojníctvo

súbor

subsidiárne

súčiastka

súčiastka strojová

súčin množín karteziánsky

supercela

superpočítač

súradnica

sústava číselná

sústava daňová

sústava desiatková

sústava ekonomická p. systém ekonomický

sústava hospodárska p. systém ekonomický

sústava inerciálna

sústava jednotiek

sústava planetárna

sústava riadená p. systém riadený

sústava riadiaca p. systém riadiaci

sústava slnečná

sústava súradníc

sústava súradnicová p. sústava súradníc

sústava vzťažná

sústava vzťažná inerciálna

sústava vzťažná neinerciálna

sústava vzťažná zotrvačná p. sústava vzťažná inerciálna

sústava zotrvačná p. sústava inerciálna

Sväté písmo p. Biblia

svetadiel

svetlo (Newton, I.)

Svetová obchodná organizácia

sviatosti

svietivosť (fyzika)

symbol – slovník: čím je symbolizované čo

symbol algebrický

symbol matematický

symbolika

symbolika matematická

symbológia

symetria

symptóm

synergetika

synchronizovaný

systém p. systém v Hlavnej časti

systém agroekologický

systém biologický

systém čiastkový

systém číselný p. sústava číselná

systém ekonomický

systém fyzikálny

systém geodetický

systém hospodársky p. systém ekonomický

systém chemický

systém informačný

systém inteligentný

systém jazykový

systém komplexný

systém kyberneticko-fyzikálny

systém kybernetický

systém lénny

systém limbický

systém množín

systém normatívny

systém počítačový

systém politický

systém právny

systém riadenia

systém riadený

systém riadiaci

systém spoločenský

systém súradníc p. sústava súradníc

systém súradnicový p. sústava súradníc

systém technický

systém umelý

systém veličín

systém zbraňový

systém znakový

systém živý

Système international d'unités p. SI

systemika p. veda systémová


Š

šach (hra)

šípka

škála

škála (technika)

špirála

šport

športológia

šramot

štát

štatistika

štátoveda

štruktúra hudobná

šuchot

šúr

Šúr

Šúrsky les

švagor


T

tabuľka

tabuľka (MS Excel)

tabuľka periodická

technika

technika vojenská

technika výpočtová

technológia

technológia informačná

technológie informačné a komunikačné

technológie komunikačné

telencephalon

teleportácia kvantová

teleso (fyzika)

teleso (geometria)

teleso čierne absolútne

teleso čierne dokonale p. teleso čierne absolútne

teleso ideálne

teleso materiálne

teleso vzťažné (fyzika)

telo človeka (somatológia)

telo ľudské p. telo človeka (somatológia)

teloveda p. somatológia

téma (lingvistika)

téma (veda literárna)

teológia

teológia (teológia katolícka)

teológia katolícka

teológia kresťanská

teória elektromagnetizmu

teória fyzikálna

teória grafov

teória informácie

teória komunikácie

teória literatúry

teória merania

teória merania (psychológia)

teória množín

teória relativity

teória relativity špeciálna

teória strojov p. strojníctvo

teplo (fyzika)

teplo (termodynamika)

teplota termodynamická (fyzika)

tera-

termika

termodynamika

text

text matematický

text odborný

The Company p. Britská Východoindická spoločnosť

titán

tok žiarivý

tón

Trakl, Georg

traktor

triadológia

trigonometria

trojica

trofológia

tvrdenie matematické

typ dátový (informatika)

typ ekonomiky p. systém ekonomický

týždeň


U

učebnica

účtovníctvo

údaj

údel (história)

Uhorsko

UI p. inteligencia umelá

ukazovateľ (ekonómia)

ukazovateľ ekonomický p. ukazovateľ (ekonómia)

úkon matematický p. operácia matematická

úkon počtový p. operácia aritmetická

Ukrajina

umenie 18. stor.

umenie abstraktné

umenie nefiguratívne p. umenie abstraktné

umenie tónov

umenie vojenské

umenie výtvarné

umenoveda

umocňovanie čísla na 0

Univerzita Komenského v Bratislave

univerzum (matematika) p. množina univerzálna (matematika)

úprava výrazu matematického

uranolatria

úrok pri úveroch

úsečka

usporiadanie

Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva

ústroj

ústroje rečové

utečenci

útvar geometrický

útvar významový fyzikálny

útvar významový matematický

územie


V

váha štatistická

varieta

váženie štatistické

väzba

väzba chemická

väzba spätná

väzba systému

veda administratívna p. veda o verejnej správe

veda dátová

veda ekonomická p. ekonómia

veda finančná

veda historická p. história

veda hospodárska p. ekonómia

veda hudobná p. muzikológia

veda humanitná p. aj vedy humanitné

veda knižnično-informačná

veda lekárska p. medicína

veda lesnícka

veda literárna

veda o architektúre

veda o finančnom práve

veda o hudbe p. muzikológia

veda o literatúre p. veda literárna

veda o správe p. veda o verejnej správe

veda o športe p. športológia

veda športová p. športológia

veda verejnej správy p. veda o verejnej správe

veda o verejnej správe

veda o výtvarnom umení

veda poľnohospodárska

veda pôdohospodárska

veda právna

veda prírodná

veda sociálna p. veda spoločenská

veda spoločenská

veda súčasná

veda systémová

veda technická

veda vojenská

vedutista

vedy administratívne p. veda o verejnej správe

vedy historické p. história

vedy historické pomocné

vedy humanitné

vedy lesnícke p. veda lesnícka

vedy o hude p. muzikológia

vedy poľnohospodárske p. veda poľnohospodárska

vedy pôdohospodárske p. veda pôdohospodárska

vedy prírodné p. veda prírodná

vedy systémové p. veda systémová

vedy technické p. veda technická

vegetácia

vektor (algebra)

veličina

veličina fyzikálna

veličina fyzikálna substanciálna

veličina fyzikálna základná

veličina kinematická

veličina premenná

veličina stála

veličina základná

Veľká Británia

vesmír (astronómia)

veta (hudba)

veta (lingvistika)

veta matematická

veta Pytagorova

vidiek

vinohradníctvo

vlastníctvo (právo)

vlastníctvo duševné

vlastnosť fyzikálna

vlastnosť matematická

vlastnosť pozorovateľná

vlastnosť psychická

vlastnosti systému

vlastnosť topologická

vlnenie mechanické

vlny rádiové

vodič (lingvistika) p. spojivo komunikačné (lingvistika)

vojenstvo

vojna

vojna informačná

vojna občianska

vôľa (psychológia)

vrstva

vulkanizmus

výkon (fyzika)

výkon počítača

výkon počtový p. operácia aritmetická

výkres technický

vymieňanie

výpočet

výpočet (technika výpočtová)

výpoveď (lingvistika)

výraz matematický

výrobok

výrok matematický

vysielač (lingvistika)

výskum vedecký

vývoj leteckých a kozmických prostriedkov

význam (lingvistika)

význam lexikálny

význam slovný p. význam lexikálny

vzťah matematický

vzťah právny

vzťah veličinový p. rovnica veličinová

vzťahy medzinárodné ekonomické


W

W (fyzika)

Warburg, Aby

Wirth, Niklaus


X


Y

Yalova univerzita

yotta-


Z

Záhorie

Zákon p. Biblia

zákon Archimedov

zákon fyzikálny

zákon Moorov

zákon Stefanov-Boltzmannov

zákon zachovania energie

zákon žiarenia

zákonnosť p. legalita

zákonník (právo)

záležanie

zamestnanie

zápis

zápis matematický

zapísanie

zapísaný

zapisovač súradnicový

zápoj

zariadenie

zariadenie experimentálne

zariadenie strojové

zásoba

zásobník

zastúpenie

zátvorka (matematika)

záujem (psychológia)

závisenie

záznam

zaznamenanie

zbraň

zbraň laserová

zbraň vojenská

zdieľanie

zdroj

zdroj zvuku

Zem

zememeračstvo p. geodézia

zetta-

zisk (ekonómia)

získavanie informácií

zloženina pravá p. zloženina vlastná

zloženina vlastná

zložitosť

zložitosť úlohy

zlúčenina chemická

zmes (chémia)

zmluva medzinárodná

znak grafický

znak matematický p. symbol matematický

znalosť

znalosť exaktná

znalosť heuristická

znamenie

známka poštová

zobrazenie inverzné (matematika)

zomretý

zosnulý p. zomretý

zoológia

zoznam

zrážka elektrónu s fotónom (fyzika tuhých látok)

zriadenie ekonomické p. systém ekonomický

zriadenie hospodárske p. systém ekonomický

zvuk

zvuk (fyzika)

zvuk hudobný

zvuk jazykový


Ž

žáner

žiarenie (fyzika)

žiarenie (teória elektromagnetizmu)

žiarenie elektromagnetické

žiarenie katódové

žiarenie kozmické reliktné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie kozmické reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmické mikrovlnové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie pozadia kozmického rádiové p.  pozadie mikrovlnové

žiarenie pozostatkové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktné p. pozadie mikrovlnové

žiarenie reliktové p. pozadie mikrovlnové

žiarenie tepelné

žiarenie zvyškové p. pozadie mikrovlnové

žiarič Planckov p. teleso čierne absolútne

živočích

živočíchy

život (Polouček, P.)

životopis

žltý

žurnalistika


0 – 9

; (starogréčtina)

=

0,6 . 10-43

0

100 teraflops


 Hlavná časť