POMOCNÝ SLOVNÍK FILOZOFA   


Úvod

     Slovník je pokusom o hypertextovú reprezentáciu filozofie a jej okolia s cieľom podnecovať štúdium filozofie. Filozofii je venovaná filozofická časť slovníka a okoliu filozofie mimofilozofická časť. Hranica medzi týmito časťami je neostrá, preto sa články s rovnakým názvom občas vyskytujú aj v jednej aj v druhej časti a ich obsah sa odlišuje, ako napríklad v článkoch veličina, in: Filozofická časť a veličina, in: Mimofilozofická časť. V zásade tradične filozofické články sa v tejto verzii slovníka "neriedia" mimofilozofickými článkami. Vcelku možno povedať, že filozofická časť preberá témy z filozofického hľadiska, mimofilozofická časť z hľadiska všeobecnovedného a Apendix zahrnuje špeciálnovedné témy alebo prístupy k nim.

     Vyhľadávanie v slovníku umožňuje okrem prostého rolovania

     1. abecedné usporiadanie nadpisov článkov filozofickej časti alebo mimofilozofickej časti;

     2. register filozofickej časti, register mimofilozofickej časti, register apendixu a odkazové články typu xxx – odkazy, ako napríklad logika – odkazy;

     3. okienko (ak existuje) po kliknutí klávesov ctrl+F.

     Slovník je určený – ako podčiarkuje názov – v prvom rade filozofovi, prípadne záujemcovi o filozofiu a má „štartovaciu“, orientačnú funkciu, nemôže nahradiť štúdium odbornej a špecializovanej literatúry, no navnadzuje naň. Preto aj zoznam literatúry nie je len súpisom zdrojov, ale aj podnetov.

     A napokon netreba pripomínať, že práca predloženého druhu zostane lavoro eternamente aperto.

Nájdenie podnetov pre zmysluplné štúdium vám želá

autor.


PSF


    FILOZOFICKÁ ČASŤ PSF    


Články filozofickej časti

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

   Register filozofickej časti  

    Chronológia filozofickej časti

    Prechod do mimofilozofickej časti    PSF
  


  Register filozofickej časti  

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

Prechod do Registra mimofilozofickej častiPSF

 Register FČ # 

#
¬ (logika)
∼ (logika)
& (logika)
∧ (logika)
∨ (logika)
vv (logika)
→ (logika)
⇒ (logika)
↔ (logika)
⇔ (logika)
∀ (logika)
∃ (logika)
⊦ (Russell, B.)
0 (logika)
1 (logika)
=

PSF RFČ

 Register FČ A 

A
A (dejiny filozofie)
a (logika)
A (logika)
a (logika moderná)
a limine
a posteriori
a posteriori (Kant, I.)
a prima facie
a priori
a tempo

Aall, Anathon

ab ovo

Abbagnano, Nicola
Abbt, Thomas
Abélard, Pierre
ábha
abhaja
(joga)
abhajadána
abhána
ábhása
abháva
abhávarúpavrtti

absolútne
absolútno
absolútno (Hegel, G. W. F.)
absolútny
abstrahovanie
abstrahovať
abstraktné

ad absurdum
ad hoc
ad hominem
ad oculos
ad rem
adynamia (Aristoteles)
ádžívika

afairein (Aristoteles)
afairesis (Aristoteles)
afekt
afektácia (Kant, I.)
afinita
afinita (Kant, I.)
afinita empirická (Kant, I.)
afinita transcendentálna (Kant, I.)

agathon
agathon
(Aristoteles)
agenéton (Aristoteles)
agens
agere sequitur esse

agnotológia

achrónia

aisthéta

Akadémia
akcidens
akt
akt ilokučný (Austin, J. L.)
akt lokučný (Austin, J. L.)
akt rečový (Austin, J. L.)
aktivita
aktívny

Albert Veľký, in: Albertus Magnus
Albertus Magnus
altruizmus

amfibólia
amicus Plato, sed magis amica est veritas

an sich
an sich
(Wolff, Ch.), in: an sich
analogon rationis

analýza
analýza logická dôkazu
Anaxagoras
Anaximandros
Anaximenes
androcentrizmus
Andronikos z Rodu
anegoita
anjel (Albert Veľký)
antecedens – consequens
antifundamentalizmus
antinómia
antropinum
antropológia filozofická

apeiron (Anaximandros)

arbitrium liberum
Arendtová, Hannah
argument funktora
argumenta ponderantur, non numerantur
argumentum ad hominem
argumentum ad rem
argumentum ad veritatem
argumentum baculinum
argumentum e contrario
argumentum e silentio

arché (Táles z Milétu)
archív (Foucault, M.)
Aristoteles
Aristoteles: O filozofii
Aristoteles: O nebi
Aristoteles: Organon
Aristoteles: Protreptikos
aristotelizmus

asocianizmus

atribút

Augustinus, Aurelius
Austin, John Langshaw

Avenarius, Richard Heinrich

axiológia

PSF RFČ

 Register FČ B 

B

Bacon, Francis
Bacon, Roger
Bakunin, Micha il Alexandrovič
Barthes, Roland
báza
báza teórie

bezčasie (Platón)
bellum omnium contra omnes
Bergson, Henri Louis
Berkeley, George
Berkeley, G.: Rozprava o základoch ľudského poznania, 1710

boh
Boh
Boh (Duns Scotus, J.)
bohovia (Táles z Milétu)
bon sens
bona fide

Brentano, Franz

bytie
bytie, in: gere sequitur esse
bytie (Hegel, G. W. F.)
bytie (Liber de causis)
bytie nejakým
bytnosť
bytosť
bytostnosť

PSF RFČ

 Register FČ C 

C

Castañeda, Héctor-Neri

causa
causa activa
causa cognoscendi
causa corporalis
causa efficiens
causa essendi
causa finalis
causa materialis
causa movens
causa occasionalis
causa sui

celok
celok daného predkriticky
celok heterogénny (filozofia scholastická)
celok homogénny (filozofia scholastická)

civilizácia

PSF RFČ

 Register FČ Č 

Č

čas
časopis filozofický

Černík, Václav

činnosť
činnosť (Fichte, J. G.)
číslo
číslo (Hegel, G. W. F.)

človek

črta

PSF RFČ

 Register FČ D 

D

danie
danosť
dávanie

de re
definícia operacionálna
defnícia ostenzívna
definícia verbálna
dej
dejiny (Weizsäcker, C. F. v.)
dejiny filozofie
dejiny filozofie starogréckej
Descartes, René
designát názvu
designát pojmu

disciplína filozofická
disciplína špeciálnovedná
disjunkcia vylučujúca (logika)
disjunktor (logika)
disjunktor nevylučujúci (logika)
disjunktor vylučujúci (logika)
diskurz
diskurz (filozofia tradičná)

dobro
Doctor Mirabilis
Doctor Subtilis
dokazovanie tvrdenia
dotknutie sa
dotyk

dôkaz
dôkaz existencie Boha
dôkaz tvrdenia
dôsledok
dôvod

duch
duch absolútny (Hegel, G. W. F.)
Duns Scotus, Johannes
duša
duša (Platón)
duša (Táles z Milétu)

PSF RFČ

 Register FČ E 

E

Eco, Umberto

ekvivalencia
ekvivalencia (logika)
ekvivalent

éma
empirický
empiriokriticizmus
empirizmus logický

entita
entita abstraktná
entita materiálna

esencia
estetika

etika

existencializmus

PSF RFČ

 Register FČ F 

F

fainesthai
fainomenon (Kant, I.)
fakt
fakt empirický
fakt teoretický
fakt vedecký
falošnosť
falzifikácia

fenomén
Ferekydes zo Syru

Fichte, Johann Gottlieb
filozof
filozoféma
filozofémológia
filozofia
filozofia (Herbart, J. F.)
filozofia 6. stor. pr. n. l.
filozofia 5. stor. pr. n. l.
filozofia 4. stor. pr. n. l.
filozofia 3. stor. pr. n. l.
filozofia 2. stor. pr. n. l.
filozofia 1. stor. pr. n. l.
filozofia 1. stor.
filozofia 2. stor.
filozofia 3. stor.
filozofia 4. stor.
filozofia 5. stor.
filozofia 6. stor.
filozofia 7. stor.
filozofia 8. stor.
filozofia 9. stor.
filozofia 10. stor.
filozofia 11. stor.
filozofia 12. stor.
filozofia 13. stor.
filozofia 14. stor.
filozofia 15. stor.
filozofia 16. stor.
filozofia 17. stor.
filozofia 18. stor.
filozofia 19. stor.
filozofia 20. stor.
filozofia 21. stor.
filozofia africká
filozofia americká
filozofia analytická
filozofia antická
filozofia arabská
filozofia austrálska
filozofia ázijská
filozofia buddhistická
filozofia čínska
filozofia edukácie
filozofia európska
filozofia fyziky
filozofia genitívna
filozofia helenistická
filozofia hinduistická
filozofia indická
filozofia inteligencie umelej filozofia umelej inteligencie
filozofia islamská
filozofia japonská
filozofia jazyka
filozofia kanadská
filozofia katolícka
filozofia kontinentálna1
filozofia kontinentálna2
filozofia kresťanská
filozofia latinskoamerická
filozofia marxistická
filozofia marxisticko-leninská
filozofia matematiky
filozofia medicíny
filozofia mysle
filozofia náboženská
filozofia náboženstva
filozofia národná
filozofia nórska
filozofia novoveká
filozofia osvietenská
filozofia patristická
filozofia populárna
filozofia postmoderná
filozofia praktická
filozofia prírody
filozofia prírody (Hegel, G. W. F.)
filozofia psychológie
filozofia rakúska
filozofia renesančná
filozofia rímska
filozofia ruská
filozofia severská
filozofia scholastická
filozofia scholastická stredoveká
filozofia scholastická stredoveká, in: teória množín Cantorova, G.
filozofia slovenská
filozofia sociálna
filozofia sovietska
filozofia spoločnosti
filozofia starogrécka
filozofia staroveká
filozofia stredoveká
filozofia súčasná
filozofia svetová
filozofia synkriticistická
filozofia taoistická
filozofia tradičná
filozofia transcendentálna
filozofia USA
filozofia vedy
filozofia vojny
filozofia východná
filozofia západná
filozofia židovská
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

formulovanie

funkcia výroková
funktor
funktor výrokotvorný

fyzika

PSF RFČ

 Register FČ G 

G

gnozeológia

PSF RFČ

 Register FČ H 

H

H+
h+

Habermas, Jürgen

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, G. W. F., in: 1770
Hegel, G. W. F., in: 1831
Heidegger, Martin
Hengstenberg, Hans-Eduard
Herakleitos z Efezu
Herbart, Johann Friedrich
herbartizmus
hermeneutika
heterogénnosť
heterogénnosť (mechanicizmus)

hodnota
hodnota autotelická
Holba, Jiří
homogénnosť
homonymia

PSF RFČ

 Register FČ CH 

CH

Chabada, Michal
Chalmers, David John
characteristica universalis
chápanie pojmové (Hegel, G. W. F.)

PSF RFČ

 Register FČ I 

I

idea (Platón)
idea absolútna (Hegel, G. W. F.)
idea dobra (Platón)
idealizácia

implikácia (logika matematická)
implikátor (logika)

in se. in: an sich
indukcia
indukcia (logika)
inštancia vety (Lyotard, J.-F.)
intencionalita
interkulturzonalistika
interkulturzonalita
interpretácia
interpretácia mechaniky kvantovej kodanská

PSF RFČ

 Register FČ J 

J

Ja (Fichte, J. G.)
jav
jav prírodný
jazyk
jazyk formalizovaný
jazyk objektový

jeden
jedno (Hegel, G. W. F.)
Jedno (Plotinos)
jednobožstvo
jednosť
jednosť (Hegel, G. W. F.)
jestvovanie

joga

PSF RFČ

 Register FČ K 

K

Kant, Immanuel
katedra filozofie
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
kategória filozofická
kategoriológia

kompetencia encyklopedická (Eco, U.)
konanie
kontingencia
kozmos

krása
krása (estetika stredoveká)
krásne (Tomáš Akvinský)

kultúra
kultúra západná (synkriticizmus)

kvantita (Aristoteles)
kvantum (Hegel, G. W. F.)

PSF RFČ

 Register FČ L  

L
Lacan, Jacques
latinčina (filozofia)

Leibniz, Gottfried Wilhelm

Locke, John
logično (Hegel, G. W. F.)
logika
logika (Albrecht, J.)
logika (Hegel, G. W. F.)
logika dialektická
logika formálna
logika matematická
logika modálna
logika moderná
logika neklasická
logika paraneprotirečivá
logika predikátová
logika rádu prvého
logika tradičná
logika výroková

Lyotard, Jean-François

PSF RFČ

 Register FČ M 

M

magnetovec (Táles z Milétu)
Mach, Ernst
majiteľ
Márkandéja
marxizmus
materializmus
matie
matie určenosti

Mead, Georg Herbert
megethos
mechanizmus zobrazovací umenia (Albrecht, J.)
Meinong, Alexius
metafilozofia
metafyzika
metafyzika tradičná
metajazyk
metalogika
metóda
metóda empirická

miera (Hegel, G. W. F.)
Milindapaňha

modalita
modalita (logika)
modus
monáda
možnosť
možnosť (Duns Scotus, J.)
možnosť logická
možnosť reálna

myseľ
myslenie
myslenie mechanistické
myšlienka

PSF RFČ

 Register FČ N 

N

náboženstvo
náboženstvo (Kant, I.)
náhoda
naratív
náuka

nebesia (Anaximandros)
Neja (Fichte, J. G.)

niečo

noeticky
noetika
nomoteizmus
noumenon
noumenon
(Kant, I.)
novopozitivizmus

PSF RFČ

 Register FČ O 

O

objekt
objekt hmotný
objekt intencionálny
objekt materiálny
objekt myslený
objekt reálny
oblasť
oblasť uvažovania
obraz
obraz filozofie metafilozofický
obraz sveta klasický
obraz sveta náboženský
obsah výroku logický

odbor vedný
odcudzenie sa absolútna sebe samému (Hegel, G. W. F.)
odvážnosť (Platón), in: Platón: Laches
odvodzovanie

ochota

okolie filozofie
okolnosť
okolnosť časová

ontológia
ontológia (Aristoteles)

operacionalizmus
operátor logický
opis

organizmus
organizmus (Kant, I.)
orientácia

osoba
osebe (Hegel, G. W. F.)
osebe a pre seba (Hegel, G. W. F.)
osobnosť
osvietenstvo

PSF RFČ

 Register FČ P 

P

páčenie sa
paradox
pasáty (Táles z Milétu)
pasivita
Pataňdžali
patristika

perichronozofia
periodizácia vývinu filozofie

Piaček, Jozef

platnosť
Platón
Platón: Eutyfron
Platón: Charmides
Platón: Laches

početnosť (Hegel, G. W. F.)
počiatok vecí (Anaximandros)
podmienenosť
podmienka
podstata
podstata pôsobiaca, in: agens
pohyb (Anaximandros)
podstata (Hegel, G. W. F.)
pojem
pojem (aristotelizmus)
pojem (lingvizmus)
pojem (mentalizmus)
pojem (platonizmus)
pojem abstraktný
pojem Boha filozofický
pojem postmoderny
pokrivenosť
pokryteckosť
pomyselný (Hegel, G. W. F.)
Popper, Karl Raimund
poriadok
postmoderna
postmodernizmus
postpostmodernizmus
postup
postup myšlienkový
postupnosť
potreba
pozitivizmus
poznanie
poznatok
poznávané
poznávanie
pozornosť

pôsobenie
pôvab

práca
pracovisko filozofické
pravda
pravda (Hegel, G. W. F.)
pravdepodobnosť
pravdepodobnosť (logika)
pravdivé (Hegel, G. W. F.)
pravdivosť
pravidlo
pravidlo ododzovania
predmet vedy
predpis
predstava
premieňanie
premýšľanie
príčina
príčina bytia, in: causa essendi
príčina činná, in: causa activa
priebeh
prejav
priblíženie
priemer (Táles z Milétu)
priestor
princíp dvojhodnotovosti
princíp logický
princíp logický klasický
princíp prvý absolútne (Fichte, J. G.)
príroda
príroda (Hegel, G. W. F.)
probabilizmus
probabilizmus etický
probabilizmus gnozeologický
proces poznávací
proces významový
progres nekonečný (Hegel, G. W. F.)
propedeutika
propedeutika filozofická
protiklady (Anaximandros)
protirečenie (Hegel, G. W. F.)

psychológia

PSF RFČ

 Register FČ Q 

Q

PSF RFČ

 Register FČ R 

R

racionalita
racionalizmus

reál (Herbart, J. F.)
realita
realita (Platón)
realizovanie
redundancia
reflexia transcendentálna (Kant, I.)
renesancia
režim vetný (Lyotard, J.F.)

Rgvéd
Rgvéd, in: 2. tis. pr. n. l.

riešenie

robenie
rozmýšľanie
rozmýšľanie (Hegel, G. W. F.)
rozprávanie
rozum (Hegel, G. W. F.)

Russell, Bertrand

PSF RFČ

 Register FČ S 

S

sa

sedem mudrcov
sedem slobodných umení
Sellars, Wilfrid
sémantika logická
semiotika
Seneca, Lucius Annaeus
senzualizmus
séria
Sextius, Quintus

schematizmus čistého umu (Kant, I.)
scholastika
scholastika stredoveká
schopnosť

sila hybná, in: agens
situácia
situácia postmoderná (Lyotard, J.-F.)

skúmanie
skúmanie empirické
skúmanie filozofické
skúmanie teoretické
skúsenosť
skutočnosť
skutočnosť (Platón)

slnko (Anaximandros)
slovník Platónov
slovo „apeiron“

sófrosyné
Sokrates

spojenie
spojka logická (logika)
spojka výroková (logika)
spoločnosť
spôsob

statočnosť (Platón), in: Platón: Laches
stav
stav vecí
strasť (filozofia buddhistická)
styk

subjekt
subjekt absolútny (Fichte, J. G.)
súbor
subsistencia
substancia
substancia (Descartes, R.)
substrát
súcno
súcno (Duns Scotus, J.)
súd (logika)
sústredenie
súvislosť

svedomie
svet
svet (Hegel, G. W. F.)
svet hmotný (Platón)

symbol
symbolický
synkriticizmus
systém logický
systém logický klasický

PSF RFČ

 Register FČ Š 

Š

šakti

škola filozofická
škola milétska

špinavosť

štruktúra
štruktúra filozofie
štúdium filozofie

PSF RFČ

 Register FČ T 

T

tabuľka pravdivostná (logika)
Táles z Milétu

teológia
teológia prirodzená
teologika
teoretický
teória
teória poznania
teória vedy

Tomáš Akvinský

transhumanizmus
trojuholník rovnoramenný (Táles z Milétu)
trpnosť

tvrdenie

PSF RFČ

 Register FČ U 

U

účasť
učenie filozofické
účinnosť
účinok

udalosť

úkon počtový (aritmetika) (Hegel, G. W. F.)
úkon počtový (Hegel, G. W. F.)

um
um (Hegel, G. W. F.)
umenie
umenie slobodné, in: sedem slobodných umení

univerzum
univerzum vetné (Lyotard, J.-F.)
univerzum významové
univerzum významové filozofické
univerzum významové náboženské
univerzum významové vedecké

urobenie

úsek časový
uskutočnenie
usporiadanie
usporiadanosť
usporiadaný
usudzovanie
úsudok
úsudok správny

utrpenie, in: strasť (filozofia buddhistická)
útvar
útvar významový
útvar významový kategoriálny
útvar významový každodenný
útvar významový kognitívny
útvar významový mýtický
útvar významový náboženský
útvar významový špeciálnovedný
útvar významový umelecký
útvar významový vedecký

uvažovanie
uvedenie príkladov

PSF RFČ

 Register FČ V 

V
vábiacno

väzba

vec
vec (Hegel, G. W. F.)
veda
veda klasická
veda o idei (Hegel, G. W. F.)
veda prírodná
veda spoločenská
veda špeciálna
vedenie¹ (riadenie)
vedenie² (poznanie)
vedenie chápajúce (Weizsäcker, C. F. v.)
vedenie inštrumentálne (Weizsäcker, C. F. v.)
vedomie
vedomie (Fichte, J. G.)
vedomosti
vedoslovie (Fichte, J. G.)
veličina
veľkosť
verifikácia
vesmír

viera
viera v
viera vo vede

vkus

vlastník
vlastníctvo
vlastnosť

voda (Táles z Milétu)
vojna

vplyv

vyjadrenie
výkon
vykonanie
vykonávanie
výraz
výraz metajazykový
výraz predikátorový
výrok
výrok (logika)
výrok analytický (filozofia analytická)
výrok evidenčný
výsledok
vývin filozofie

vznik filozofie
vznik sveta (Anaximandros)
vznikanie (Anaximandros)
vzťah
vzťažný (Hegel, G. W. F.)

PSF RFČ

 Register FČ W 

W

Wittgenstein, Ludwig

Wolff, Christian

PSF RFČ

 Register FČ X 

X

Xenofanes z Kolofónu

PSF RFČ

 Register FČ Y 

Y

PSF RFČ

 Register FČ Z 

Z

začiatok
zákon
zákon logiky
zákon negovania sporu
zákon prírodný
zákon spoločenský
zákon vedecký
zákonitosť
zanikanie (Anaximandros)
zážitok umelecký
Zalta, Edward N.
zámer
záväznosť
závislosť

zem (Táles z Milétu)

Ziehen, Theodor

zlomok nepriamy (dejiny filozofie)
zlúčenie

zmysel

znalosť

zrod logiky

PSF RFČ

 Register FČ Ž 

Ž

žiadostivosť
život
život každodenný

PSF RFČ

#  FILOZOFICKÁ ČASŤ

PSF

& (logika)

 – symbolický zápis konjunkcie.

PSF

=

 – znamienko rovnosti; číta sa rovná sa.

PSF

∀ (logika)

 – symbolický zápis všeobecného kvantifikátora.

PSF

∃ (logika)

 – symbolický zápis existenčného kvantifikátora, ktorý čítame existuje (aspoň jedno) x také, že ... alebo pre niektoré x platí, že ... .

PSF

∧ (logika)

 – znak konjunktora.

PSF

∨ (logika)

 – znak disjunktora.
::
logika

PSF

vv (logika)

 – znak vylučujúceho disjunktora.
::
logika

PSF

∼ (logika)

 – znak negátora.

PSF

⊦ (Russell, B.)

 – znak tvrdenia (73;91).

PSF

→ (logika)

 – znak implikátora.

PSF⇒ (logika)

 – znak implikátora.
::
logika

PSF

↔ (logika)

 – symbolický zápis ekvivalencie.

PSF

⇔ (logika)

 – znak ekvivalentoru.
::
logika

PSF

¬ (logika)

 – symbolický zápis negácie.

PSF

0 (logika)

 – symbolický zápis pravdivostnej hodnoty nepravda.

PSF

1 (logika)

 – symbolický zápis pravdivostnej hodnoty pravda.

PSF

A  FILOZOFICKÁ ČASŤ

PSF

A (dejiny filozofie)

 – písmeno označujúce tzv. nepriamy zlomok, často životopisného charakteru alebo hodnotiaci nejakú myšlienku.

PSF

a (logika)

 – výraz, pomocou ktorého vytvárame konjunkciu.
::
logika

PSF

A (logika)

 – prvé písmeno latinského slova "affirmo (tvrdím)", ktoré v tradičnej predikátovej logike symbolicky označuje všeobecne kladný súd, napríklad Všetci ľudia sú smrteľní.

     V modernej logike sa symbolicky zapisuje napríklad takto:

(∀x)(Px→Qx).


::
logika


PSFa (logika moderná)

 – konjunkcia.

PSF

a (logika subjekt-predikátová)

 – písmeno, ktoré reprezentuje konkrétnu sponu a medzi subjektom a predikátom i všeobecný kvantifikátor a ktoré je prevzaté z latinského slova "affirmo (tvrdím)"; vystupuje v schéme

          S a P

zapisujúcej od stredoveku štruktúru všeobecného kladného výroku. Písmeno "a" tu vyjadruje všeobecnosť a kladnosť súdu (cf. 88;49).

PSF

a limine

lat.

 – hneď alebo od začiatku niečo zavrhovať.

PSF

a posteriori

lat. (doslova: od neskoršieho)

 – to, čo pochádza zo skúsenosti, čo je ňou podmienené, obsah skúsenosti. Opak a priori.

PSF

a posteriori (Kant, I.)

 – pochádzajúce zo skúsenosti, na základe skúsenosti, závislé od skúsenosti, z faktov vyvodené.
::
Kant, I.

PSF

a prima facie

lat.

 – hneď, na prvý pohľad.

PSF

a priori

lat.

 – nezávislý od skúsenosti; z dôvodov iba rozumových; vopred. Opak a posteriori.

PSF

a tempo

lat.

 – súčasne.

PSF

Aall, Anathon

(1867 – 1943)

 – nórsky filozof, ktorý zastával pluralisticko-realistické stanovisko. Filozofiu pokladal za hodnotnú len vtedy, keď čerpá materiál z historicky alebo prírodovedne daných zážitkov a orientuje sa na psychologickú skúsenosť; Aalla označujú ako predstaviteľa "empiricko-historického smeru" filozofie (220;356).

Dielo
     • Der Logos. Geschichte seiner Entwicklung in der griechischen Philosophie und christlichen Literatur, 2 zv., 1896 – 1899
      • Macht und Pflicht, 1902
      • Filosofiens historie i oldtigen og mellemalderen, 1923
      • Logik, 19264
::
filozofia nórska

PSF

ab ovo

lat. (doslova: od vajca)

 – od začiatku.

PSF

Abbagnano, Nicola

(15. 7. 1901 Salerno 9. 9. 1990 Miláno)

 – taliansky filozof, predstaviteľ pozitívneho existencializmu; ako prvý taliansky filozof našiel cestu k existencializmu. Od roku 1936 bol profesorom v Turíne.

     Existenciu definoval ako "hľadanie bytia, v ktorom sa človek bezprostredne angažuje". Ľudská existencia nie je determinovaná, jej podstatnou vlastnosťou je slobodná voľba možností.

     Biobibliografia

     * 15. 7. 1901 Salerno

     • 1936
         – profesor v Turíne
         – publikuje Il principio della metafisica
     • 1939
         – La struttura dell’ esistenza
     • 1942
      – Introduzione all’esistenzialismo
     • 1948
         – Esistenzialismo positivo
     • 1968
         – Per o contro l’uomo

     † 9. 9. 1990 Miláno

     Dielo

     Le sorgenti irrationali del pensiero, 1923
     Il principio della metafisica, 1936
     La struttura dell’ esistenza, 1939
     Introduzione all’ esistenzialismo, 1942
     Esistenzialismo positivo. 1948
     Problemi di sociologie, 1967 (2. vyd.)
     Filosofia, religione, scienza, 1967 (2. vyd.)
     Per o contro l’uomo, 1968
     Storia della filosofia, 3 zv. (1974) (3. vyd.)

PSF

Abbt, Thomas

(25. 11. 1738 Ulm – 3. 11. 1766 Bückeburg)

– nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie, a matematik.

Dielo

Vom Tode fürs Vaterland, 1761
Vom Verdienste, 1765
Fragment der ältesten Begebenheiten des menschlichen Geschlechts, 1766
Vermischte Werke, 1 –6 , 1768 – 1781

PSF

Abélard, Pierre

(1079 Le Pallet pri Nantes – 21. 4. 1142 Chalon-sur-Saône)

 – Peter Abélard = Petrus Abaelardus = Abaelard, Pierre Abaelard, Abeillard; angl. Abelard, Peter – francúzsky filozof, teológ a básnik, rytier dialektiky a zavŕšiteľ scholastickej metódy. V spore o univerzálie zastával stanovisko umierneného nominalizmu (konceptualizmu). K podpore samostatnosti myslenia prispel vypracovaním dialektickej metódy, ktorá sa stala vzorom scholastiky a spočívala v osvetlení problému zo všetkých strán a v snahe o zmierenie zdanlivo neprekonateľných rozporov. V spore o vzťahu viery a rozumu sa prikláňal k racionalizmu: treba chápať, aby sme mohli veriť; Biblii treba rozumieť. Abélard je známy aj opisom svojej nešťastnej lásky s Heloise.

     Dielo

     Historia calamitatum (História pohrôm) – najdlhší list zo vzájomnej korešpondencie Abélarda a Heolisy (s ktorou mal syna Astrolaba a s ktorou tajne uzavrel manželstvo), kde opisuje históriu ich lásky

     Dialectica, nap. 1118–1137 – výklad logiky a teórie poznania, ktorých úlohou je rozlíšiť pravdivosť od nepravdivosti; prvá časť tejto úlohy pripadá fyzike, ktorá má skúmať, či "povahe veci zodpovedá výraz (enuntiationi); druhú časť úlohy má plniť logika; logika má odlíšiť platné argumenty od neplatných. Vykonáva sa to najmä "posudzovaním" správnosti používania slov, a to na základe poznania skutkového stavu

     Sic et non (Áno a nie), nap. 1121–1140

     Dialogus inter Philosophum, Iudeum et Christianum (Dialóg medzi filozofom, židom a kresťanom)

     Logica, nap. pred 1123

     Ethica seu liber dictus scito te ipsum, nap. po 1125 alebo 1129; 1. vyd. Paríž 1616 – rozprava o sebaurčení človeka dosahovanom silou svedomia; Nosce te ipsum, nap. po 1125 = Ethica seu ..., in: Opera, I–II, 1849–1859

     Opera omnia, 1855

     De unitate et trinitate divina, vyd. R. Stölzle 1891

     Theologia christiana (Kresťanská teológia)

     Die philosophischen Schriften Abaelards 1–3, vyd. B. Geyer 1919 – 1927

PSF

ábha

sa.

 – podobný; jas.

PSFabhaja (joga)

 – zbavenosť strachu, oslobodenie sa od neho. Je to cieľ i charakteristika naozajstného rozvoja človeka; istota.
::
joga

PSF

abhajadána

sa.

 – dar nebáť sa, zbavenosť akéhokoľvek strachu, s nádejou, že dostaneme požadovanú vec.

PSF

abhána

sa.

 – nedostavenie sa, nezjavenie sa.

PSF

ábhása

sa.

 – odlesk, vzhľad, uvažovanie.

PSF

abháva

sa.

 – neprítomnosť, nebytie, smrť.

PSF

abhávarúpavrtti

sa.

 – myslenie na neexistujúci predmet.

PSF

absolútne

lat.

 – to, čo je od iného úplne nezávislé, s iným nezmiešané, iným nepodmienené a neobmedzené. Absolútne existuje samo osebe a voči inému nanajvýš ako príčina.

Absolütne sa v mnohých (najmä dialektických) filozofiách chápe ako vzájomne (dialekticky) späté s relatívnym.

PSF

absolútno

lat.

 – nepodliehajúcno času, skutočnosť alebo bytie, ktoré je mimo času (podľa niektorých: večné), nepodmienené, od ničoho nezávislé, príčinou seba samého i všetkého ostatného. Absolútno je čosi, čo nevzniklo, ani nezanikne, a to práve preto, že je to bezčasé alebo večné.

     Absolútno zvyknú chápať ako večný, nadpriestorový a nadčasový prazáklad vecí, povznesený nad mnohosť vecí, nad protiklad subjektu a objektu, ja a nie-ja, ducha a tela, často identifikovaný s bohom alebo Bohom.

     Absolútno je najvyššie súcno, ktoré je základom, poslednou príčinou (prapríčinou) všetkého, čo je.

     Absolútno je bytie nezávislé od akéhokoľvek iného bytia, je nepodmienené, autonómne, dokonalé, existujúce samé pre seba a osebe.

     Absolútno je najvyššia, dokonalá, absolútna realita; samostatná skutočnosť; inteligibilný celok; Boh.

PSF

absolútno (Hegel, G. W. F.)

 – duchovný princíp sveta, ktorý však nie je od začiatku hotový; život absolútna je postupná sebarealizácia absolútna. Absolútno je fundament, jednotiaci princíp, všezahrnujúci zmysel celého sveta, prírody i dejín, jediná realita v pravom zmysle slova. Absolútno je rozumný základ súcna. Absolútno je nekonečný čistý rozum a nekonečné čisté myslenie. Totalitu absolútna vytvára súhrn kategórií, z ktorých prvou je bytie, druhou nič, treťou dianie atď. Podobou sebarealizácie absolútna je absolútna idea (62;62, 48, 49).
::
bytie (Hegel, G. W. F.)

Hegel, G. W. F.

odcudzenie sa absolútna sebe samému (Hegel, G. W. F.)

PSF

absolútny

lat.

 – platný bez obmedzenia, nepodmienený, od iného zásadne nezávislý, s iným nezmiešaný a neobmedzený, nevyhnutne existujúci sám osebe a ktorý voči inému môže vystupovať iba ako príčina.

PSF

abstrahovanie

lat.

 – odhliadanie od niečoho, neprihliadanie na niečo, nebratie niečoho, nejakej vlastnosti alebo vzťahu do úvahy; jedna zo základných myšlienkových operácií spočívajúca vo vytváraní abstrakcie.

PSF

abstrahovať

lat.

 – odhliadať – vytvárať abstrakciu.

PSF

abstrakcia

lat.

 – metóda abstrahovania, abstrahovanie alebo jeho výsledok.
::
filozofia

PSF

abstraktné

lat.

abstrahovaním vyňaté zo súvislostí a brané do úvahy, posudzované len osebe.

ad absurdum

lat.

 – do nezmyselnosti.

PSF

ad hoc

lat.

 – pre tento prípad.

PSF

ad hominem

lat.

 – p. argumentum ad hominem.

PSF

ad oculos

lat.

 – na vlastné oči.

PSF

ad rem

lat.

 – p. argumentum ad rem.

PSF

adynamia (Aristoteles)

 – nemohúcnosť.
::
Aristoteles

PSF

ádžívika

sa.

 – neortodoxné staroindické učenie, podľa tradície založené mudrcom Márkandéjom a popierajúce existenciu duše.
::
filozofia indická

PSF

afairein (Aristoteles)

 – abstrahovať.
::
Aristoteles

PSF

afairesis (Aristoteles)

 – abstrakcia.
::
Aristoteles

PSF

afekt

lat.

 – krátkodobé prudké rozrušenie mysle; silný, búrlivo sa odohrávajúci relatívne (v pomere k nálade a vášni) krátkodobý emocionálny zážitok, ako napríklad zúrivosť, hrôza atď.

PSF

afektácia (Kant, I.)

 – schopnosť predmetu pôsobiť na zmyslové orgány.
::
Kant, Immanuel

PSF

afinita

lat.

 – príbuznosť; príbuzenstvo; spolupatričnosť.

PSF

afinita (Kant, I.)

 – objektívny dôvod asociácie javov.
::
Kant, I.

PSF

afinita empirická (Kant, I.)

 – empiricky pozorovateľná vlastnosť javov zákonite sa spájať.
::
Kant, I.

PSF

afinita transcendentálna (Kant, I.)

 – vlastnosť javov všestranne sa spájať podľa nevyhnutných zákonov.
::
Kant, I.

PSF

agathon

gr.

 – dobro.
::
filozofia starogrécka

PSF

agathon (Aristoteles)

– dobro.
::
Aristoteles

PSF

agenéton (Aristoteles)

– nevzniknuté.
::
Aristoteles

PSF

agens

lat.

 – hybná sila, pôsobiaca podstata.

PSF

agere sequitur esse

lat.

 – činnosť vychádza z bytia, podmienkou činnosti je bytie.

PSF

agnotológia

gr.

 – veda o nevedomosti – veda o strácaní vedomostí, o ktoré spoločnosť ako celok prišla najmä v dôsledku ukrývania alebo utajovania poznatkov, ničenia, straty, zašantročenia alebo zabúdania poznatkov a odloženia, odhadzovania alebo zavrhávania nadobudnutých poznatkov.

PSFachrónia

gr.

 – bezčasie.

PSF

aisthéta

gr.

 – αἰσθητά – zmyslovo vnímateľné (22;178).
::
filozofia starogrécka

PSF

Akadémia

 – háj v Aténach so sochami bohov a taktiež héroa Akadéma. Platón tu po svojom návrate do Atén v roku 389 pr. n. l. založil filozofickú školu, ktorá mala podľa vzoru pytagorejských škôl vedecký i náboženský charakter.

PSFakcidens

lat.

– náhodná, dočasná, premenlivá vlastnosť nejakej veci.

PSF

akt

lat.

 – úkon, výkon, čin.

PSF

akt ilokučný (Austin, J. L.)

 – zložka rečových aktov, ktorou hovoriaci vyjadruje svoj vzťah k oznamovanému obsahu, ako napr. pochybnosť, istotu a podobne, alebo svoj zámer voči adresátovi, napríklad sľub.

     Ilokučný akt predpokladá lokučný akt.

::
Austin, J. L.

PSF

akt lokučný (Austin, J. L.)

 – angl. locutionary act – povedanie, súčasť rečového aktu tvorená aktom vyjadrenia alebo vyslovenia určitého obsahu. Lokučný akt hovoriaci vykoná tým, že vysloví (povie) vetu alebo výpoveď zakotvenú v danej komunikačnej situácii, čím adresátovi oznámi obsah tejto vety alebo výpovede.

     Lokučný akt pozostáva z týchto aktov:

      – fonetický akt (akt vytvorenia zvuku),
      – fatický akt (akt vyslovenia fémy),
      – retický akt (akt vyslovenia rémy),
      
 • ::
  Austin, J. L.

  PSF

  akt rečový (Austin, J. L.)

  – prednesenie výpovede vykonané tromi aktami: lokučným, ilokučným a perlokučným.

  PSF

  aktivita

  lat.

   – zvýšená činnosť, aktívnosť, opak pasivity.

  PSF

  aktívny

  lat.

   – činný, výkonný, podujímavý, opak pasívneho.

  PSF

  Albert Veľký

   – p. Albertus Magnus.

  PSF

  Albertus Magnus

  (1193 – 1280)

   – Albert Veľký – nemecký filozof, predstaviteľ vrcholnej scholastiky, teológ a prírodovedec, zvaný doctor universalis, autor rozsiahleho diela, v ktorom sa pokúsil integrovať novoplatonizmus, augustinizmus, aristotelizmus a prvky arabskej filozofie na báze korpusu prírodovedeckých poznatkov jeho doby.

       Dielo Alberta Veľkého predznamenalo systém Tomáša Akvinského úsilím vyrovnať sa s Aristotelovou filozofiou, pričom sa mu podarilo prekonať dovtedajší eklektický aristotelizmus.
  ::
  anjel (Albert Veľký)

  filozofia stredoveká

  PSF

  altruizmus

  lat.

   – ľudomilnosť – nezištná starostlivosť o blaho iných.
  ::
  etika

  PSF

  amfibólia

  gr.

   – dvojznačnosť, dvojzmysel vznikajúci významovou zámenou slov rovnakého znenia.

  PSF  amicus Plato, sed magis amica est veritas

  lat.

   – Platón je priateľ, ale ešte väčším priateľom je pravda. (Parafráza výroku pripisovaného Aristotelovi.)

  PSF

  an sich

  nem.

   – lat. in se (v sebe, osebe). Termín zaviedol Wolff na označenie veci, predmetu samého osebe. Od čias Kanta sa používa na označenie nepoznateľnej veci osebe.

  PSF

  analogon rationis

  lat.

   – obdoba rozumu. (U Leibniza nižšie formy vedomia, vlastné živočíchom.)

  PSF

  analýza

  gr.

  – rozklad, rozčlenenie, jedna zo základných metód a myšlienkových operácií; je to rozklad nejakého celku na jeho zložky, súčasti, ktorý smeruje k nejakým relatívne najjednoduchším zložkám, za ktoré sa ďalej už nepokračuje (prvky). Čiže pojmy časti, celku a prvku tvoria jadro matrice kategórií aplikovaných v priebehu analyzovania.

       Historický typ, druh alebo povahu analýzy podstatne ovplyvňuje to, aké ďalšie významové útvary (najmä kategórie) intervenujú v priebehu jej realizácie. Ak napríklad pri analýze jazyka prevažujú logickosyntaktické a logickosémantické kategórie, hovoríme o logickosyntaktickej a logickosémantickej analýze jazyka, alebo ak v jadrových kategóriách uplatňovaných v priebehu analýzy začne zaujímať dominantné miesto kategória vzťahu, hovoríme o vzťahovej analýze a pod.

       Analýza je postup, v ktorom sa jednota (celok) rozkladá na svoje časti. Analýza v tomto zmysle môže tvoriť súčasť analyticko-syntetickej metódy, v rámci ktorej na ňu nadväzuje syntéza (10;23).

  analýza logická dôkazu

   – uvedenie úplného výpočtu premís. V praxi sa totiž často „samozrejmé“ premisy dôkazu výslovne neuvádzajú. „Někdy se nám tento postup jeví jako zbytečně puntičkářství a jistě není cílem logiky zavést do praxe mnoho slov o samozřejmostech. V případech sporných, složitých a neprůhledných je to však nutné, abychom mohli zkontrolovat, zde všechny potřebné předpoklady důkazu jsou skutečně pravdivé.“ (4;11)
  ::
  logika

  PSF

  Anaxagoras

  (500 – 428 pr. n. l./427 pr. n. l.) = Anaxagoras z Klazomén

   – starogrécky filozof, matematik a astronóm, priateľ Periklov, Euripidov a ďalších významných Aténčanov, autor diela "O prírode (Peri fyseós)", ktoré vrchnostenské orgány nechali spáliť, keď Anaxagora obvinili z bezbožnosti. Akmé Anaxagora spadá pravdepodobne do rokov 470 – 460 pr. n. l.

       Učenie

       Svet (kosmos = poriadok) sa rodí z chaosu.

       Chaos je totálne premiešavajúcno sa prvotných vecí (chrémata) neobmedzených tak čo do množstva ako aj čo do malosti. V dôsledku tejto okolnosti, t. j. bytia pohromade neobmedzeného množstva neobmedzene malých (pôvodných) vecí, bola každá z nich nezreteľná.

       Diferencovanie sa pôvodne chaotickej prazmesi prvotných vecí sa uskutočňuje vírivým pohybom vychádzajúcim z jedného bodu a strhávajúcim so sebou čoraz viac semien, ktoré sa sústreďujú na dvoch protikladných póloch: na jednom sa zhromažďujú teplé, suché, svetlé a zriedené semená, na druhom naopak chladné, vlhké, tmavé a husté semená.

       Vznikanie súcien sa deje zlučovaním prvotných vecí, zanikanie súcien sa deje rozlučovaním prvotných vecí.

       Ovládajúcnom celého tohto diania (usporadujúcna sveta, vznikania a zanikania v ňom) je rozum (nous [nús]). Nous transcenduje chaos, nepochádza z neho a je nezávislý od neho.

  PSF

  Anaximandros

  (asi 610 – skoro po 546 pr. n. l.)

   – starogrécky filozof, žiak Tálesa z Milétu. Bol najhlbším mysliteľom milétskej školy, "lebo svojím výkladom o apeire už aspoň naznačil osobitosti filozofického skúmania sveta." (6;47.) Apeiron (čiže neobmedzeno) považoval za počiatok (arché) všetkého; z apeironu sa podľa Anaximandra postupne vylučovali protiklady (teplo a chlad, vlhko a sucho); z ich vzájomného pôsobenia sa vyvinulo existujúce usporiadanie sveta. K prírodným zmenám dochádza v dôsledku boja protikladov. Človek sa vyvinul zo živočíchov iného druhu. Zem je tvaru valca a voľne sa vznáša uprostred vesmíru.

       Údajne napísal prvé filozofické dielo v Grécku, ktoré sa spomína pod názvom O prírode. Anaximandros ako prvý použil na označenie pralátky, z ktorej vznikol svet, termín arché.

  PSF

  Anaximandros – odkazy

  apeiron (Anaximandros)

  filozofia 6. stor. pr. n. l.
  filozofia antická
  filozofia staroveká

  gnómon

  nebesia (Anaximandros)

  pohyb (Anaximandros)
  protiklady (Anaximandros)

  slnko (Anaximandros)
  slovo „apeiron“

  škola milétska

  vznik sveta (Anaximandros)
  vznikanie (Anaximandros)

  zanikanie (Anaximandros)

  Literatúra

  Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970. [6]

  PSF

  Anaximenes

  (asi 585 – 528 pr. n. l.)

   – starogrécky filozof, predstaviteľ milétskej školy. Za základ všetkého považoval (obrazne povedané) vzduch, ktorý je podľa neho nekonečný, večný a pohyblivý: je to večné všeprenikajúce, všeobklopujúce. všeoživujúce a všeriadiace (všespôsobujúce, všeovplyvňujúce) pohybujúcno, presnejšie zhusťujúcno (čím všetko vyvstáva) a zrieďujúcno (čím všetko zaniká). Zhusťovaním sa tvoria oblaky, potom voda a napokon zem a kamene. Zrieďovaním sa vzduch mení na oheň. Vzduch je dušou aj všeobecným prostredím pre nespočetné vesmírne svety. Hviezdy sú ohne, ich teplo však necítime, pretože sú veľmi ďaleko, avšak sú bližšie než planéty.
  ::
  škola milétska

  PSF

  androcentrizmus

  gr.+ lat.

   – jednostranné uprednostňovanie mužského pohľadu na svet, mužského pristupovania, mužskej perspektívy.

  PSF

  Andronikos z Rodu

  (asi 1. pol. 1. stor. pr. n. l. Rodos – koniec 1. stor. pr. n. l. Rodos)

  – grécky filozof, desiaty scholarcha peripatetickej školy po Aristotelovi.

       Andronikos z Rodu vynikal ako komentátor a vydavateľ Aristotelových diel. Jeho vydanie Aristotelových spisov (v 40–20 pr. n. l., podľa iných pred rokom 50 pr. n. l.) podnietilo štúdium Aristotelovho učenia a stalo sa všeobecne používaným v neskorom staroveku.

      Dielo Peri pathón (O vášňach), zachované pod Andronikovým menom, je nepravý spis (61;103).
  ::
  filozofia starogrécka

  PSF


  anegoita

  gr. + lat.

   – stav bytia ľudského indivídua, ktoré sa ocitlo bez ega, bez ja a napriek tomu je identifikovateľné. Toto anegoitné ľudské indivíduum sa identifikuje na základe vzorca, tvaru ustávania utrpenia okolo neho. Proces dosahovania anegoity je deegoizácia (nem. Entichung).

  PSF

  anjel (Albert Veľký)

   – čisto duchovná bytosť. Anjeli sa líšia len hierarchiou stupňa a večného poriadku (nelíšia sa individuálne).
  ::
  Albertus Magnus

  PSF

  antecedens – consequens

  lat.

   – predchádzajúce – nasledujúce (následok, dôsledok).

  PSF

  antifundamentalizmus

  lat.

   – vo filozofii vedy: negatívny postoj k presvedčeniu, že existuje nejaký jediný možný základ celého systému vedeckého poznania.

  PSF

  antinómia

  gr.

   – protichodnosť, základný rozpor; dvojica vzájomne si protirečiacich výrokov, ktoré však (každý z iného dôvodu) považujeme za pravdivé.

  PSF

  antropinum

  gr.

   – podstata ľudskosti, to, bez čoho by človek nebol človekom.

  PSF

  antropológia filozofická

   – 1. smer súčasnej filozofie alebo filozofická koncepcia človeka, v ktorej prevláda úsilie o celostný výklad človeka. Na vývin filozofickej antropológie najviac zapôsobila Schelerova syntetická koncepcia človeka.

       K najvýznamnejším predstaviteľom filozofickej antropológie patrí H. Plessner, A. Gehlen, M. Landmann, E. Rothacker.

       2. filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá človekom v jeho celistvosti; súčasť teoretickej filozofie (1;47).

  PSF

  apeiron (Anaximandros)

   – neobmedzené – počiatok a základný prvok vecí; neobmedzená podstata, z ktorej vznikajú všetky nebesia i svety v nich. "Z čoho veci vznikajú, do toho vraj tiež podľa nutnosti zanikajú; lebo si za neprávosti navzájom splácajú pokutu a trest podľa určenia času".

       Neobmedzené (apeiron) nemá počiatok. Je božské, nesmrteľné a nehynúce; je večné a vôbec nestarne. Obsahuje všetky svety. Vylúčili sa z neho nebesia a vôbec všetky svety, ktoré sú nesčíselné (6;51, 52).
  ::
  Anaximandros

  PSF

  arbitrium liberum

  lat.

   – slobodné rozhodnutie, sloboda vôle.

  PSF

  Arendtová, Hannah

  (14.10. 1906 Linden, Hannover – 4. 12. 1975 New York)

   – americká filozofka a politologička nemeckého pôvodu, ktorá vo svojej filozofii nadviazala na M. Heideggera, E. Husserla, K. Jaspersa a R. Bultmanna. Filozofickému skúmaniu podrobovala o. i. fenomény práce, vyrábania, konania ako tri základné rozmery ľudskej existencie. Dôležité sú i jej príspevky k výskumu politickosti, totalitarizmu, antisemitizmu.

       Náš život by mal podľa Arendtovej smerovať k rovnováhe aktivity a rozjímania.

  PSF

  argument funktora

   – vhodný výraz, ktorý možno dosadiť na prázdne miesto funktora, čím vzniká úplný zložený výraz (4;33).
  ::
  logika

  PSF

  argumenta ponderantur, non numerantur

  lat.

   – sila dôkazov spočíva v ich presvedčivosti, a nie v počte.

  PSF

  argumentum ad hominem

  lat.

   – dôkaz rátajúci s citmi presvedčovaného.

  PSF

  argumentum ad rem

  lat.

   – argument založený na pravých okolnostiach vecí, na skutočnosti.

  PSF

  argumentum ad veritatem

  lat.

   – objektívny dôkaz.

  PSF

  argumentum baculinum

  lat.

   – doslovne: palicový argument – hmatateľný dôkaz.

  PSF

  argumentum e contrario

  lat.

   – dôkaz z opaku.

  PSF

  argumentum e silentio

  lat.

   – argumentum a silentio, argumenzm ex silentio – dôkaz postavený na zamlčaní nejakej skutočnosti.

  PSF

  arché (Táles z Milétu)

   – voda (6;50).
  ::
  Táles z Milétu

  PSF

  archív (Foucault, M.)

   – pravidlá generovania nových diskurzívnych ojektov, proces, ktorý vedie k nahradeniu jednej vedeckej formácie druhou.

  PSF

  Aristoteles  (384 pr. n. l. Stageira – 7. 3. 322 pr. n. l. Chalkis na Euboi)

  – starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší predstaviteľ starovekej filozofie, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (psychológie, zoológie, meteorológie atď.). Pôvodne člen Starej Akadémie.

       V stredoveku Aristotela nazývali jednoducho "Filozof".

       Jadrom Aristotelovej filozofie je ontológia, ktorú nazýva "prvá filozofia" a ktorú vytvoril kritickým pretvorením Platónovej teórie ideí.

       S Platónom sa zásadne rozchádza v tom, že neuznáva idey odlúčené od vnímateľných vecí. Na druhej strane v súlade s Platónom rozoznáva na každej veci látku (hýlé) a tvar (morfé; eidos). K tomu, aby vznikli konkrétne veci sú potrebné štyri faktory (príčiny): látka, tvar, účel a hybná príčina. Látka je možnosťou, tvar skutočnosťou; prechod od možnosti ku skutočnosti sa realizuje pohybom.

       Skutočnosť je vyšším a lepším stupňom existencie ako možnosť. Zmenu možnosti na skutočnosť môže spôsobovať iba taká príčina, ktorá je sama skutočnosťou. Keďže svet a dianie v ňom je večné, musí existovať príčina pohybu, ktorá je takisto večná, avšak nehybná: prvý hýbateľ, boh (próton kínún akínéton). Základnou charakteristikou boha je to, že je čistým myslením, myslením, ktoré myslí seba samé (noésis noéseos). Prvý hýbateľ, pretože je absolútne dokonalý, uvádza hmotný svet do pohybu ako predmet lásky. Tento prvý hýbateľ je rozum, účel a zákon, ktorý je najvyššou zábezpekou poriadku vo svete.

       V teórii poznania Aristoteles kládol dôraz na zmyslové poznanie. Cieľom poznania sú pojmy, ktorým v realite zodpovedajú tvary. Poznanie tvarov nie je možné bez pozorovania mnohých jednotlivých vecí.

  Život

        * 384 pr. n. l.
        • Aristoteles bol synom Nikomacha, dvorného lekára Amynta II., macedónskeho kráľa a starého otca Alexandra Veľkého.
        • 367 pr. n. l. – Aristoteles prichádza do Atén; vstupuje do Platónovej Akadémie, kde pôsobí viac ako 20 rokov: zaoberá sa výskumom prírody. Diela Eudemos, Sofistes a Politikos (zachovali sa z nich len fragmenty). Po Platónovej smrti opúšťa Atény a pobýva istý čas v Assose a v Mytiléne.
        • 343 pr. n. l. – sa stáva učiteľom Alexandra Macedónskeho.
        • 335 pr. n. l. – návrat do Atén; zakladá svoju vlastnú školu, zvanú peripatetická, podľa zvyku prechádzať sa so žiakmi pri vyučovaní v parku. Počas 13 rokov spravovania svojej školy píše svoje hlavné zachované diela.
        • 323 pr. n. l. – smrť Alexandra Veľkého; Aristoteles opúšťa Atény v dôsledku vzrastu opozície proti promacedónskej politike, ktorej bol prívržencom, a usadzuje sa na Euboi, na majetku svojej matky.
        + 322 pr. n. l.
        • 65 n. l. – Andronikos z Rodu katalogizuje Aristotelove spisy, pričom Aristotelovu prvú filozofiu nazýva metafyzika, lebo išlo o súbor problémov, ktoré sa v tomto usporiadaní dostali za prírodovedno-fyzikálne úvahy.

  Dielo

  Rané diela:

  Protreptikos
  O filozofii

  Logické spisy (Organon):

  Kategórie
  O vyjadrovaní
  Prvé analytiky
  Druhé analytiky
  Topiky
  O sofistických dôkazoch

  Fyzikálna (prírodnofilozofické) spisy:

  Fyzika
  O nebi
  O vzniku a zániku
  Meteorologiky

  Psychologické spisy:

  O duši
  Parva naturalia

  Biologické spisy:

  O častiach zvierat
  O pohybe zvierat
  O chôdzi zvierat
  O vzniku zvierat

  Filozofické spisy:

  Metafyzika / súbor štrnástich kníh o prvej filozofii a teológii
  Etika Nikomachova
  Etika Eudemova
  Politika
  Rétorika
  Poetika

  Ďalšie spisy:

  Ústava aténska

  Nezachované spisy:

  • lekárske spisy
  • spisy rozoberajúce ústavy gréckych štátov

  PSF

  Aristoteles – odkazy

  adynamia (Aristoteles)
  afairein (Aristoteles)
  afairesis (Aristoteles)
  agathon (Aristoteles)
  agenéton (Aristoteles)
  amicus Plato, sed magis amica est veritas
  Aristoteles: O filozofii
  Aristoteles: Organon
  Aristoteles: Protreptikos
  aristotelizmus

  filozofia antická
  filozofia starogrécka
  filozofia staroveká

  kvantita (Aristoteles)

  ontológia (Aristoteles)

  PSF

  Aristoteles: O filozofii

   – rozsiahly dialóg, z ktorého sa zachovali len fragmenty.

  PSF

  Aristoteles: O nebi

   – gr. Peri úranú, lat. De caelo – prírodovedecký spis, tvoriaci 4 knihy, v ktorom Aristoteles podáva všeobecnú kozmológiu a skúma zloženie sveta, jeho večnosť, hviezdy. Obraz sveta, ktorý tu vypracoval Aristoteles, bude charakteristický pre stredozemné civilizácie až do konca stredoveku. Je to obraz sveta, ktorý pretrvá takmer dve tisícročia, v škole sa ho bude učiť ešte Dante a Shakespear: geocentrický systém, podľa ktorého všetky nebeské telesá obiehajú okolo Zeme.

       Nehybná Zem je centrom celého vesmíru. Nehybnosť Zeme vyplýva z faktu, že vesmírny pohyb Zeme by sa musel prejaviť v zdanlivom protismernom pohybe hviezd, čomu pozorovania odporujú.

       Okolo Zeme obiehajú po dokonalých kruhových dráhach na koncentrických pevných sférach

        – Mesiac,
        – Slnko,
        – Merkúr,
        – Venuša,
        – Mars,
        – Jupiter,
        – Saturn.

       Najďalej od Zeme je napokon sféra nehybných hviezd.

       Aristoteles rozlišuje sublunárnu oblasť (od Zeme po sféru Mesiaca) a supralunárnu oblasť (nad sférou Mesiaca).
       
       Sublunárnu o blasť tvoria štyri základné elementy:

        – oheň,
        – vzduch,
        – voda,
        – zem.

         Supralunárnu oblasť tvorí absolútne beztiažový éter, z ktorého pozostáva Slnko a každá z hviezd.
   Supralunárnu oblasť tvorí absolútne beztiažový éter, z ktorého pozostáva Slnko a každá z hviezd.

       Kométy sú krátkodobé atmosférické javy.
       
       Mliečna cesta sú éterické výpary, vyvolané rýchlym pohybom hviezd okolo Zeme.

  PSF

  Aristoteles: Organon

   – súbor Aristotelových logických spisov označených takto (gr. Organon = Nástroj, totiž nástroj poznania) antickými komentátormi. Organon zahrnuje:

        • Kategórie (lat. Categoriae) – spis rozoberajúci definície desiatich základných kategórií.

        • O interpretácii (lat. De interpretatione) – spis pojednávajúci o vete a súde.

        • Prvé a druhé analytiky (lat. Analytica priora et posteriora) – skúmanie procesu sylogizmu.

        • Topiky (lat. Topica) – výklad o dôkazoch z pravdepodobnosti.

        • O sofistických dôkazoch (lat. Sophistici elenchi) – diskusia o klamných argumentoch sofistov.

  PSF

  Aristoteles: Protreptikos

   – dialóg, v ktorom Aristoteles odporúča zasvätiť život teoretickému bádaniu.

  PSF

  aristotelizmus

   – významný prúd európskej filozofie, ktorý pramení v Aristotelovom učení a zahrnuje viaceré filozofické školy a podprúdy, ktorým je spoločné nasledujúce:

        • umiernený realizmus,
        • náuka o štyroch príčinách,
        • náuka o zmyslovom pôvode poznania,
        • výklad pohybu ako prechodu z možnosti do uskutočnenia,
        • hylémorfizmus,
        • zaradenie prvej filozofie (metafyziky) do systému vied.

       Odlišujú sa podľa toho, aký typ konštelácie kategórií intervenuje v ich skúmaní miesta človeka vo svete, napríklad či medzi týmito kategóriami je kategória Boha a aká kategória Boha (kresťanského Boha, Alaha) alebo nie je.

       Z diachronického hľadiska sa vyčleňuje:

        • pôvodný aristotelizmus Aristotelových nástupcov v peripatetickej škole, Teofrastos a ď.
        • stredoveký aristotelizmus kresťanský, arabský a židovský,
        • aristotelizmus dialektikov ranej scholastiky (Anselm z Besate),
        • aristotelizmus scholastikov 13. storočia s hlavným predstaviteľmi Albertom Veľkým a Tomášom Akvinským,
        • renesančný averroizmus,
        • renesančný alexandrizmus,
        • španielska scholastika 16. a 17. storočia (F. Suárez),
        • novoscholastika 19. a 20. storočia (F. Brentano, J. Maritain, J. Pospíšil, M. Habáň a ď.)

  PSF

  asocianizmus

   – lat. – prístup k duševnému dianiu, riadiaci sa ideou, že procesy, ktoré ho tvoria, sa uskutočňujú združovaním (asociáciou) myšlienok, predstáv a ďalších útvarov psychiky. Asociácia týchto útvarov alebo procesov môže podľa asocianizmu vznikať v dôsledku

        • podobnosti predmetov reprezentovaných útvarmi psychiky a majúcich medzi sebou niečo zhodné);
        • blízkosti (asociácia predmetov alebo udalostí vyskytujúcich sa pri sebe v priestore alebo čase);
        • kontrastu (asociácia predmetov vyznačujúcich sa ich vzájomnou protikladnosťou).

       S ideami asocianizmu sa stretávame už v diele Platóna a Aristotela, ktorí ich využili pri reflexii procesov zapamätávania si.

       So systematickou aplikáciou týchto ideí začal D. Hartley, J. Priestley a D. Hume v 18. stor.

       Zásluhou J. F. Herbarta, J. S. Milla a neskôr Th. Ziehena, H. Ebbinghausa a G. E. Müllera sa asocianizmus vyvinul do dominujüceho smeru psychológie 19. stor., až napokon sa ukázalo, že teória asociácie je neudržateľná predovšetkým v dôsledku jej mechanistickej a introspektivistickej osnovanosti, no výskumu asociácií sa naďalej venuje pozornosť prostriedkami súčasnej psychológie (napr. asociačný experiment) s cieľom odhaliť osobitosti psychických procesov, ako napríklad významové asociácie, ich úloha v učení atď.

  PSF

  atribút

  lat.

   – 1. podstatná, trvalá, základná neoddeliteľná vlastnosť predmetu, bez ktorej nemôže predmet ani jestvovať, ani byť myslený.

       2. predmet, ktorý sa pridáva k soche alebo obrazu ako poznávací znak vzťahujúci sa na jej postavenie, na zázraky alebo zvláštne udalosti jej života.

  PSF

  Augustinus, Aurelius

  (13. 11. 354 Tagaste (Numídia) dn. Souk-Ahras (Alžírsko) – 28. 8. 430 Hippo Regius (Numídia), na území dnešného Tuniska)

   – kresťanský teológ, filozof a mystik, cirkevný otec, predstaviteľ latinskej patristiky, predstaviteľ panenteizmu, jeden zo zakladateľov západnej kresťanskej kultúry (od roku 395 biskup v Hippone Regiu). Bol silno ovplyvnený novoplatonizmom Plotina. Jeho učenie sa pokladá za najpozoruhodnejší a najdokonalejší prejav patristického myslenia. Medzi antickými ľuďmi vynikol neprekonateľnou schopnosťou vyjadrovať pocity.

       V dogmatických sporoch s rôznymi heretikmi a schizmatikmi rozvinul kresťanskú vierouku, do ktorej nechal preniknúť niektoré idey novoplatonizmu. Podobne ako Sokrates sa odvracia od prírody a kozmu a zaujíma sa o ľudské vnútro: Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas (Nechoď von, do seba sa vráť, vo vnútri človeka pravda prebýva). Základom ľudskej bytosti je ľudská vôľa, ktorá riadi aj myslenie a uvádza do pohybu všetky ostatné duševné sily. Zdrojom všetkých vecí je Boh a božia prozreteľnosť určuje v rozhodujúcej miere chod vecí.

       V zhode s apoštolom Pavlom učil, že človek je od prirodzenosti neschopný konať dobré skutky (náuka o dedičnom hriechu), že však určití jednotlivci sú z milosti božej predurčení k večnému spaseniu (predestinácia). Dôležitá je tu však všemocnosť božej lásky ako najvyššie dobro stojace v protiklade k zlu ako k ničote a tme.

       Zmysel dejín spočíva v zápase dobra a zla, v boji božej obce (civitas Dei, je založená symbolicky Abelom) a obce pozemskej (svetského štátu, civitas terrena, založenej Ábelovým vrahom Kainom), ktorý skončí víťazstvom kráľovstva božieho. Augustinus vidí príslušníkov božej obce aj mimo cirkvi, takže výťažky antickej kultúry sa môžu zachovať aj v kresťanskom svete.

       Boh je najvyšším princípom a zdrojom sveta, najvyšším absolútnym a jednotným bytím, najvyššou pravdou a najvyšším dobrom (unum, verum, bonum).

       Kreacionizmus

       Svet stvorila božia tvorivá podstata z ničoho. Augustin uvádza po prvý raz do filozofického kontextu náboženskú myšlienku, že Boh stvoril svet z ničoho (creatio ex nihilo). To bolo novinkou oproti niekdajším antickým koncepciám, ktoré predpokladali, že demiurgos stvoril svet z hmoty existujúcej od večnosti.

       Všetko konečné má svoje obmedzené bytie od božej tvorivej podstaty. Božia myseľ v sebe obsahuje na spôsob ideí podstatné tvary všetkých vecí, ktoré sa podľa týchto vzorov vo svete utvárajú. Poznať svet možno len poznávaním onej absolútnej pravdy, ku ktorej vedie cesta poznávaním seba samého, svojej vlastnej duše. Všetko poznávanie je len poznávaním Boha cez sebapoznanie (ver, aby si rozumel).

  PSF

  Austin, John Langshaw

  (26. 3.1911 Lancaster – 8. 2. 1960 Oxford)

   – anglický filozof, predstaviteľ analytickej filozofie, konkrétne ordinary language philosophy (filozofie prirodzeného jazyka), tvorca teórie rečových aktov.

       Austin nadväzoval na G. E. Moora. Austine podobne ako Wittgenstein dospel k názoru, že ak analyzujeme jazyk, nemôžeme sa obmedziť na logickú analýzu tvrdení, ale musíme vziať do úvahy aj rozkazy, priania atď. Z Austinových prác vyrastá teória rečových aktov, ktorá vysvetluje jazyk na základe konania. Na Austina zasa nadväzuje o. i. najmä Grice a J. R. Searle.

       Austinov hlavný prínos spočíva v jeho koncepcii rečových aktov, podľa ktorej vyjadrením vety sa za normálnych okolností vykoná konanie v troch rôznych dimenziách:

       1. vôbec niečo hovoríme alebo tematizujeme (toto je lokučný akt),
       2. lokučným aktom sa robí niečo, čo prekračuje číru tematizáciu faktu; ono tematizované sa napríklad odporúča, požadujeme to,pýtame sa na to, tvrdíme to ako pravdivé (toto je ilokučný akt); každý ilokučný akt sa – prinajmenšom principiálne – dá jazykovo explicitne vykonať;
       3. dosahuje sa istý psychický účinok: adresát vyjadrenia sa teraz napríklad čuduje, je presvečený, je ochotný pomôcť, je zastrašený – ak nastane takýto účinok, tak sa vyjadrením uskutočňuje aj prelokučný akt. Austin chápe jazyk ako činnosť tvorenú rečovými aktmi, ktoré rozdeľuje na akty lokučné, ilokučné a perlokučné.

       Austine rozpracúval aj teóriu zmyslových dát.

  Dielo

  Philosophical Papers, 1961
  How To Do Things with Words, 1962

  PSF

  Austin, J. L. – odkazy

  akt ilokučný (Austin, J. L.)
  akt lokučný (Austin, J. L.)
  akt rečový (Austin, J. L.)

  filozofia analytická

  PSF


  Avenarius, Richard Heinrich

  (19. 11. 1843 Paríž – 18. 8. 1896 Zürich)

   – švajčiarsky filozof, zakladateľ empiriokriticizmu.

       Avenarius uskutočnil genetický rozbor myslenia, rozbor funkcie a genézy vedenia; pýtal sa na biologický prospech uskutočňovaného vedenia; vypracoval psychologickú teóriu poznania a program filozofie skúsenosti; kládol otázky týkajúce sa zmyslu vedeckých tvrdení a dosahu ich platnosti. Avenariovi ide o návrat k prirodzenosti, k prirodzenému pohľadu na svet, ktorý je zatemňovaný nekritickým preberaním predsudkov, ktoré sa zrodili vo vede v priebehu stáročí. Táto túžba po návrate k prirodzenosti, snaha očistiť skúsenosť od všetkých dodatkov vložených do nej neprávom, zbližuje empiriokriticizmus s duchom moderných ideových prúdov, ktoré sa odvracajú od ideálov racionalizácie sveta a hľadajú čistú, prirodzenú situáciu človeka vo svete (prirodzený svet).

       Avenariova filozofia sa vyznačuje aktivistickou orientáciou: človek sa odlišuje od všetkého ostatného činným postojom k svetu a nie trpným prepisom tohto sveta. Odhalenie čisťej skúsenosti nie je objavením situácie zrkadla, v ktorej by sa mal ocitať človek; táto situácia je situáciou prirodzeného a spontánneho organizátora všetkého daného.

  PSF

  axiológia

  gr.

   – filozofická disciplína, filozofické skúmanie podstaty hodnôt; filozofia hodnôt/hodnoty, ktorej založenie sa pripisuje R. H. Lotzemu. Niekedy axiológiu chápu ako všeobecnú teóriu hodnotenia a hodnôt širšiu než filozofia hodnôt. Hodnotenie sa pritom chápe ako súhrn duševných procesov a funkcií, ktorými hodnoty zisťujeme, odhaľujeme alebo tvoríme; hodnota je predmetom alebo výsledkom hodnotenia.

       Axiológia je jedna z antropologických disciplín.

       Axiológia sa člení na teóriu hodnotenia a teóriu hodnôt.

       Axiológia tvorí všeobecný teoretický základ viacerých špeciálnych axiologických disciplín, ako sú ekonómia, estetika, etika, jurisprudencia atď.

       V axiológii ide o opis, analýzu a zmysluplnú klasifikáciu zložiek hodnotiaceho procesu, t. j. duševných procesov, ktorými živá osobnostná totalita zaujíma určitý postoj k svojim vlastným psychofyziologických stavom a prejavom a takisto k objektom obklopujúceho ju sveta. Hodnotiaci proces môže mať formu emócie, postoja alebo hodnotiacej výpovede (výroku).

       Druhou oblasťou je analýza hodnoteného objektu a skúmanietých zložiek, ktoré na ňom hodnotíme. Tento problém je podstatný pre definovanie pojmu hodnoty a jeho rozmanitým riešením je daná mnohosť a protichodnosť axiologických teórií.
  ::
  filozofia

  PSF

  B  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  Bacon, Francis

  (22. 1. 1561 Londýn – 9. 4. 1626 Londýn: smrť na následky prechladnutia po pokusoch so snehom) 1. vikomt St. Albans, barón z Verulamu

   – anglický filozof, vedec, právnik a vysokopostavený verejný činiteľ (až najvyší úrad v Anglicku – Lord kancelár), iniciátor novovekého štýlu vedeckého bádania a zakladateľ novovekého empirizmu. Bacon požaduje vymanenie sa z tradície scholasticko-aristotelovského filozofovania: treba opustiť hľadanie účelu pri skúmaní prírody a zamerať sa na objavovanie zákonov, ktoré v nej pôsobia. Na to je potrebné zbaviť poznanie predsudkov, ktoré označuje ako idoly (lat. idola), čiže preludy, klamné významové útvary. Zmyslom poznania prírody je ovládnuť ju a využívať v prospech človeka.

       Metódu, s ktorou prichádza, F. Bacon charakterizuje ako ťažko uskutočniteľnú, no ľahko opísateľnú: "Stanovuje stupne istoty, chráni zmysly pred omylom tým, že im kladie určité medze, zavrhuje zväčša prácu mysle, ktorá nasleduje bezprostredne po zmysloch, ale otvára a kliesni mysli novú a bezpečnú cestu, vychádzajúcu zo zmyslových vnemov (143;253)".

  Dielo

  Instauratio Magna (Veľká obnova) – hlavné dielo rozvrhnuté do šiestich častí; z nich dokončené len časti: Novum Organum (Nové organon, 1620 – výklad novej metódy bádania: iba skúsenosť vedie k pravde) a De dignitate et augmentis scientiarum (O význame a rozvoji vied, 1623 – návrh reformy vedy a filozofie).
  Essays (Eseje) (1597) – eticko-politické štúdie, životné múdrosti a skúsenosti.
  Nova Atlantis (Nová Atlantis, 1627) – alegorizujúci spis, vidina organzácie a foriem vedeckej práce.
  The Works, ed. J. Spedding et al., 1858 – 1874 – 14 zväzkov.

  PSF

  Bacon, Roger

  (asi 1214 – 1294); = Rogerus Bacon

   – anglický filozof, jeden z najoriginálnejších mysliteľov stredoveku; propagátor experimentálnej vedy, ideológ mestských remeselníckych vrstiev. Člen františkánskeho rádu. Ovládal gréčtinu, hebrejčinu i arabčinu. 1277 mu bolo zakázané prednášať na Oxfordskej univerzite a bol uväznený v kláštornom väzení. Podľa R. Bacona je cieľom vied zvýšenie vlády človeka nad prírodou. Jediným zdrojom ľudského poznania je skúsenosť, a to jednak vnútorná (chápaná v súlade s učením sv. Augustina), jednak vonkajšia, ktorá vzniká na základe zmyslového vnímania. Zdôvodňovaním nevyhnutnosti priameho empirického skúmania skutočnosti a vysokým hodnotením významu experimentu sa stáva predchodcom anglického senzualizmu a empirizmu.

  PSF

  Bacon, Roger – odkazy

  Doctor Mirabilis

  filozofia

  PSF

  Bakunin, Michail Alexandrovič

  (1814 – 1876)

   – ruský revolucionár, ideológ anarchizmu a národníctva. Vychádzal z Fichteho a Hegelovej filozofie, neskôr – ako mladohegelovec – bol pod vplyvom Feuerbachových ideí: Bakuninov antiteologizmus. Zúčastnil sa revolúcie 1848 – 1849. Ako člen I. internacionály vystupoval proti Marxovi z anarchistických pozícií. Dejiny interpretoval ako pohyb ľudstva z kráľovstva živočíšnosti do kráľovstva slobody. Hlavným utláčateľom ľudstva je štát. Náboženstvo je kolektívna šialenosť, zvrátený produkt vedomia utláčaných más a cirkev je druhom nebeskej krčmy, v ktorej sa ľud usiluje zabudnúť na svoje každodenné strasti. Prechod ľudstva ku kráľovstvu slobody predpokladá vyhodiť do vzduchu štát a vylúčiť zo života ľudu princíp moci. Namiesto štátu má nastúpiť slobodná federácia poľnohospodárskych a priemyselnoremeselníckych asociácií. Ľudové masy sa podľa Bakunina vyznačujú socialistickými inštinktami a nevyčerpateľnosťou živelnej revolučnosti. Bakuninove myšlienky sa rozšírili v 70. rokoch v Rusku, Taliansku, Španielsku a ďalších hospodársky málo rozvinutých krajinách.

  PSF

  Barthes, Roland

  (1915 – 1980)

  – francúzsky literárny vedec a filozof, predstaviteľ štrukturalizmu, novej kritiky a postmodernizmu (Barthesov obrat od štrukturalizmu k postštrukturalizmu! v období 1968 – 1971), v ktorom prispel k oživeniu záujmu o mýtus chápaný ako kultúrne aktívny prvok pri sebazdôvodňovaní historických i moderných spoločností. Do štruktúrnej jazykovedy ho na univerzite v Alexandrii zasvätil A. J. Greimas. Barthesovo štrukturalistické myslenie ovplyvnila aj fenomenológia.

  V súlade s novou kritikou Barthes vychádza z analýzy literárnych textov; na základe predpokladu suspenzie zmyslu (dé-prise du sens) v texte formuluje pravidlá výkladu zmyslu, z ktorého napokon dospieva k imaginácii sveta opierajúcu sa o textualitu.

  Dielo

  Le degré zéro de l'écriture (Nulový stupeň rukopisu), 1953
  Mythologies (Mytológie), 1957
  Sur Racine (O Racinovi), 1963
  L'activité structuraliste (Činnosť štrukturalizmu), 1964
  Essais critiques (Kritické eseje), 1964
  Eléments de sémiologie (Základy semiológie), 1965
  Critique et vérité (Kritika a pravda), 1966
  Système de la mode (Systém módy), 1967
  La mort de l'auteur (Smrť autora), 1968
  S / Z (S / Z), 1970 / text je výsledkom sebakritiky štrukturalizmu a Barthesovho obratu k postmodernizmu
  L'Empire des signes (Ríša znakov), 1970
  De l'oeuvre au texte (Od diela k textu), 1971
  Sade, Fourier, Loyola (Sade, Fourier, Loyola), 1971
  Nouveaux essais critiques (Nové kritické eseje), 1972
  Le Plaisir du texte (Rozkoš z textu), 1973
  Roland Barthes par Roland Barthes (Roland Barthes o Rolandovi Barthesovi), 1975
  Fragments d'un discours amoureux (Fragmenty milostného diskurzu), 1977
  Leçon (Lekcia), 1978
  Sollers écrivain (Sollers spisovateľom), 1979
  La Chambre claire. Note sur la photographie (Svetlá komora. Poznámky o fotografii), 1980

  Texty vydané posmrtne

  Le Grain de la voix: entretiens 1962-80 (Zrnitosť hlasu. Rozhovory 1962 – 80), 1981
  L'Obvie et l'obtus: essais critiques III (Zjavné a hrubé. Kritické eseje III), 1982
  Le Bruissement de la langue: essais critiques IV (Šelest jazyka. Kritické eseje IV), 1984
  L'Aventure sémiologique (Semiologické dobrodružstvá), 1985
  Incidents (Incidenty), 1987
  Écrits sur le théâtre (Texty o divadle), 2002
  Comment vivre ensemble? (Ako žiť vedno?), 2002
  Le Neutre (Neutrum), 2002
  La Préparation du roman (Príprava románu), 2003

  PSF

  báza

   gr.

   – základná osnova, základ.

  PSF

  báza teórie


   – súbor primitívnych termínov a tvrdení (axióm). Vymedzenie tohto súboru, čiže stanovenie bázy teórie, je prvý krok budovania vedeckej teórie deduktívnou metódou.

  PSF

  bellum omnium contra omnes

  lat.
   – vojna všetkých proti všetkým. (Podľa Hobbesa je to prirodzený stav ľudskej spoločnosti do vzniku štátu.)

  PSF

  Bergson, Henri Louis

  *

  (18. 10. 1859 Paríž – 4. 1. 1941 Paríž)

   – francúzsky filozof poľsko-anglického pôvodu; 1900 sa stal profesorom na College de France, 1914 členom Académie française, 1928 dostal Nobelovu cenu za literatúru predstaviteľ intuitivizmu a filozofie života. Tematicky Bergsonovo myslenie krúži okolo slobody rozhodovania sa človeka, okolo pamäti a myslenia a napokon okolo teórie evolúcie. V Bergsonovom myslení sú živé najmä motívy Platónovej filozofie, neskorého Schellinga, Schopenhauera. a samozrejme francúzska filozofická tradícia. Bergson odmieta tradičnú metafyziku, ktorá hľadá skutočnosť mimo pohybu a času, čo je chápanie tkvejúce svojimi koreňmi v antike, pre ktorej obraz sveta platí, že pohyblivé a podrobené času stojí nižšie ako nepohyblivé a večné. Podľa Bergsona je čas a pohyb čosi pôvodné: Základným pojmom Bergsonovej filozofie je pojem čistého, nehmotného plynutia ako prvopočiatku všetkého jesvujúceho. Hmota, čas, pohyb sú rozličnými formami prejavu tohto pôvodného plynutia. Poznanie plynutia je prístupné iba intuícii, čiže aktu poznania zhodného s aktom, ktorým sa rodí skutočnosť: Bergson svoju filozofiu chápe ako novú metafyziku, ktorá sa opiera o intuíciu. Na evolučnom procese akcentuje Bergson jeho tvorivostnú stránku a interpretuje ju vitalisticky.

  Dielo

   • Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889
   • Matiere et mémoire, essai sur la relation du corps a l’esprit, 1896
   • Le rire, 1900
   • L’évolution créatrice, 1907
   • Réflexions sur le temps, l’espace et la vie, 1920
   • Durée et simultanéité. Apropos de la théorie d’Einstein, 1922
   • Les italizmusdeux sources de la morale et de la religion, 1932
   • La pensée et le mouvant, 1934
   • Ecrits et Paroles, 3 zv. 1957 – 1959
   • Mémoire et vie, 1957
   • Oeuvres, 1959
   • Les études bergsoniennes / početné neuverejnené práce H. Bergsona

  PSF

  Berkeley, George

  (1685 – 1753)

   – anglický filozof, biskup v Cloyne (Írsko), niekedy sa považuje aj za zakladateľa severoamerickej filozofie. Berkeleyho považujú za zástancu solipsizmu. Vo svojej filozofii vychádza z tézy, že človek bezprostredne vníma svoje idey (pocity). Existencia vecí podľa Berkeleyho spočíva v tom, že sú vnímané (esse est percipi ). Tým, čo v človeku vníma, je nehmotná duša; jej schopnosť prijímať idey je rozum a jej schopnosť v určitých medziach tieto idey vyvolávať a na ne pôsobiť je vôľa. Duší čiže nehmotných substancií je mnoho a sú stvorené bohom. Idey potenciálne jestvujú v božskom rozume, v ľudskom rozume sa aktualizujú. Pojem hmoty je podľa Berkeleyho vnútorne protirečivým a neužitočný, pretože všetky kvality sú subjektívne. Úlohou vedy je chápanie jazyka stvoriteľa a nie vysvetľovanie všetkého iba hmotnými príčinami. Aktivitou sa môžu vyznačovať iba duchovné substancie.

  PSF

  Berkeley, G.: Rozprava o základoch ľudského poznania, 1710

  – angl. A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge, Dublin 1710 – Berkeleyho hlavné teoreticko-poznávaco-metafyzické dielo, v ktorom skúma hlavné príčiny omylu a ťažkostí vo vedách, ktoré podľa neho vyplývajú zo skepticizmu, ateizmu a bezverectva.

  PSF

  bezčasie (Platón)

   – charakteristika bytia, sveta ideí, na rozdiel od sveta pominuteľnosti alebo zdania, sveta času.
  ::
  Platón

  PSF

  boh

   – transhorizontová realita z pohľadu teizmu; tá ktorá nadprirodzená, nesmrteľná bytosť, ktorá ovláda život človeka a ovplyvňuje beh prírody. V prípade kresťanstva a ďalších náboženstiev sa slovo Boh píše s veľkým začiatočným písmenom.

  PSF

  Boh

   – v jednobožstve: najvyššia, najdokonalejšia a večne jestvujúca bytosť, ktorá stvorila svet a riadi ho.

  PSF

  Boh – odkazy

  Boh (Duns Scotus, J.)

  dôkaz existencie Boha

  filozofia Boha

  pojem Boha filozofický

  PSF

  Boh (Duns Scotus, J.)

   – bytosť absolútne slobodná, pre ktorú je všetko možné, ktorá nie je spútaná nijakou nevyhnutnosťou.
  ::
  Duns Scotus, Johannes

  PSF

  bohovia (Táles z Milétu)

   – všetko je plné nich (6;51).
  ::
  Táles z Milétu

  PSF

  bon sens

  fr.

   – zdravý rozum.

  PSF

  bona fide

  lat.

   – dobromyseľne, s presvedčením, že ide o správnu vec.

  PSF

  Brentano, Franz

  (1838 – 1917)

  – rakúsky filozof zakladateľského významu pre rakúsku filozofiu. Brentano budoval filozofiu vychádzajúc z výskumu evidentne vykázateľných podmienok poznania a deskriptívnej analýzy stavov vedomia na základe empirickej psychológie. Snaží sa týmto v podstate scientistickým spôsobom vrátiť filozofii vedeckosť, ktorú stratila prevládnutím metafyzických špekulácií.

       Brentano vychádza z rozlíšenia vonkajšej a vnútornej skúsenosti. V nadväznosti na to rozlišuje fyzické a psychické fenomény, čím mocne ovplyvnil zakladateľa fenomenologickej filozofie E. Husserla. Fyzické fenomény, ako napríklad farby, zvuky, vône, sú fenomény vyznačujúce sa rozpriestranenosťou. Na rozdiel od nich psychické fenomény nie sú priestorovo lokalizovateľné a viažu sa na im imanentný objekt. Túto väzobnosť, vztiahnutosť alebo zameranosť Brentano označuje termínom intencionalita, ktorý preberá zo scholastickej filozofie; z povahy intencionality vyplýva špecifickosť jednotlivých aktov skúsenosti alebo vedomia: predstavovanie, súdenie a hodnotiace pociťovanie.

       Brentano sa podnetným spôsobom venoval aj dejinám filozofie, osobitne vynikol svojimi rozbormi Aristotelovej filozofie.

       Brentano mysliteľsky zasiahol aj do etiky, v rámci ktorej podrobil skúmaniu mravné poznanie ponímané ako hodnotové zameriavanie sa zážitkov, napríklad lásky alebo nenávisti. Tieto zážitky možno podľa Brentana posudzovať z hľadiska ich správnosti alebo nesprávnosti.

       Brentano mal okrem spomenutého E. Husserla veľký vplyv aj na celý rad ďalších filozofov, takže sa hovorí o Brentanovej filozofickej škole: A. Meinong, A, Marty, C. Stumpf a ďalší.

  Dielo:

  Psychologie vom empirischen Standpunkt, 1874

  PSF


  bytie

   – fakt prináležania univerzu materiálnych alebo nemateriálnych entít; všetko existujúce materiálne, ako aj ideálne, nezávisle od akéhokoľvek ďalšieho určenia; to, prostredníctvom čoho je niečo súcnom (ens), to, čo je identické v súcne, základ jestvujúcna. Pokiaľ bytie vystupuje ako základ (logos) súcna (on), označuje Heidegger rozlišovanie bytia a súcna ako ontologickú diferenciu. Bytie je základnou témou filozofie alebo metafyziky; predmet ontológie. Napríklad podľa Parmenida je bytie všetko to, čo je.

       Pojem bytia, ktorý treba odlišovať od bytia, závisí od kategórií, ktoré intervenujú čiže zúčastňujú sa a spolupôsobia v procese jeho tvorby; pojem bytia a bytie majú odlišný ontologický status.
  ::
  agere sequitur esse

  jestvovanie

  PSF

  bytie (Hegel, G. W. F.)

   – začiatok dialektického samovývoja absolútna, jeho prvé, najjednoduchšie určenie vo forme ešte nerealizovanej dispozície, možnosti. Kategória bytia je prvá kategória, ktorá sa vykladá v Hegelovom diele Veda o logike, pretože je najbezprostrednejšia a najchudobnejšia. Keďže však vyjadruje iba to, že niečo je, prechádza (vo vývoji absolútna) vo svoj dialektický protiklad, do kategórie nič (62;50, 52).

       Bytie je pojem osebe, jedna z definícií absolútna, jedna z metafyzických definícií Boha. Bytie je prvá oblasť idey predchádzajúce jej druhej oblasti – podstate.

       Bytie obsahuje tri stupne: kvalitu, kvantitu a mieru. Kvalita, kvantita a miera sú tri formy bytia (65;112–113).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF

  bytie (Liber de causis)

   – prvá zo stvorených vecí.

  PSF

  bytie nejakým

   – matie určenosti; každá jestvujúca vec, jav, udalosť je nejaká; má nejakú určenosť, ktorou sa líši od iných vecí, javov či udalostí. Určenosť, ktorou sa nejaké súcno líši od súcien iného druhu, je kvalita (69;108).

  PSF

  bytnosť

  podstata, esencia – to, čo vec robí práve tou veou, ktorou je, a čo ju od každej inej odlišuje. Bytnosť je to, čím sa rôzne entity zaraďujú do rôznych rodov a druhov.

       Bytnosť je základom pojmového vymedzenia každej veci – pojem sa považuje za výsledok poznania alebo odraz bytnosti.

       Bytnosť považujú za imanentný dôvod každej veci, ktorý určuje jej bytie. Preto sa vzhľadom k bytiu, ktoré sa v tomto kontexte označuje ako existencia, považuje bytnosť, v tomto kontexte označovaná ako esencia, za obmedzujúci prvok. Takto sa uvažuje o bytnosti najmä v aristotelovsko-tomistickom myslení, podľa ktorého sa má esencia (essentia) k existencii (existentia) tak, ako sa má možnosť (potentia) ku skutočnosti (actus).

       Bytnosť sa považuje aj za imanentný dôvod všetkých vlastností vecí, čiže tak trvalých vlastností (atribútov), ako aj čírych alebo nie nevyhnutných vlastností (akcidentov).

  PSF

  bytosť

  – to, čo je, to, čo bytuje; tvor.

  PSF


  bytostnosť

  – vnútornosť – týkajúcno sa podstaty, bytnosti.

  PSF

  C  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  Castañeda, Héctor-Neri

  (13. 12. 1924 San Vicente Zacapa, Guatemala – 7. 9. 1991 Bloomington, Indiana, USA)

  – quatemalsko-severoamerický filozof, predstaviteľ analytickej filozofie, žiak W. Sellarsa, zakladateľ časopisu Noûs. Castañeda zasiahol výrazne do vývoja deontickej logiky, teórie vnímania, poznania a konania, ako prvý podal opis kvázi-indikátorov a vypracoval svoju teóriu útvarov (Guise Theory).

       Systematickým východiskom Castañedovej filozofie je logické a ontologické miesto Ja v spleti skúsenosti, jazyka a reality. Podľa Castañedu možno z osobných skúsenostných súvislostí rekonštruovať určujúce vzťahy, ktorých podstatnými prvkami sú jednotlivé veci, vlastnosti, relácie a spojenia predikátov.

       Štruktúry sveta, jazyka a myslenia sa vo všeobecnosti zhodujú. Vzťah základných štruktúr časopriestorových objektov a skúsenostných procesov Castañeda logicky odvodzuje zo svojej fenomenologicky zameranej ontológie, pričom však odmieta fenomenologickú tézu ideality predmetov vonkajšej skúsenosti. Odhalenie najdôležitejších mechanizmov vzťahu jazyka (vlastných mien, určujúcich opisov, indikátorov a kvantifikátorov) k časopriestorovým objektom sprístupňuje všeobecné štruktúry korelátov referencie a predikácie, ktoré sú od skúsenosti nezávislé.

  Dielo:

  The Logical Structure of Moral Reasoning, 1954
  "He": On the Logic of Self-Consciousness, 1966
  Indicators and Quasi-Indicators, 1967
  On the Semantics of the Ought-to-Do, 1970
  Intentions and the Structure of Intending, 1971
  The Structure of Morality, 1974
  Thinking and Doing: The Philosophical Foundations of Institutions, 1975
  On Philosophical Method, 1980
  The Paradoxes of Deontic Logic, 1981
  Sprache und Erfahrung. Texte zu einer neuen Ontologie, 1982
  Self-Profile, 1986
  The Self and tje I-Guises, Empirical and Transcendetal, 1987
  Thinking, Language and Experience, 1989


  causa

  lat.
   – príčina, dôvod.

  PSF

  causa activa

  lat.

   – činná príčina.

  PSF

  causa cognoscendi

  lat.

   – príčina poznania.

  PSF

  causa corporalis

  lat.

   – fyzická, telesná príčina.

  PSF

  causa efficiens

  lat.

   – pôsobiaca príčina.

  PSF

  causa essendi

  lat.

   – príčina bytia, jestvovania.

  PSF

  causa finalis

  lat.

   – konečná príčina.

  PSF

  causa formalis

  lat.

   – tvoriaca, formujúca príčina.

  PSF

  causa materialis

  lat.

   – príčina pôsobiaca v látke, hmote; substrát činnosti.

  PSF

  causa movens

  lat.

   – causa motiva – hybná príčina.

  PSF

  causa occasionalis

  lat.

   – náhodná príčina.

  PSF

  causa sui

  lat.

   – príčina seba samého.

       Termín causa sui sa používal v scholastike na označenie nepodmienenosti a nevyhnutnosti existencie Boha. Tento termín používal aj Descartes, Schelling a Hegel. Je to aj základný princíp Spinozovej filozofie.

  PSF

  celok

   – zahrnujúcno všetkého, to, čo je viac, ako suma častí, ktoré ho tvoria; forma celostnosti a korelát časti, to, čo pozostáva z častí alebo je rozložiteľné na časti. Celok si nárokuje na zavŕšenosť, dokonalosť

       Príkladom celku je súhrn, množina, trieda, súvetie a pod.

  PSF

  celok daného predkriticky

   – súbor daností, ako ich človek nachádza, keď začína kriticky pristupovať k svetu.

       Celok predkriticky daného je realita, v ktorej sa človek ocitá, keď začína reflektovať, vrátane všetkého, čo si o nej už myslí, čo k nej cíti, čo od nej požaduje.

       Celok predkriticky daného je prvopočiatočná manifestácia sveta, človeka a miesta, ktoré človek vo svete zaujíma, vo vedomí človeka, ktorý začína reflektovať (pristupuje k reflexii).

  PSF

  celok heterogénny (filozofia scholastická)

   – integrálny celok – celok pozostávajúci z množstva rozdielnych častí, napríklad organizmus.

  PSF

  celok homogénny (filozofia scholastická)

   – celok pozostávajúci z množstva rovnakých častí, napríklad z chemickej látky.

  PSF

  civilizácia

  lat.

  – súhrn hmotných a duchovných prejavov spoločnosti.

  PSF

  Č  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  čas

   – jedna z reálií, ktoré odnepamäti určujú zmyslové pole vnímania sveta človekom. Čas je jeden zo základných usporiadavajúcich princípov (usporiadavajúcnien) uvedomovania si, prežívania sveta i dejov sveta, rozčleňujúcno všetkého, čo sa odohráva v čase, na to, čo bolo, čo je a čo bude, čiže na minulé, prítomné a budúce.

       Čas je aspekt nielen prežívania sveta, ale aj aspekt sveta, ktorý existuje zároveň/zarovno/naraz so svetom, čiže ani "skôr" ako svet, ani "neskôr" ako svet.

       Čas sám je bezčasový, nepristupuje k svetu alebo k jeho prežívaniu v nejakom (ďalšom, povedzme absolútnom) čase. Medzi svetom a časom je bezčasová pripútanosť (adhézia). Podobná perichronická adhézia je aj medzi časom a tou vecou alebo dianím, ktoré sú/odohrávajú sa v čase. Všetko, čo sa odohráva s časom a všetko, čo vykonáva čas, sa odohráva bezčasmo.

       Čas ako usporiadavajúcno procesov vo svete alebo jeho vnímaní bezčasmo čiže bezčasým spôsobom výčasí z bezčasového prabytia podprocesom výbytnenia sveta. Výčasenie času (dostavovanie sa času) je podprocesom výbytnenia sveta (dostavovanie sa sveta).

       Čas je aspekt vnímania sveta alebo sveta, výsledkom poznania ktorého sú rôzne filozofické, mytologické, vedecké atď. významové útvary, odlišujúce sa navzájom podľa toho, aké kategórie, pojmy alebo predstavy intervenujú v skúmaní času: napríklad keď doňho zasahuje predstava/pojem kruhovosti alebo predstava/pojem lineárnosti.

       Ak vo svojej úvahe o čase budeme používať najmä pojem vnímania, môžeme dospieť povedzme k nasledovnému určeniu pojmu času: čas je forma, v ktorej vnímame zmeny.

       Zakaždým by sme si však mali uvedomiť, že čas nie je pojem času, že čas a pojem času sú dve odlišné entity alebo reálie: nevymedzujeme čas, lež pojem času.

       Čas ako reália sa v rôznych dobách, spoločenstvách a situáciách vnímal, vníma, chápal a chápe rôzdielne. Invariantná je iba spútanosť času a toho, čo sa v čase odohráva. Túto spojenosť možno označiť ako bezčasové vzájomné lipnutie (perichronickú adhéziu) času a toho, čo je v čase, pričom aj túto adhéziu treba odlišovať od jej pojmu: odlišovať treba aj bezčasie a pojem bezčasia.

       Podľa Kanta je čas apriórna nazeracia forma, podľa Engelsa základná forma existencie hmoty, podľa Jamesa spôsob vnímania práce psyché, podľa Spencera je čas abstraktum zo všetkých polohových vzťahov medzi po sebe zoradenými stavmi vedomia, podľa Leibniza je to poriadok nasledovania po sebe a tak ďalej.

       Einstein začiatkom 20. storočia napísal, že mohutné vesmírne objekty deformujú okolo seba čas a priestor. Ak koncentrácia hmoty prekročí kritickú hranicu, nastane kolaps. Tlak a teplota sa extrémne zvýšia, priestor a čas sa spoja do jednej veličiny a vzniká čierna diera. V nej neplatia prírodné zákony a dokonca sa tam zastaví čas.

       Čas z hľadiska fyzikálneho alebo matematického je skalár.

  PSF

  čas – odkazy

  čas, in: MČ

  filozofia

  PSF

  časopis filozofický

   – periodická publikácia, vychádzajúca v pravidelných týždenných až polročných intervaloch, obsahujúca príspevky viacerých filozofov a majúca vopred vymedzené filozofické zameranie.
  ::
  Zoznam filozofických časopisov

  PSF

  časť

   – to, čo sa získa rozkladaním (napr. analýzou) celku alebo to, čo v spojení (napr. prostredníctvom syntézy) s iným dáva celok. Napríklad časťou priestoru je miesto, časťou trajektórie dráha, časťou týždňa deň atď.

  PSF

  Černík, Václav

  (7. 5. 1931 Jezbořice – 13. 10. 2017 Bratislava)
  – slovenský filozof, metodológ a epistemológ.
  ::

  filozofia

  PSF

  čin

   – skutok, výkon, dielo.

  PSF

  činnosť

   – aktivita, vykonávanie práce, povolania, záujmu; chod, fungovanie.
  ::
  agere sequitur esse

  činnosť (Fichte, J. G.)

  PSF  činnosť (Fichte, J. G.)

  absolútne prvý princíp všetkého ľudského vedenia a základ všetkého vedomia; činnosť jediná umožňuje vedomie. Touto činnosťou je stanovovanie sa Ja sebou samým (cf 245;550 a n.).
  ::
  Fichte, J. G.

  PSF

  číslo

   – entita, ktorá sa operacionalizuje (premieňa na niečo použiteľné napríklad v rámci výpočtov v matematike), no ktorej povaha sa v rámci filozofie vykladá rôzne, a síce v súlade s kategóriami, ktoré intervenujú v tej ktorej filozofii, napríklad podľa pytagorovcov je číslo podstata vecí, to, čo určuje ich vlastnosti, a veci sú napodobnením (mimésis) čísel; všetko je usporiadané, čiže tvorí kozmos (poriadok) v súlade so vzťahmi medzi číslami.

      Podľa poslednej fázy Platónovho učenia sú čísla idey.
  ::
  číslo, in: MČ

  filozofia

  PSF

  číslo (Hegel, G. W. F.)

   – reprezentácia vývoja a úplnej určenosti kvanta. Elementom čísla je jedno, javiace sa z hľadiska diskontinuity ako početnosť, z hľadiska kontinuity ako jednosť. Toto sú kvalitatívne momenty čísla.

       Číslo je jednota početnosti a jednotnosti a početnosť a jednotnosť sú určeniami pojmu čísla. No v empirických číslach je jednotou len ich rovnosť (65;139)
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  úkon počtový (aritmetika) (Hegel, G. W. F.)
  úkon počtový (Hegel, G. W. F.)

  PSF

  človek

   – bytosť nadaná rozumovými schopnosťami, vedomím a článkovanou rečou, schopná vyrábať a zdokonaľovať pracovné nástroje a ovplyvňovať nimi prostredie, využívať prírodné bohatstvo, prispôsobovať prírodu svojím potrebám.

  PSF

  človek – odkazy

  antropinum

  celok daného predkriticky

  človek, in: MČ

  osobnosť

  príroda

  svet

  PSF

  črta

  vlastnosť.

  PSF

  D  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  danie

   – odovzdanie, poskytnutie do vlastníctva alebo na užívanie; umiestnenie, položenie, uloženie; vloženie. Danie s pripojeným podstatným menom tvorí nezriedka významový celok, napríklad danie prednosti (uprednostnenie), danie príkazu (prikázanie), danie rady (poradenie).

  PSF

  danosť

   – entita jestvujúca bez nášho pričinenia.

       Dôležitým druhom daností sú východiskové danosti; vlastnosť toho, čo je dané. Existujú rôzne súbory daností, jedným z význačných súborov daností je celok predkriticky daného.

  PSF

  dávanie

  – odovzdávanie, poskytovanie do vlastníctva alebo na užívanie.

  PSF

  de re

   – o veci.
  ::
  logika

  PSF

  definícia operacionálna

  – definícia prostredníctvom poukázania na tú experimentálne opakovateľnú operáciu, ktorej objektívny výsledok je prístupný bezprostrednému empirickému pozorovaniu alebo meraniu. Napríklad: „Ak ponoríme do nejakej kvapaliny lakmusový papier, je kvapalina zásadou vtedy a len vtedy, keď sa lakmusový papier sfarbí na modro.“
  ::
  operacionalizmus

  PSF

  defnícia ostenzívna

  – definícia pomocou ukázania na objekt alebo jav. Ostenzívne definície sa kontraponujú verbálnym definíciám.

  PSF

  definícia verbálna

  – definícia sformulovaná v jazyku pomocou slov alebo špeciálnych znakov. Verbálne definície sa kontraponujú ostenzívnym definíciám.

  PSF

  dej

   – jav meniaci sa časom.

  PSF

  dejiny (Weizsäcker, C. F. v.)

  – to, čo sa deje, a to jednak teraz a jednak aj to, čo sa dialo a čo sa bude diať. Dejiny sa odohrávajú v minulosti, prítomnosti, budúcnosti – skrátka v čase. Dianie je časové, dejiny v najvšeobecnejšom zmysle slova sú súhrnom diania v čase (126;21).

  PSF

  dejiny filozofie

   – história filozofie – 1. filozofická disciplína, ktorá skúma vznik a vývin filozofie počnúc protofilozofiou 15. stor. pr. n. l. až po filozofiu 21. stor.; v tomto prvom zmysle ide teda o výklad minulých udalostí (lat. historia rerum gestarum, angl. account of past events) vo filozofii;

       2. sám tento vznik a vývin filozofie, čiže postupnosť minulých udalostí (lat. res gestae, angl. past events), ktoré sa udiali vo filozofii.
    
       Ako disciplína filozofie (v zmysle 1.) sú dejiny filozofie skúmaním vzniku filozofie a vývinu filozofie. Dejiny filozofie ako toto skúmanie (čiže v zmysle 1.) tvoria zároveň jednu zo základných metafilozofických disciplín, pretože predmetom skúmania je tu sama filozofia (z jej genetickej a vývinovej stránky).
    
       Dejiny filozofie považujú mnohí za najlepší úvod do štúdia filozofie.
    
       Obraz vývinu filozofie, ktorý vyvstáva z jeho skúmania, závisí od kategórií alebo vôbec pojmov, ktoré intervenujú v priebehu tohto skúmania. Často sa stretávame s ambíciami podať systematický a vedecký obraz vývinu filozofie – v tomto prípade v úvahách o vývine filozofie intervenujú tak či onak chápané pojmy či kategórie filozofie, vývinu, systému a vedeckosti.
    
       Pri štúdiu dejín filozofie sa treba oboznámiť s periodizáciou filozofie.

  PSF

  dejiny filozofie – odkazy

  dejiny filozofie starogréckej

  filozofia
  filozofia 6. stor. pr. n. l.
  filozofia 5. stor. pr. n. l.
  filozofia 4. stor. pr. n. l.
  filozofia 3. stor. pr. n. l.
  filozofia 2. stor. pr. n. l.
  filozofia 1. stor. pr. n. l.
  filozofia 1. stor.
  filozofia 2. stor.
  filozofia 3. stor.
  filozofia 4. stor.
  filozofia 5. stor.
  filozofia 6. stor.
  filozofia 7. stor.
  filozofia 8. stor.
  filozofia 9. stor.
  filozofia 10. stor.
  filozofia 11. stor.
  filozofia 12. stor.
  filozofia 13. stor.
  filozofia 14. stor.
  filozofia 15. stor.
  filozofia 16. stor.
  filozofia 17. stor.
  filozofia 18. stor.
  filozofia 19. stor.
  filozofia 20. stor.
  filozofia 21. stor.
  filozofia analytická
  filozofia antická
  filozofia arabská
  filozofia ázijská
  filozofia buddhistická
  filozofia čínska
  filozofia európska
  filozofia hinduistická
  filozofia indická
  filozofia islamská
  filozofia japonská
  filozofia katolícka
  filozofia kresťanská
  filozofia matematiky
  filozofia nórska
  filozofia novoveká
  filozofia patristická
  filozofia postmoderná
  filozofia renesančná
  filozofia rímska
  filozofia severská
  filozofia scholastická
  filozofia scholastická stredoveká
  filozofia scholastická stredoveká, in: teória množín Cantorova, G.
  filozofia starogrécka
  filozofia staroveká
  filozofia stredoveká
  filozofia súčasná
  filozofia svetová
  filozofia vedy
  filozofia východná
  filozofia západná
  filozofia židovská

  periodizácia vývinu filozofie
  propedeutika filozofická

  vývin filozofie

  PSF

  dejiny filozofie starogréckej

  – časť dejín filozofie, ktorá sa zaoberá vývinom starogréckej filozofie, pričom sa však výskumne môže opierať iba diela antických filozofov, z ktorých sa nám zachovali zlomky, alebo o nich máme len takzvané doxografické správy, neisté správy či ohlasy o ich učení u neskorších autorov.

       Termínom doxografické správy sa označujú komentáre neskorších autorov k učeniu toho ktorého filozofa, ktoré sa vo vydaniach spravidla označujú písmenom A.

       Písmenom B sa označujú takzvané pravé zlomky, čiže fragmenty autentických diel jednotlivých filozofov.

       Napokon písmenom C označujeme neisté správy alebo ohlasy jednotlivých učení u neskorích autorov.

       Výnimku v označovaní tvoria pytagorovci.

       Dejiny starogréckej filozofie sa tak vo svojom výklade pokúšajú vlastne rekonštruovať významové útvary vygenerované myslením starogréckych filozofov, najmä predsokratikov.
  ::
  filozofia starogrécka

  PSF


  dejiny prírody (Weizsäcker, C. F. v.)

  – súhrn prírodného diania (126;21).

  PSF

  Descartes, René

  (1596 – 1650)

   – francúzsky filozof, zakladateľ novovekej filozofie; predstaviteľ racionalizmu, špeciálnovedný bádateľ vo viacerých prírodovedných odboroch (analytická geometria a algebra, optika, teória meteorologických javov, dioptrika, fyziológia oka, vzťah geometrie a fyziky, kozmológia, psychológia atď.). Postupom od metodického pochybovania k nepochybnému (cf. metodická skepsa) Cogito ergo sum (Myslím, teda som) začal obrat k subjektu, k vlastnej filozofii Ja. Descartes sa tým stal predovšetkým priekopníkom v oblasti kritiky poznania.
  Descartes začína s bezprostredne danou subjektívnou skúsenosťou jednotlivca.

       Jeho cieľom bolo založiť jednotnú vedu na matematickej báze. Descartes rozpracoval metódu získavania vedeckých poznatkov alebo racionálne zdôvodneného názoru: išlo tu o heuristickú metódu alebo výskumnú techniku (ars inveniendi = umenie objavovať), ktorá spočíva v postupnosti krokov zameraných na riešenie bádateľských problémov (v matematike, prírodných vedách, náboženstve i etike). Táto Descartova metóda kombinuje analýzu a syntézu, pričom analýza predstavuje rozklad problému alebo zložitého predmetu na jeho najmenšie, intuitívne rozoznateľné súčasti a syntéza ho rekonštruuje pomocou prísne logických operácii (dedukcie). Sledujúc pravidlá tejto metódy, Descartes hľadá posledné, základné, večné pravdy. Existencia týchto právd je podľa Descarta daná pravdivosť garantujúcim bohom (veracitas Dei). Sú však vlastnosti tohto boha nepochybné? V čom môže spočívať istota môjho poznania? Descartes radikalizoval svoju skepsu (pochybovanie) až k – podľa neho – nepochybnému, evidentnému východisku, ktoré sformuloval vo vete, ktorú by sme po slovensky mohli sformulovať takto: Mám vedomie, teda existujem (Cogito, ergo sum) (Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie (1990), 78; Brugger, W. et al. (vyd.): Filosofický slovník (1994), 196).

  Vedenie a veda

       Vedenie je totožné s duchom a rozumom, ktorý sa poznaním obohacuje a posilňuje. V rozume vytvárajú všetky jednotlivé vedy i celé vedenie jednotu, od ktorej závisí poznanie všetkých vecí. Človek stojí pre úlohou uvedomiť si podstatu a možnosť ľudského poznania, aby sa na tomto základe mohol venovať štúdiu prírody. Hoci ľudský rozum má takmer neobmedzenú a metafyzickú autonómiu, veľmi úzku súvisí so skúsenosťou a so zmyslovým svetom ako so základom, na ktorom sa môže formovať a rozvíjať teoretické poznanie, vedenie a veda. Matematika a logika sa nemôžu obmedziť na dedukciu bez predchádzajúceho využitia induktívnych údajov.

  Metóda

       Nedôslednosti v získavaní určitého a neklamného vedenia vyplývajú z toho, že niet primeranej metódy. Na túto situáciu reaguje Discours sur la méthode (Rozprava o metóde), a síce o metóde dobrého riadenia sa svojím rozumom a hľadania pravdy vo vedách. Rozprava obsahuje šesť častí:

       úvahy týkajúce sa vied;
       hlavné pravidlá hľadanej metódy;
       morálne princípy odvodené z tejto metódy;
       dôkazy jestvovania Boha a ľudskej duše (čiže základy metafyziky);
       fyzikálne otázky;
       čo je nevyhnutné nato, aby skúmanie prírody pokročilo ďalej.

       Descartes najprv ukazuje, ako sa učil, aby príliš pevne neveril v nič, o čom ho presvedčoval len príklad a zvyk, a ako sa takto oslobodil od mnohých omylov, ktoré mohli zatieňovať jeho prirodzené svetlo a robiť ho menej schopným chápať. Doterajší stav vedy je neusporiadaným súborom pojmov, súdov a názorov, od ktorých sa treba oslobodiť, a na ich mieste treba vybudovať metodicky skonštruovanú vedu. Existuje veľký počet logických pravidiel, z ktorých treba dodržiavať predovšetkým štyri:

       1. žiadnu vec nemožno nikdy považovať za pravdivú dovtedy, kým ju nepoznáme celkom určite ako takú, to znamená tak jasne a zreteľne, že nezostane nijaká možnosť pochybovať o nej;
       2. každú zo skúmaných zložitých otázok treba rozložiť na toľko častí, na koľko sa len dá a na koľko to bude potrebné na jej lepšie riešenie;
       3. myslieť treba po poriadku, od predmetov, ktorých poznanie je najjednoduchšie a najľahšie, pričom treba brať do úvahy zákonité vzťahy aj medzi tými, ktoré netvoria prirodzený rad;
       4. všade treba robiť také dôkladné a celkové vyčíslenia a prehľady, aby sme si boli celkom istí, že sme na nič nezabudli.

  Metodická skepsa a prvý a najvyšší princíp filozofie

       Opierajúc sa o vyššie uvedené štyri pravidlá, treba pokračovať metodickou skepsou, to znamená pochybovať o celej doterajšej vede, aby sa dospelo k tomu, čo je absolútne určité a nepochybné, a až na tomto základe budovať novú filozofiu. Odmietnuť treba v prvom rade zmyslové klamy, nedokázané pravdy vyplývajúce z klamných predstáv celku, ilúzie snov a napokon pochlebnícke lákadlá akéhosi zlého ľstivého démona. Odmietajúc toto všetko ako klamné, musím zároveň uznať, že ja, ktorý myslím, som niečím – a táto pravda, že totiž myslím, teda som (cogito, ergo sum), je taká istá a neotrasiteľná, že ani najväčší skeptici ju nemôžu vyvrátiť.

       Tento fundamentum inconcusum (neotrasiteľný základ) tvorí prvý a najvyšší princíp filozofie. S prijatím tohto princípu sa spája uznanie existencie zvláštnej substancie – duše, ktorá je nezávislá od tela a môže sa bez neho obísť. Takto možno čisto rozumovo zdôvodniť bytie a skutočnosť a zároveň uznávať rozum za jediné a výhradné kritérium pravdivosti.
  Avšak nato, aby rozum nezablúdil, je potrebná viera v jestvovanie Boha, ktorý dodáva pravdám rozumu o tom, čo je mimo neho (v tele (v telesnej substancii, v prírode) nepochybnosť (pravdivosť) (veracitas Dei).

  Substancia, akcidencia, atribút

       Substancia je vec, ktorá pre svoje jestvovanie nepotrebuje inú vec. Každá substancia sa prejavuje určitým spôsobom – akcidenciou. Ten spôsob jestvovania, bez ktorého by substancia prestala byť vecou určitého druhu, sa nazýva atribútom.

       Substancie sa delia na hmotné a nehmotné, majúce vlastné spôsoby jestvovania a špecifické atribúty, vďaka ktorým ich možno poznať: hmotná substancia čiže teleso je ro zpriestranená a nemysliaca vec; nehmotná substancia čiže duša je nerozpriestranená vec, ktorej atribútom je myslenie.

  Res extensa (vec rozpriestranená)

       Rozpriestranenosť je atribútom telesa, pretože len ona v ňom zostáva nezmenená, kým iné vlastnosti sa môžu meniť. Celá skutočnosť je rozpriestranená a dá sa deliť donekonečna.
  Neexistuje prázdno, prázdny priestor.

       Hmota sa pôvodne rozprestierala v podobe čiastočiek (atómov), ktoré sa pohybovali v priestore.

       Zem a nebo sú z tej istej hmoty. Rozdiely v podobe hmoty sú dané len rozličným pohybom jej častí. Pohyb je iba premiestňovanie v priestore. Pohyb je v podstate relatívny. Keby existovala len jedna jediná vec, neexistoval by ani pohyb, pretože by nebol ničím merateľný. K pohybu netreba viac sily ako k udržaniu pokoja. Všetko existuje iba vďaka neustále pôsobiacej sile Boha: to, že Boh udržiava svet, je trvalé tvorenie, – creatio continua.

       Z toho, že niet prázdneho priestoru, vyplýva, že celý vesmír je vyplnený hmotou, ktorá existuje v týchto formách:

       1. mikroskopické častice, ktoré sa pri vzájomných nárazoch môžu deliť donekonečna, až do podoby toho najjemnejšieho prachu, ktorého čiastočky sa môžu pohybovať úžasťou rýchlosťou. Z častíc tohto druhu sa skladá Slnko a stálice;
       2. čiastočky ešte síce mikroskopické, avšak už pevnejšie a guľaté, ktoré svoje hrany obrúsili pri vzájomných nárazoch; z častíc tohto druhu sa skladá nebo;
       3. vä čšie kusy až veľké telesá; z tejto formy hmoty pozostáva Zem a planéty.

       Príroda sa riadi tromi zákonmi, sú to:

       1. zákon zotrvačnosti;
       2. zákon akcie a reakcie;
       3. zákon zachovania energie, tendencia k pohybu po priamke, hoci v skutočnosti ako základný pohyb existuje pohyb v kruhu.

       Z pohybu v kruhu sa najjemnejšie častice oddeľujú v tangenciálnej rovine, čím vytvárajú svetlo – tieto najjemnejšie častice sú len v Slnku a stáliciach, na Zemi sú známe iba v ohni a živočíšnych dušiach. Svetlo sa šíri tak, že v neprázdnom priestore čiastočky svetla pred sebou tlačia ďalšie čiastočky, ako keď tlačíme po rovnej ploche palicu, v ktorej sa týmto spôsobom pohybujú všetky jej čiastočky súčasne. Na začiatku uviedol Boh hmotu do pohybu takým spôsobom, že vytvoril najväčší možný chaos. Od tohto okamihu všetko dianie v univerze pokračuje podľa kauzálnych zákonitostí a hmota zákonite utvorila tú podobu vesmíru, v ktorej dnes žijeme. Boh nemôže túto zákonitosť narušiť nijakým ďalším zásahom, pretože by tak porušoval svoje vlastné dokonalé dielo.

       Pohyb bol pôvodným čiastočkám (atómom) daný prvým hýbateľom, čím sa zásah (ingerencia) tohto hýbateľa – Boha – vo svete skončila. Keď už raz hmota bola uvedená do pohybu, začala sa postupne mechanicky premieňať a samostatne rozvíjať, vytvárajúc mechanizmus kozmického slnečného systému, v ktorom planéty krúžia okolo Slnka: tak ako sa chaos postupne tríbil a zhlukovali sa prvky sebe podobné, vznikli v pôvodnom chaose víry hmoty, ktorých stredom sa stávali žeravé hviezdy a okolo nich začali oscilovať pohyby ostatných druhov hmoty. Vytváralo sa tak množstvo akýchsi sebaregulujúcich sa sústav. Pretože niet nikde prázdneho priestoru, sú aj tieto sústavy obklopené nielen svetlom, ale v prvom rade éterom (z ktorého sú nebesá), a tento element je tekutý. Unáša so sebou vesmírne sústavy, ale najmä vnútri nich planéty okolo hviezd. Všetky planéty s výnimkou Zeme sa točia okolo Slnka, ktoré sa so všetkými týmito planétami samo točí okolo Zeme. Zem sa nepohybuje, ale je pohybovaná, a to tak okolo Slnka, ako aj okolo svojej vlastnej osi, prúdmi éteru, ktoré ju unášajú ako morský prúd loď: všetky častice sú teda v pohybe, i keď sa nám zdajú byť v pokoji. Hodinky v rukách muža stojaceho na palube lode, ktorá pláva v mori, vykonávajú nesmierne množstvo pohybov, ktoré v praxi nereflektujeme: Zem sa pohybuje vedno s morom, pohybuje sa slnečná sústava atď. Platí to aj o kométach, ktoré Descartes po prvý raz chápe ako telesá rovnakej podstaty ako ostatné telesá vo vesmíre, čiže predovšetkým podrobené rovnakým zákonom.

       Okrem nebeských telies prešla takýmto vývinom aj Zem a s ňou spojený organický život a sám človek. Všetky javy a procesy, ku ktorým dochádza v tele živočíchov a človeka, sa odohrávajú mechanicky: životní duchovia sú neobyčajne jemné telieska, ktoré sa nachádzajú v krvi a od ktorých pochádza pohyb v živom organizme. Živočích je stroj pôsobiaci na základe fyziologických mechanizmov, ktorým podlieha aj psychický život, a ten je zasa súborom automatických, reflexných pohybov. Ani rastliny, ani zvieratá nemajú dušu (nerozpriestranenú a mysliacu substanciu).

  Res cogitans (vec mysliaca)

       Duša ako nerozpriestranená a mysliaca vec (res cogitans) sa objavuje až u človeka. Atribútom čiže podstatou duše je myslenie. Duša je osobitná substancia, čistá nemateriálna entita.

       Duša nemá v sebe nič z rozpriestranenosti a tým sa úplne odlišuje od tela (ako rozpriestranenej veci).

  Vzťah a interakcia duše a tela. Vášne

       „Spojenie" – presnejšie – akýsi bližší styk duše a tela spočíva v rozlievaní sa duše po tele prostredníctvom kanálikov z miesta umiestnenia duše v tele, a síce v epifýze (epiphysis cerebri), malom nepárovom orgáne v strednom mozgu, v ktorom je duša citlivá na podnety, ktoré od tela k nej dochádzajú prostredníctvom životných duchov a naopak zasa silné hnutia duše sa v epifýze prenášajú na životných duchov, ktorí uvádzajú telo do akcie. Kanáliky možno odpozorovať z prázdnych tepien v mŕtvych živočíšnych organizmoch, na ktorých Descartes uskutočňoval anatomické pokusy. Žilami tečie krv, kanálikmi (tepnami) sa rozlieva (tečie) duša, prijímajúca podnety od „životných duchov", ktoré sú v čiastočkách krvi. Duša reagovaním na tieto podnety vyvoláva primerané pohyby v tele a v jeho orgánoch. Takýmto spôsobom môžu telo i duša na seba vzájomne pôsobiť, pričom zostávajú navzájom nezávislými substanciami.

       Z tohto vzájomného pôsobenia sa rodia vášne závislé od životných duchov, rozlíšených podľa temperamentu človeka. K vášňam patrí obdiv, láska, nenávisť, túžba a smútok. K týmto vášňam čiže impulzom (pôsobiacim na dušu) dochádza len v stave spojenia duše s telom, avšak duša ako taká je od nich oslobodená.

  Teória poznania

       Prameňom a kritériom poznania je rozum. Zmyslové vnemy poskytujú poznaniu materiál. Rozumové poznanie má intuitívny charakter, čiže je bezprostredným nazeraním toho, čo je pri prítomnosti idey jasné a evidentné. Existujú tri druhy ideí:

       1. vrodené idey (ideae innatae),
       2. získané idey (ideae adventitiae),
       3. idey utvorené nami samými (ideae a me ipso factae).

       Vrodené idey sú nezávislé od vonkajšieho sveta, patria výhradne duši a rozumu, a preto sú jednoduché, jasné a zrejmé. K vrodeným ideám patria:

       idea bytia,
       idea substancie,
       idea príčiny,
       idea cieľa
       atď.

       Získané idey pochádzajú zo skúsenosti a patria k nim idey, ktoré sa utvárajú na základe pozorovania: idea dreva, idea koňa, idea človeka, idea slnka atď.

       Idey utvorené nami samými sú skonštruované na základe vrodených a získaných ideí, napr. idea sfingy.

       Vrodené idey sú samobytným a nezávislým fenoménom duše, ktorá má prirodzenú schopnosť ich vytvárať – preto sú vrodené; majú výlučne rozumový charakter a sú vždy pravdivé.
  Popri rozume má duša ja vôľu čiže schopnosť slobodne rozhodovať, schopnosť tvrdiť alebo odporovať v podobe súdu, ktorý nepatrí rozumu, ale vôli. Vôľa má omnoho širšiu pôsobnosť ako rozum, môže zahŕňať veci, ktorým človek nerozumie, voliť klam namiesto pravdy – a teda mýliť sa. Preto rozpor medzi oblasťou ľudskej vôle a oblasťou rozumu je bezprostredným zdrojom omylu, čo však neznamená, že vôľa rozhoduje aj o samom spojení pojmov v súde. Existuje možnosť poznávacieho zdokonaľovania sa človeka a jeho prechádzania od nevedenia k vedeniu, od omylu k pravde, čím sa zdôrazňuje vedúca úloha rozumu vo vzťahu k vôli, čo je aj podmienkou pravdivého poznania.

  PSF

  Descartes, René – odkazy

  substancia (Descartes, R.)

  PSF

  designát názvu

  – predmet, ktorý spadá pod názov(4;33).
  ::
  logika

  PSF

  designát pojmu

   – designát ľubovoľného názvu vyjadrujúceho príslušný pojem (4;32–33).
  ::
  logika

  PSF

  disciplína filozofická

   – disciplína filozofie – filozofický odbor alebo časť filozofie, skúmajúca istú stránku miesta človeka vo svete; filozofickou disciplínou je napríklad metafyzika, gnozeológia, etika, ontológia, axiológia, dejiny filozofie, filozofia jazyka, filozofia mysle, logika, ale aj filozofia logiky, filozofia matematiky, filozofia štátu, filozofia práva a pod.

  PSF

  disciplína filozofická – odkazy

  antropológia filozofická
  axiológia

  dejiny filozofie

  estetika
  etika

  filozofia jazyka
  filozofia vedy

  gnozeológia

  metafyzika

  ontológia

  PSF

  disciplína špeciálnovedná

   – tá ktorá špeciálna veda alebo jej časť.

  PSF

  disjunkcia vylučujúca (logika)

   – spojenie výrokov pomocou vylučujúceho disjunktora.

       Vylučujúca disjunkcia sa používa pri klasifikovaní predmetov do oddelených (navzájom sa neprenikajúcich) skupín, tried, oblastí, sfér.
  ::
  vv (logika)

  disjunktor vylučujúci (logika)

  logika

  PSF

  disjunktor (logika)

   – nevylučujúci disjunktor – logická spojka, ktorá sa používa na spájanie dvoch výrokov vyjadrujúcich zlučiteľné alternatívy, označuje sa znakom ∨ (z lat. vel – alebo) a vyjadruje sa slovom alebo.

       Na spájanie výrokov, ktoré vyjadrujú navzájom sa vylučujúce, nezlučiteľné alternatívy, sa používa vylučujúci disjunktor.
  ::
  ∨ (logika)

  logika

  PSF

  disjunktor nevylučujúci (logika)

   – p. disjunktor (logika).
  ::
  logika

  PSF

  disjunktor vylučujúci (logika)

   – logická spojka, ktorá sa používa na spájanie dvoch výrokov vyjadrujúcich vylučujúce sa, nezlučiteľné alternatívy, označuje sa znakom vv a vyjadruje sa spojením buď..., alebo... .

       Spojenie výrokov pomocou tejto spojky sa nazýva vylučujúca disjunkcia.
  ::
  vv (logika)

  logika

  spojka logická (logika)

  PSF

  diskurz

  lat.

  – používanie jazyka v podobe prehovorov alebo textov a sociálna prax spojená s používaním jazyka či znakových systémov vôbec.

  PSF


  diskurz (filozofia tradičná)

  – argumentatívna, reflektujúca a kontrolovaná forma písanej alebo hovorenej reči vyjadrujúca pojmové myslenia a protikladná vyjadrovaniu intuitívnych významových útvarov. Spojením diskurzívne myslenie sa tu potom mieni alebo označuje myslenie argumentatívne, čo najviac racionálne.
  ::
  filozofia tradičná

  PSF

  dobro

   – dokonané a teda dokonalé uspokojujúcno; hlavná súčasť prredmetu etiky.
  ::
  etika

  PSF

  Doctor Mirabilis

   – Bacon, Roger.

  PSF

  Doctor Subtilis

   – Duns Scotus, Johannes.
  ::
  filozofia

  PSF

  dokazovanie tvrdenia

   – hľadanie takých výrokov, ktorých pravdivosť je bezprostredne zrejmá alebo ktoré boli už skôr dokázané a z ktorých dokazované tvrdenie logicky vyplýva (4;11).
  ::
  dôkaz
  dôkaz tvrdenia

  logika

  PSF

  dotknutie sa

   – uskutočnenie bezprostredného spojenia.

  PSF

  dotyk

   – dotknutie sa, tesné priblíženie.

  PSF

  dôkaz

   – fakt potvrdzujúci istú mienku; dosvedčenie, svedectvo, doklad.
  ::
  dokazovanie tvrdenia
  dôkaz tvrdenia

  PSF


  dôkaz existencie Boha

   – dôkaz Božej existencie – argumentácia, ktorá má racionálnym spôsobom doložiť oprávnenosť presvedčenia o exitencii Boha.

       Po antických pokusoch o vypracovanie argumentácie takéhoto druhu (stoikmi, Aristotelom, platonizmom, novoplatonizmom) prišla so systematickými návrhmi na jej vypracovanie patristika a scholatika.

       Predložili sa tieto dôkazy alebo skupiny dôkazov Božej existencie:
     
        ● kozmologické,
        ● ontologické,
        ● teleologické,
        ● Akvinského,
        ● Kantov deontologický dôkaz,
        ● atď.

  PSF

  dôkaz tvrdenia

  – presvedčenie sa o pravdivosti výroku jeho odvodzovaním z iných pravdivých výrokov. Výrok, ktorý sa má dokázať, sa nazýva tvrdenie (téza, predmet dôkazu, probandum). Pri dokazovaní musíme nájsť také zrejmé alebo už skôr dokázané výroky, tzv. dôkazové prostriedky alebo argumenty dôkazu, z ktorých téza logicky vyplýva. Dôkaz možno vybudovať iba na skutočne pravdivých premisách (4;49).
  ::
  dokazovanie tvrdenia

  logika

  PSF

  dôsledok

  myšlienka, ktorá vyplýva z inej (prvej) myšlienky zvanej dôvod.
  ::
  logika

  PSF

  dôvod

   – myšlienka, z ktorej vyplýva druhá myšlienka, ktorá sa označuje ako dôsledok.
  ::
  logika

  PSF

  duch

   – v najpôvodnejšom zmysle: začiatok a základ všetkého živého, dych alebo vzduch.

       Duch je tradičná téma úvah nielen vo filozofii, ale aj v náboženstve, špeciálnych viedách i v každodennom živote, príčom významové útvary, v ktorých vykryštalizovávajú tieto úvahy, sa značne odlišujú: napríklad primitívne náboženstvá alebo špiritizmus chápu ducha ako jemnú látku zvláštnej povahy, zatiaľ čo povedzme v metafyzike sa neraz chápe ako nemateriálna substancia.

       Niekedy sa chápe ako duša, inokedy ako jej špecifická súčasť, odlišná od jej senzitívnej a vegetatívnej zložky.

       Význam výrazu duch sa v dejinách diverzifikuje ešte viac, a chápe sa ako logos, nous, animus, intellectus, pričom sa týmito výrazmi označuje jednak inteligencia indivídua, jednak procesy objektívneho myslenia všeobecne.

       V najširšom zmysle dnes duch znamená mysliacu skutočnosť, prítomnú v každom jednotlivom subjekte, avšak zbavenú subjektivity. Na rozdiel od individualizovanej duše je niečím spoločným, nadosobným. Môže tak byť protikladom hmoty (ako predmetu myslenia), prírody alebo tela (tento protiklad je teologického pôvodu).

       V užšom zmysle môže byť duch synonymom intelektu a protikladom vnímania.

  PSF

  duch absolútny (Hegel, G. W. F.)

  – nem. der absolute Geist – posledný článok vývinu ducha pri jeho prechádzaní etapami postupu k absolútnemu poznaniu. Duch vo svojom vývine postihuje absolútnu ideu nazeraním a zmyslami v umení, potom emocionálnym prežívaním v náboženstve až napokon pristupuje k formovaniu pojmu mysliaceho seba samého primerane idei vo filozofii. Plne realizovaný alebo aktualizovaný absolútny duch sa takto stáva vedomým, slobodným a nekonečným sebatvoriacnom schopným samovývoja.

       Absolútny duch je najvyššia kategória filozofického systému, najrozvinutejšia forma bytia absolútnej idey, najvyššie konkrétno. Absolútny duch je absolútna idea v štádiu svojho plného uvedomovania si seba samej.
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF

  Duns Scotus, Johannes

  (1265/1266 Maxton (Škótsko) – 1308 Kolín n. Rýnom)

   – škótsky filozof a teológ zvaný doctor subtilis, predstaviteľ stredovekej scholastiky, kritik Aristotela, jeho arabských komentátorov a Tomáša Akvinského.

       Ontológia

       Boh je podľa Dunsa Scota absolútne slobodná bytosť, pred ktorou sú otvorené všetky možnosti, pričom možnosť chápe ako vnútornú logickú bezrozpornosť.

       Súcno je potom to, čomu na základe logickej bezrozpornosti neodporuje možnosť byť.

       Reálna existencia vecí je existencia náhodná, avšak možnosť existencie je symptómom existencie nevyhnutnej. Preto v metafyzike Dunsa Scota dominuje esencia nad bytím a reálna dištinkciu medzi essentia a esse pokladá nanajvýš za modálnu dištinkciu. Všetky veci majú súcnosť rovnakým spôsobom. Mnohosť a rôznosť vecí je daná zvláštnou individuálnou formou, ktorá sa od druhovej formy (natura communis) odlišuje iba formálne; Dunsovi stúpenci nazývali túto individuálnu formu haecceitas.

       
  Noetika

       Zmyslové poznanie je vzhľadom na poznanie rozumové iba príležitosťou (occasio). Poznávané reálne súcno je pre rozum látkou, ktorej ľudský intelekt dáva svojou kognitívnou aktivitou špecifický tvar.

       Pojmy sú preto určitým výtvorom rozumu; Duns mal značný vplyv na nominalistov, najmä na W. Ockhama, no ovplyvnil napríklad aj F. Suáreza.

       Vynikajúcim znalcom Dunsa Scota na Slovensku je M. Chabada.

       Dielo

  Super quattuor libros Magistri Sententiarum Quaestiones (Opus Oxoniense), medzi rokmi 1294–1308

  PSF

  Duns Scotus, Johannes – odkazy

  Boh (Duns Scotus, J.)

  možnosť (Duns Scotus, J.)

  súcno (Duns Scotus, J.)

  Web:
  Ján Duns-Scotus, in: Wikipédia

  PSF

  duša

  – vnútorný svet človeka, vnútro, myseľ, duch, ktorý je predmetom záujmu filozofie, náboženstva, psychológie i umenia.

       Vo filozofii je tradične predmetom ostrej konfrontácie predovšetkým materializmu a idealizmu.

       Súčasná filozofia a v rámci nej najmä filozofia mysle tematizuje dušu pod titulom myseľ.

       V psychológii sa duša tematizuje pod titulom psychika.

  PSF

  duša – odkazy

  duša (Táles z Milétu)

  PSF

  duša (Platón)

  ‒ nesmrteľná časť človeka, príbuzná so svetom ideí. Vďaka tejto príbuznosti vzniká v duši túžba po spojení so svetom ideí, v ktorom duša pobývala pred narodením a do ktorého sa po smrti môže opäť vrátiť. Prípravou pre návrat do ríše ideí je filozofický spôsob života, zasvätený poznávaniu. Poznanie je okrem iného rozpomínanie sa (anamnésis) na to, čo duša už pred narodením videla vo svete ideí a čo po spojení s telom, ktoré je pre ňu väzením-hrobom, zabudla. Metódou, ktorá vyvoláva v duši rozpomínanie sa na svet ideí, je dalektika.
  ::
  Platón

  PSF

  duša (Táles z Milétu)

   – čosi pohyblivé (6;51).
  ::
  duša

  Táles z Milétu

  PSF

  E  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  Eco, Umberto

  (5. 1. 1932 Alessandria, Taliansko – 19. 2. 2016 Miláno, Taliansko)

   – taliansky estetik a teoretik umenia semiotického zamerania, medievalista, spisovateľ a kritik. Eco je významný predstaviteľ semiotiky a postmodernej filozofie. Umeleckoliterárne sa zameriava na historickú tematiku, jeho diela majú otvorenú sujetovú stavbu, vyznačujú sa prítomnosťou čitateľa v texte, zábavnosťou a hravosťou. Ecove umelecké diela sa ďalej vyznačujú ironickosťou (Eco ironizuje predovšetkým fanatizmus vážnosti), paradoxnosťou, často obsahujú komické situácie, podané nadpis pomocný text hlavný text tak, že ich čitatelia neraz berú príliš vážne. U. Eco skúmal estetické myslenie stredoveku, neskôr problémy moderného umenia. Prednáša estetiku na univerzite v Miláne, v nakladateľstve Bompiani riadi edíciu filozofie a sociológie literatúry. Svojou koncepciou otvoreného diela (cf. otvorenosť diela). Poetiku chápe ako operatívny program umelca, projektujúceho nielen operáciu vytvárania objektu (diela), ale aj typ jeho vnímania.

       Zoznam diel

        • Il problemo estetico in San Tommaso, 1956
        • Sviluppo dell’estetica medievala, 1959
        • Opera aperta (Otvorené dielo), 1962
        • Diario minimo, 1963
        • Apocalittici e integrati (Vizionári a konformisti), 1964
        • La struttura assente (Neprítomná štruktúra), 1968
        • Le forme de contenuto (Formy obsahu), 1971
        • Pejzaž semioticzny, 1972
        • Trattato di semiotica generale, 1975
        • Il segno (Znak), 1976
        • Il superuomo di massa (Masový superman), 1976
        • Dalla periferia dell’impero (Z periférie impéria), 1976
        • A Theory of Semiotics (Teória semiotiky), 1976
        • Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte, 1977
        • Lector in fabula (Čitateľ v rozprávaní), 1979
        • Il nome della rosa (Meno ruže), 1980
        • Sette anni di desidero (Sedem rokov túžby), 1983
        • Semiotica e filosofia del linguaggio, 1983
        • Pendolo di Foucault (Foucaultovo kyvadlo), 1988
        • I limiti dell’interpretazione (Hranice interpretácie), 1990
        • Stelle e stellette (Hviezdy a hviezdičky), 1991
        • Meno ruže, 1991 cf.
        • Foucaultovo kyvadlo, 1993
        • La ricerca della lingua perduta nella cultura europea (Hľadanie dokonalého jazyka v európskej kultúre), 1993
        • Sei passeggiate nei boschi narrativi (Šesť prechádzok v naratívnych lesoch), 1994
        • Kant e l’ornitorinca (Kant a vtákopysk), 1997
        • Baudolino, 2000

  PSF

  Eco, Umberto – odkazy

  kompetencia encyklopedická (Eco, U.)

  PSF

  ekvivalencia

  lat.

   – obojstranná redukovateľnosť; dva objekty sa nazývajú ekvivalentné, keď ich pozorovateľné správanie je rovnaké.

  PSF
   

  ekvivalencia (logika)

   – zložený výrok vytvorený pomocou ekvivalentoru.
  ::
  logika

  PSF

  ekvivalent

  lat.

   – to, čo má rovnakú hodnotu alebo platnosť.

  PSF

  éma

   – štruktúrna jednotka povedzme kultúry, ako filozoféma, matéma, mytéma, pragméma a pod.

       Émou kultúry je napríklad filozofia, mýtus, teológia, pojem, číslo, skrutka, kladivo, predstava stromu a pod., pokiaľ plnia kultúrotvornú funkciu, čiže umožňujú premenu zla na dobro.

  PSF

  empirický

  gr.

  – zakúsiteľný, spočívajúci na skúsenosti, založený na nej, opierajúci sa o ňu, vychádzajúci z nej, vzťahujúci sa na skúsenosť.

  PSF

  empiriokriticizmus

  gr.

  – filozofické učenie založené R. Avenariom, založené na teórii poznania, ktorej úlohu vidí v obnove čistej skúsenosti
  vyradením všetkých metafyzických významových útvarov, predovšetkým predstavy odčlenenosti subjektu a objektu, vedomia (vedomého bytia) a bytia, fyzického a psychického.
  ::
  filozofia 19. storočia

  PSF

  empirizmus logický

  ‒ filozofická koncepcia tých novopozitivistov, ktorí sa nestotožňovali s fenomenalistickými postojmi novopozitivizmu alebo ich opustili. Predstaviteľmi logického empirizmu sú: Hans Reichenbach, Philipp Frank a ď.

  PSF

  entita

  lat.

   – hocičo reálne (anything real), hocičo, o čom možno mať informácie, hocičo, o čom môžeme niečo vedieť, predpokladať, o čom sa môžeme domnievať, že má nejaké vlastnosti, čo môžeme opísať, čo môže byť predmetom našich úvah, túžob, hodnotenia; niečo existujúce, jestvujúce, nejaká vec, bytosť, bližšie neurčený útvar skutočnosti/vedomia, nie je napríklad určené ani to, či je naozaj skutočný, predpokladaný, domnelý, chcený, potrebovaný a pod. Entitou je napr. útvar významový, významový proces, stránka materiálnej skutočnosti, ľudské indivíduum, vodník, Slnko, vzťah, bylina, anjel, klinec, bunka a pod.

       Dôležitým delidlom entít je to, či existujú naším pričinením, alebo bez neho. Entity existujúce bez nášho pričinenia sú danosti.

       Najdôležitejším typom entít, ktorých sa týkajú heslá práve čítaného slovníka, sú filozofémy.

       Na entitách študujeme najmä 1. momentálny prierez ich štruktúrou, 2. genetickú a dynamickú dominantu ich štruktúry, 3. nevyhnutné externé súvislosti ich štruktúry.
  Entita je súcno nejakej veci, jej súcnosť, to "že" na rozdiel od "čo".

       Pojem entity je základný pojem scholastiky. Klasickým spôsobom rozpracoval kategóriu entity Tomáš Akvinský.
  V sociológii sa hovorí o entite v súvislosti s modelovým výsekom sociálnej reality.

       Zložka entity sa nazýva moment.

  PSF

  entita abstraktná

   – entita vyčlenená odhiadnutím od niektorých vlastností alebo vzťahov.

  PSF

  entita materiálna

   – entita existujúca nezávisle od ľudského vedomia.

  PSF

  esencia

  lat.

  podstata, bytnosť, to, čo robí vec práve tým, čím je, čím sa od každej inej veci odlišuje. Esencia je preto tým, výsledkom poznania čoho je pojem danej veci.

       Esenciu tradične považujú za imanentný dôvod danej veci, ktorý určuje jej existenciu. V tomto zmysle je esencia obmedzujúcim prvkom existencie.

       Esencia je imanentný dôvod všetkých vlastností veci, a to tak trvalých atribútov, alebo prechodných (nie nevyhnutných) akcidentov.

       Vedou o esenciách je eidetická veda.

  PSF

  estetika

  gr.

   – filozofická disciplína (filozofická estetika) alebo veda (špeciálnovedná estetika), ktorá sa zaoberá podstatou a zákonmi krásy v umení, živote a prírode.
    
  PSF

  estetika – odkazy

  Eco, Umberto

  filozofia

  krása
  krása (estetika stredoveká)

  páčenie sa

  PSF


  etika

   – filozofia mravnosti alebo filozofická disciplína, ktorej predmetom je morálka a mravnosť, rozlišovanie medzi dobrom a zlom.

  PSF

  etika – odkazy

  altruizmus

  dobro

  probabilizmus etický

  súcno
  svedomie

  špinavosť

  PSF

  existencializmus

  lat.

   – filozofia existencie – smer súčasnej filozofie, ktorého vplyv bol najmocnejší v rokoch 1920 – 1960.

       Termín existencializmus zaviedol F. Heinemann.

       Existencializmus nadviazal o. i. na myslenie B. Pascala, S. Kierkegaarda, Unamuna, Dostojevského, Nietzscheho a Husserla.

       Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnozeologizmu začiatku dvadsiatych rokov nášho storočia sústreďuje svoju pozornosť na ontologickú problematiku: bytie nie je podľa existencialistov ani empirická realita, ktorá nám je daná vo vnímaní, ani racionálna konštrukcia, ktorú nám poskytujú vedy, ani inteligibilná realita, za ktorú ho považuje tradičná špekulatívna filozofia. Bytie je to, čo sa nám odhaľuje v našom vlastnom bytí (označovanom existencialistami ako existencia), a síce ako niečo transcendentné, a javí sa nám alebo ho prežívame ako tajomstvo.

       Interpretácia bytia a existencie sa u predstaviteľov existencializmu odlišuje v súlade s matricou kategórií, ktoré intervenujú v ich filozofickej reflexii: rozlišuje sa tzv. teistický existencializmus (kľúčovou a často zároveň explicitne fungujúcou kategóriou, ktorá tu intervenuje vo filozofickej reflexii, je kategória boha) a tzv. ateistický existencializmus (v matrici kategórií intervenujúcich v jeho filozofickej reflexii buď nie je prítomná kategória boha, alebo ak je prítomná, tak nemá kľúčové postavenie).

       Predstavitelia existencializmus: Abbagnano, Nicola.


  PSF

  F  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  fainesthai

  gr.

   – udalosť vyjavovania sa.

  PSF

  fainomenon (Kant, I.)

   – to, čo je vnímané zmyslami.

  PSF

  fakt

  lat.

   – niečo overené, dané, skutočnosť, to, čo je, alebo čo sa deje, to, ako sa to má s vecami; stav vecí, skutočnosť, to, čo stojí proti myšlienke, predstave, prianiu a vzdoruje im ako vonkajší prvok. Fakt je niečo, čo je v protiklade k všetkému iluzórnemu alebo prosto vymyslenému, ale aj proti tomu, čo je podľa určitých pravidiel myslenia nevyhnutné – odtiaľto morálne a právne rozlíšenie medzi tým, čo je de facto a de iure. S tým súvisí aj Kantovo rozlíšenie medzi tým, čo je, a tým, čo má byť.

       Rozlišuje sa najmä vedecký fakt od bezprostredného faktu.

       Pojem faktu závisí od významových útvarov, ktoré intervenujú v priebehu vzniku tohto pojmu, napr. logický alebo metodologický pojem faktu sa opiera o pojem vety a o pojem fixovania empirického poznania, podľa čoho sa hovorí, že fakt je veta, ktorá fixuje empirické poznanie alebo výsledok empirického poznávania. Logika alebo metodológia vedy potom pojem faktu kontraponuje pojmu teórie a pojmu hypotézy.

  PSF

  fakt empirický

   – vedecký fakt, reprezentujúci bezprostredné bytie skutočnosti, jej zjavný pohyb. Empirický fakt je hodnoverný poznatok vyčlenený z poznatkov získaných na základe systematického pozorovania, merania a experimentovania po ich klasifikácii a typologizácii. Empirický fakt je prakticky overený a teoreticky zdôvodnený empirický poznatok; nemožno ho vyvrátiť ako niečo nepravdivé, môže sa však ukázať, že je neuplne pravdivý.

       Empirický fakt je "zložitý štruktúrovaný celok obsahujúci tieto komponenty: a) lingvistický (spätosť s istým pojmovým, jazykovým aparátom); b) perceptívny (spätosť s istým zmyslovým obsahom); c) materiálno-praktický (spätosť so súhrnom materiálno-technických zariadení, prístrojov); d) teoreticko-významový (zaujíma určité miesto v nejakom teoretickom systéme)."

       Empirické fakty sa vyjadrujú vo forme empirických výrokov, prostredníctvom ktorých sa hodnotia, klasifikujú, typologizujú a napokon spredmetňujú v podobe rozličných zápisov (vedeckých protokolov), tabuliek a grafov (Cf 144;122 an., 69;98).

  PSF

  fakt teoretický

  – vedecký fakt, reprezentujúci srostredkované bytie skutočnosti (ej vnútorne nevyhnutný pohyb) (144;122).

  fakt vedecký

  – relatívne hodnoverný (teoreticky zdôvodnený a prakticky dostatočne overený) poznatok.

       Vedecké fakty sa členia na

        ● empirické fakty
            a
        ● teoretické fakty (144;122).
  ::
  teória poznania

  veda

  PSF

  falošnosť

   – neúprimnosť, pokryteckosť; ľstivosť.

  PSF

  falzifikácia

  lat.

  – spôsob overenie pravdivosti empirickej teórie spočívajúci v zistení, že niektorý z jej logických dôsledkov je nepravdivý; ak je to tak, potom teória je nepravdivá.

       Falzifikácia sa opiera o modus tollens:

           Z teórie T vyplýva dôsledok d,
           dôsledok d je nepravdivý,
           teda aj teória T je nepravdivá.


       Keďže množina dôsledkov, ktoré vyplývajú z teórie, je konjunkcia, stačí jeden nepravdivý dôsledok na to, aby celá konjunkcia dôsledkov bola nepravdivá.

       No keďže teória sa zvyčajne skladá z viacprvkovej množiny výrokov, nepravdivý dôsledok nemusí falzifikovať celú túto množinu.

  PSF


  farizejskosť

   – pokryteckosť.

  PSF

  fenomén

  gr.

   – úkaz; jav daný v skúsenosti; jav nazeraný zmyslami alebo intelektuálne.

       Fenomén treba odlišovať od pojmu fenoménu alebo od akýchkoľvek iných významových útvarov, ktoré si ľudia vytvárajú pri svojom poznávaní fenoménov. Povedzme fenomenologické chápanie fenoménu sa odlišuje od Kantovho chápania fenoménu.
  ::
  prejav

  PSF

  Ferekydes zo Syru

  (okolo polovice 6. stor. pr. n. l.)

  – grécky filozof alebo skôr ešte mytograf a teogonista, v straroveku uvádzaný niekedy ako jeden zo siedmich mudrcov, autor najstaršieho gréckeho prozaického diela Heptamýchos (Jaskyňa so siedmimi kútmi) alebo Theogoniá, z ktorého sa zachovalo niekoľko zlomkov a v ktorom alegorickým spôsobom opísal vývin sveta počnúc božstvami Ζὰς [Zas] (Zeus), Χρóνος [Chronos] (Čas) a Χθονíη [Chthonié] (Chtonia, Zem), ktoré boli vždy (ἀεὶ [aei]).

       V priebehu ďalšieho vývinu teogónie nadobudne toto božské trio podobu Zeus, Kronos a Gé resp. Héra (cf 9;70 an.).
  ::
  filozofia 6. stor. pr. n. l.
  filozofia antická
  filozofia starogrécka
  filozofia staroveká

  Syros (ostrov Grécku), in: Apendix

  Web:
  Ferekýdés ze Syru, in: Wikipedie

  PSF

  Fichte, Johann Gottlieb  (19. 5. 1762 Rammenau (Oberlausitz) – 27. 1. 1814 Berlín)

   – nemecký filozof vychádzajúci z Kantovho etického rigorizmu a aktivizmu. Fichte sa vedome rozhoduje pre idealistickú filozofickú pozíciu s cieľom vybudovať metafyzický systém.

       Filozofiu Fichte chápe ako vedeckú sebareflexiu kreatívno-etickej aktivity osobnosti zvanej Ja (Ich) a preto aj svoju filozofiu nazýva "vedoslovie (Wissenschaftslehre)".

       Podľa Fichteho je Ja vedno duchom, vôľou, mravnosťou i vierou a v podstate je to fundamentálna substancia, z ktorej všetko prýšti, absolútny subjekt; je to jediná absolútna činnosť vyznačujúca sa tým, že sa z nej rynie (a od nej závisí) vedomé Ja ako aj Neja (Nicht-Ich) čiže veci pokladané za iné než je moje Ja.

       Ja je podľa Fichteho akási neosobná tvorivá činnosť, z ktorej sa odvodzuje každá individuálna myseľ. Človek i svet sú výrazom onoho nadosobného Ja. Fyzický svet je pritom materiál činnosti človeka. Všetko, čo sa žiada činnosti onoho zákulisného Ja, je mravné a radí sa k tomu aj pestovanie tela, ducha a zapájanie sa do spoločenstva ľudí. Práca na fyzickom svete ako práca kultúrna (kultivujúca) je možná iba ako práca spoločná.

       Občania štátu majú popri práve na formálnu slobodu a ochranu pred zvôľou aj právo na vlastníctvo majetku, pracovnú príležitosť a podiel na výnosoch štátneho hospodárstva.

       Fichte v snahe vyhýbať sa kritike zo strany ortodoxných náboženských inštitúcií, necháva svoj výklad vyznievať občas tak, akoby mal na zreteli tradične chápaného Boha a nie transcendentné, nadosobné Ja ako zdroj všetkých aspektov sveta.

       Dielo:

       Wissenschaftslehre (Vedoslovie), 1794
       Grundlage des Naturrechts (Základy prirodzeného práva), 1796/97
       Das System der Sittenlehre (Systém mravouky), 1798
       Die Bestimmung des Menschen (Poslanie človeka), 1800
       Der geschlossene Handelsstaat (Uzavretý obchodný štát), 1800
       Die Anweisung zum seligen Leben oder auch die Religion (Návod k blaženému životu alebo o náboženstve), 1806
       Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (Charakteristické črty prítomnosti), 1806

  PSF

  Fichte, J. G. – odkazy

  činnosť (Fichte, J. G.)

  Ja (Fichte, J. G.)

  Neja (Fichte, J. G.)

  princíp prvý absolútne (Fichte, J. G.)

  subjekt absolútny (Fichte, J. G.)

  vedomie (Fichte, J. G.)
  vedoslovie (Fichte, J. G.)

  Literatúra

  Fichte, J. G.: Základy všeobecného vedoslovia, in: Antológia z diel filozofov 6 Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970, s. 550–588. [245]

  PSF

  filozof

  gr.

   – gr. φιλóσοφος priateľ, milovník múdrosti – individuálny subjekt filozofického osvojovania si sveta, tvorca alebo rekreátor filozofických významových útvarov, osoba vykonávajúca filozofickú činnosť, ale i študent odboru filozofia alebo filozofickej fakulty, či mudrlant.

       Spočiatku filozofa chápali ako bádateľa (pozri napríklad u Herakleita).

       Neskôr filozofa chápali ako typ človeka, ktorý sa snaží o poslednú, všeobsiahlu jasnosť a pravdu.

       Skupinu filozofov s jednotným štýlom tvorby filozofických významových útvarov označujú ako filozofický smer. Filozofi sa (alebo ich) niekedy zoskupujú do filozofických škôl, a to zvyčajne v nadväznosti na tvorbu vynikajúceho filozofa, podľa mena ktorého sa potom aj to ktoré filozofické učenie, smer alebo škola nazýva, napríklad aristotelizmus, karteziánstvo, kantovstvo, hegelovstvo, marxizmus, tomizmus a tak ďalej.

       V stredoveku označovali titulom „Filozof“ Aristotela.

  PSF

  filozoféma

  gr.

   – éma čiže štrukturálny prvok filozofie, a to buď materiálny alebo ideálny, duchovný; napríklad filozofické tvrdenie, filozofické učenie, filozofická teória (a iné filozofické útvary), ďalej filozof, filozofický smer, filozofická škola, filozofický významový útvar atď.

       Pojem filozofémy je veľmi dôležitým nástrojom metafilozofie

       Pojem filozofémy (= nocionálna metafilozoféma) je výsledkom poznania podstaty filozofémy a neslobodno ho stotožňovať so samou filozofémou, ktoré je súčasťou predmetu metafilozofie a nie metafilozofie samej.

  PSF

  filozofémológia

  gr.

  – časť metafilozofie vyčleňujúca, skúmajúca, opisujúca a vykladajúca filozofémy.

  PSF

  filozofia

  gr.

   – osobitný spôsob osvojovania si sveta človekom, vyznačujúci sa (z pohľadu tohto slovníka) hľadaním, skúmaním a rozširovaním predpokladov premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a človeka na jeho člena, čiže na kultúrnu bytosť (bytosť pretvárajúcu zlo na dobro a škaredé na krásno).

       Výraz filozofia má viacero významov:
    
       1. Filozofia sa pôvodne chápala ako láska k múdrosti alebo hľadanie múdrosti;
    
       2. Filozofia je teória alebo logická analýza princípov, o ktoré sa opiera konanie, myslenie, poznanie a na ktorých spočíva povaha sveta: filozofia zahrnuje etiku, estetiku, logiku, epistemológiu čiže gnozeológiu, metafyziku, ontológiu a ďalšie filozofické disciplíny.
    
       3. Filozofia sa chápe aj ako všeobecné princípy alebo zákony takých oblastí, ako poznanie, činnosť atď. (filozofia ekonómie).
    
       Hoci sa filozof necháva viesť poznatkom, že nemožno vedieť nič definitívne zaručené, predsa len sa oduševňuje želaním priblížiť sa k pravde alebo múdrosti. Lenže filozofia nikdy neopúšťa pochybovanie, či dosiahne tento cieľ. Preto je filozofia skôr hľadaním a formulovaním otázok než hľadaním a formulovaním odpovedí.
    
       Filozofia je myšlienkové úsilie, ktoré sa zameriava na najvšeobecnejšie princípy bytia a usiluje sa určiť tieto princípy v ich všeobecnosti. V tomto jej úsilí intervenuje sada významových útvarov, v rámci ktorej plní kľúčovú funkciu konfigurácia jadrových filozofických kategórií. V doterajšom vývine filozofie možno vyčleniť tri historické typy tejto konfigurácie:
    
       I. historický typ filozofie, ktorý sa uplatňoval v staroveku a stredoveku má ako ústrednú kategóriu kvality.
    
       II. historický typ filozofie sa rozvíja v novoveku za intervencie ústrednej kategórie vzťahu.
    
       III. historický typ filozofie sa uplatňuje v súčasnosti a za ústrednú v nej intervenujúcu kategóriu sa zvykne považovať tak či onak chápané všesceľujúcno, napríklad kategória vývinu/evolúcie, celku, dialektického protirečenia atď., čo závisí od filozofickej proveniencie toho, kto uskutočňuje kategoriologické skúmanie filozofie v rámci metafilozofie.
    
       Filozofia sama je predmetom metafilozofie.
    
       Poznať filozofiu znamená poznať
    
       1. momentálny prierez štruktúrou filozofie,
    
       2. vznik a vývin štruktúry filozofie čiže jej genetickú a dynamickú dominantu,
    
       3. nevyhnutné externé súvislosti štruktúry filozofie.
    
       Študovať filozofiu možno systematicky (študovať jednotlivé filozofické disciplíny a ich súvislosti) a historicky (študovať dejiny filozofie).
    
       Výskumom filozofie sa zaoberá metafilozofia.
    
       Systemologicky možno na filozofii rozlíšiť filozofémy, štruktúru filozofie a systém filozofie.

  PSF

  filozofia – odkazy

  Kompletný zoznam odkazov k článku filozofia je totožný s Registrom filozofickej časti. Literatúra k tomuto článku je zasa totožná so Zoznamom literatúry. Tu nasleduje iba výber odkazov:

  dejiny filozofie
  disciplína filozofická

  gnozeológia

  katedra filozofie
  kategória filozofická
  kategoriológia

  metafilozofia
  metafyzika

  ontológia

  skúmanie filozofické
  súcno

  štruktúra filozofie

  teológia prirodzená

  univerzum významové filozofické
  útvar významový filozofický

  vývin filozofie
  vznik filozofie

  PSF

  filozofia (Herbart, J. F.)

  ‒ spracúvanie pojmov (Bearbeitung der Begriffe), a to tak po stránke formálnej, ako aj látkovej. V prvom prípade spracúvaním pojmov povstáva logika. Spracúvanie látky pojmov tvorí náplň metafyziky.
  ::
  PSF

  filozofia 6. stor. pr. n. l.

   – počiatky starovekej filozofie, zrod sebareflexie kultúry v Číne v učení Lao-c'a a Konfucia, v Indii v učení autorov upanišad (v súhlasnej nadväznosti na védsku protofilozofiu) a v učení Buddhu (v zaujímaní kritického odstupu k védskej tradícii).

       Na Západe (v starovekom Grécku) začína filozofia prechodom od mýtu k logu u Hesioda a vypracúvaním staršej iónskej prírodnej filozofie v myslení Tálesa, Anaximandra a Anaximena; Pytagoras rozvíja svoju mystiku čísel a vzniká škola eleatov. Ide tu o pokusy vysvetľovať svet z neho samého. Základnou otázkou sa stáva: z čoho svet vznikol so všetkým, čo v ňom je. Predmetom skúmania sa tu stáva príroda (fysis), premýšľa sa o vzniku a štruktúre sveta, hľadá sa prvopočiatok (arché) alebo prvopočiatky, elementy (archai) sveta z ktorých všetko vzniká a na ktoré sa všetko zánikom zasa obracia.

  PSF

  filozofia 6. stor. pr. n. l. – odkazy

  Anaximandros
  Anaximenes

  Ferekydes zo Syru
  filozofia
  filozofia 5. stor. pr. n. l.
  filozofia staroveká

  škola milétska

  Táles z Milétu

  Xenofanes z Kolofónu

  Literatúra

  Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970. [6]

  PSF

  filozofia 5. stor. pr. n. l.

   – druhé storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 5. stor. pr. n. l. – odkazy

  filozofia
  filozofia 6. stor. pr. n. l.
  filozofia 4. stor. pr. n. l.
  filozofia staroveká

  Sokrates

  Xenofanes z Kolofónu

  PSF

  filozofia 4. stor. pr. n. l.

   – tretie storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 4. stor. pr. n. l. – odkazy


  Aristoteles

  filozofia
  filozofia 5. stor. pr. n. l.
  filozofia 3. stor. pr. n. l.
  filozofia staroveká

  Platón

  PSF

  filozofia 3. stor. pr. n. l.

   – štvrté storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 3. stor. pr. n. l. – odkazy


  filozofia
  filozofia 4. stor. pr. n. l.
  filozofia 2. stor. pr. n. l.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 2. stor. pr. n. l.

   – piate storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 2. stor. pr. n. l. – odkazy


  filozofia
  filozofia 3. stor. pr. n. l.
  filozofia 1. stor. pr. n. l.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 1. stor. pr. n. l.

   – šieste storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF
  filozofia 1. stor. pr. n. l. – odkazy


  filozofia
  filozofia 2. stor. pr. n. l.
  filozofia 1. stor.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 1. stor.

   – siedme storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 1. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 1. stor. pr. n. l.
  filozofia 2. stor.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 2. stor.

   – ôsme storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 2. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 1. stor.
  filozofia 3. stor.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 3. stor.

   – deviate storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 3. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 2. stor.
  filozofia 4. stor.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 4. stor.

   – desiate storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 4. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 3. stor.
  filozofia 5. stor.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 5. stor.

   – jedenáste (posledné) storočie vývinu starovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 5. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 4. stor.
  filozofia 6. stor.
  filozofia staroveká

  PSF

  filozofia 6. stor.

   – zárodky stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 6. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 5. stor.
  filozofia 7. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 7. stor.

   – druhé storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 7. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 6. stor.
  filozofia 8. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 8. stor.

   – tretie storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 8. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 7. stor.
  filozofia 9. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 9. stor.

   – štvrté storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 9. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 8. stor.
  filozofia 10. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 10. stor.

   – piate storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 10. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 9. stor.
  filozofia 11. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 11. stor.

   – šieste storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF
  filozofia 11. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 10. stor.
  filozofia 12. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 12. stor.

   – siedme storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 12. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 11. stor.
  filozofia 13. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 13. stor.

   – ôsme storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 13. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 12. stor.
  filozofia 14. stor.
  filozofia stredoveká

  Tomáš Akvinský

  PSF

  filozofia 14. stor.

   – deviate storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 14. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 13. stor.
  filozofia 15. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 15. stor.

   – desiate (posledné) storočie vývinu stredovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 15. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 14. stor.
  filozofia 16. stor.
  filozofia stredoveká

  PSF

  filozofia 16. stor.

   – prvé storočie vývinu novovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 16. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 15. stor.
  filozofia 17. stor.
  filozofia novoveká

  PSF

  filozofia 17. stor.

   – druhé storočie vývinu novovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 17. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 16. stor.
  filozofia 18. stor.
  filozofia novoveká

  PSF

  filozofia 18. stor.

   – tretie storočie vývinu novovekej filozofie.

  PSF

  filozofia 18. stor. – odkazy


  filozofia
  filozofia 17. stor.
  filozofia 19. stor.
  filozofia novoveká
  filozofia populárna

  PSF

  filozofia 19. stor.

   – do 2. tretiny storočia zavŕšenie vývinu novovekej filozofie a od 3. tretiny storočia vývin súčasnej filozofie.

       Filozofia 19. storočia je sebareflexívna súčasť kultúry 19. stor., v ktorej nastáva prechod, úpadok a vedomie úpadku, šíri sa látka, veda. Filozofia 19. storočia svojimi prvými troma decéniami zahrnuje poslednú etapu novovekej filozofie; ďalšie roky 19. storočia sa zvyknú zaraďovať do súčasnej filozofie.

       Východisko filozofie 19. storočia vymedzuje Maine de Biran vracajúci sa "k Descartesově učení a jeho ‘cogito’ učinil východiskem pro poznání lidské duše: její podstata ‘nám zůstává právě tak skryta jako u čehokoli jiného ve vesmíru’. Což člověk nikdy nic ze sebe sama nepochopí? A přece: ‘Každý jednotlivec zná sám sebe certissima scientia a clamante conscientia aspoň jako sílu, která jednáa působí prostřednictvím vůle.’ Člověk sám sebe chápe jako ‘individualitu’, vnímá se jako úsilí, jako ‘já-silu … já-moc … Bezprostřední pocit síly … není ničím jiným než pocitem naší vlastní existence, od něhož je neodlučitelný pocit aktivity’; přináší ‘bezprostřední a zřejmé poznání’, které neumožňují ani smysly, o něž se opírá poznání’, které neumožňují ani smysly, o něž se opírá realismus, ani myšlení, na než spoléhá klasicismus.

       V této jediné větě byly vytyčeny a jasnozřivě odhaleny tři základní políře romantismu a 19. století: individualismus, čerpající z intuice subjektivního života, chápaného jako živoucí síla. Tato síla zahrnuje navíc ‘ustavičnou snahu o změnu stavu’. Bylo možné jasněji vysvětlit, že pevná a konečná pravidla už přestávají platit a že umění vykročí vstříc velkému tvůrčímu dobrodružství a nekonečným revolučním výbojům? Od definice BYTÍ, na níž sa vázala stará filosofie, především kartaziánská, se přecházelo k dobrodružství neustálé změny, jehož závratností se opájeli zejména němečtí myslitelé (243;21)".

       Sila filozofie a vzdelaných filozofov v priebehu 19. stor. slabne, premieňa sa na prázdne a ľubovoľné systémy bez významu. Vznikajú dejiny filozofie, ktoré po prvý raz sprístupňujú celý historický materiál. Sila samej filozofie žije už iba výnimočne, pre súčasníkov je bezvýznamná, a potom už len vo vede.

       Nemecká profesorská filozofie je učená, plná snaživosti a horlivosti, rozsiahla, nežije však už fakticky z energie ľudského bytia, ale zo sveta univerzít, meštiackej kultúry a jej hodnotami vzdelanosti, z jej vážnosti plnej dobrej vôle a jej medzí. Aj tie najvýznamnejšie postavy, ako napr. Fichte junior, Lotze, študujeme skôr kvôli oboznámenosti než kvôli ich substancii.

       Originálnymi filozofmi tej doby sú Kierkegaard a Nietzsche. Obaja bez systému, obaja sú výnimkami a obeťami. Uvedomujú si katastrofu, hovoria neslýchané pravdy a neukazujú nijakú cestu. V nich je doba podrobená nemilosrdnej sebakritike, ktorá nemá obdobu v celých doterajších dejinách (242;126).

       Psychológia a sociológia, ktoré sa do 19. storočia považovali za filozofické disciplíny, sa postupne vyčleňujú ako samostatné vedné disciplíny.

  PSF

  filozofia 19. stor. – odkazy

  empiriokriticizmus

  filozofia
  filozofia 18. stor.
  filozofia 20. stor.
  filozofia novoveká

  Herbart, Johann Friedrich

  Mach, Ernst

  Ziehen, Theodor

  PSF

  filozofia 20. stor.

   – etapa vývinu súčasnej filozofie a sebareflexívna súčasť kultúry 20. stor., ktorá nadväzuje na filozofiu 19. stor. a predchádza filozofii 21. stor. a pre ktorú je príznačná existencia predovšetkým troch veľkých skupín filozofických pozícií: pozície orientované fenomenologicky, pozitivisticky a marxisticky (cf. 1;48).

       Hlavnými kontinentmi, na ktorých sa v 20. stor. rozvíjajú filozofické idey, smery a hnutia, sú Európa a USA (220;549).

       Metodologicky by sa dali vo filozofii 20. stor. vyčleniť nasledovné prúdy: filozofie postupujúce

       1. špekulatívne,
       2. transcendentalisticky,
       3. fenomenologicky a/alebo hermeneuticky,
       4. jazykovoanalyticky a/alebo rekonštrukcionisticky,
       5. dialekticky.

       Po medzivojnovej etape vonkajšieho dopĺňania sa týchto metód, dochádza postupne po 2. svetovej vojne k prelínaniu sa (napr. k zrastaniu, k synkréze, k synkríze a pod.) alebo striedaniu sa týchto metód v rámci jednej filozofie alebo filozofickej školy.

       Charakteristickou črtou filozofie 20. stor. je ne-systematickosť.

       Hlavnou témou filozofie 20. stor. je jazyk.

       K smerom filozofie 20. storočia patria:

        • filozofia života,
        • novopozitivizmus,
        • neorealizmus,
        • kritický realizmus,
        • fenomenológia,
        • existencializmus,
        • filozofická antropológia,
        • hermeneutika,
        • neomarxizmus,
        • frankfurtská škola (kritická teória),
        • analytická filozofia,
        • štrukturalizmus,
        • postštrukturalizmus,
        • postmodernizmus.

  PSF

  filozofia 20. stor. – odkazy

  filozofia
  filozofia 19. storočia
  filozofia 21. storočia
  filozofia analytická
  filozofia postmoderná
  filozofia súčasná

  Kuhn, Thomas Samuel

  Mach, Ernst

  Russell, Bertrand

  Ziehen, Theodor

  Web:
  Zoznam filozofov narodených v 20. storočí, in: List of philosophers born in the 20th century (Wikipedia)

  PSF

  filozofia 21. stor.

   – etapa vývinu súčasnej filozofie, ktorá nasleduje po filozofii 20. stor. a sebareflexívna súčasť kultúry 21. storočia. Kľúčovou udalosťou, ktorej reflexia ovplyvňuje filozofiu 21. storočia, je teroristický útok na Svetové hospodárske centrum v New Yorku a na Pentagon vo Washingtone 11. septembra 2001, ktorý inkorporoval o. i. obsedantne sa navracajúci scenár katastrofických filmových a literárnych útvarov z produkcie USA v minulom storočí.

       Pre rozvoj filozofie 21. storočia je nevyhnutné reflektovať poznatky zhromažďované v rámci budovania takých teórií, aké predstavuje napríklad M-teória, a zohľadňovať špeciálnovednú sebareflexiu kľúčových postáv špeciálnovedného výskumu 21. storočia, ako napríklad S. Hawkinga (240).

       Náplň filozofie 21. storočia tvorí postupné triezvenie z postfilozofického ošiaľu konca dvadsiateho storočia, obhliadka filozofického terénu, rozpamätávanie sa na racionalizmus, konštruktivizmus a systematickosť či systémovovosť filozofie, samozrejme pri reflexii toho, za akú cenu sa k filozofickému vytriezveniu dochádza, o. i. na pozadí skontinuálnenia vojen, terorizmu, ekologickej a migračnej krízy a nástupu superzložitosti všetkých ťažkostí, v ktorých sme sa ocitli.

       Dominantnou charakteristikou filozofie 21. storočia je interkulturalita v najširšom zmysle slova, t. j.

       1. v zmysle polylógu až splývania medzi svetovými tradíciami tzv. východnej a západnej filozofie, ale aj tzv. severnej a južnej (subsaharskej, rovníkovej, pacifickej) filozofie i tradíciami inšpirujúcimi sa predkolumbovskofilozofickým zahliadnutím miesta človeka vo svete;

       2. v zmysle interkultúrnozonálneho polylógu filozofií, vied, náboženstiev, umení až po alternativistické videnie miesta človeka vo svete;

       3. vo svetle utvorenia sa načrtnutého filozofického diskurzu sa zmenila aj povaha filozofickej sebareflexie čo do svojich vlastných dejín: ani historickofilozofická reflexia sa nevyhýba informatizácii a komputerizácii. Bez prostriedkov, ktoré filozofii ponúka matematizovaná veda je dnes filozofická reflexia superkomplikovaných ťažkostí, ktoré sú neodstrániteľnou súčasťou jej predmetu popri jeho tradičných ontologických, epistemologických, etických atď. zložkách, nemysliteľná.

       Situácia, v ktorej sa ocitla filozofia 21. storočia, nastoľuje kardinálne nové úlohy pred filozofickým školstvom, ktoré opúšťa svoju tradičnú vežu zo slonovinovej kosti a vstupuje do fázy výchovy budúcich filozofov k praktickej orientácii v teréne superzložitých ťažkosti nepredvídateľnej povahy jednak vo filozofoch samých (v ich vnútri), jednak v postglobálnej umierajúcej (alebo už mŕtvej?) svetovej civilizácii.

       No sú tu aj radikálne optimistické filozofie, ako napríklad transhumanizmus, ktorých optimizmus však priškrcuje polypolarizácia rozloženia svetových mocenských centier, pripomínajúca situáciu pred prvou svetovou vojnou, ale s možnosťou zničenia ľudstva vôbec. Tieto nové okolnosti existencie filozofie a kultúry 21. storočia alebo nový zlom v dejinách ľudstva spočívajú v relativizácii miesta doposiaľ v našej dobe najmocnejšieho impéria (Spojených štátov), čo pochopiteľne filozofov nenecháva ľahostajnými a napriek novej mocnej reideologizácii ich núti radikalizovať svoju reflexiu interkulturality a interkulturzonality.

  PSF

  filozofia 21. stor. – odkazy

  filozofia
  filozofia 20. stor.

  filozofia súčasná

  synkriticizmus

  transhumanizmus

  Chronológia:
  1998

  Web:
  Zoznam filozofov 21. storočia, in: 21st-century philosophers (Wikipedia)
  Zoznam filozofov 21. storočia, in: Philosoph (21. Jahrhundert) (Wikipedia)

  PSF

  filozofia africká

   – kontinentálna filozofia Afriky a sebareflexívna (najmä etnofilozofická) súčasť africkej kultúry vyvinuvšia sa v procese dekolonizácie v druhej polovici 20. storočia. Zjednojucujúcou filozofémou filozofií tvoriacich africkú filozofiu je ich etnofilozoficita.

  PSF

  filozofia americká

  – súčasť svetovej filozofie tvorená filozofiou USA, latinskoamerickou a kanadskou filozofiou. Keď je kontext jasný, zvykne sa spojenie americká filozofia používať len na označenie filozofie USA.

       Filozofia USA a kanadská filozofia vyrastajú zo severoamerickej filozofie.

  PSF

  filozofia analytická

   – najsilnejší, najrozšírenejší a pre duchovnú situáciu doby najcharakteristickejší prúd filozofie 20. storočia; je to tak preto, lebo analytická filozofia je filozofiou veku (t. j. 20. stor.) poznamenaného predovšetkým vedou a technikou. Analytická filozofia je filozofiou ’obratu k jazyku’. Jej predstavitelia vychádzajú z poznania, že tým, čo nám nevyhnute sprostredkováva všetko naše poznanie a vedenie, je náš jazyk; že svet je pre nás vždy svetom artikulovaným jazykom. Z toho potom vyvodzujú, že filozofia sa musí opierať o filozofiu jazyka. Zásadným filozofickým problémom pre predstaviteľov analytickej filozofie je problém povahy nášho sveta a nášho poznania tohto sveta, čiže ontológia a epistemológia (Quine, W. Van O.: Hledání pravdy (1994), 114).

       Termín analytická filozofia je súborné označenie pomerne heterogénnych smerov súčasnej filozofie, ktoré vychádzajú z G. Fregeho, B. Russella, G. E. Moora, R. Carnapa, L. Wittgensteina, sú nespokojné s tradičnou filozofiou, prípadne radikálne ju odmietajú a uznávajú základnú tézu, ktorú by bolo možné formulovať asi takto: Filozofické tézy treba testovať na ich dôsledkoch.

       Vzdialenejšími zdrojmi analytickej filozofie je novoveká empiristická filozofia (Locke, Berkeley, Hume, a ď.), novoveká racionalistická filozofia, najmä Leibniz a i.

       "Spoločnou vlastnosťou analytickej filozofie je presvedčenie, že poslaním filozofie je práca na analýze jazyka. V samotnom východisku tejto školy neobjavujeme projekty vševysvetľujúcich metafyzických systémov, určitých noetických a metafyzických riešení; v činnosti tejto školy sa už nerozhoduje vopred, ktoré filozofické otázky majú zmysel. Analytická filozofia sa vyznačuje vierou, že pre filozofické uvažovanie je najvhodnejšie, ak použijeme logickú analýzu jazyka s cieľom prenikať do významu slov, ktoré nám slúžia vo všetkých oblastiach vedenia a vo všednom živote. Výsledky tejto logickej analýzy nás majú priviesť k rozjasneniu hmlistých intuícií, ktoré sú utajené v našej reči, k rozpleteniu slovných hybridov alebo matných spojení, ktoré sa zúčastňujú na našich súdoch o svete. Ani matematika, ani logika neslúžia na odhaľovanie štruktúry mimojazykového sveta, avšak umožňujú používať jazykové znaky a správne odvodzovať tvrdenia" (Kołakowski, L.: Filosofie pozitivismu (1967), 123 – 124).

       Analytická filozofia vychádza z tejto poučky: Ak sa pokúšame odpovedať na otázku Čo je to X?, tak nám pomôže, keď ju preformulujeme na otázku Aký je význam slova "X"?, a túto ostatnú otázku môžeme potom osvetľovať prostredníctvom odpovedí na také otázky, ako Ako ľudia používajú slovo "X"?. Za touto poučkou sa ukrývalo všeobecné presvedčenie, že čokoľvek existuje, existuje nevyhnutne aj ako význam, a môže byť teda ako význam skúmané – skúmaním sémantiky jazyka teda môžeme preskúmať všetko, čo skúmať možno. (Môžeme tak totiž skúmať všetko, o čom možno (zmysluplne) hovoriť, a "o čom sa nedá hovoriť" – ako hovorí Wittgenstein – o tom treba mlčať".) A tak sa zdalo, že filozofiu pohlcuje analyzovanie jazyka (Obrat k jazyku: druhé kolo (1998), 8 – 9).

  PSF

  filozofia analytická – odkazy

  Austin, John Langshaw

  filozofia
  filozofia súčasná

  Meinong, Alexius

  Popper, Karl Raimund

  Russell, Bertrand

  výrok analytický (filozofia analytická)

  PSF

  filozofia antická

   – filozofia starovekého Grécka a Ríma – prvá etapa a základ európskej filozofie, súčasť starovekej filozofie, ktorá existovala v časovom intervale antiky; je to filozofia, ktorá vznikla v prostredí starogréckej polis v 6. stor. pr. n. l. a vyvíjala sa v starovekom Grécku alebo v Stredomorí do 6. stor. n. l. ako sebareflexívna zložka antickej kultúry.

       Antická filozofia bola takmer úplne dielom Grékov, Rimania boli ich žiakmi a väčšinou od nich myšlienky preberali a prispôsobovali si ich pre svoje potreby.

       Podstatnou súčasťou antickej filozofie je starogrécka filozofia. Na starogrécku filozofiu nadväzuje rímska filozofia.

       Antická filozofia sa vyznačuje ideou harmónie a racionálnej postihnuteľnosti sveta a obsahuje zárodky takmer všetkých neskorších spôsobov a smerov filozofického (a sčasti i vedeckého) myslenia.

       Antická filozofia ako teoretický výraz najrôznejších čiastkových i základných koncepcií vyhrotila najmä v klasickom období základné protiklady filozofických teórií a filozofických metód a vytvorila základnú filozofickú terminológiu. V tomto zmysle je všetka neskoršia filozofia dedičkou a pokračovateľkou antickej filozofie. Ideové zápasy a teoretické spory v antickej filozofii sú ešte pomerne jednoduché, priame, často takmer v priezračne čistej podobe. A práve preto je štúdium antickej filozofie aj vynikajúcou školou filozofického myslenia.

       Pre antickú filozofiu bolo charakteristické abstraktné chápanie totožnosti, redukcia rozdielov (jednotlivého) na totožnosť (všeobecného), podceňovanie podstatnosti diferencií.

  PSF

  filozofia antická – odkazy

  Anaximandros
  Anaximemenes
  Aristoteles

  Ferekydes zo Syru
  filozofia
  filozofia rímska
  filozofia starogrécka
  filozofia staroveká

  sedem mudrcov

  Táles z Milétu

  Xenofanes z Kolofónu

  PSF

  filozofia arabská

   – jedna z najvýznamnejších a najbohatších svetových filozofií vytvorená Arabmi a príslušníkmi mnnohých iných národov používajúcich arabčinu, ktorá slúžila ako medzinárodný jazyk, podobne ako latinčina v stredovekej Európe. Východiskovou a ústrednou časťou arabskej filozofie je islamská filozofia.
  ::
  filozofia

  Ibn Rušd, Abú-l-Walíd Muhammad ibn Ahmad

  PSF


  filozofia austrálska

  – súčasť svetovej filozofie tvorená filozofickou tradíciou reflektujúcou kultúru ľudu Austrálie, jej občanov v zahraničí a Novozélanďanov, ktorá v 20. storočí vyústila do austrálskeho realizmu rozvíjaného najmä na Austrálskej národnej univerzite (Australian National Univesity), na University of Adelaide a na University of Syndney. Zvyčajne sa preberá vedno s filozofiou na Novom Zélande (cf 227).

  PSF

  filozofia ázijská

   – súčasť svetovej filozofie a sebareflexívna zložka ázijskej kultúry; tvorí ju: čínska filozofia, indická filozofia, tibetská filozofia, japonská filozofia, kórejská filozofia, arabská filozofia atď.

       Ázijská filozofia sa má často na zreteli, keď sa hovorí o východnej filozofii, niekedy aj o tzv. orientálnej filozofii.

  ::
  filozofia
  filozofia arabská
  filozofia čínska
  filozofia hinduistická
  filozofia indická

  PSF

  filozofia Boha

  genitívna filozofia, ktorá sa zaoberá Bohom s cieľom vypracovať filozofický pojem Boha. Filozofia Boha zahrnuje alebo mala by zahrnovať aj reflexiu rozdielu medzi Bohom a filozofickým pojmom Boha.

  PSF

  filozofia buddhistická

   – prúd svetovej filozofie, ktorý vznikol a rozvíjal sa najprv na indickom subkontinente ako súčasť indickej filozofie, odkiaľ sa neskôr rozšíril do Číny, kde sa rozvíjal ako súčasť čínskej filozofie, do Japonska (súčasť japonskej filozofie) a ďalších krajín Ázie (v rámci tibetskej filozofie, kórejskej filozofie, vietnamskej filozofie, ...) a napokon do celého sveta.

       Buddhistická filozofia sa začala utvárať v lone buddhizmu a jej špecifikum sa odvíja od kľúčovej filozofickej tézy Buddhu, že neexistuje duša, čo je hlavnou témou najstaršieho buddhistického filozofického spisu Milindapaňha.

  PSF

  filozofia buddhistická – odkazy

  buddhizmus, in: MČ

  PSF

  filozofia čínska

   – súčasť ázijskej filozofie, jedna z najvýznamnejších a najbohatších národných filozofií tvoriacich východnú filozofiu. Čínska filozofia je bohatý komplex filozofém tvoriacich sebareflexívnu vrstvu čínskej kultúry. Predstavuje charakteristický celok podobne ako filozofia západná. Pôvodne sa zaoberala predovšetkým otázkami spoločenského života, problémom poriadku v spoločnosti.

       Špecifikum čínskej filozofie: Čínska filozofia vidí skutočnosť ako nepretržitý a nestvorený proces zvaný tao. Tento proces je podľa čínskej filozofie prirodzený a nepominuteľný stav skutočnosti. Iba proces je to, čo stále trvá. Všetko sa neustále deje – vzniká a zaniká – len v rámci tohto procesu, nad ním ani pred ním niet ničoho, niet ničoho základnejšieho ako proces. Tento proces už v najstarších dobách Číňania označili ako cestu alebo cestenie či cesťujúcno (tao), čím chceli naznačiť neuzavretosť, neustále roztváranie sa, neustálu novosť diania vo svete. Tento proces pritom nie je náhodný, ale tvar mu dáva bipolarita dvoch síl, ktoré sa v Číne od pradávna označujú ako jin a jang.

       Základnú konfiguráciu kategórií intervenujúcich v čínskom myslení tak tvorí:

        • kategória taa,
        • kategória jinu,
        • kategória jangu.

       Východiskový rámec čínskej filozofie predstavuje čínske vedenie.

       Vznik čínskej filozofie siaha do začiatkov prvého tisícročia pred naším letopočtom: v 8. – 5. stor. pr. n. l. už bolo veľmi rozšírené učenie o piatich živloch, podľa ktorého sa všetka rozmanitosť javov a vecí vytvára spojením spojením týchto živlov alebo praprvkov prírody – vody, ohňa, kovu, dreva a zeme.

       V Knihe premien sa vymenúva osem prvopočiatkov reálneho sveta, ktorých vzájomné pôsobenie vytvára rozličné situácie skutočnosti.

       Súčasne s vyššie uvedenými učeniami vznikali aj hlavné princípy učenia o protikladných a vzájomne spojených silách – jin a jang, podľa ktorého je pôsobenie jinu a jangu príčinou pohybu a premenlivosti v prírode. Jin a jang sa chápu ako symboly tmy a svetla, záporného a kladného, ženského a mužského vo svete.

       V 5. – 3. stor. pred n. l. vzniká taoizmus a konfuciovstvo, škola moistov, škola mien, škola zákonodarcov (fa-ťia). Toto obdobie sa označuje ako zlatý vek čínskej filozofie. Ťažiskovými pojmami je tu pojem neba (tchien), tao, te, čchi. Veľká pozornosť sa venuje podstate človeka, jeho vrodenej dobrote alebo vrodenému zlému charakteru.

       V 3. stor. pred n. l. – 3. stor. n. l. sa rozvíja množstvo prírodnofilozofických a kozmologických koncepcií, pričom ich základom zostáva učenie o piatich živloch a učenie o jine a jangu. Filozof Wang Čchung podáva hlboké rozpracovanie predstáv o životnej energii čchi. V prvých storočiach nášho letopočtu sa rozvíjajú úvahy o vzťahu bytia a nebyťia, dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu sa a syntézam medzi taoizmom a konfuciovstvom, od 1. stor. n. l. do Číny preniká buddhizmus – odvtedy predstavujú taoizmus, konfuciovstvo a buddhizmus hlavné prúdy čínskeho myslenia.

       V 4. až 7. stor. sa utvára špecifická čínska forma buddhistickej filozofie označovaná ako čchan.

       V 8. stor. dochádza k renesancii konfucianizmu.

       V 11. až 12. stor. sa utvára neokonfucianizmus, ktorého najväčším predstaviteľom je Ču-Si.

       V 15. až 17. stor. sa završuje vývin čínskej klasickej filozofie najmä zásluhou Wang Jang-minga a Wang Fu-ča.

       Počnúc 18. stor. začína ovplyvňovať čínske filozofické myslenie európska filozofia, osobitne sa pritom uplatňujú idey sociálnych utópií.

       Od začiatku 20. stor. badať v čínskom myslení vplyv nemeckej klasickej filozofie, americkej filozofie, marxizmu.
  ::
  filozofia

  PSF


  filozofia edukácie

  – relatívne samostatná dynamicky sa rozvíjajúca oblasť filozofického výskumu a možný sebareflexívny sprievod edukológie, jej disciplín i samotnej edukácie, zameraný na podstatné a univerzálne zložky a vzťahy edukácie, na jej hybné sily a proces vývinu, ako aj na jej nevyhnutné externé súvislosti. Výsledkom tejto filozofickej sebareflexie je filozofický obraz edukácie, edukológie a jej disciplín, ako aj sústava filozofickoedukologických pojmov určená konfiguráciou kategórií, ktoré intervenujú vo filozofii edukácie. Procesuálnou stránkou filozofie edukácie je edukačné filozofovanie. Hoci edukačné filozofovanie je také staré ako filozofia sama, filozofia edukácie ako odbor v rámci vedeckovýskumných inštitúcií a odbor vysokoškolského štúdia sa etablovala až v priebehu prvej polovice dvadsiateho storočia. Ako chronologické orientačné medzníky tu môžu slúžiť roky 189?, 40-te roky 20. stor.

       Vo filozofii edukácie sa v priebehu dvadsiateho storočia vykryštalizovali dve hlavné tradície – scientistická a antiscientistická, ktoré v súčasnosti vykazujú konvergenčné tendencie prejavujúce sa v rôznych formách kombinovania, fúzií, syntéz, čím sa pred filozofiou edukácie vytvárajú problémy nového historického typu týkajúce sa najmä multikulturality a alternativizácie.
  ::
  Web:
  Piaček, J.: O filozofii výchovy, in: Akademický repozitár

  PSF

  filozofia európska

   – súbor filozofických smerov, škôl a učení, ktorého najranejšie vrstvy pochádzajú z antiky a ktorý sa v Európe vyvíjal počas stredoveku, cez novoveku až do súčasnosti; súčasť svetovej filozofie, jedna z hlavných súčasti západnej filozofie a sebareflexívna zložka európskej kultúry.

       Historicky sa zvykne v najhrubších črtách členiť na starovekú filozofiu (v Európe: antickú filozofiu), stredovekú filozofiu, novovekú filozofiu a súčasnú filozofiu.

       V rámci novovekej filozofie alebo medzi stredovekou a novovekou filozofiou sa vyčleňuje renesančná filozofia; treba si však uvedomiť, že naznačené vyčleňovanie kríži kulturologické a všeobecnohistorické kritérium. Podľa národného/národnostného kritéria možno v rámci európskej filozofie vyčleniť anglickú filozofiu, francúzsku filozofiu, španielsku filozofiu, taliansku filozofiu, nemeckú filozofiu, slovenskú filozofiu, starogrécku filozofiu, grécku filozofiu, rímsku filozofiu, českú filozofiu, škótsku filozofiu, ruskú filozofiu, severskú filozofiu (dánsku, nórsku, fínsku, švédsku) atď.

       Európska filozofia nadbudla svoju dnešnú podobu v období scholastiky, ktorá rozšírila dedičstvo gréckeho myslenia sprostredkované cirkevnými rádmi a univerzitami. Antické dedičstvo však scholastickí učenci nemali k dispozícii v originálnej podobe, lež v latinských prekladoch. Raná scholastika bola takmer celkom odkázaná na Boethiove preklady Aristotelových Kategórií a O vyjadrovaní a Euklidových Stoicheia. 1128 prekladá z gréčtiny do latinčiny Aristotelove spisy Analytiky, Topiky a O sofistických dôkazoch Jakub z Benátok. Aj Tomáš Akvinský má k dispozícii iba tieto preklady. V polovici 12. stor. sa európski myslitelia oboznamujú aj s prírodovednými dielami Aristotela, ďalej s dielami Ptolemaia a Euklida, a síce v prekladoch z gréčtiny do latinčiny, ktoré boli realizované v Palerme, a v prekladoch z arabčiny do latinčiny, ktoré vznikli v Tolede (ktorým predchádzal ešte medzipreklad do kastílčiny). V tom istom čase boli do latinčiny preložené aj lekárske a astronomické diela Arabov.

  PSF

  filozofia európska – odkazy

  filozofia nórska
  filozofia rakúska
  filozofia svetová

  PSF

  filozofia fyziky

  – odvetvie filozofie vedy tvorené filozofickou interpretáciou výsledkov fyzikálneho výskumu, jeho predpokladov a metód.

       Predmetom filozofie fyziky je fyzika, jej predmet, metódy, členenie na disciplíny, ....

       Filozofia fyziky určuje, ako alebo akú robíme fyziku (L. Motl: Filozofie fyziky).

  PSF

  filozofia fyziky – odkazy

  fyzika
  fyzika, in: MČ

  operacionalizmus

  PSF

  filozofia genitívna

   – filozofia niečoho čiastkového, filozofická reflexia čiastkovej oblasti skúmanej zvyčajne už nejakou špeciálnou vedou, ich skupinou alebo teológiou. Niet takej čiastkovej oblasti ľudského poznania alebo konania, ktorá by nemohla byť témou filozofického uvažovania.

  PSF

  filozofia helenistická

   – poklasické obdobie vývinu antickej filozofie v období od 325 pred n. l. až do roku 300 n. l., ktorého náplň tvorí systematická sebareflexívna vrstva helenizmu. Hlavným smerom helenistickej filozofie je stoicizmus.

  PSF

  filozofia hinduistická

   – hlavná súčasť indickej filozofie a sebareflexívna zložka hinduizmu. Hinduistická filozofia tvorí hlavný prúd indickej filozofie, jeden z najvýznamnejších smerov náboženskej filozofie v Indii, ktorá tvorí diskurzívnu sebareflexívnu súčasť hinduizmu ako hlavného indického náboženstva alebo indickej kultúry.

       Hinduistická filozofia sa postupne rodí počnúc 7. až 6. stor. pr. n. l. z upanišadovskej filozofie. Za najstaršiu školu hinduistickej filozofie sa považuje sánkhja.

       Školy resp. smery hinduistickej filozofie sa rozdeľujú na ortodoxné (ástika) a neortodoxné (nástika).

       Ortodoxné školy uznávajú zvrchovanú autoritu véd. Uvádza sa šesť klasických ortodoxných škôl (daršan) hinduistickej filozofie:

  sánkhja – joga;
  njája – vaišéšika;
  mímánsa – védánta.


       Neortoxné školy alebo smery hinduistickej filozofie odmietajú autoritu véd. K neortodoxným školám/smerom patrí:

  lókájata,
  filozofia buddhistická.

  Jedným z najdôležitejších pojmov hinduistickej filozofie je pojem brahmanu.
  ::
  filozofia

  hinduizmus, in: MČ

  šakti

  PSF


  filozofia indická

   – filozofia v Indii zahrnujúca hinduistickú a mimohinuistickú filozofiu, najmä islamskú, džinistickú a sikhistickú, v novšom období aj kresťanskú a ďalšie smery, ktoré do Indie prišli zo Západu (marxistická, fenomenologická atď.)

  PSF

  filozofia indická – odkazy

  ádžívika

  filozofia
  filozofia buddhistická
  filozofia hinduistická

  Márkandéja

  šakti

  PSF

  filozofia inteligencie umelej

   – časť filozofie, ktorej predmetom je umelá inteligencia.

  PSF

  filozofia islamská

   – východisková a ústredná zložka arabskej filozofie a filozofická vrstva islamu.

  ::
  filozofia

  Ibn Rušd, Abú-l-Walíd Muhammad ibn Ahmad

  PSF


  filozofia japonská

   – súčasť ázijskej filozofie rozvíjajúca sa v rámci japonskej kultúry.

  PSF

  filozofia jazyka

  – skúmanie vzťahu medzi jazykom, myslením a skutočnosťou. V rámci filozofie jazyka sa skúmajú všeobecné stránky jazyka a jeho vzťah k svetu a k ľudskej mysli.

  PSF

  filozofia kanadská

   – filozofia v Kanade (angl. Canadian philosophy, philosophy in Canada) – súčasť severoamerickej filozofie, ktorá sa začína rozvíjať od čias Nového Francúzska (fr. la Nouvelle-France, angl. New France) v 17. storočí a predstavuje sebareflexívnu vrstvu kanadskej kultúry orientovanú sprvu na kultúru francúzsku, neskôr aj na kultúru anglosaskú.

       Spočiatku (od 1665) sa vyvíja pod mocným vplyvom rímskokatolíckej cirkvi ako slúžka teológie a vyučuje sa na Jezuitskom kolégiu v Quebecu, kde sa študuje fyzika, metafyzika a etika, ako aj diela Tomáša Akvinského.

       S osvietenstvom a s príchodom Britov sa v Novom Francúzsku šíria nové idey vrátane karteziánskej skepsy, ateizmu, deizmu a idey zvrchovanosti štátnej moci. Proti tomuto trendu sa zdvíha reakcia inšpirovaná myslením francúzskeho katolíckeho sociálneho reformátora a filozofa H. F. R. de Lamennaisa, ktorú stelesňuje J. Demers, autor prvej kanadskej učebnice filozofie Institutiones Philosophicae ad Usum Studiosae Juventutis (1835). K jeho študentom patril L.-J. Papineau. Ako nová "francúzskokanadská" fiozofia sa postupne etabluje tomizmus.

       Raná filozofia v anglickej Kanade sa inšpiruje zasa ideami protestantskej reformácie. Azda prvým filozofickým dielom napísaným v anglickej Kanade boli Elements of Natural Theology od J. Beavena.

       K ďalším predstaviteom kanadskej filozofie patria: J. Watson, G. J. Blewett, R. M. Bucke, R. C. Lodge, G. S. Brett, J. Irving, z ktorých viacerí boli ovplyvnení britskou idealistickou tradíciou.

       V polovoci 20. storočia majú veľký vplyv filozofické idey kanadského mediálneho teoretika a politického ekonóma H. Innisa, ktorý ovplyvnil o. i. svojho slávneho žiaka H. M. McLuhana.

  PSF

  filozofia katolícka

   – kresťanská filozofia tvoriaca sebareflexívnu súčasť alebo vrstvu katolicizmu vypracúvajúcu filozofický systém zdôvodňujúci základné teoretické východiská katolicizmu.

       K najvýznamnejším predstaviteľom katolíckej filozofie patrí: Augustín, Tomáš Akvinský.

       Oficiálnou katolíckou filozofiou je tomizmus.

       V rámci katolíckej filozofie sa ďalej rozvíja katolícky personalizmus, katolícky existencializmus, kresťanský evolucionizmus.
  ::
  filozofia

  filozofia kresťanská

  PSF

  filozofia klasická

  ‒ súbor filozofém novovekej filozofie nadväzujúci na renesačnú filozofiu, vrcholiaci vo filozofii nemeckého idealizmu (E. Kanta, j. G. Fichteho, F. Schellinga a G. W. F. Hegela), zahrnujúci filozofiu novovekého racionalizmu, novovekého empirizmu a filozofiu osvietenskú a predchádzajúci poklasickej filozofii. Za prechod medzi klasickou a poklasickou filozofiou možno považovať romantickú filozofiu.

  PSF

  filozofia kontinentálna¹

   – tá ktorá časť svetovej filozofie: ázijská filozofia, európska filozofia, americká filozofia, austrálska filozofia a africká filozofia.

  PSF

  filozofia kontinentálna²

  – tradícia filozofických smerov, hnutí a prúdov rozvíjajúca sa v 19. a 20. storočí najmä v krajinách pevninskej Európy (najmä v Nemecku a vo Francúzsku) paralelne s tradíciou analytickej filozofie (najmä angloamerickej proveniencie). Tento termín analytickofilozofického pôvodu sa zrodil v polovici 20. storočia pri uvedomení si dominancie mimoanalytickofilozofických filozofém v rámci európskej pevninskej filozofie v kontrapozícii k dominancii analytickej filozofie v anglofónnej sfére. Za filozofémy tvoriace kontinentálnu filozofiu sa zväčša považujú: novohegelovstvo (najmä nemecké), filozofia života, filozofická antropológia ako filozofický smer, fenomenológia, existencializmus, hermeneutika, štrukturalizmus, postštrukturalizmus a postmodernizmus, dekonštruktivizmus, francúzsky feminizmus, filozofia frankfurtskej školy (resp.kritická teória), psychoanalyticky temperované filozofovanie, schopenhauerovské, nietzscheánske a kierkegaardovské filozofovanie a mimoanalytickofilozofické marxistické školy. Termínom kontinentálna filozofia sa spolumienila okolnosť minimálnej rezonancie spomenutých filozofém v empiricky a logickoanalyticky pestovaných smeroch alebo školách filozofie analytickej respektíve v dôsledku neverifikovateľnosti, nejasnosti, nedostatočnej precíznosti či konfúznosti významových útvarov generovaných kontinetálnymi filozofmi. Preto sa termín kontinentálna filozofia používal zväčša pejoratívne.

       Súbežne s intenzifikujúcou sa tendenciou k fúziám medzi pôvodne vyhranene scientistickým a antiscientistickým filozofovaním v priebehu druhej polovice 20. storočia (očividne od sedemdesiatych rokov) sa rozdiel medzi kontinentálnou a analytickou filozofiou začína napĺňať vecným obsahom a hoci sa na tomto rozlíšení naďalej trvá, počiarkuje sa skôr vecný a argumentatívny spôsob filozofovania na strane analytických filozofov a na druhej strane zasa prevažovanie skôr historicko- resp. kultúrnosebareflexívnych spôsobov filozofovania u kontinantálnych filozofov. Tento depeiorativizačný trend sa umocňuje personocentrizáciou výrazných predstaviteľov z oboch prúdov, čo možno markantne ukázať na R. Rortym a J. Derridovi. K pôvodným označeniam filozofických smerov sa začína pripisovať predpona post- (napríklad postanalytická filozofia, postštrukturalizmus). Celý tento naznačený proces sa intenzifikuje ďalej pod vplyvom prebiehajúcej globalizácie, prechodom do doby terorizmu a napokon do doby nekončiacej (alebo nekonečnej?) krízy prakticky všetkého a všade, nielen životného prostredia, financií a ekonomiky, ale aj noriem a ostatných pravidiel správania sa, vrátane pravidiel vedenia medzinárodných a občianskych vojen.

       Nedávnosť alebo bezprostredná blízkosť týchto procesov zanecháva v stresovanej mysli dokonca aj profesionálov dojem zmäti, neprehľadných polydimenzionálnych turbulencií. Ten však, čo si dokáže v chaotickej situácii globálnej krízy zachovať pokojnú myseľ, môže napriek všetkému rozpoznať dve hlavné línie smerujúce do budúcnosti: líniu trvania na vecnom a argumentatívnom filozofovaní a pôvodne kontinentálnej kultúrnej sebareflexii a líniu v podstate kopírujúcu naznačený globálny chaos, jeho prenos do literatúry a myslí. Dnes už teda proti sebe nestojí scientistická a antiscientistická resp. analytickofilozofická a kontinentálnofilozofická tradícia, tie dnes jasne vykazujú črty spolupráce alebo koordinácie. V dvasiatom prvom storčí, na začiatku jeho druhej dekády, tak máme pred sebou na jednej strane v náročnej fáze vývoja sa ocitnuvšie disciplinované filozofie/filozofémy kontrolované kategoriologickou sebareflexiou a na druhej strane rozklad filozofovania spočívajúceho v strate posledných zvyškov profesionálnej sebadisciplíny a profesionálnej sebareflexie. Je zaujímavé, že obidve tieto línie možno výrazne forsírovať počítačovo, webovsky, internetovo.

       Čo z naznačeného vyplýva pre ďalší zmysluplný rozvoj nášho filozofovania?

       1. Uvedomenie si, že rozlišovanie (v latinčine: distinctio, distinguere, v sanskrte: vivéka) zostáva základom múdrosti a pestovania akejkoľvek zmysluplnej činnosti, vrátane zmysluplného filozofovania. Rozhodujúce v súvislosti s rozlišovaním je vymedzenie si priority osobného profesionálneho rozvoja, jeho ochrana pred tlakom valiacich sa v podstate nekompetentných mimofilozofických komerčných a prestížnostných požiadaviek inštitúcií. Treba si uvedomiť: Zmenia sa vedenia, zmenia sa aj požiadavky.

       2. Využívanie informačnej technológie sa musí koncentrovať na computer aided philosophical meditation and imagination, že tu už nemôže ísť iba o zbieranie, filtrovanie, spracúvanie informácií, ale že každý musí – ako ostatne naznačuje semantizácia a zobsažňovanie procesov svetovej počítačovej siete – podporovať svoje osobné, indivíduové prenikanie do nových vrstiev obsahu významového univerza a ich rozširovanie pri kontinuálnom chápaní. Jedným slovom – významové útvary, prvky významového univerza nepreberať, ale rekonštituovať v kontexte osobnej priroity. Ináč sa v cunami informácií utopíme.

       3. Prvé dva procesy udržiavať v perinke absolútnej vnútornej pohody, zachovať alebo obnoviť si kontakt s tým, čo by sme mohli označiť ako nadoblačie mysle. Ide totiž o usadenie sa v tej vrstve mysle, cez ktorú prechádza všetko zlé i všetko dobré bez toho, aby sa jej to dotklo. Ak to niekto vidí ako nirvánu čiže vyvanutie, alebo ako duchovné exercície, prosím. Podstatnou tu však je reverzibilita (obnoviteľnosť) vnútorného ticha za akýchkoľvek okolností.

       O tom, že tieto veci sa nám dnes javia div nie ako science fiction, niet pochýb. No cestou k dosiahnutiu stavu spomenutých troch bodov – rozlišovania, jeho počítačovej podpory a vnútorného pokoja – nie je prijatie opatrení, ani pýtanie sa na to, ako ich dosiahnuť. Opatrenia, metódy, techniky, utváranie podmienok – to všetko sú tu zakrytejšie tu otvorenejšie formy odkladu. Každý z nás tak ako tu teraz sedí, hic et nunc, vidí, že tak ako môže okamžite prijať opatrenia, predsavzatia, vytvoriť plány a pod., môže okamžite vykonať čin rozlíšenia, čin voľby priority a čin zaujatia pozície nadoblačia mysle. Je samozrejmé, že to nie je ľahké, vonkoncom však nie je samozrejmé, prečo to nie je ľahké. Pes je zakopaný v denotáte slova okamžite. Okamžite sa po anglicky povie instantly (priamo, rovno, hneď) a in no time, čo znamená to isté. Ibaže v druhom prípade ide o – doslova – v žiadnom čase, čiže v bezčasí, bezčasmo. Čo nám bráni v tomto kvantom preskoku (personal quantum leap)? Čo nás núti donekonečna odkladať to, po čom túžime, to, čo chceme dosiahnuť? Prečo medzi náš cieľ a náš terajší biedny stav donekonečna vkladáme iné okamžite rozumej bezčasmo realizovateľné sprostredkujúce články? Napríklad nudiť sa, zívať, stratiť pozornosť dokážeme spontánne, hneď, bez akejkoľvek špeciálnej prípravy. Prečo potrebujeme prípravu na omnoho kýženejšie veci? Čo nám bráni dosiahnuť to, čo, chceme? Znovuobnovené štúdiá zabudnutých vrstiev vlastnej kultúry dnes však v globálnom interkulturálnom kontexte nám ukazujú, že sme sa odtrhli od bazálnych pred-ego-štruktúr, ktoré nám po narodení istý čas poskytovali výhľad na omnoho širšiu paletu dosiahnuteľností ako je tá, ktorú máme k dispozícii ako dospelí. Táto obmedzenosť sa nám dostavuje podobne ako napríklad smola, je tu hneď, bez prípravy, bez osobitného úsilia. Doslova za chrbtom. Prečo to tak nie je aj s tým, o čo nám ide? Prečo sa nám hneď podarí zväčša iba to, o čo nám nejde a nie to, o čo nám ide?

       Podstata ťažkosti sa zrejme skrýva v samom tomto idení-nám-o-niečo. Fenomén idenie-nám-o-niečo môže byť štruktúrovaný dvoma zásadne odlišnými spôsobmi – časovo (chronicky) a bezčasovo (perichronicky).

       Časová štrukturácia alebo organizácia idenia-nám-o-niečo stavia na očakávaniach nášho ega, ktoré sú tu evidentne vždy už (allways already) pred tým, než sa dostaví predmet očakávaní. Očakávania sú tu bezčasmo (instantly, in no time). Prečo vsúvame medzi náš terajší stav a iný stav (onen Musilov anderer Zustand) očakávania? Načo očakávame niečo, čo tu nie je? Načo potrebujeme očakávania? Ukazuje sa, že očakávanie nepotrebujeme my sami (self), ale naše ego. Hlavný problém spoločnosti dvadsiateho prvého storočia spočíva v stotožnení onoho self a ego. Naším je totiž iba ego, self nie je naše a nikdy sa ním ani nemôže stať. Self nemôžeme ani získať, ani stratiť, ani dosiahnuť ani nedosiahnuť. Self je totiž bezčasová a bezpriestorová, nonlokálna štruktúra, osnova, textúra (logos, tantra, rta, transcendentálno) prenikajúca ďaleko za hranice, za obmedzenia nášho empirického bytia, nášho ega, chcení a túžob predkresľovaných našim egom. Ak by sa nám hic et nunc splnili túžby nášho ega, boli by sme tými najnešťastnejšími bytosťami na svete – napríklad by sme sa rozviedli i nerozviedli, kúpili ba sme si byt a nekúpili by sme si byt atď. V podstate môžeme byť radi, že sa túžby nášho ega nerealizujú, že z nich vyrastiame podobne ako z puberty. Otázka je, prečo na to, aby nás puberta (nášho ega) opustila, musíme čakať tak dlho. Ukazuje sa, že je to preto, lebo čakať je ľahšie ako byť v stave bezčakajúcna, mimo čakania. A to napriek tomu, že čakanie nám nezriedka neobyčajne lezie na nervy. Prečo nechávame čisté bytie, actus purus bytia zanešvárovať napríklad čakaním a inými nezmyslami. Prečo si nechávame číry zmysel bytia zanešvárovať kalom očakávaní, prečo nesiahneme rovno a keď nemôžeme siahnuť, keď nemáme po čom, prečo – ako keby sme boli nahlavu – stále znova a znova siahame? Naozaj sme odsúdení na hlúposť? Nerobme iba to, že si o Kantovej osvietenskej dospelosti čítame. Self našej dospelosti je tu stále, stačí si všimnúť, že to je jediná priorita.

  PSF


  filozofia kresťanská

   – smer náboženskej filozofie, ktorý sa rozvinul v kresťanskej kultúre, vyjadruje a racionalizuje obsahy kresťanskej viery filozofickými prostriedkami počnúc filozofiou apologetickou, cez patristickú, scholastickú, reformačnú, kontrareformačnú, novoscholastickú až do súčasnej kresťanskej filozofie.

       V rámci súčasnej kresťanskej filozofie zaujíma dominantné postavenie popri modernistických tendenciách filozofia katolícka, protestantská a pravoslávna.
  ::
  filozofia
  filozofia katolícka

  kresťanstvo

  PSF

  filozofia latinskoamerická

   – iberoamerická filozofia – vetva americkej filozofie, ktorá sa utvorila ako sebareflexívna vrstva kultúrneho sveta Latinskej Ameriky.

       Výrazným zdrojom originality latinskoamerickej filozofie je nadväzovanie na predkolumbovské obdobie, ktoré začalo asi pred 40 000 rokmi a skončilo roku 1492, keď Nový svet objavili Európania a zničili miestne civilizácie.

       Latinskoamerická filozofia sa vyznačuje intuíciou, špekuláciou a meditáciou, pričom táto posledná črta ju spája s ázijskou filozofiou.

  PSF

  filozofia marxistická

  – sebareflexívna súčasť alebo vrstva marxizmu, v ktorej sa vypracúvajú jeho základné obsahové a metodologické významové útvary a postupy.
  ::
  filozofia

  PSF

  filozofia marxisticko-leninská

  – filozofická časť marxizmu-leninizmu, ktorej základom je dialektický materializmus.
  ::
  filozofia

  PSF

  filozofia matematiky

   – časť alebo odvetvie filozofie vedy, ktoré skúma základy matematiky a ontologické, gnozeologické, metodologické, logické a axiologické problémy a princípy matematiky. V rámci filozofie matematiky sa buduje aj sémantická teória jazyka matematiky s cieľom preskúmať zmysel matematických výrokov a podstatu matematických objektov.

       Filozofia matematiky skúma všeobecnú povahu matematickej metódy, povahu predmetov, ktorými sa matematika zaoberá, vzťahy medzi matematikou a inými vedami, ktoré môžu ovplyvniť matematiku alebo ktoré môžu z matematiky čerpať.
  ::
  filozofia

  PSF

  filozofia medicíny

  – časť filozofie vedy zaberajúca sa najmä ontologickými, epistemologickými a etickými otázkami medicíny ako špecifickej oblasti teoretickej a praktickej činnosti človeka.

  PSF

  filozofia mysle

   – časť filozofie, ktorej predmetom je povaha mysle, duševných schopností, vedomia a ich vzťah k fyzickému telu, najmä k mozgu, čo so formuluje ako problém mysle a tela (mind–body problem).

       Vzhľadom na tento ústredný problém filozofie mysle, v tradičnej filozofii označovaný ako problém psychofyzického dualizmu, sa vykryštalizovalo viacero skupín prístupov k vzťahu mysle resp. vedomia a tela:

       1. dualistické:
           ● interakcionistický dualizmus substancií;
           ● psychofyzický paralelizmus;
           ● okazionalizmus;
           ● epifenomenalizmus;
           ● dualizmus vlastností;
       2. monistické:
           ● behaviorizmus;
           ● teória identity;
           ● funkcionalizmus;
           ● nereduktívny materializmus a emergentizmus;
           ● eliminatívny materializmus;
       3. buddhistické (najmä v rámci buddhistickej filozofie);
       4. hinduistické (najmä v rámci hinduistickej filozofie);
       5. jazykovofilozofická kritika psychofyzického problému;
       6. materialistické (qualia, intencionalita);
       3. všeobecnovedné prístupy pôvodne vychádzajúce z
           ● fyziky;
           ● neurovied;
           ● informatiky;
           ● výskumov umierania;
           ● psychológie;
           ● systémovej teórie;
           ● ....

       K ďalším dôležitým problémov filozofie mysle patrí problém vedomia, najmä ťažký problém vedomia (hard problem of consciousness), zaujímajúci dôležité miesto v problematike umelej inteligencie a vo filozofii umelej inteligencie, problém slobody vôle a problém ja.
  ::
  filozofia

  PSF

  filozofia mysle – odkazy

  Chalmers, David John

  PSF

  filozofia náboženská

   – zložka alebo vrstva náboženstva respektíve teológie filozoficky explikujúca ich fundamentálne významové útvary.

       Podľa toho, o aké nábožestvo, ktorého súčasťou daná filozofie je, možno rozlišovať najmä tieto náboženské filozofie:

        – kresťanská filozofia,
        – islamská filozofia,
        – židovská filozofia,
        – hinduistická filozofia,
        – buddhistická filozofia,
        – taoistická filozofia,
  ::
  filozofia

  PSF

  filozofia náboženstva

  – filozofická reflexia náboženstva ako špecifického spôsobu osvojovania si sveta človekom odlišujúceho sa od filozofie, vedy, umenia, mytológie, mystiky, mágie a ďalších vývinových pásiem kultúry. Filozofia náboženstva zahrnuje filozofickú analýzu náboženských významových útvarov a procesov, predovšetkým náboženskej viery v kontrapozícii k vedeniu, reprezentujúcich ten či onen aspekt transhorizontovej reality. Tematizuje pojem Boha, dôkazy božej existencie, miesto fenoménu náboženstva v kontexte ľudskej existencie, konania a správania sa človeka.

       K najdôležitejším výsledkom filozofie náboženstva patrí popri samotnom filozofickom pojme náboženstva filozofický pojem Boha a pojmy jeho existencie a atribútov (napríklad všemocnosti, večnosti, bezčasovosti alebo časovosti, procesuality), pojem stvorenia, pojem náboženskej viery, náboženskej skúsenosti, zázraku, kultúrotvornosti náboženstva, škodlivosti náboženstva, zmyslu náboženstva.

       V rámci filozofie náboženstva sa rozoberá aj problematika jej vzťahu k religionistike (a k jednotlivým relionistickým disciplínam – k psychológii náboženstva, sociológii náboženstva, k dejinám náboženstva), k etnologickým, kulturologickým, antropologickým skúmaniam náboženstva a k teológii.

       Hoci zárodky filozofickej reflexie náboženstva a jeho predmetu (bohov, Boha, transhorizontovosti) možno nájsť už v počiatkoch filozofie samej, počiatky filozofie náboženstva ako špecifickej filozofickej disciplíny spadajú až do obdobia osvietenskej filozofie, kedy začala špecifikácia pojmu prirodzeného náboženstva a utváranie sa samotného pojmu filozofie náboženstva.

       Termín filozofia náboženstva sa vyskytuje v nadpise diela S. von Storchenaua Die Philosophie der Religion z roku 1772 nadväzujúceho na dielo A. F. Ruckersfeldera Philosophia de religione naturali z roku 1770.

       K systematizácii filozofie náboženstva dochádza v rámci diskusií vyvolaných Kantovým dielom Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft z roku 1793 a konštitúciu filozofie náboženstva ako filozofickej disciplíny završujú novokantovci.

  PSF

  filozofia národná

   – súbor filozofov a filozofických učení toho ktorého národa.

       Existencia národnej filozofie sa považuje za istý indikátor kultúrnej vyspelosti alebo zrelosti národa.

       Často sa do národnej filozofie zahrňujú nielen explicitné filozofické významové útvary, ale aj implicitné filozofické významové útvary.

  PSF

  filozofia nemecká

   – sebareflexívna súčasť nemeckej kultúry a európskej filozofie. Nemci sa podieľali už na utváraní scholastiky, kedy písali po latinsky a svojou filozofiou boli úzko spätí so západným, aristotelovsko-platónovsko-kresťanským myslením.

       Prvopočiatky filozofie, ktorú možno nazvať "nemeckou", predstavuje tzv. ženská mystika (Frauenmystik).

  PSF

  filozofia nemecká – odkazy

  Fichte, Johann Gottlieb
  filozofia európska

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
  Heidegger, Martin

  Kant, Immanuel

  PSF

  filozofia nórska

   – súčasť severskej filozofie, ktorá bola dlhú dobu v úzkom spojení s myslením dánskym. Až od čias založenia univerzity Kristiana v Oslo 1811 sa rozvíjala nezávisle: jej prvý predstaviteľ je Nils Treschow (1751–1833), ktorý od roku 1803 vyučoval v Kodani a od roku 1813 na univerzite Kistiana v Oslo. Ďalšími predstaviteľmi nórskej filozofie sú: Henrik Steffens (1773–1845), Nicolai Möller (1777–1862), Marcus Jacob Monrad (1815–1897), Anathon Aall (1867–1943), Arne Naess (1912–2009), Egil A. Wyller (*1925), Dag Österberg (*1938), Johan Fredrik Bjelke (*1916).
  ::
  filozofia európska

  PSF

  filozofia novoveká

   – tretie obdobie vývinu filozofie nasledujúce po stredovekej filozofii a predchádzajúce filozofii súčasnej. Prechod medzi stredovekou a novovekou filozofiou tvorí renesančná filozofia, ktorú niektorí autori považujú za počiatok novovekej filozofie alebo prvú fázu jej vývinu.

  PSF

  filozofia novoveká – odkazy

  filozofia
  filozofia 16. stor.
  filozofia 18. stor.
  filozofia 19. stor.
  filozofia populárna
  filozofia renesančná
  filozofia stredoveká
  filozofia súčasná

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  Kant, Immanuel

  Locke, John

  periodizácia vývinu filozofie

  PSF

  filozofia osvietenská

  – zložka novovekej filozofie predstavujúca sebareflexívnu vrstvu osvietenstva a spočívajúca v obrate (vychádzajúcom najmä z R. Descarta) ku skúmaniu možností rozumu a jeho využiteľnosti. Osvietenskú filozofiu reprezentujú z anglických filozofov predovšetkým Th. Hobbes, J. Locke a D. Hume, z francúzskych filozofov najmä D. Diderot, J. d'Alembert, E. B. de Condillac, C. A. Helvetius, P. H. T. d'Holbach, J. J. Rousseau a z nemeckých filozofov J. G. Herder a I. Kant, ktorého mysliteľským výkonom osvietenská filozofia vrcholí a otvára sa nemecká klasická filozofia.

       Výpočet osvietenských filozofov sa uvedenými menami nekončí, ale naopak otvára:

       k anglickým osvietenským filozofom rátame týchto filozofov: J. Toland, M. Tindal, A. Collins, J. Priestley, D. Hartley, Th. Paine, W. Goodwin a predstavitelia škótskej filozofie zdravého rozumu;

       k francúzskym osvietenským filozofom: P. Bayle, F. M. Voltaire, Ch. L. Montesquieu, F. de la Rochefoucault, J. de la Bruyere, Ch. Bonnet, L. de Clapiers, markýz de Vauvenargues, J. O. de La Mettrie, J. Turgot;

       k nemeckým osvietenským filozofom: Ch. Wolff, G. B. Bilfinger, J. Ch. Gottsched, M. Knutzen, A. G. Baumgarten, Ch. A. Gottschedm L. Euler, G. Ploucquet, J. H. Lambert, H. S. Reimarius, M. Mendelssohn, Ch. M. Wieland, Friedrich Veľký, Ch. Garve, G. E. Lessing, J. N. Tetens, J. G. Sulzer, J B. Basedov.

  PSF

  filozofia patristická

   – filozofická vrstva patristiky, kresťanská súčasť poslednej etapy starovekej filozofie.

  ::
  filozofia
  filozofia staroveká

  patristika

  PSF

  filozofia poklasická

  súbor filozofém nasledujúcich po klasickej filozofii približne počnúc druhou tretinou 19. storočia v učení A. Comta, A. Schopenhauera, S. Kierkagaarda, B. Bolzana, J. F. Herbarta a K. Marxa a v nadväznosti na ne v rámci filozofie druhej polovice 19. storočia a vo filozofii 20. storočia. Napriek rozdielom medzi prúdmi poklasickej filozofie v nich možno rozpoznať odpor ku špekulatívno-konštruktivistickým metafyzickým filozofémam klasickej filozofie, ktoré vyvrcholili vo filozofii nemeckého idealizmu. Dvere poklasickej filozofii otvárala už paralene s vývinom nemeckého idealizmu romantická filozofia.

  PSF

  filozofia populárna

  – úsilie skupiny nemeckých filozofov 18. storočia sprístupňovať širšiemu publiku učenia osvietenskej filozofie, najmä filozofie Ch. Wolffa.
  ::
  Abbt, Thomas

  PSF

  filozofia postmoderná

   – filozofická sebarfexia postmoderny, ktorej ústredným pojmom je pojem postmoderny a hlavnými metódami metódy analýzy diskurzu a dekonštrukcie.

  PSF

  filozofia postmoderná – odkazy

  filozofia 20. stor.

  postmodernizmus

  PSF

  filozofia praktická

   – skupina filozofických disciplín, ktoré sa zaoberajú ľudským konaním a tvorbou: etika, politická filozofia, estetika, filozofia štátu, filozofia práva.

  PSF

  filozofia prírody

  – tradičná filozofická disciplína skúmajúca prírodu, jej ontologický status, podstatu, povahu prírodných zákonitostí. Považuje sa za súčasť metafyziky. Rozvíjala sa najmä v prednovovekom období vývinu filozofie, t. j. pred vznikom novovekej fyziky a astronómie.

  PSF

  filozofia prírody (Hegel, G. W. F.)

   – druhá časť vedy o idei, ktorá sa zaoberá ideou v jej inobytí (65;21).
  ::
  Hegel, G. W. F.

  PSF

  filozofia psychológie

  – rozsiahla oblasť filozofie vedy zahrnujúca výskum teoretických základov modernej psychológie s osobitným akcentom na problematiku epistemologickú a metodologickú, úzka spolupráca s filozofiou mysle a kognitívnymi vedami a systematické domýšľanie filozofických podnetov rodiacich sa v rámci kognitívnej psychológie (philosophy of cognitive psychology), psychoanalýzy (philosophy of psychoanalysis), počítačového modelovania mysle a v rámci výskumu umelej inteligencie, jazyka myslenia, v rámci konekcionizmu, v rámci skúmania modularity a funkcionálnej štruktúry mysle a mozgu, teórie videnia, nevedomých mentálnych stavov, vôle atď.

  súčasť európskej filozofie, špecifický európsky kultúrny fenomén význačný najmä tým, čo sa označuje ako rakúska filozofická tradícia alebo filozofia podunajskej monarchie: filozofické hnutie, ktoré podstatným spôsobom formovalo duchovný a kultúrny vývoj stredoeurópskeho regiónu.

  Rakúsku filozofickú tradíciu reprezentuje postupnosť Bernard Bolzano - Franz Brentano - žiaci F. Brentana - raný L. Wittgenstein - viedenský krúžok.

  Z tejto postupnosti sa po Brentanovi oddeľuje nemenej významná postupnosť predstaviteľov rakúskej ekonomickej školy: Karl Menger - Friedrich von Wieser - Eugen von Böhm-Bawerk - Ludwig von Mises - Friedrich August von Hayek.

  Svojbytný a originálny charakter rakúskej filozofickej tradície spočíva najmä v tom, že táto tradícia predstavuje radikálnu kritickú opozíciu voči filozofii pestovanej v ostatných nemecky hovoriacich krajinách, to znamená voči nemeckej klasickej filozofii a filozofickým prúdom z nej vychádzajúcim alebo sa k nim navracajúcim.

  Veľké odmietnutie pruskej, neskôr ríšskonemeckej filozofie je pôvodne zamerané proti jej (transcendentálnemu) subjektivizmu; v ďalšom vývoji sa však tento kritický postoj rakúskej filozofie orientuje stále zreteľnejšie proti totalitárnemu a etetistickému duchu nemeckého transcendentálneho subjektivizmu a všetkých jeho filiácií vrátane marxizmu.

  Protitotalitárna orientácia rakúskej filozofickej tradície sa nerealizuje primárne v rovine politického myslenia (s výnimkou T. G. Masaryka), ale v podobe kritiky východiskových filozofických predpokladov nemeckého transcendentálneho subjektivizmu spojenej s hľadaním nových ontologických fundamentov, schopných zastávať funkciu filozofickej legitimizácie individualisticko-liberalistického videnia sveta a zodpovedajúceho chápania demokracie.

  Táto funkcia sa realizovala najmä v brentanovskej syntéze aristotelizmu a kartezianizmu, ktorá je východiskom tak Masarykovho demokratizmu, ako aj liberalistického učenia rakúskej ekonomickej školy, ako aj pôvodnej netranscendentalistickej verzie Husserlovej fenomenológie.

  Na rozdiel od nemeckej klasickej filozofie, na ktorú možno z istého hľadiska nazerať ako na spôsob filozofickej legitimizácie túžby Nemcov po jednotnom štáte, sa rakúska filozofická tradícia formuje v podmienkach existujúceho štátneho celku.

  Hlavným mravným a politickým cieľom prezieravých vrstiev rakúskej spoločnosti bolo preto presadenie štátneho usporiadania, ktoré by etnickým a sociálne rôznorodým zložkám rakúskej monarchie poskytovalo možnosti autonómnej národnej a politickej existencie. Z tejto optiky sa tuhý a nedemokratický viedenský centralizmus musel nevuhnutne javiť ako niečo, čo v dlhodobej perspektíve ohrozuje samotné základy rakúskeho štátu.

  Ďalším zdrojom antitotalitárnej a antiautoritárnej orientácie rakúskej filozofickej tradície je negatívny postoj Bolzana, Brentana, Masaryka, Stumpfa, Martyho atď. k autorite katolíckej cirkvi; tento negatívny postoj je obzvlášť zrejmý v Bolzanových konfliktoch s jeho cirkevnou vrchnosťou, v Brentanovom zrieknutí sa kňazského úradu a v Masarykovej konverzii k protestantizmu.

  Príznačná je aj afinita rakúskej filozofie k anglosaskej i francúzskej filozofickej tradícii (Brentanove vzťahy k Descartovi a J. S. Millovi, Masarykov príklon k Humovi a Comtovi atď.) V priebehu 20. storočia dochádza dokonca k priamej integrácii anglosaskej a rakúskej filozofickej tradície napr. vo vzťahu A. Smith - F. A. von Hayek), pričom rakúska filozofia bola schopná priniesť anglosaskej tradícii veľmi významné podnety (Wittgenstein, Popper).

  Základom štýlu práce rakúskych filozofov je prísne vedecká práca s pojmami, sústredená na ich analýzu a programovo sa zriekajúca veľkých generalizácií. Na rozdiel od nemeckej klasickej filozofie budovanej zhora, t. j. na základe apriórnych predpokladov, ktorým sa musia prispôsobovať zistené fakty, je filozofia v rakúskej tradícii budovaná vždy zdola - na báze evidentne zahliadnutých daností.

  Najvýznamnejším dokladom tohto antimetafyzického trendu je práve Brentanova empirická psychológia, z ktorej vyrastá aj jeho ontológia a etika.

  PSF

  filozofia rakúska

  – sebareflexívna zložka rakúskej kultúry, súčasť európskej filozofie, špecifický európsky kultúrny fenomén význačný najmä tým, čo sa označuje ako rakúska filozofická tradícia alebo filozofia podunajskej monarchie: filozofické hnutie, ktoré podstatným spôsobom formovalo duchovný a kultúrny vývoj stredoeurópskeho regiónu.

       Rakúsku filozofickú tradíciu reprezentuje postupnosť Bernard Bolzano – Franz Brentano – žiaci F. Brentana - raný L. Wittgenstein – viedenský krúžok.

       Z tejto postupnosti sa po Brentanovi oddeľuje nemenej významná postupnosť predstaviteľov rakúskej ekonomickej školy: Karl Menger – Friedrich von Wieser – Eugen von Böhm-Bawerk – Ludwig von Mises – Friedrich August von Hayek.

       Svojbytný a originálny charakter rakúskej filozofickej tradície spočíva najmä v tom, že táto tradícia predstavuje radikálnu kritickú opozíciu voči filozofii pestovanej v ostatných nemecky hovoriacich krajinách, to znamená voči nemeckej klasickej filozofii a filozofickým prúdom z nej vychádzajúcim alebo sa k nim navracajúcim.

       Veľké odmietnutie pruskej, neskôr ríšskonemeckej filozofie je pôvodne zamerané proti jej (transcendentálnemu) subjektivizmu; v ďalšom vývoji sa však tento kritický postoj rakúskej filozofie orientuje stále zreteľnejšie proti totalitárnemu a etetistickému duchu nemeckého transcendentálneho subjektivizmu a všetkých jeho filiácií vrátane marxizmu.

       Protitotalitárna orientácia rakúskej filozofickej tradície sa nerealizuje primárne v rovine politického myslenia (s výnimkou T. G. Masaryka), ale v podobe kritiky východiskových filozofických predpokladov nemeckého transcendentálneho subjektivizmu spojenej s hľadaním nových ontologických fundamentov, schopných zastávať funkciu filozofickej legitimizácie individualisticko-liberalistického videnia sveta a zodpovedajúceho chápania demokracie.

       Táto funkcia sa realizovala najmä v brentanovskej syntéze aristotelizmu a kartezianizmu, ktorá je východiskom tak Masarykovho demokratizmu, ako aj liberalistického učenia rakúskej ekonomickej školy, ako aj pôvodnej netranscendentalistickej verzie Husserlovej fenomenológie.

       Na rozdiel od nemeckej klasickej filozofie, na ktorú možno z istého hľadiska nazerať ako na spôsob filozofickej legitimizácie túžby Nemcov po jednotnom štáte, sa rakúska filozofická tradícia formuje v podmienkach existujúceho štátneho celku.

       Hlavným mravným a politickým cieľom prezieravých vrstiev rakúskej spoločnosti bolo preto presadenie štátneho usporiadania, ktoré by etnickým a sociálne rôznorodým zložkám rakúskej monarchie poskytovalo možnosti autonómnej národnej a politickej existencie. Z tejto optiky sa tuhý a nedemokratický viedenský centralizmus musel nevuhnutne javiť ako niečo, čo v dlhodobej perspektíve ohrozuje samotné základy rakúskeho štátu.

       Ďalším zdrojom antitotalitárnej a antiautoritárnej orientácie rakúskej filozofickej tradície je negatívny postoj Bolzana, Brentana, Masaryka, Stumpfa, Martyho atď. k autorite katolíckej cirkvi; tento negatívny postoj je obzvlášť zrejmý v Bolzanových konfliktoch s jeho cirkevnou vrchnosťou, v Brentanovom zrieknutí sa kňazského úradu a v Masarykovej konverzii k protestantizmu.

       Príznačná je aj afinita rakúskej filozofie k anglosaskej i francúzskej filozofickej tradícii (Brentanove vzťahy k Descartovi a J. S. Millovi, Masarykov príklon k Humovi a Comtovi atď.) V priebehu 20. storočia dochádza dokonca k priamej integrácii anglosaskej a rakúskej filozofickej tradície napr. vo vzťahu A. Smith - F. A. von Hayek), pričom rakúska filozofia bola schopná priniesť anglosaskej tradícii veľmi významné podnety (Wittgenstein, Popper).

       Základom štýlu práce rakúskych filozofov je prísne vedecká práca s pojmami, sústredená na ich analýzu a programovo sa zriekajúca veľkých generalizácií. Na rozdiel od nemeckej klasickej filozofie budovanej zhora, t. j. na základe apriórnych predpokladov, ktorým sa musia prispôsobovať zistené fakty, je filozofia v rakúskej tradícii budovaná vždy zdola – na báze evidentne zahliadnutých daností.

       Najvýznamnejším dokladom tohto antimetafyzického trendu je práve Brentanova empirická psychológia, z ktorej vyrastá aj jeho ontológia a etika.

       Pri skúmaní rakúskej filozofie možno vziať do úvahy aj filozofov habsburskej monarchie, ktorí sa zvyčajne skúmajú ako predstavitelia tej ktorej národnej filozofie, o ktorej sa uvažuje po vzniku Rakúsko-Uhorska alebo vôbec po rozpade monarchie.

  PSF

  filozofia rakúska – odkazy

  filozofia európska

  Rakúsko, in: MČ

  PSF

  filozofia renesančná

  súhrn filozofických učení 15. stor. – 16. stor. v rámci európskej filozofie, ktorých cieľom bola emancipácia človeka cestou návratu k prirodzenosti, a síce k prirodzenému životu (k prírode), k prirodzenému spoločenského zriadeniu, k prirodzenému právu a k prirodzenému náboženstvu.

       Renesančná filozofia (spolu s renesančným humanizmom) je podstatná súčasť renesančnej kultúry.

       Renesančná filozofia stojí medzi stredovekou filozofiou a novovekou filozofiou, resp. tvorí prvú etapu novovekej filozofie.

       Renesančná filozofia – ako sa uvádza v diele 17;144 – vyrastá zo štúdia textov starogréckych a starorímskych filozofov a so súbežného vyrovnávania sa s filozofickými školami 14. stor. Po nominalistickej duchovnej deštrukcii stredovekého poriadku (ordo) sú diela renesančnej filozofie prejavom energickej túžby po novej, harmonickejšej syntéze antiky a kresťanstva, filozofie a teológie, tela a ducha.

       Celok jestvujúcna sa už nechápal ako hierarchicky vybudovaná stavba, ale ako vrstevnato usporiadané univerzum, v ktorom sa všetko všetkému podobá podľa princípu analógie. Miestom univerza je priestor, ktorý sa poväčšine chápe ako nekonečný alebo neohraničený a neskôr ako prvá substancia vecí (oproti scholastike, kde bol len akcidentom substancie).

       Izomorfné chápanie priestoru umožňovalo venovať väčšiu pozornosť skúmaniu vzájomných vzťahov a vplyvov vecí, ktorých proporcie sa už mali vyjadrovať matematicky. Aplikácia matematiky však nesúvisela s korpuskulárnou identifikáciou a nedostávala so do rozporu s presvedčením o kvalitatívnej rozrôznenosti makrokozmu.

       Univerzum sa v renesančnej filozofii chápe nezriedka ako živý organizmus, v ktorom je všetko – vrátane hmoty – oživené. Na miesto foriem a esencií nastupujú duchovia rôznych úrovní, ktorí všetkým prenikajú a všetko riadia. Hlavným i disciplínami skúmania prírody sa stáva alchýmia a prirodzená mágia; hlavným predmetom vedenia sú kvality. Predpokladom poznania je zmyslová skúsenosť a priame pozorovanie. Knižné a autoritatívne vedenie renesanční filozofi kritizujú.

       Pre pochopenie renesančnej filozofie ako sebareflexívnej zložky renesančnej kultúry je skutočnosť, že celá renesančná kultúra je apoteózou ľudského videnia; perspektívna sieť, do ktorej najmä ranorenesanční umelci zakomponovávajú svoje obrazy, vychádza z oka ako zo stredu pozorovania. Perspektívna sieť je manifestáciou individuálneho nazerania a skúsenosti. Novým modelom vnímania a rozumenia svetu sa stalo maliarstvo, ktoré sa už nepokladalo iba za umelecké remeslo ako v stredoveku, ale za formu vedenia.

       Významná funkcia umenia sa prejavuje aj v bytostnej estetickosti reprezentatívnej časti renesančnej filozofie. Na pravdu i dobro sa pozerajú jej predstavitelia cez prizmu krásy, chápanej ako vnímanie a duchovné zakúšanie harmonickej proporcionality poriadku univerza.

       Estetickým nárokom sa podriaďuje aj hovorená a písaná reč ako prostredník medzi ľudským duchom a realitou. Elegancia (krása hovorenia) a pravdivé poznanie sú neoddeliteľné. Pravde sa však prisudzuje rozmer nielen estetický, ale aj dejinný; predpokladom pochopenia pravdy a ľudského ducha je znalosť histórie.

       Estetická relevancia renesančnej filozofie sa prejavuje aj v renesančnej antropológii, ktorá tvorí jej jadro: človek je obrazom Boha intelektom, slobodnou vôľou a predovšetkým schopnosťou tvoriť – človek je druhý stvoriteľ. Stojí v centre univerza, sústreďuje v sebe jeho dokonalosť a preto je bytosťou s mimoriadnou dôstojnosťou. Toto postavenia však nezakladá bezohľadné uplatňovanie ľudských práv voči prírode. Mimoriadne postavenie človeka mu skôr ukladá povinnosti než práva, pretože je len správcom stvorených vecí, na ktoré nemá klásť jarmo, ale má ich kultivovať a v intenciách stvoriteľa dotvárať.

       Renesančná filozofia sa ešte pohybuje v paradigme mikrokozmos-makrokozmos, nie subjekt-objekt.

  PSF

  filozofia renesančná – odkazy

  filozofia novoveká
  filozofia stredoveká

  periodizácia vývinu filozofie

  renesancia

  PSF

  filozofia rímska

   – súčasť alebo etapa antickej filozofie; sebareflexívna súčasť rímskej kultúry, pre ktorú je charakteristické úsilie obohatiť sa gréckym, najmä helénskym filozofickým myslením. Dôležitým impulzom v tomto smere bola návšteva aténskych vyslancov v Ríme v polovici 2. stor. pr. n. l., medzi ktorými boli najvýznamnejší predstavitelia vtedy existujúcich gréckych filozofických škôl. Približne od tohto obdobia sa v Ríme rozvíjajú tri filozofické prúdy: rímsky stoicizmus, rímsky epikureizmus a rímsky skepticizmus. Okrem nich sa rozvinul rímsky eklekticizmus (cf. eklekticizmus rímsky) a rímsky synkretizmus.

  Na pôde Rímskej ríše sa rozvíjal ďalej novoplatonizmus, novopytagoreizmus, gnostické učenia a vzniká a rozvíja sa kresťanská filozofia.

  "Rím bol otvorený všetkým prúdom gréckeho filozofického myslenia," hovorí F. Novotný, "pretože sám nemal svoju vlastnú dogmatickú sústavu, ktorá by sa cítila vnikaním cudzích živlov ohrozená (18;102).

  PSF

  filozofia rímska – odkazy

  filozofia

  Sextius, Quintus

  PSF

  filozofia ruská

  ‒ súčasť európskej filozofie rozvíjajúca sa ako sebareflexívny sprievod ruskej kultúry minimálne počnúc 15. storočím až dodnes výrazne skandovaný krízovými a prelomovými obdobiami ruskej spoločnosti. Mocný kontinuálny zástoj v každom období vývinu ruskej filozofie zaujímala pravoslávna filozofia.

       Ruská filozofia sa rozvinula ako dôsledok reflexie stretnutia alebo styku grécko-byzantskej a západnej kultúry, ako dôsledok, ktorý je pozorovateľný dodnes, a to nielen v rámci ruskej pravoslávnej filozofie, ale aj v rámci ostatných smerov a prúdov ruskej filozofie, vrátane materialistických či dokonca marxistických. Im všetkým je napriek nezriedka veľmi ostrým a tragickým rozporom vlastné nespochybniteľné úsilie čerpať z vlastnej veľmi bolestnej i veľmi povznášajúcej tradície.

       Pozoruhodné na ruskom filozofickom myslení je jeho schopnosť intenzívneho a pre Rusov prínosného dialógu tak s filozofiami západnými, ako aj ázijskými (tradične s filozofiou čínskou, indickou, tibetskou).

       Naznačené interkulturálne okolnosti môžu otvoriť vhľad do neobyčajne diferencovaného ruského filozofovania zasvätene a odborne na expertnej úrovni reflektujúceho najnovšie dianie vo svetovej vedeckotechnickej oblasti (za všetko stačí pozrieť na ruský kozmický, obranný a materiálový výskum a najmä praktickú realizáciu jeho výsledkov, na vývin ruského vojenstva), v ruskej medzinárodnej diplomacii v podmienkach historicky bezprecedentnej snahy Rusko izolovať a znemožniť, vo svetovej literatúre, v architektúre a v náboženskom živote a mystike.

  PSF

       
  filozofia ruská – odkazy

  filozofia európska
  filozofia sovietska

  PSF

  filozofia severoamerická

   – súčasť americkej filozofie, ktorú tvorí filozofia USA a neskôr aj filzofia Kanady.

       Zakladateľom severoamerickej filozofie G. Berkeley.

  PSF

  filozofia severská

   – skupina národných filozofií severnej Európy: dánska, nórska, fínska a švédska filozofia.
  ::
  filozofia európska

  PSF

  filozofia scholastická

   – sebareflexívna súčasť scholastiky, filozofický systém, ktorý základné pravdy preberá hlavne z Aristotela, upravuje ich a rozvíja v kresťanskom duchu a používa pritom deduktívnu metódu. Spája sa v nej aristotelovský rozum, tradícia svätých otcov a kresťanská viera. Vo svojom rozvíjaní uplatňuje dialektickú metódu.

       Fundament scholastickej filozofie vybudovala stredoveká scholastická filozofia, nadvazujúc na filozofiu patristickú.

  ::
  filozofia

  scholastika

  PSF

  filozofia scholastická stredoveká

   – prvé obdobie vývinu scholastickej filozofie, filozofická súčasť alebo vrstva stredovekej scholastiky nadväzujúca na patristickú filozofiu, no odlišujúca sa od nej úsilím systematizovať predchádzajúce pokusy racionálne uchopiť vieru.

  ::
  filozofia
  filozofia stredoveká

  scholastika stredoveká

  PSF

  filozofia slovenská

   – slovenská národná filozofia, sebareflexívna zložka slovenskej kultúry a súčasť európskej filozofie, ktorej prvopočiatky a povaha súvisia s procesmi stretu a vzájomnej transformácie slovanskokultúrnych a kresťanskokultúrnych významových útvarov.

       V rámci týchto procesov zaujíma dôležité miesto christianizácia, ktorá u nás začala na podunajskej cirkevnej synode okolo roku 796 po skončení fransko-avarských vojen. Synoda prerokovala postup a spôsob misie, v ktorej najzávažnejšie poslanie pripadlo salzburskému arcibiskupstvu a reznianskemu a pasovskému biskupstvu. Fransko-bavorskí kňazi pracovali na Veľkej Morave a v Panónii veľmi usilovne, no Slovania sa s novou kultúrou a jej významovým svetom zžívali komplikovane, pozri napr. Wiching, Konštantín Filozof. Slovenské filozofické myslenie začína tematizovať miesto človeka vo svete predovšetkým pri intervencii kreacionistickej predstavy sveta.

       Slovenské filozofické myslenie sa najintenzívnejšie vyvíjalo vtedy, keď sa organicky prelínalo s ostatnými formami sebareflexie slovenskej kultúry, najmä s formou umeleckou, náboženskou, politickou a špeciálnovednou. Svoje vrcholy dosahovalo vždy vo väzbe na riešenie národnosebauvedomovacích, národnoemancipačných a sociálnych problémov. Preto aj kvalita „čisto“ filozofických výkonov Slovákov závisí od toho, či je explikáciou imanentnej filozofickej interpretácie miesta Slovákov vo svete, t. j. ich interakcie s prírodou a s kultúrou ostatných národov. Štúdium slovenskej filozofie preto nemožno obmedziť iba na poznávanie explicitnej profesionálnej filozofickej produkcie, ale neustále treba mať na pamäti aj kontakt s významovými útvarmi od takých predstaviteľov slovenskej kultúry, ako – uveďme čisto náhodne – Samo Vozár, Pavol Országh Hviezdoslav, Milan Rúfus, Roman Berger a predstavitelia ďalších oblastí umenia, vedy, náboženstva, techniky, praktickopolitickej aktivity.

       K najvýznamnejším slovenským filozofom možno zaradiť J. A. Komenského (Česi ho považujú za českého filozofa, Maďari za maďarského filozofa a pod., hoci by ho azda bolo najvhodnejšie označovať ako moravského filozofa), ďalej Ľudovíta Štúra a v 20. storočí sem patria Votech Filkorn, Ladislav Hanus, Igor Hrušovský, Jozef Dieška, Michael Novak, Štefan Polakovič, Svätopluk Štúr a iní.

       Na uzemí Slovenska písal Marcus Aurelius.

       Jazykovo dospieva slovenská filozofia k výrazu najmä v staroslovienčine, latinčine, češtine, nemčine, maďarčine, slovenčine a v súčasnosti aj v angličtine.

       Vývin slovenskej filozofie sa od začiatku počas dlhého obdobia odohráva prevažne v podobe konštitúcie a inštitúcie viac-menej latentných filozofických významových útvarov vyjadrovaných v textoch nie špecificky filozofického zamerania. Tieto významové útvary obsahujú najmä predstavu nemenlivosti a predstavu transcendentálnosti.

       V predstave nemenlivosti kryštalizuje skúsenosť neobyčajne ťažkej postrehnuteľnosti premien spoločenskej reality na Slovensku mysliteľom. Spoločenský poriadok, rozdelenie spoločnosti na tri stavy (duchovní, páni a poddaní), životné pravdy, estetické princípy, umelecké postupy a prostriedky atď. sa slovenskému tvorcovi filozofických významových útvarov javia ako nemenlivé, oddávna platné a dané, od človeka nezávislé.

       V predstave transcendentálnosti zasa kryštalizuje skúsenosť transhorizontovej reality pretrvávajúcej napriek pominuteľnosti človeka na svete. Filozofické myslenie na Slovensku sa pokúša zachytiť vzťah medzi pozemským svetom a životom a transhorizontovou realitou.

       Slovenská filozofia ako súčasť európskej filozofie nadväzuje prirodzene na dedičstvo antickej filozofie a stredovekej filozofie, najmä západnej kresťanskej filozofie, cirkevných otcov, scholastiky a byzantskej filozofie. Impulzy, inšpirácie, obsah a témy prichádzajú v ďalšom vývine slovenského filozofického myslenia aj z hlavných prúdov renesančnej filozofie, novovekej filozofie a súčasnej filozofie.

  PSF

  filozofia slovenská – odkazy

  Černík, Václav

  Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

  Chabada, Michal

  Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  Slovensko, in: MČ
  synkriticizmus

  PSF

  filozofia sociálna

   – filozofia spoločnosti – filozofické skúmanie sociálneho života, ktoré vyúsťuje do filozofického obrazu spoločenského života kolíšúceho podľa toho, aké kategórie a ďalšie významové útvary intervenujú v priebehu tvorby tohto obrazu ako dominantné. Ak napríklad takýmto dominantným významovým útvarom je pojem normy, môže ísť sociálnej filozofii o výskum a presadzovanie takých noriem, podľa ktorých by sa mal rozvíjať spoločenský život.

       Sociálna filozofia je často teoretickou reflexiou možností lepšieho sveta a v tomto zmysle je aj obsiahnutá ako viac alebo menej explicitný filozofický základ v sociálnych utópiách a ideológiách.

       Častými témami sociálnofilozofickej reflexie spoločnosti je sloboda a nevyhnutnosť v spoločenskom živote, historická zákonitosť, vzťah spoločnosti a prírody.

       Sociálnu filozofiu kontraponujú voči filozofii prírody.

  PSF

  filozofia sovietska

  – najmä ruská filozofia, ktorá sa rozvinula do štátnej filozofie Sovietskeho zväzu na báze recepcie marxistickej filozofie v Rusku a jej transformácie do podoby filozofickej súčasti marxizmu-leninizmu. Významne do vývinu sovietskej filozofie prispievali aj ďalšie národné filozofie v rámci sovietskej kultúry – filozofia ukrajinská, estónska, gruzínska, kazašská atď.
  ::
  filozofia ruská

  PSF

  filozofia spoločnosti

   – p. filozofia sociálna.

  PSF

  filozofia starogrécka

   – staroveká grécka filozofia – staroveká filozofia, ktorá vznikla v prostredí starogréckej polis v 6. stor. pr. n. l. a vyvíjala sa v starovekom Grécku alebo v Stredomorí do 6. stor. ako sebareflexívna zložka starogréckej kultúry. Tvorí podstatnú súčasť antickej filozofie. Starogrécka filozofia je najvýznamnejšou etapou vývinu gréckej filozofie. V starovekej gréckej filozofii prevládalo riešenie ontologických problémov. Gnozeologické a antropologické otázky sa riešia len v rámci vysvetľovania a zdôvodňovania určitej ontologickej koncepcie.

       Starogrécku filozofiu členia na niekoľko etáp:

       I. predsokratovská filozofia:

       1. iónska filozofia prírody (Táles, Anaximandros, Anaximenes, Herakleitos), ide tu o vymanenie sa zo spôsobu myslenia mytológie a o začiatok racionálneho skúmania povahy vesmíru. Za princíp všetkého sa tu považuje prvotná látka.

       2. pytagorovská filozofia, ktorá za princíp všetkého považuje číslo.

       3. eleatská filozofia (Xenofanes, Parmenides, Zenón z Eley, Melissos); skúma sa tu už súcno ako také.

       4. atomizmus, Empedokles, Anaxagoras: filozofické úsilie riešiť problém vzťahu pohybu (ako ho exponoval Herakleitos) a pokoja (ako tento fenomén tematizoval Parmenides); ide tu zároveň o skúmania vzťahu medzi mnohosťou a jednotou a dianím a bytím.

       II. vrcholné obdobie starogréckej filozofie:

       5. Sofisti (Protagoras, Gorgias) a Sokrates.

       6. Platón (náuka o ideách).

       7. Aristoteles (náuka o akte a potencii).

       III. obdobie helenizmu (ťažisko pozornosti sa presúva na etické a politologické otázky):

       8. epikureizmus, stoicizmus, skepticizmus, novopytagorovstvo.

       9. novoplatonizmus (Plotinos); pozornosť sa venuje aj teológii a mystike.

       Na pôde helenistickej filozofie sa rozvinie rímska filozofia.

  PSF

  filozofia starogrécka – odkazy

  agathon
  aisthéta
  Anaximandros
  Anaximemenes
  Andronikos z Rodu
  Aristoteles

  dejiny filozofie starogréckej

  Ferekydes zo Syru
  filozofia
  filozofia antická
  filozofia staroveká

  Platón

  sedem mudrcov
  sófrosyné

  Táles z Milétu

  Xenofanes z Kolofónu

  PSF

  filozofia staroveká

   – tisícročie trvajúca prvá etapa vývinu filozofie, po ktorej nasleduje stredoveká filozofia; filozofické názory autorov, ktorí v staroveku uvažovali o mieste človeka vo svete; prvé alebo najstaršie obdobie vo vývine filozofie nadväzujúce na protofilozofiu. Staroveká filozofia je dôležitá súčasť starovekej kultúry.

       V Európe ju predstavuje antická filozofia, v Ázii (v Indii) staroveká indická filozofia a (v Číne) staroveká čínska filozofia (6. stor. pr. n. l.). Na Zápae i na Východe sa pritom zväčša nadväzuje na protofilozofiu. Hranica medzi filozofiou a protofilozofiou je hmlistá.

       Staroveké obdobie vývinu filozofie prináša prakticky všetky základné problémy a motívy filozofie.

  PSF

  filozofia staroveká – odkazy

  Anaximandros
  Anaximemenes
  Aristoteles

  Ferekydes zo Syru
  filozofia
  filozofia 6. stor. pr. n. l.
  filozofia 5. stor. pr. n. l.
  filozofia 4. stor. pr. n. l.
  filozofia 3. stor. pr. n. l.
  filozofia 2. stor. pr. n. l.
  filozofia 1. stor. pr. n. l.
  filozofia 1. stor.
  filozofia 2. stor.
  filozofia 3. stor.
  filozofia 4. stor.
  filozofia 5. stor.
  filozofia antická
  filozofia patristická
  filozofia rímska
  filozofia starogrécka
  filozofia stredoveká

  periodizácia vývinu filozofie
  Platón

  sedem mudrcov

  Táles z Milétu

  Xenofanes z Kolofónu

  PSF

  filozofia stredoveká

   – druhá etapa vývinu filozofie, nasledujúca po starovekej filozofii a predchádzajúca novovekej filozofii; filozofické názory autorov, ktorí v stredoveku uvažovali o mieste človeka vo svete; dôležitá, sebareflexívna súčasť stredovekej kultúry; filozofia, ktorá sa (na západe) vyvíjala približne od 5. stor. (uvádza sa rok zániku západorímskej ríše (r. 476)) do 14. stor. resp. 15. stor. (po renesančnú filozofiu). Na západe sa nezriedka za stredovekú filozofiu pokladá len filozofia 8. až 15. stor., a to v podstate v súlade s členením na cirkevný starovek (1. až 7. stor.), cirkevný stredovek (8. až 15. stor.) a cirkevný novovek (16. až 20. stor.).

       V Európe bolo náboženským pozadím tejto filozofie kresťanstvo (rímsky katolicizmus a byzantské pravoslávie), v Prednej Ázii a v arabských krajinách islam alebo judaizmus.
  Stredoveká filozofia rozpracováva (ale aj rozmelňuje) problémy a motívy, ktoré priniesla staroveká filozofia (cf. filozofia stroveká), často so zreteľnou tendenciou k dogmatizácii, až končí pokusmi o "veľkú syntézu" (v Európe vrcholná scholastika, v Indii védánta, v Číne novokonfuciánstvo).

       Za významné súčasti stredovekej filozofie na západe sa pokladá patristika (raná patristika, vrcholná patristika a neskorá patristika), scholastika (raná scholastika, vrcholná scholastika a neskorá scholastika), mystika, byzantská filozofia, arabská filozofia, židovská filozofia.

       Filozofia plnila v tomto kontexte služobnú funkciu voči teológii. Preto je pre pochopenie stredovekej filozofie najdôležitejšie porozumieť tomuto vzťahu. Pokiaľ ide napríklad o stredovekú kresťanskú filozofiu, treba pochopiť predovšetkým jej vzťah ku kresťanskej teológii (k teológii prirodzenej a nadprirodzenej). Pokiaľ sa uvažuje o vzťahu filozofie a teológie, je užitočné uvedomiť si na strane teológie existenciu "troch klasických teologických paradigiem": augustinovskej, tomášovskej a novoscholastickej, pričom vzhľadom na stredovekú teológiu ide o prvé dve.

       Z vnútornej, duchovnej stránky naznačuje povahu stredovekej filozofie Augustínov výrok: Veď, aby si veril, a ver, aby si mohol vedieť (Intellige ut credas, crede ut intelligas). Jednota viery a vedenia je najpríznačnejšou črtou stredovekej filozofie. Nikdy v inej epoche západných duchovných dejín nevládla taká istota o existencii Boha, jeho múdrosti, moci a dobrote, o stvorenosti sveta, o jeho zmysluplnom usporiadaní a riadení.

       Jednota a poriadok sú znameniami doby, tvrdí Hirschberger.

       Významnou udalosťou pre rozvoj stredovekej filozofie bolo založenie falckej školy Karolom Veľkým.

  PSF

  filozofia stredoveká – odkazy

  Albertus Magnus

  filozofia
  filozofia 6. stor.
  filozofia 7. stor.
  filozofia 8. stor.
  filozofia 9. stor.
  filozofia 10. stor.
  filozofia 11. stor.
  filozofia 12. stor.
  filozofia 13. stor.
  filozofia 14. stor.
  filozofia 15. stor.
  filozofia novoveká
  filozofia renesančná
  filozofia scholastická stredoveká
  filozofia staroveká

  periodizácia vývinu filozofie

  PSF

  filozofia súčasná

   – štvrté obdobie vývinu filozofie, nasledujúca po novovekej filozofii.

  PSF

  filozofia súčasná – odkazy

  Abbagnano, Nicola
  antropológia filozofická

  filozofia
  filozofia 19. stor.
  filozofia 20. stor.
  filozofia 21. stor.

  Habermas, Jürgen

  periodizácia vývinu filozofie

  PSF

  filozofia svetová

   – súčasť svetovej kultúry tvorená súborom kontinentálnych a národných filozofií v celosvetovom meradle, ktoré sa plne prepájajú v dobe globalizácie a generujú totalitu filozofického významového univerza.

       Svetová filozofia zahrnuje filozofiu ázijskú, európsku, americkú, austrálsku a africkú.
  ::
  filozofia

  PSF


  filozofia synkriticistická

   – sebareflektovaná zložka alebo vrstva sebareflexie synkriticizmu, filozofia jeho filozofie, čiže filozofia synkritickej filozofie.
  ::
  synkriticizmus

  PSF

  filozofia taoistická

  čínska filozofia vyrastajúca z učenia Lao-c‘a, ktorá sa postupne vyvinula do náboženskofilozofického protipólu k buddhistickej filozofii a rozvíja sa až dodnes s mocnými rezonanciami aj mimo pôdy čínskej filozofie, pozri napríklad aj na Slovensku v myslení M. Čarnogurskej.

  PSF

  filozofia tradičná

   – filozofia zabehaných mienení alebo dogiem ktorej sa chcú neskorší filozofi zbaviť, pretože tieto mienenia alebo dogmy považujú za prinajmenšom zastaralé, nemoderné, vyšlé z módy a podobne.
  ::
  diskurz (filozofia tradičná)

  PSF

  filozofia transcendentálna

   – pôvodne Kantova kritická filozofia, ktorej ústrednou myšlienkou je, že empirické nevyhnutne predpokladá neempirické. Podobne ako oko je podmienkou a predpokladom svojho zorného poľa a všetkého, čo sa v zornom poli nachádza, tak aj skúsenostne poznávajúci subjekt je podmienkou a predpokladom súhrnu toho, čo je mu v skúsenosti dané, teda všetkých skúsenostných predmetov alebo všetkých empirických predmetov celého nášho poznania.

  PSF

  filozofia USA

   – súčasť americkej filozofie a sebareflexívna vrstva kultúry USA.

  PSF

  filozofia vedy

   – 1. filozofická disciplína, ktorá skúma štruktúru vedeckého poznania, prostriedky a metódy vedeckého poznania, spôsoby fundamentácie vedeckého poznania, pravdivosť vedeckých poznatkov, vývin vedeckého poznania, vzťah vedy a každodenného života, vzťah vedeckých pojmov a vedeckých zákonov k empirickému svetu.

       2. filozofická reflexia vedy počas celého obdobia koexistencie vedy a filozofie, kde sa uskutočňujú aj úvahy o postavení vedy v ľudskom živote a metafyzická reflexia vedy (Jaspers, Heidegger, P. Frank atď.).

       3. filozofické úvahy o výsledkoch vedeckej činnosti a jej predpokladoch (A. Einstein, W. Heisenberg, N. Bohr, I. Prigogine atď.).

       4. extrapolácia vedeckých výsledkov až do ontologických či metafyzických hypotéz; pokusy rozpracovať vedecké pojmy do základných pojmov výkladu sveta ako celku (Whitehead, D. Bohm, I. Prigogine a ď.)

       5. teória vedy, v ktorej ide najmä o logickú analýzu vedy s metodologickými cieľmi. Filozofia vedy sa osamostatňuje v polovici 19. storočia najmä zásluhou W. Whewella a J. S. Milla. K rozvoju filozofie vedy prispeli o. i.: H. Poincaré, G. Frege, E. Mach, B. Russell, A. N. Whitehead, L. Wittgenstein, K. R. Popper a ď. Výraznémiesto v rámci filozofie vedy zaujíma analytická filozofia vedy, ktorú ovplyvnili resp. sú priamo jej predstaviteľmi myslitelia uvedení v predchádzajúcom odseku.

  PSF

  filozofia vedy – odkazy

  antifundamentalizmus

  filozofia
  filozofia fyziky
  filozofia matematiky
  filozofia psychológie

  veda

  PSF

  filozofia vojny

   – časť filozofie, v ktorej sa skúma podstata, zmysel a povaha vojny a vypracúva sa filozofický pojem vojny ako do istej miery aj zovšeobecnenie alebo reflexiu vojenskovedných pojmov vojny, ekonomických pojmov vojny, politologických pojmov vojny, medzinárodnoprávnych pojmov vojny,
  historickovedných pojmov vojny, umeleckých obrazov vojny, svedectiev o prežívaní vojny atď.

       V rámci filozofie vojny sa rozpracúvajú otázky, ako napríklad:

        ● Čo sa nazýva vojnou? Čo označujeme termínom vojna?
        ● Aký význam má vojna v dejinách ľudstva?
        ● Intervenujú alebo môžu intervenovať v reflexii vojny etické kategórie?
        ● Existujú vôbec vojny?

       K predstaviteľom filozofie vojny sa zvyknú rátať: Carl von Clausewitz (1780–1831), Michael Walzer (*1935), Mary Kaldorová (*1946), Peter Warren Singer (*1974), Carl Schmitt (1888–1985) a ďalší.
  ::
  vojenstvo, in: MČ
  vojna

  PSF

  filozofia východná

   – orientálna filozofia – obdobne ako filozofia západná komplex národných a nadnárodných filozofií zahrnujúcich najmä tieto filozofie:

        • filozofia indická,
        • filozofia čínska,
        • filozofia japonská,
        • filozofia tibetská,
        • filozofia kórejská,
        • filozofia vietnamská,
        • filozofia indonézska
        * filozofia arabská.

       Východná filozofia sa vyznačuje myslením, ktoré je väčšmi spojené s náboženskými predstavami ako je to v myslení európskom. Ďalej sa vo východnej filozofii výraznejšie uplatňuje zmysel pre harmóniu celku a časti a rovnováhu medzi človekom a prírodou.

       Keď sa hovorí o východnej filozofii nezriedka sa myslí filozofia ázijská.

  ::
  filozofia

  PSF


  filozofia západná

   – okcidentálna filozofia, euroamerická filozofia, atlantická filozofia – podstatná súčasť západnej kultúry, jej sebareflexívna zložka; filozofia euroamerického kultúrneho okruhu; tvorí charakteristický celok podobne ako filozofia čínska, filozofia arabská, filozofia indická.

       Hlavnými súčasťami západnej filozofie sú: európska filozofia a americká filozofia (filozofia USA, latinskoamerická a kanadská filozofia).
  ::
  filozofia

  PSF

  filozofia židovská

   – z veľkej časti náboženská filozofia tvoriaca filozofickú zložku/vrstvu judaizmu. Počiatky židovskej filozofie možno sledovať s reakciami židovských filozofov na grécke školy helenistickej filozofie. Židovská filozofia sa od týchto počiatkov ešte v rámci starovekej filozofie rozvíja počas obdobia stredovekej, renesančnej a novovekej filozofie až dodnes.
  ::
  filozofia

  PSF

  Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

   – hlavné filozofické pracovisko v Slovenskej republike. Filozofický ústav sa zameriava na základný výskum v oblasti logiky a metodológie vied, sociálnej a politickej filozofie, fenomenológie, dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku. Výskum sa uskutočňuje na oddeleniach prostredníctvom riešenia grantových úloh. Predmetom skúmania je vývin logiky a metodológie vied na Slovensku, aktuálne otázky sociálneho poznania s dôrazom na povahu sociálneho faktu a metafyziku konania, metodológia sociálnych vied s dôrazom na analýzu miesta a funkcie praktického usudzovania pri vysvetľovaní a chápaní ľudského konania. Skúmajú sa problémy analytickej filozofie, filozofie jazyka, filozofie a metodológie prírodných vied a filozofie mysle.
  ::
  filozofia slovenská

  Web:
  Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (oficiálna stránka)

  PSF

  formulovanie

  lat.

   – vyjadrovanie vhodnou/primeranou vyjadrovacou sústavou/jazykom.

  PSF


  funkcia výroková

   – funkcia, ktorá priraďuje pravdivostnú hodnotu n-ticiam pravdivostných hodnôt alebo n-ticiam indivíduí.
  ::
  logika

  PSF

  funktor

  – nesamostatný výraz, ktorý sa vyznačuje týmito vlastnosťami:

       1. Slúži na vytváranie zložených výrazov; môže ísť napríklad o funktory výrokotvorné a názvotvorné.

       2. Každý funktor má n prázdnych miest, na ktoré sa dosadzujú vhodné výrazy zvané argumenty funktora, čím práve vzniká úplný zložený výraz; podľa počtu prázdnych miest sa funktory delia na 1-miestne, 2-miestne, 3-miestne atď.

       3. Je stanovené pravidlo, do akej kategórie patria argumenty funktoru, môže ísť o argumenty výrokové, názvové, normatívne (4;33).
  ::
  funktor výrokotvorný

  logika

  PSF

  funktor výrokotvorný

  funktor, pomocou ktorého tvoríme výroky (4;34).
  ::
  logika

  PSF

  fyzika

  gr.

   – predmet filozofie fyziky. Pozri: fyzika, in: MČ.

       Z filozofického hľadiska je veľmi podnetná typologizácia fyziky na atemporalistickú a temporalistickú (251).

  PSF

  G  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  gnozeológia

  gr.

   – teória poznania, noetika, epistemológia – filozofická disciplína, ktorá skúma poznanie. Za zakladateľa gnozeológie sa niekedy považuje R. Descartes, ktorý prvý vyčlenil vzťah subjektu a objektu ako gnozeologický problém. Systematicky vypracoval gnozeológiu J. Locke.

       Pri skúmaní poznania sa v gnozeológii v súlade s tou ktorou filozofickou orientáciou zameriava pozornosť na rôzne stránky alebo úrovne poznania, napr. na podstatu, štruktúru, zákonitosti atď. poznania. Skúmajú sa základy a hybné sily poznávacieho procesu, účel a cieľ poznávania, miesto poznávacej činnosti v celku ostatných činností ľudí, vzťah subjektu a objektu v procese poznávania, vzťah poznania a sveta, vzťah poznania a pravdy, postupy a metódy poznávania atď.

  PSF

  gnozeológia – odkazy

  disciplína filozofická

  filozofia

  noetika

  poznanie
  poznatok
  poznávané
  poznávanie
  pravda
  pravdepodobnosť
  pravdivosť
  probabilizmus gnozeologický

  teória poznania

  Literatúra:
  Černik, V. – Farkašová, E. – Viceník, J.: Teória poznania. (Úvod do dialektiky ako logiky poznania.), Bratislava 1987. [144]

  PSF

  H  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  H+

   – p. transhumanizmus.

  PSF

  h+

   – p. transhumanizmus.

  PSF

  Habermas, Jürgen

  (1929 – )

   – nemecký filozof, predstaviteľ školy a postmodernej filozofie, ktorý recipuje podnety analytickej filozofie, filozofickej hermeneutiky H.-G. Gadamera a psychoanalýzy. Univerzálnou metódou Habermasovej filozofie je kritický dialóg.

       Habermas pri vypracúvaní svojej filozofémy kombinuje alebo syntetizuje mnohé špeciálnovedné a filozofické významové útvary a myšlienkové postupy; k týmto zdrojom patrí: sociológia, vývinová psychológia, evolučná teória, psychoanalýza, lingvistika, pedagogika, politická teória, právna teória, M. Weber, E. Durkheim, T. Parsons, etnometodológia, symbolický interakcionizmus G. H. Meada, psychológia J. Piageta a L. Kohlberga, K. Marx, G. Lukács, M. Horkheimer, T. W. Adorno, G. W. F. Hegel.

       Občianska spoločnosť obsahuje možnosť svojej kritiky, pretože ju podľa Habermasa možno chápať prinajmenšom ako verejnosť, ktorá sa orientuje podľa meradla rozumného rozhovoru medzi v zásade všetkými občanmi a politické rozhodnutia považuje až vtedy za oprávnené, keď môžu být legitimované konsenzom. Habermas skúma podmienky a formu tohto rozumného rozhovoru ako aj podmienky a formy jeho narúšania a brzdenia. Výskum rušenia rozumného rozhovoru tvorí náplň Habermasovej sociálnej filozofie. Habermas chápe sociálnu filozofiu ako kritiku ideológie. Výskum podmienok a foriem rozumného rozhovoru predstavuje podľa Habermasa snahu odhaliť štruktúru poznania riadiaceho sa záujmami. Habermasovo skúmanie vyúsťuje do teórie komunikatívnej kompetencie. Habermas podrobuje kritike sociologické teórie M. Webera, T. Parsonsa, N. Luhmanna. Habermas sa pokúša pokračovať vo filozofickom diskurze moderny, ktorého plauzibilnosť sa mu zdá spočívať v postmetafyzickom myslení.

  ::
  filozofia nemecká
  filozofia súčasná

  PSF

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  (27. 8. 1770 Stuttgart – 14. 11. 1831 Berlín)

   – nemecký filozof, predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie, autor systematickej teórie dialektiky, završovateľ novovekej filozofie.

       Hegelova teória dialektiky vychádza z predpokladu, že základom skutočnosti je všeobecný pojem, ktorý sa diferencuje a rozčleňuje, pretože v ňom vládne zákon protikladu ako prameň a základ všetkého pohybu vo svete, v ktorom sa pojem realizuje. Každý pojem sa v procese myslenia skonkrétňuje, čím popiera svoju všeobecnosť. Každá téza nastoľuje v tomto procese svoju antitézu a syntéza vzniknutá na základe oboch sa stáva novou tézou, hľadajúcou novú syntézu so svojou antitézou. V procese protirečenia pojem získava zároveň svoje nové určenie, pričom však zostáva so sebou totožný; týmto si obohacuje svoj vlastný obsah.

       Tento zákon vládne nielen v myslení, ale aj v reálnom bytí, v ktorom je duch ako vnútorná idea všetkých vecí prameňom všetkého vývoja, uskutočňujúceho sa tiež v troch etapách od tézy cez antitézu k syntéze.

       Dialektická metóda, ktorá je zároveň filozofiou, musí v systéme vystihnúť rozvoj bytia odvodzujúceho sa z absolútnej idey a dokázať, ako sa táto idea po realizovaní sa v prírode, kultúre a v histórii znovu vracia k sebe samej a dosahuje úplnosť svojho vedomia (plné sebauvedomenie).

       Predmetom filozofie, podľa Hegela, je toto absolútno vo svojom vnútornom a nevyhnutnom vývoji, absolútno ako večný duch, ktorý je v neustálom vývoji a tvorí veci zo seba. Tento proces je nekonečný a pochopiť ho možno len ako celok.

       Fenomenológia ducha

       V Hegelovom poňatí sa pojem chápaný ako absolútno berie ako imanentná aktivita subjektu, spočívajúca v sebapoznávaní rozumu v procese dialektickej sebarealizácie. Táto sebarealizácia absolútna sa odohráva v troch etapách: v prvej etape je pojem najskôr sebou (téza), v druhej mimo seba (antitéza) a v tretej znovu v sebe (syntéza). Úlohou fenomenológie ducha je dokázať, ako myslenie (duch, pojem) postupne získava sebauvedomenie, ako napokon dospieva k absolútnemu duchu.

       Špeciálne prvou etapou sa má zaoberať logika, ktorej predmetom je teda pojem ako od sveta nezávislé bytie.

       Druhou etapou sa má zaoberať filozofia prírody, ktorej predmetom je bytie prejavujúce sa vo vonkajšom svete.

       A napokon treťou etapou sa má zaoberať filozofia ducha, ktorá ukazuje, ako bytie získava svoje sebauvedomenie prostredníctvom ľudského ducha.

       Vo vyššie načrtnutých troch etapách vývinu absolútna sa ukazuje, ako sa historicky konkrétna skutočnosť totalizuje v pojme a stáva predmetom vedomia a ako vzťahy medzi vecami sú iba rozličným postojom myslenia vo vzťahu k vlastnému objektu, ktorý jestvuje len v závislosti od mysliaceho subjektu.

       Logika

       Hegel vo svojej logike vychádza z formálneho chápania bytia, z ktorého chce dialekticky odvodiť jeho ontologické kategórie. Preto je Hegelova logika dialektikou, ktorá obsahuje poznanie sveta ideí v ich vývoji.

       Kategórie vydedukované v systéme logiky podliehajú zákonu vzájomnej súvislosti a zákonu protikladov, ktorý spôsobuje ich vzájomné dialektické pôsobenie. Východiskom tohto pôsobenia je absolútno, úplne jednoduchý, nezávislý, v sebe uzavretý, celkom neurčený pojem. Tento pojem sa vyvíja podľa princípu tézy, antitézy a syntézy: je najskôr sebou samým, potom pre seba a nakoniec osebe.

       V prvom štádiu pojem znamená čisté bytie, ktoré sa ďalej rozvíja v podobe kategórií kvality, kvantity a miery.

       V druhom štádiu je pojem podstatou, ktorá vystupuje najprv osebe ako základ jestvovania, potom mimo seba ako jav a opäť osebe v podobe skutočnosti.
  V treťom štádiu sa pojem stáva skutočným pojmom, ktorý je najskôr subjektívny, potom objektívny a nakoniec prechádza do absolútnej idey v jednote toho, čo je subjektívne a objektívne a čo je najvyšším prejavom celého procesu rozvoja pojmu. Idea v sebe obsahuje život (ako subjektívnu ideu), poznanie (ako objektívnu ideu) a čistú formu pojmu (ako absolútnu ideu). Absolútna idea ako logická idea obsahuje nazeranie vlastného obsahu i celú jeho pravdu.

       Idea dialekticky prechádza do antitézy a ako bytie alebo ako jestvujúc idea sa stáva prírodou a logika sa mení na filozofiu prírody.

       Filozofia prírody

       Hegelova filozofia prírody redukuje celý prirodzený vývin vecí na dialektický proces pojmov. V stave inobytia sa idea prejavuje navonok v priestore a čase, ktoré podliehajú náhode a slepej nevyhnutnosti. Toto prejavenie navonok sa znovu uskutočňuje v troch etapách zmien: mechanických – týkajúcich sa hmoty, fyzických – týkajúcich sa neorganických vzťahov, a organických – zahrňujúcich najmä živočíšny svet.

       Vzhľadom na Hegelovo relegovania času do oblasti prírody, možno Hegelovu logiku a filozofiu ducha prinajmenšom sčasti považovať zároveň za perichronozofické disciplíny, menovite logiku za náuku o predčasových formách bezčasia, čiže prochronematiku, a filozofiu ducha za náuku o záčasových formách bezčasia, čiže za metachronematiku.

       Filozofia ducha

       Príroda musí vo svojich jednotlivých vitálnych prejavoch umrieť, aby mohol vzniknúť duch, ktorý je ideou vracajúcou sa znovu z inobytia k sebe samej. Vývin idey je procesom od nevyhnutnosti prírody k slobode sebapoznania, ktoré sa realizuje v štáte, umení a vo filozofii.

       Duch znamená dialektické stávanie sa, ktoré je jeho obsahom. Toto neustále stávanie sa tiež odohráva v troch štádiách: duch, ktorý je podstatou ako téza (subjektívny duch), mimo seba ako antitéza (objektívny duch) a osebe ako syntéza (absolútny duch).

       Hlavné myšlienky

        • Zistiť, aké kategórie sú v našom subjektívnom myslení, znamená zároveň zistiť bytostný charakter alebo význam objektívnej reality.
        • Bytostný charakter reality je idea, rozum alebo Boh, ktorého plným uskutočnením je duch.
        • Etapy prírody a ľudského konania sú etapy, ktorými idea prechádza pri uskutočňovaní seba samej ako ducha.
        • Ako bytosti majúce schopnosť myslieť, a teda slobodnú vôľu a konanie, sme my ľudia nositelia alebo sprostredkovatelia uskutočňovania reality ako ducha.

  PSF

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich – odkazy

  absolútno (Hegel, G. W. F.)

  bytie (Hegel, G. W. F.)

  číslo (Hegel, G. W. F.)

  duch absolútny (Hegel, G. W. F.)

  filozofia novoveká

  chápanie pojmové (Hegel, G. W. F.)

  idea absolútna (Hegel, G. W. F.)

  jedno (Hegel, G. W. F.)
  jednosť (Hegel, G. W. F.)

  Kant, Immanuel
  kvantum (Hegel, G. W. F.)

  logično (Hegel, G. W. F.)
  logika (Hegel, G. W. F.)

  miera (Hegel, G. W. F.)

  odcudzenie sa absolútna sebe samému (Hegel, G. W. F.)
  osebe (Hegel, G. W. F.)
  osebe a pre seba (Hegel, G. W. F.)

  početnosť (Hegel, G. W. F.)
  podstata (Hegel, G. W. F.)
  pravda (Hegel, G. W. F.)
  príroda (Hegel, G. W. F.)
  progres nekonečný (Hegel, G. W. F.)
  protirečenie (Hegel, G. W. F.)

  rozmýšľanie (Hegel, G. W. F.)
  rozum (Hegel, G. W. F.)

  úkon počtový (aritmetika) (Hegel, G. W. F.)
  úkon počtový (Hegel, G. W. F.)
  um (Hegel, G. W. F.)

  vec (Hegel, G. W. F.)
  veda o idei (Hegel, G. W. F.)
  vzťažný (Hegel, G. W. F.)

  Literatúra

  Hegel, G. W. F.: Logika, Bratislava 1961. [65]
  Hegel, G. W. F.: Logika ako veda I. Prvý diel, Bratislava 1986. [66]
  Hegel, G. W. F.: Logika ako veda II. Druhý diel, Bratislava 1986. [67]

  Sekundárna literatúra

  Jaeschke, W. – Arndt, A.: Německá klasická filosofie. II. Od Fichta po Hegela, Praha 2016. [84]

  PSF


  Heidegger, Martin

  (26. 9. 1889 Messkirch (Baden) – 26. 5. 1976 tamže)

   – nemecký filozof, žiak a nasledovník Husserla, zaraďujú ho k predstaviteľom existencializmu, zakladateľ fundamentálnej ontológie. V rokoch 1928 – 1945 bol profesorom vo Freiburgu/Br.

       Ústredným predmetom Heideggerovho záujmu bol zmysel bytia. Pri výskume tejto problematiky vychádza z ontologickej diferencie, čiže z rozlíšenia medzi pojmom súcna a pojmom bytia.

       Ten, kto sa pýta, čo je to jednotlivé súcno, už dosvedčuje, že vopred rozumie samému bytiu, preto práve rozborom pýtajúceho sa, čiže ľudskej bytosti, treba podľa Heideggera smerovať k vytvoreniu pojmu bytia a zmyslu bytia. Tento výskum je náplňou fundamentálnej ontológie, ktorej najdôležitejšou súčasťou je analýza spôsobov ľudskej existencie.

       Ľudská existencia je podľa Heideggera miestom, kde sa vyjavuje bytie, kde bytie vystupuje zo svojej skrytosti, kde sa môže odhaliť vo svojej pravde. Preto Heidegger pravdu chápe ako odkrytosť bytia, ako zbavenie bytie zabudnutosti naň (gr. alétheia).

       V ďalšom vývine svojho filozofovania po takzvanom obrate (Kehre) Heidegger označuje toto odkrývanie, odhaľovanie sa bytia ako udalosť (Ereignis1)). Proces usúvzťažňovania sa človeka vo svete sa v tomto období Heideggerovi začína javiť ako štvorenie (Vierung) sveta; kontext, v ktorom Heidegger vidí človeka, označuje ako štvorinu (Geviert) parametrov sveta – zem, nebo, nesmrteľnostné (nesmrteľnícke, nesmrteľníci) a smrteľnostné (smrteľnícke, smrteľníci).

  PSF

  Heidegger, M. – odkazy

  filozofia 20. storočia
  filozofia súčasná

  PSF

  Hengstenberg, Hans-Eduard

  (1. 9. 1904 Homberg/Niederrhein – 8. 8. 1998 Würzburg)

  – nemecký filozof, zaoberajúci sa výkladom základných princípov aristotelovsko-tomistickej metafyziky z pohľadu fenomenológie. Ústredným pojmom Hengstenbergovej filozofie je pojem zmyslu.

  PSF

  Herakleitos z Efezu  (asi 540 – 480 pr. n. l.)

   – grécky antický filozof, predstaviteľ iónskej školy.

       Herakleitos považoval za prvopočiatok všetkého súcna oheň. Premenami ohňa vznikajú podľa neho všetky veci.

  Dielo:
  O prírode

  ::
  filozofia

  PSF

  Herbart, Johann Friedrich  (4. 5. 1776 Oldenburg – 14. 8. 1841 Gőttingen)

   – nemecký filozof, ktorý svojím chápaním filozofie ako spracúvaním pojmov (Bearbeitung der Begriffe) prispieval k jej chápaniu pozitivistickému respektíve (v budúcnosti) analytickofilozofickému. Logika podľa Herbarta pojmy objasňuje, metafyzika opravuje a estetika pojmy dopĺňa o hodnotové určenia. V Herbartovom poňatí sa pritom estetika chápe širšie ako je bežné chápanie estetiky, pretože u Herbarta estetika zahŕňa aj etiku.

       Herbartova metafyzika vychádza z predpokladu existencie reálnych entít, ktoré nazýva reály. Herbartov pojem reálu pripomína Leibnizov pojem monády. Každému Herbartovmu reálu je vlastná jednoduchá, sebazachovávajúca sa kvalita.

       Aj dušu Herbart chápe ako reál, ktorého sídlom je mozog. Herbart rozpracúva statiku a mechaniku predstáv ako sebazáchovných krokov duše, čím sa pokúša vykladať psychické javy bez pomoci predstavy duševných schopností. Herbartovo chápanie duše dobre vystihuje jeho výrok: "Zákonitosť, ktorým sa riadi duševný život, je absolútne taká istá ako zákonitosť hviezdneho neba (Die Gesetzmäßigkeit im Seelenleben gleicht vollkommen der am Sternenhimmel)".

       Herbarta považujú za zakladateľa modernej pedagogiky.

  Dielo

  J. F. Herbart a jeho pedagogika, 1977

  Zobrané spisy

  Johann Friedrich Herbarts Sämtliche Werke. Vydal Karl Kehrbach, Otto Flügel a Theodor Fritzsch, 19 zv., Langensalza 1887 – 1912.
  Johann Fiedrich Herbarts Pädagogische Schriften. Vydal Otto Willmann a Theodor Fritzsch. 3. vydanie, 3 zväzky. Osterwleck (Harz a Leipzig) 1913 – 1919.
  J. F. Herbarts kleinere philosophische Schriften und Abhandlungen nebst dessen wissenschafltichem Nachlasse. Vydal G. Hartenstein, 3 zv., Leinzig 1842 – 1843.

  Spisba o Herbartovi

  Schmilz, N. (Hrsg.): Herbart-Bibiographie 1842–1963, 1964
  Asmus, W.: Johann Friedrich Herbart, I – II, 1968–1970
  Gerner, B. (Hrsg.): Herbart – Interpretation und Kritik, 1971
  Buck G.: Herbarts Grundlegung der Pädagogik, 1985
  Benner, D.: Die Pädagogik Herbarts, 1986
  ::
  filozofia 19. stor.

  reál (Herbart, J. F.)

  PSF

  herbartizmus

   – smer vo filozofii 19. storočia, ktorý vychádzal z Herbatovho učenia a mal značný vplyv najmä v rámci psychológie a pedagogiky.
  ::
  filozofia

  PSF

  hermeneutika

  gr.

   – (z gr. hermeneutiké techné (umenie výkladu) < hermeneuein (vykladať, vysvetľovať, zvestovať)); pôvodne umenie výkladu a teória umenia výkladu (ars interpretandi), neskôr sa výraz hermeneutika používa na označenie alebo ako súčasť označenia rôznych filozofém, hlavne však v spojení s prívlastkom filozofická (cf. filozofická hermeneutika).

       Ako filologická náuka sa hermeneutika zaoberá výkladom historických textov. Zahrnuje povedľa procesu interpretácie, ktorý sleduje správne pochopenie textu v zmysle priradenia správnych významov lexikálnym jednotkám cudzojazyčného textu, aj proces exegézy, ktorá sa zase snaží zhromaždiť všetky dostupné historické udaje, ktoré by text osvetlovali aj z hladiska vonkajších súvislostí.

       Hermeneutika vznikla v rámci filologickej kritiky, ktorá sa počnúc náboženskou reformáciou pokúšala očistiť biblický text od neskorších pridavkov stredovekého prekladu Vulgáty a rekonštruovať jeho pôvodné znenie.

       Neskôr sa hermeneutika vyvinula do formy metodického postupu v duchovných vedách a jeho reflexie. Za všeobecnú metodológiu humanitných vied pokladal hermeneutiku napr. W. Dilthey a H. Rickert.

       Vo vývoji hermeneutiky takto možno rozlíšiť niekoľko etáp:

       1. (v antike a stredoveku) výklad (posvätného, záväzného a pod.) textu, napríklad biblická exegéza;
       2. (v novoveku) metóda chápajúceho poznávania;
       3. (súčasnosť) popri hermeneutike ako špeciálnovednej metóde sa utvára hermeneutika ako osobitná filozoféma, napríklad ako filozofická hermeneutika.

  PSF

  heterogénnosť

  gr.

   – rôznorodosť; opak homogénnosti.

  PSF

  heterogénnosť (mechanicizmus)

   – rôznorodosť, ktorú možno vysvetliť z homogénnosti.

  PSF

  hodnota

   – zodpovedajúcno nejakej potrebe; významový útvar/proces, ktorého špecifikum spočíva v uvedomení si/uvedomovaní si spôsobilosti dajakej entity uspokojiť/uspokojovať potrebu, a to či už bezprostredne, alebo svojimi dôsledkami. Inokedy sa ako "hodnota" označuje sama entita vyznačujúca sa spôsobilosťou uspokojovať potrebu alebo túžbu. Hodnotu vyjadruje a zabezpečuje norma. Termín "hodnota" (Wert) zaviedol do filozofie Lotze. Výskumom hodnôt sa zaoberá o. i. axiológia, etika, estetika, psychológia, filozofia hodnôt, antropológia, kulturológia, ekonómia atď.

       Zisťovanie hodnoty je hodnotenie, meranie hodnoty.
  ::
  hodnota, in: MČ

  PSF

  hodnota autotelická

  – hodnota objektu alebo činnosti spočívajúca v ňom samom alebo v nej samej.
  ::
  hodnota

  PSF

  Holba, Jiří

   – vynikajúci český buddhológ orientujúci sa na buddhizmus jednak všeobecne, jednak na filozofické, etické a náboženské aspekty mahájánového buddhizmu, komparatívnu filozofiu a špeciálne na Diamantovú sútru, Šántidévovu Bódhičarjávatáru, na pojem apóha v buddhistickej logicko-epistemologickej tradícii a na Nágardžunovo chápanie kauzality.
  ::
  Web:
  Profil na Oddelení Jižní Asie Orientálneho ústavu AV ČR

  PSF

  homogénnosť

  gr.

   – rovnorodosť; opak heterogénnosti.

  PSF

  homonymia

  – mnohovýznamovosť; logická chyba jazyka, spočívajúca v tom, že názov má niekoľko rôznych významov. Táto chyba môže viesť k myšlienkovým chybám (4;31–32).
  ::
  logika

  PSF

  CH  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  Chabada, Michal  (1975, Námestovo – )

   – slovenský filozof, špecialista na dejiny stredovej filozofie, vynikajúci znalec filozofického odkazu Dunsa Scota.

  Dielo:

  Cognitio intuitiva et abstractiva: die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant, 2005

  Ján Duns Scotus: vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky, 2007

  Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota. 2008

  Prirodzený zákon v scholastike a v širšej dejinno-filozofickej perspektíve, 2014

  Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I–III, 2014–2016

  Die Frage nach dem Individuationsprinzip. Eine vergleichende Analyse der Diskussionslage in der analytischen Ontologie und bei Duns Scotus, 2016
  ::
  filozofia slovenská

  PSF

  Chalmers, David John

  (20. 4. 1966 Sydney – )
   – austrálsky filozof, predstaviteľ analytickej filozofie, ktorý sa zameriava na filozofiu mysle a špeiálne na filozofiu vedomia a filozofiu jazyka.

       Chalmers zaviedol pojem ťažkého problému vedomia (hard problem of consciousness), ktorý spočíva v objasňovaní existencie stavov vedomia, a možno ho formulovať otázkami typu „Ako je možné, že veci sa nám určitým spôsobom javia, že v nás vyvolávajú dojmy a emócie?“ alebo „Ako vzniká dojem, ktorý v nás daná vec vyvoláva?“ Vedomie pred vedou vystupuje ako akási hranica, za ktorú sa dá preniknúť len ťažko, pozri Chalmersovo on-line dielo Facing Up to the Problem of Consciousness.
  ::
  filozofia analytická
  filozofia austrálska
  filozofia jazyka

  PSF
   

  chápanie pojmové (Hegel, G. W. F.)

   – najdokonalejšia forma vhĺbenia sa do veci. Každá vec je viac-menej dokonalou realizáciou svojho pojmu. Chápať vec pojmovo, znamená chápať tento jej pojem, čiže jej podstatu a cieľ, jej pravdu (65;292).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF


  characteristica universalis

  lat.

   – všeobecná charakteristika, všeobecný jazyk. Termínom characteristica universalis nazýval Leibniz systém symbolov, symbolický jazyk, v ktorom možno podľa neho vyjadriť filozofické pojmy.

  PSF

  chémia

  gr.

   – prírodná veda, ktorej základnou úlohou je príprava a výskum chemických zlúčenín, čiže látok, v ktorých sú atómy jedného alebo viacerých prvkov viazané navzájom chemickou väzbou.

       Tá ktorá zo sústavy disciplín tvoriacich chémiu skúma chemické reakcie prvkov a zlúčenín, vzájomné súvislosti chemických zmien s inými zmenami.

  PSF

  I  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  idea (Platón)

  ‒ prvok oblasti skutočnosti tvorenej ideálnymi entitami; základnou vlastnosťou ideí je to, že je každá z nich absolútne identická sama so sebou. Preto sú idey nemenné, večné, nehmotné, zmyslami nevnímateľné a s ničím iným nezmiešané.

       Iba o ideách možno nadobudnúť práve vedenie (epistémé), a to cestou rozumového poznania (noésis).

       Idey tvoria svet, ktorý je prvotný a nadradený zmyslovému svetu.

       Súhrn všetkých predmetov určitého druhu, napríklad ľudia, stoly a podobne, je odvodený od jedného vzoru zo sveta ideí ‒ od idey človeka, od idey stola a podobne.

       Idey tvoria hierarchicky usporiadaný celok, ktorého poriadok je výsledkom pôsobenia idey dobra.

       Hmotný svet a jeho usporiadanie je nedokonalým obrazom sveta ideí.

       Svet ideí je onen svet, s ktorým je príbuzná nesmrteľná časť človeka, jeho duša. Vďaka tejto príbuznosti vzniká v duši túžba po spojení so svetom ideí, v ktorom duša pobývala pred narodením a do ktorého sa po smrti môže opäť vrátiť. Prípravou pre návrat do ríše ideí je filozofický spôsob života, zasvätený poznávaniu. Poznanie je okrem iného rozpomínanie sa (anamnésis) na to, čo duša už pred narodením videla vo svete ideí a čo po spojení s telom, ktoré je pre ňu väzením-hrobom, zabudla. Metódou, ktorá vyvoláva v duši rozpomínanie sa na svet ideí, je dalektika.
  ::
  Platón

  PSF

  idea absolútna (Hegel, G. W. F.)

   – rozvinutie pojmu do plnosti konkrétnej totality, absolútna a úplná pravda, idea mysliaca samu seba. V absolútnej idey dosahuje absolútno svoje plne konkrétne bytie, opúšťa slobodné médium čistého myslenia a prechádza do prírody ako svojho inobytia.
  ::
  absolútno (Hegel, G. W. F.)

  Hegel, G. W. F.

  odcudzenie sa absolútna sebe samému (Hegel, G. W. F.)

  príroda (Hegel, G. W. F.)

  PSF

  idea dobra (Platón)

  ‒ najvyšší božský princíp usporadúvajúci svet ideí do hierarchicky usporiadaného celku.
  ::
  idea (Platón)
  Platón

  PSF

  idealizácia

  lat.

   – myšlienkové vytváranie ideálnych objektov (alebo idealizovaných objektov) ako istého druhu abstrakcií.

  PSF


  implikácia (logika matematická)

   – logická spojka, ktorej symbolom je ⇒ (pozri ⇒ (logika)). Tento symbol čítame: „ak, tak“ alebo „z ... vyplýva ...“. Implikácia sa používa na tvorbu zloženého výroku, ktorý sa nazýva implikácia výrokov, pričom implikácia výrokov A a B sa zapíše AB.
  ::
  logika
  logika matematická

  PSF

  implikátor (logika)

   – logická spojka, ktorá sa označuje znakom → resp. ⇒ (číta sa: ak..., tak...) a používa na spájanie dvoch výrokov do zloženého výroku nazývaného implikácia.
  ::
  → (logika)

  logika

  PSF

  indukcia

  lat.

   – uvádzanie, privádzanie.
  ::
  indukcia, in: MČ

  PSF

  indukcia (logika)

   – spôsob stanovenia všeobecných téz a zákonov na základe zovšeobecnenia preskúmaných zvláštnych prípadov, faktov, javov. Indukcia je opak dedukcie.
  ::
  logika

  PSF

  inštancia vety (Lyotard, J.-F.)

  – prvok vetného univerza. Existujú tieto inštancie vety:

       ● adresant vety,
       ● adresát vety,
       ● referens vety,
       ● zmysel vety.

       Vzťahy medzi inštanciami vety závisia od vetného režimu.
  ::
  Lyotard, Jean-François

  PSF

  intencionalita

  lat.

  – oosť (angl. aboutness) – zameranosť (javov alebo stavov na iné), odkazujúcnosť (odkazovanie jednej entity na druhú). Objekt, na ktorý sa entita zameriava, sa nazýva intencionálny objekt.

  PSF  interkulturzonalistika

  lat.

   – skúmanie interkulturzonality; tendencia uplatňovať systémový prístup zohľadňujúci napríklad vo vlastnom špecializovanom vedeckom výskume podnety dnes už nielen z iných vied, ale aj podnety z mimočistovedeckej oblasti (z filozofie, technických a technologických disciplín, teológie, náboženstva, mystiky, každodenného života, umenia, fantastiky či alternatívnych oblastí, donedávna ešte z hľadiska vedy zavrhovaných), a to tak v diachronickej ako aj synchronickej rovine; podobné tendencie badať aj v ostatných vývinových pásmach kultúry, v teológii, umení atď. Interkulturzonalistiku možno veľmi dobre pozorovať napríklad na transhumanizme.
  ::
  dejiny súčasné, in: MČ

  interkulturzonalistika

  PSF

  interkulturzonalita

  lat.

   – vlastnosť kultúry 20. a 21. storočia spočívajúca v kontinualizácii interakcií medzi jej všetkými vývinovými pásmami – vedou, filozofiou, náboženstvom, každodenným osobným životom ľudských indivíduí, mystikou a alternativistikou. Možno by sa to dalo označiť ako „neohelenizácia“ kultúry, no tentoraz sa neobmedzujúca len na Stredomorie, ako to bolo na záver starovekej antiky, ale zasahujúca celé svetové spoločenstvo naprieč oceánmi. Situácia koncom druhého desaťročia 21. storočia svojím polypolarizačným zlomom na mocenskej scéne sveta pripomína koniec antiky s jeho helenizmom i migracionizmom alebo s umieraním sv. Augustina v meste dobýjanom Vandalmi.

       Interkulturzonalita je predmetom skúmania interkulturzonalistiky.
  ::
  filozofia 21. storočia

  PSF

  interpretácia

  lat.

   – objasnenie zmyslu, vysvetlenie, výklad.

  PSF

  interpretácia mechaniky kvantovej kodanská

  – interpretácia kvantovej mechaniky, pri zdrojoch ktorej stojí N. Bohr a W. Heisenberg.

  PSF

  J  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  Ja (Fichte, J. G.)

   – stanovujúcno sa sebou samým, čím zároveň je: „Ja stanovuje seba samo a je, a to mocou tohto číreho stanovovania a sebou samým. A naopak: Ja je a stanovuje svoje bytie pomocou svojho číreho bytia. – Je súčasne čímsi konajúcim a produktom konania; čímsi činným a tým, čo sa vytvára činnosťou. Konanie a čin sú jedno a to isté. Preto je: Ja som výrazom činnosti, a to jedine možného, ako musí vyplynúť z celého Vedoslovia.“ (245;553)

       Ja vystupuje ako absolútny subjekt v súvislosti opisovanej týmito slovami: „Vo vete: A=A prvé A je stanovené v Ja, a to buď bezpodmienečne ako samo Ja, alebo z nejakého dôvodu, ako každé určité Neja“ (245;553 pozn. 3) A citovaná poznámka pokračuje: „Druhým A sa označuje to, čo nachádza Ja, ktoré si robí predmetom reflexie seba samo stanovené v sebe, a nachádza to stanovené preto, lebo to v sebe už predtým stanovilo. Usudzujúce Ja predikuje niečo, vlastne nie o A, ale o sebe samom, že totiž nachádza v sebe nejaké A. A preto sa druhé A nazýva predikátom. – V vete: A=B teda A znamená to, čo sa teraz stanovuje, B to, čo sa už nachádza ako stanovené. – Kopula je vyjadruje prechod Ja od stanovovania k reflexii o stanovenom.“

       "Opak všetkého, čo prislúcha Ja, musí v dôsledku číreho protikladu prislúchať Neja (245;559).
  ::
  Fichte, J. G.

  PSF

  jav

   – fenomén – všetko, čo sa pozoruje alebo bezprostredne/priamo vníma zmyslovo alebo introspektívne; jav je súhrn vonkajších premenlivých, zmyslami vnímaných alebo pozorovaných prípadne introspekciou zachytiteľných vlastností.

       Javy sú najdôležitejšími prí/znakmi procesov, ktoré sa odohrávajú vo svete. Svoju pozornosť sústreďujeme často na vznik, priebeh a zvláštnosti javu.

       Jav, ktorý sa nemení v určitom časovom úseku, sa nazýva stav.

       Vnútorná, relatívne stála alebo nemenná stránka javu sa označuje ako podstata javu.

       Osobitná pozornosť sa venuje prírodným javom (fyzikálnym, chemickým, biologickým atď.), javom psychickým, javom logickým, spoločenský javom a ď.
  Jav je v centre osobitnej pozornosti fenomenológie.

       Jav je základný identifikovateľný prvok celku predkriticky daného.

       Totalita javov je manifestácia (prejavovanie sa, javenie sa) sveta naším vonkajším a vnútorným zmyslom.

       Jav je častokrát tým, čoho skúmaním sa vo vede začína. Toto skúmanie predpokladá vnímanie javu a prvým výsledkom vnímania javu je vnem.

       Jav je základný empirický objekt poznávania. Jav alebo javy možno zámerne vyvolávať v pokuse (cf. pokus) alebo experimente (cf. experiment), a to s cieľom poznávať vedecké zákony.
  ::
  jav, in: MČ
  jav fyzikálny

  okolnosť
  ontológia

  podstata
  príčina

  zákon

  PSF

  jav prírodný

   – jav vyskytujúci sa v prírode. Prírodné javy sa skúmajú napríklad v prírodných vedách, pričom sa odhaľuje najmä ich podstata. príčiny a zákony; napríklad fyzikálne vedy skúmajú javy fyzikálne.

  PSF

  jazyk

   – znaková (dorozumievacia) sústava, systém osobitných znakových hodnôt, ktoré slúžia ako nástroj vyjadrovania významových útvarov, dorozumievania a ukladania poznatkov v istom spoločenstve, prostriedok formulácie myšlienok.
  ::
  jazyk (lingvistika), in: MČ

  PSF

  jazyk formalizovaný

  – kalkul s určitou interpretáciou.
  ::
  logika

  PSF

  jazyk objektový

   – prirodzený alebo umelý jazyk skúmaný prostriedkami a jazykom nejakej metateórie. Jazyk, ktorý pritom slúži na opis a výklad syntaxe a sémantiky objektového jazyka sa nazýva metajazyk.

  PSF

  jeden

   – číslo medzi číslom nula a číslom dva.

  PSF

  jedno (Hegel, G. W. F.)

   – element čísla, javiaci sa z hľadiska diskontinuity ako početnosť, z hľadiska kontinuity ako jednosť, pričom početnosť i jednosť sú kvalitatívne momenty čísla (65;139).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF

  Jedno (Plotinos)

   – bezčasový zdroj všetkého (timeless source of everything) (165;51).
  ::
  filozofia

  PSF

  jednobožstvo

   – monoteizmus – viera v jediného boha.

  PSF

  jednosť

   – vlastnosť byť jedným čo do čísla, napríklad jednosť Boha.

  PSF

  jednosť (Hegel, G. W. F.)

   – kvalitatívny moment čísla javiaci sa z hľadiska kontinuity ako jedno (65;139).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF

  jestvovanie

  bytie v najširšom zmysle slova.
  ::
  ontológia

  PSF

  joga

  sa.

   – jeden zo šiestich hlavných systémov hinduistickej filozofie (daršana), podľa ktorého svet vyvstáva z prakrti (tvorivej prírody) obsahujúcej kozmickú myseľ (čitta). Čitta je akási matrica pre vytvorenie individuálnych myslí. Jednotlivci (puruša) sa však vo svojej individuálnej mysli zvyčajne uväznia v dôsledku svojej túžby. K oslobodeniu (kaivalja) môže človek dospieť absolvovaním sústavy praktík zvaných krija a prakrija súborne označovaných ako aštangajoga alebo rádžajoga. (O týchto praktických aspektoch pozri joga, in: MČ.)

       Systematizátorom základov jogy ako daršany je Pataňdžali.
  ::
  abhaja (joga)

  filozofia
  filozofia hinduistická
  filozofia indická

  joga, in: MČ

  PSF

  K  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  Kant, Immanuel  (1724 Königsberg (Královec) – 1804 Königsberg)

   – predstaviteľ osvietenskej filozofie, ktorý otvoril dvere nemeckej klasickej filozofii vytvorením svojho kriticizmu alebo transcendentalizmu, či transcendentálnej filozofie, ktorú chápal ako analýzu zakúšania predmetov, mravnej povinnosti a krásna i vznešeného. Kantov kriticizmus zahrnul upretie vedeckosti metafyzike. Kantovi samému (čo ďalší vývin filozofie potvrdil) sa jeho mysliteľský prínos javil ako taká premena spôsobu myslenia, ktorú možno prirovnať k prechodu od geocentrizmu k heliocentrizmu.

       Prakticky neopustil rodné mesto, viedol neobyčajne pravidelný spôsob života, o ktorom sa šíria historky: jeho pravidelnosť údajne porušil len dvakrát: keď vyšla Spoločenská zmluva (1762) a keď sa dozvedel, že vo Francúzsku vypukla revolúcia.

       Kant započal štúdium na univerzite v Kráľovci (filozofia, teológia, matematika a fyzika) v roku 1740, v rokoch 1747 až 1754 sa živil ako domáci učiteľ, pričom vo svojom štúdiu pokračoval, v roku 1755 získal titul magistra a v tom istom roku aj oprávnenie vyučovať; prednášal do roku 1797, no až do smrti neúnavne rozpracúval pokusy o ďalšie rozvinutie svojej filozofie, o čom svedčí jeho posmrtné dielo Opus postumum prvýkrát vydané až v rokoch 1936–1938 v XXI/XXII zväzku jeho Zobraných spisov.

       Kantova transcendentálna filozofia bola jednak syntézou celej novovekej filozofie (počnúc F. Baconom a končiac J.-J. Rousseauom), jednak systémom, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu v ďalšom rozvoji filozofie. Kant zahliadol autonómiu rozumu v apriórnych princípoch, pomocou ktorých rozum spracúva zmyslové údaje a konštruuje predstavu sveta. Rozum pritom poskytuje iba poznanie javov, zatiaľ čo veci osebe sú nepoznateľné.

       Vývin Kantovho myslenia sa zvykne deliť minimálne na dve obdobia – predkritické a kritické, ktoré však historici filozofie členia ešte podrobnejšie..

       V predkritickom období sa Kant pokúšal o prírodovedné vysvetlenie sveta. Odmietal Leibnizovu a Wolffovu školskú metafyziku a dogmatizmus.

       Kantovo dielo bolo vydávané Pruskou neskôr Nemeckou/Berlínskou akadémiou vied počnúc rokom 1900 pod súborným názvom Gesammelte Schriften (Zobrané spisy) v tomto členení:

       I. oddiel: Werke (Diela), I–IX
       II. oddiel: Briefwechsel (Korešpondencia), X–XIII
       III. oddiel: Handschriftlicher Nachlass (Rukopisná pozostalosť), XIV–XXIII
       IV. oddiel: Vorlesungen (Prednášky) XXIV–XXIX

       Dielo:

       1. Predkritické obdobie (do 1770)

       Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (Všeobecné dejiny prírody a teória nebies), 1755
       Monadologia physica (Fyzická monadológia), 1756
       Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseyns Gottes (Jedine možný základ dôkazu existencie Boha), 1763
       Versuch den Begriff der negativen Grösen in die Weltweisheit einzuführen (Pokus o zavedenie pojmu negatívnych veličín do filozofie), 1763
       Träume eines Geistessehers (Sny duchovidcove), 1766
       De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (O forme a princípoch senzibilného a inteligibilného sveta), 1770 – Kantova dizerttácia

       2. Kritické obdobie (1771 a n.)

       Kritik der reinen Vernunft (Kritika čístého rozumu), 1781(= A) – 1. vydanie, citované s písmenom A
       Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (Prolegomena ku každej budúcej metafyzike, ktorá sa bude môcť nazývať vedou), 1783
       Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Základy metafyziky mravov), 1785
       Kritik der reinen Vernunft (Kritika čístého rozumu), 1787 (= B) – 2. prepracované vydanie, citované s písmeno B
       Kritik der praktischen Vernunft (Kritika praktického rozumu),, 1788
       Kritik der Urteilskraft (Kritika súdnosti), 1790
       Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Náboženstvo v medziach číreho rozumu), 1793


       

  PSF

  Kant, Immanuel – odkazy

  afektácia (Kant, I.)
  afinita (Kant, I.)
  afinita empirická (Kant, I.)
  afinita transcendentálna (Kant, I.)
  an sich

  fainomenon (Kant, I.)
  filozofia nemecká klasická
  filozofia novoveká
  filozofia osvietenská

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  náboženstvo (Kant, I.)
  noumenon (Kant, I.)

  schematizmus čistého umu (Kant, I.)

  reflexia transcendentálna (Kant, I.)

  PSF

  katedra filozofie

   – základné pracovisko fakulty alebo vysokej školy pre výchovnovzdelávaciu, vedeckú a výskumnú prácu v oblasti filozofie.
  ::
  Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  PSF

  Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   – filozofické pracovisko edukačne i výskume akcentujúce praktický rozmer filozofie, čo sa prejavuje v tom, že popri štandardnej náplni vyučovania filozofie a výskumu sa zameriava na bioetiku, medicínsku, environmentálnu a sociálnu etiku, na etiku sociálnych služieb.
  ::
  Web:
  Oficiálna stránka

  PSF

  Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

   – katedra filozofie, ktorá je súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od svojho vzniku predstavuje centrum filozofického života na Slovensku; pri jej vzniku stáli významní českí filozofi (profesori J. Král, J. Tvrdý) a neskôr na nej pôsobili zakladatelia bratislavskej filozofickej školy I. Hrušovský a V. Filkorn.
  ::
  filozofia slovenská

  Web
  Katedra filozofie a dejín filozofie, in: Filozofická fakulta UK

  PSF

  kategória filozofická

   – najvšeobecnejší filozofický pojem reprezentujúci fundamentálny vzťah, formu, vlastnosť alebo zákonitosť reality, ktorý plní funkciu dôležitého metodologického princípu vo vlastnej filozofii i v špeciálnych vedách.

       Filozofické kategórie, ich povaha, vzťahy (systém), vznik a vývin sú predmetom kategoriológie.

  PSF  kategoriológia

  gr.

   – náuka o filozofických kategóriách, ich povahe, vzťahoch (systémoch), vzniku a vývoji.
  ::
  filozofia

  PSF

  kompetencia encyklopedická (Eco, U.)

  – súbor poznatkov a skúseností z osobného života, z histórie, z jazyka, z iných umeleckých diel a tak ďalej uschopňujúcich recipienta chápať a interpretovať významy umeleckého diela.
  ::
  Eco, U.

  PSF

  konanie

   – zmysluplná činnosť človeka, ktorá sa vyznačuje relatívne uzavretou jednotou, istou vnútornou štruktúrou a časovým trvaním.

       Konanie je predmetom praxeológie, psychológie, ... .

  PSF

  kontingencia

  lat.

   – náhodnosť.
  ::
  filozofia

  PSF

  kozmos

   – vesmír.

  PSF

  krása

   – najvyššia kladná estetická hodnota tkvejúca vo vyvolávajúcne intenzívneho pozitívneho estetického zážitku alebo hodnotenia.
  ::
  estetika

  filozofia

  PSF

  krása (estetika stredoveká)

   – predikát Boha spočívajúci v neprekonateľnej dokonalosti Boha.

  estetika

  PSF

  krásne (Tomáš Akvinský)

   – "to, čoho poznanie sa páči (pulchra sunt quae visa placet)" (1;29).
  ::
  Tomáš Akvinský

  PSF

  Kuhn, Thomas Samuel

  (18. 7. 1922 Cincinnati, Ohio, USA – 17. 6. 1996 Cambridge, Massachusetts, USA)

   – americký filozof vedy, predstaviteľ internalistického smeru v rámci historickej filozofie vedy. Podľa Kuhna sa vedecké poznanie vyvíja spôsobom zmien jeho paradigiem: v jeho vývine sa striedajú etapy normálnej vedy, uznávajúcej určitú paradigmu, a kritické etapy, kedy v dôsledku nahromadenia sa neriešených problémov nastupuje revolúcia, ktorá vytvára viacero súperiacich paradigiem.
  ::
  filozofia 20. stor.

  PSF

  kultúra

  lat.

  – vrstva civilizácie tvorená pretváraním zla na dobro, ošklivého na krásno resp. menej dobrého na lepšie a menej krásneho na krajšie človekom. V živote človeka alebo spoločnosti, v ich činnosti, v jej spôsoboch, výtvoroch atď. je toľko kultúry, koľko je v nich pretvárania zla na dobro a ošklivého na krásno, pričom zlo je to, čo komukoľvek škodí (alebo prinajmenšom, čo škodí druhým) a dobro je to, čo uspokojuje potreby človeka bez toho, aby komukoľvek alebo čomukoľvek škodilo (alebo prinajmenšom, aby škodilo druhým).

       Kultúra je maximum bytia človeka alebo spoločnosti: človek nemôže byť viac než kultúrnym človekom (kultúrnou bytosťou) a spoločnosť nemôže byť viac než kultúrnym spoločenstvom.

       Podstatou bytia kultúry je inscendencia čiže sebaprehlbovanie sa alebo spiritualizácia človeka.

       Maximom kultúrneho bytia človeka je zmysluplnosť (= totálna spiritualizovanosť), čiže uplatňovanie všetkých jeho schopností pri premene zla na dobro a ošklivého na krásno. V štádiu zmysluplnosti sa táto transformačná činnosť človeka mení na autotelickú činnosť čiže činnosť majúcu zmysel (alebo cieľ, účel) v sebe samej – sama táto činnosť je dianím dobra a krásy.

       Kultúra sa časom roztrieštila do jednotlivých oblastí, ktoré ľudstvo len s námahou udržuje ako oblasti kultúry – ide tu napríklad o takéto oblasti kultúry:

        · veda,
        · umenie,
        · náboženstvo,
        · filozofia.

       Tam, kde tieto oblasti prestávajú plniť vyššie uvedenú transformačnú (dobrotvornú a krásotvornú) funkciu, prestávajú byť zároveň oblasťami kultúry a zostávajú iba súčasťou civilizácie.
  Civilizácia nezabezpečuje automaticky kultúru, skôr naopak: v jednotlivých oblastiach kultúry sa v priebehu dejinného vývoja spontánne presadzuje tendencia prestať byť súčasťou kultúry, preto ich udržiavanie v podobe súčasti kultúry si od ľudí vyžaduje vynakladanie úsilia a neustálu pozornosť. Spontánne presadzovanie sa tendencie vyčleniť sa z procesu participácie na kultúre vyústilo napokon do možnosti nielen totálnej sebadeštrukcie ľudstva a aj možnosti zničenia jeho pozemského nositeľa.

       A naopak pri kontinuálnej pozornosti a vynakladaní úsilia sa zmäkčuje ostrosť hraníc medzi jednotlivými oblasťami kultúry a dochádza k tomu, že sa stávajú tým, o čo im dovtedy iba išlo – napríklad filozofii lásky prestáva záležať na tom, aby bola filozofiou a jej nositeľom začína záležať na samej láske; prírodným vedám prestáva záležať na tom, aby boli služobníčkami ovládnutia prírody, a začína im záležať na tom, aby prírodu zbavili zničujúceho pôsobenia človeka na ňu; náboženstvám prestáva záležať na prísľuboch spásy „vyvoleným" a stávajú sa samé spoločenstvami „okamžitej" pohody a lásky dokonca aj k ináč zmýšľajúcim atď.

  PSF

  kultúra – odkazy

  civilizácia

  človek

  kultúra západná (synkriticizmus)

  spoločnosť

  PSF

  kultúra západná (synkriticizmus)

  – pretváranie zla na dobro, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne západným človekom.
  ::
  synkriticizmus

  PSF

  kvantita (Aristoteles)

  – jeden z akcidentov súcna.
  ::
  Aristoteles

  PSF

  kvantum (Hegel, G. W. F.)

   – vymedzená kvantita, kvantita podstatne stanovená s vylučujúcou určenosťou v nej obsiahnutou (65;138).
  ::
  číslo (Hegel, G. W. F.)

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF

  L  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  Lacan, Jacques

  (1901 – 1981)

   – francúzsky filozof a psychoanalytik, zakladateľ Parížskej freudovskej školy, v ktorej sa venoval návratu k Freudovi uskutočňovaním seminárov od roku 1953. V súbore svojich prác uverejnených v roku 1966 pod názvom Spisy reinterpretuje freudovské teórie, pričom sa opiera o koncepcie štrukturalistickej lingvistiky, ponímajúc nevedomie ako štruktúrovaný systém analogický jazyku.

       Lacan kladie dôraz na dva rády alebo poriadky či dimenzie: symbolické a reálne. Keďže reálne je mimo dosahu, Lacan ho označuje ako nemožné.

       Reálne je to, čo leží mimo poriadkov imagnárneho a symbolického, no zároveň ich podporuje. Reálne nie je prístupné priamo, nijaký pokus si ho predstaviť ho nedokáže uchopiť, rovnako ako každá diskusia o ňom je jednoducho len ďalší prehovor o ňom. No prítomnosť reálneho sa pociťuje ako nevyhnutný odpor. Je neodmysliteľnou súčasťou skúsenosti subjektu, nie je však analýze prístupné ináč, ako vyjadrené paradoxnými formuláciami.

       Symbolické je vynárajúci sa poriadok, ktorého zákony určujú, čo je ľudský subjekt. No vstup do jazyka subjekt ďalej odcudzuje; neposkytuje pohodlné miesto v poriadku symbolického.

       Jazyk je štruktúrne neschopný dodržať svoj sľub – premeniť rozpor na jednotu, nedostatok na celosť, neprítomnosť na prítomnosť. Derridova dekonštrukcia je v istom zmysle radikalizáciou tohto Lacanovho prístupu k jazyku.

  PSF

  latinčina (filozofia)

   – latinský jazyk – jazyk potrebný pre filozofa "ako jazyk, ktorým sú napísané práce filozofov antiky, stredoveku, XVII. a XVIII. storočia a ktorý spolu s gréčtinou bol základom medzinárodnej terminológie v oblasti filozofie, logiky, etiky, estetiky a psychológie" (204;5).
  ::
  filozofia

  PSF

  Leibniz, Gottfried Wilhelm

  (1. 7. 1646 Lipsko – 14. 11. 1716 Hannover)

   – nemecký filozof, fyzik, matematik, historik a diplomat.
  ::
  filozofia

  Leibniz, G. W., in: MČ

  PSF

  Locke, John

  (1632 – 1704)

   – anglický filozof, hlavný predstaviteľ empirizmu, zakladateľ modernej teórie poznania, zakladateľ anglickej osvietenskej filozofie.

  Locke študoval v Oxforde, kde získal nechuť ku scholastike a teológii a venoval sa prírodným vedám a medicíne. V tomto čase sa zoznámil s Descartovými názormi. Veľký vplyv na jeho intelektuálny rozvoj mali styky s R. Boylom.

  ::
  filozofia novoveká

  PSF

  logično (Hegel, G. W. F.)

   – absolútna forma pravdy, ba čistá pravda sama. "No pretože najvynikajúcejšie, najslobodnejšie a najsamostatnejšie je aj najužitočnejšie, možno tak chápať aj logično" (65;23).
  ::
  Hegel, G. W. F.

  logika (Hegel, G. W. F.)

  PSF

  logika

  gr.

   – veda o zákonoch správneho myslenia.

       Logika skúma také vzťahy medzi pojmami, ktoré závisia od spôsobu ich spojenia do súdov, resp. vzťahy medzi súdmi, ktoré závisia od spôsobu spojenia jednoduchších súdov do zložených súdov. Novšie sa za predmet logiky považujú logické konštanty.

       Logika je pôvodne filozofická, neskôr aj špeciálnovedná disciplína, ktorá skúma myslenie s cieľom vypracovať, explicitne formulovať pravidlá, ktoré by legitimovali naše myšlienkové postupy čiže demonštrovali ich správnosť. Jednou z výskumných úloh logiky je získavať nové pravidlá odvodzovania.

       Od čias Platóna a Aristotela je logika jednou zo základných disciplín filozofie, ktorá predchádza ostatným disciplínam, pretože skúma čisto formálne základné zákony a základné formy všetkého pojmovo-vedeckého myslenia.

       V stredoveku bola logika druhým zo siedmich slobodných umení.

       Logika je predmetom filozofie logiky a ďalších metalogických disciplín.

  PSF

  logika – odkazy

  ¬ (logika)
  ∼ (logika)
  & (logika)
  ∧ (logika)
  ∨ (logika)
  vv (logika)
  → (logika)
  ⇒ (logika)
  ↔ (logika)
  ⇔ (logika)
  ∀ (logika)
  ⊦ (Russell, B.)
  0 (logika)
  1 (logika)

  a (logika)
  A (logika)
  analýza logická dôkazu
  argument funktora

  de re
  designát názvu
  designát pojmu
  disjunkcia vylučujúca (logika)
  disjunktor (logika)
  disjunktor nevylučujúci (logika)
  dokazovanie tvrdenia
  dôkaz
  dôkaz tvrdenia
  dôsledok
  dôvod

  ekvivalencia (logika)

  filozofia
  funkcia výroková
  funktor
  funktor výrokotvorný

  homonymia

  implikácia (logika matematická)
  indukcia (logika)

  jazyk formalizovaný

  lingvistika, in: MČ
  logika
  logika (Albrecht, J.)
  logika formálna
  logika matematická
  logika modálna
  logika moderná
  logika neklasická
  logika paraneprotirečivá
  logika predikátová
  logika rádu prvého
  logika tradičná
  logika výroková

  matematika
  metalogika
  modalita (logika)
  možnosť logická

  negácia výroku

  obsah výroku logický
  odvodzovanie
  operátor logický

  pravdepodobnosť (logika)
  pravidlo ododzovania
  princíp dvojhodnotovosti
  princíp logický
  princíp logický klasický

  sémantika logická
  spojka logická (logika)
  súcno
  systém logický
  systém logický klasický

  tabuľka pravdivostná (logika)

  úsudok
  úsudok správny
  usudzovanie

  a (logika)
  výraz metajazykový
  výraz predikátorový
  výrok (logika)

  zákon logiky
  zrod logiky

  Literatúra

  Filkorn, V.: Predheglovská logika, Bratislava 1953. [181]

  Gahér, F.: Logika, in: Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia, Bratislava 1996, s. 47–79. [170]
  Gahér, F.: Logika pre každého, Bratislava 1998. [88]

  Hegel, G. W. F.: Logika, Bratislava 1961. [65]
  Hegel, G. W. F.: Logika ako veda I. Prvý diel, Bratislava 1986. [66]
  Hegel, G. W. F.: Logika ako veda II. Druhý diel, Bratislava 1986. [67]

  Peregrin, J.: Logika ve filosofii, filosofie v logice. (Historický úvod do analytické filosofie), Praha 1992. [33]

  Russell, B.: Jazyk a poznanie. State a prednášky z rokov 1901 – 1924, Bratislava 2005. [73]

  Weinberger, O. – Zich, O.: Logika. Učebnice pro právniky, Praha 1964. [4]

  Zouhar, M.: Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory, Bratislava 2008. [89]

  PSF

  logika (Albrecht, J.)

   – kánon správneho myslenia vôbec, čiže nielen kánon myslenia v pojmoch, ale aj myslenia v umení (logika v umení) (129;125).
  ::
  logika

  PSF

  logika (Hegel, G. W. F.)

   – prvá časť vedy o idei, ktorá sa zaoberá ideou osebe a pre seba. Logika je veda o čistej idei, t. j. o idei v abstraktnej oblasti myslenia. "Logika je najťažšou vedou, kedže sa nezaoberá názormi, ani abstraktnými zmyslovými predstavami ako geometria, ale čistými abstrakciami a vyžaduje silu a cvik utiahnuť sa do čiste myšlienky, chopiť sa jej a narábať ňou. Na druhej strane by ju bolo možné považovať za najľahšiu, pretože jej obsahom je len naše vlastné myslenie a jeho bežné určenia, ktoré sú zároveň najjednoduchšie a sú čímsi elementránym. Sú tiež tým najznámejším: bytím, ničím atď., určenosťou, veľkosťou atď., bytím osebe, bytím pre seba, jedným, mnohým atď. Táto oboznámenosť s nimi však štúdium logiky skôr sťažuje". Logika je myslením o myslení (65;21, 22, 22–23),
  ::
  Hegel, G. W. F.

  logično (Hegel, G. W. F.)

  PSF

  logika dialektická

  – filozofické učenie, podľa ktorého realita alebo jej teoretická reprezentácia má dialektickú povahu. Chápanie reality, jej reprezentácie a ich dialektickosti pritom závisí od toho, v rámci ktorého filozofického smeru sa dialektická logika rozpracúva. Napríklad podľa marxisticko-leninskej filozofie sa dialektická logika chápe ako „logické učenie dialektického materializmu, veda o zákonoch a formách odrazu vývoja a zmien objektívneho sveta v myslení, o zákonitostiach poznania pravdy“ (11;90).
  ::
  logika

  PSF

  logika formálna

   – veda o zákonoch, pravidlách, formách správneho usudzovania. Formálna logika skúma usudzovanie objektivizované, spredmetnené v určitom jazyku. Formálna logika skúma myslenie z hľadiska štruktúry jeho spredmetnenia. Anylyzuje jazykové formy myslenia, ktoré umožňujú odvodiť z jedného súboru pravdivých tvrdení iné súbory pravdivých tvrdení. Ropracúva také logické formy (napríklad formu deduktívneho usdzovania), ktoré umožňujú získavať nové informácie z daného vedenia (144;112–113, 21).

  PSF

  logika matematická

   – formálna logika, ktorá sa pestuje ako matematická disciplína. Matematická logika neuznáva neklasické logiky, okrem intuicionistickej logiky.
  ::
  logika
  logika matematická (matematika), in: MČ

  PSF


  logika modálna

  logický systém, ktorý skúma logické modality vyjadrené modálnymi operátormi.
  ::
  logika

  PSF

  logika moderná

   – časť logiky, ktorá sa rozvíja približne od polovice 19. stor. a vyznačuje sa používaním špeciálnej symboliky a formalizáciou postupov.
  ::
  logika
  logika výroková

  PSF


  logika neklasická

   – logika, v ktorej neplatí princíp dvojhodnotovosti alebo princíp extenzionality.
  ::
  logika

  PSF

  logika paraneprotirečivá

   – logika, ktorá leží v základe teórií, ktoré sú protirečivé, ale nie sú triviálne (19;227).
  ::
  logika

  PSF


  logika predikátová

   – logika predikátov, logika kvantifikátorov, funkcionálna logika – disciplína modernej logiky skúmajúca vnútornú stavbu výrokov a logické vzťahy závislé od nej. Je to druhá etapa skúmania výrokov nadväzujúca na výrokovú logiku. Predikátová logika obsahuje jednak výrazy výrokovej logiky, jednak indivíduové premenné, indivíduové konštanty, predikátové premenné (= funkcionálne premenné) a predikátové konštanty.

  ::
  logika

  PSF


  logika rádu prvého

   – výroková logika a predikátová logika prvého rádu (s identitou). Logika prvého rádu predstavuje klasický logický systém, ktorý sa riadi predovšetkým týmtito princípmi:

        ● princíp dvojhodnotovosti,
        ● princíp vylúčenia sporu,
        ● princíp vylúčenia tretieho,
        ● princíp kompozicionality (89;306).

  ::
  logika

  PSF


  logika tradičná

   – formálna logika vo svojej tradičnej podobe, čiže časť logiky, ktorá zahrnuje staroveké a stredoveké učenia o pojme, súde, úsudku a deduktívnej metóde, a novoveké učenia o indukcii a metodológii, ktoré sa rozvíjali do konca 19. stor. Tradičná logika (vedno s predvedeckou psychológiou) tvorila dlhý čas súčasť filozofickej propedeutiky.
  ::
  logika

  PSF

  logika výroková

   – disciplína modernej logiky skúmajúca tvorenie zložených výrokov z elementárnych výrokov pomocou výrokotvorných funktorov a logické vzťahy medzi výrokmi ako celkami. Výroková logika predstavuje prvú etapu logického skúmania výrokov, na ktorú nadväzuje druhá etapa logického skúmania výrokov zvaná predikátová logika.
  ::
  logika
  logika moderná

  PSF

  Lyotard, Jean-François

  (10. 8. 1924 Versailles, Francúzsko – 21. 4. 1998 Paríž)

  – francúzsky filozof, literárny teoretik, hlavný predstaviteľ filozofického postmodernizmu (postmodernej filozofie).

  PSF

  Lyotard, Jean-François – odkazy

  inštancia vety (Lyotard, J.-F.)

  režim vetný (Lyotard, J.F.)

  situácia postmoderná (Lyotard, J.-F.)

  univerzum vetné (Lyotard, J.-F.)

  PSF

  M  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  magnetovec (Táles z Milétu)

  – má dušu, lebo priťahuje železo (6;24).

  PSF

  Mach, Ernst

  (18. 2. 1838 Tuřany na Morave – 9. 2. 1916 Haas pri Mníchove)

   – rakúsky fyzik a filozof, podľa ktorého relatívne stále komplexy tvoriace útvary sveta (telesá, ja) sú rozložiteľné na neutrálne, t. j. ani psychické, ani fyzické entity, ktoré až v závislosti od okolností utvárajú buď psychické alebo fyzické entity. Princíp ekonómie myslenia nás podľa Macha vedie k čo najjednoduchšiemu opisu skúsenosti a sveta: uvažovať o samostatných metafyzických podstatách je myšlienkovo neekonomické.

       Machova filozofia inšpirovala predstaviteľov Viedenského krúžku na ich ceste k logickému pozitivizmu.

  Dielo:

  Kritický výklad mechaniky v jej historickom vývine (Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt, 1883)

  Analýza pocitov (Analyse der Empfindungen, 1886)

  Poznanie a omyl (Erkenntnis und Irrtum, 1905)
  ::
  filozofia 19. stor.
  filozofia 20. stor.

  Mach, E., in: Apendix

  PSF

  majiteľ

  vlastník.

  PSF


  Márkandéja

  (6. – 5. stor. pr. n. l.)

  – staroindický mudrc, podľa tradície zakladateľ neortodoxného učenia ádžívika.
  ::
  filozofia indická

  PSF

  marxizmus

   – p. marxizmus, in: MČ.
  ::
  filozofia marxistická

  PSF

   

  materializmus

   – filozofický prúd, v ktorom sa za počiatok bytia považuje hmota alebo príroda.
  ::
  filozofia

  PSF

  matie

  – bytie vlastníkom, vlastnenie; držanie, prechovávanie; nosenie; obsahovanie.

  PSF

  matie určenosti

   – byie nejakým.

  PSF

  Mead, Georg Herbert

  (1863 – 1931)

   – americký filozof a sociálny psychológ, nadväzujúci na tradície amerického pragmatizmu a behaviorizmu. Tematizuje vzťah človeka k jeho okoliu a bezprostrednú skúsenosť ako základ činností človeka. Pozornosť pritom sústreďuje na symboly a znaky vôbec, ktoré majú veľký význampre proces sociálnej interakcie a prijímanie rolí v procese socializácie.

  PSF

  megethos

  gr.

   – veličina.

  PSF

  mechanizmus zobrazovací umenia (Albrecht, J.)

   – mechanizmus najlepšie odhaľujúci to, čo človek čerpá zo svojho prostredia a ako toto prostredie pretavuje pri umeleckom prehodnocovaní; spôsob umeleckého stvárňovania „zviditeľňuje“ elementy, relačné väzby a postupy zobrazovacieho procesu, hoci inak jestvujú vo vedomí človeka nepostrehnuteľne. Zo spôsobu umeleckého stvárňovania možno urobiť rôzne zaujímavé závery o charaktere a zložení umeleckej idey, o jej komunikovaní, o syntetickom charaktere zobrazovacej metódy, o združovaní a syntetizovaní (spájaní a prenikaní) predstáv (129;5).
  ::
  Albrecht, J., in: MČ

  PSF

  Meinong, Alexius

  (17. 7. 1853 Ľvov – 27. 11. 1920 Graz)

   – rakúsky filozof, od roku 1882 profesor v Grazi, tvorca teórie predmetov (Gegenstandstheorie), v ktorej rozoberal štatút predmetov ako korelátov predmetne zameraných psychických aktov.

       Štyrom základným druhom psychických aktov

       1. predstavovanie (Vorstellen, akty predstavovania),
       2. myslenie (Denken, akty myslenia),
       3. cítenie (Fühlen, akty cítenia),
       4. želanie (Begehren, akty želania)

  zodpovedajú podľa Meinonga štyri druhy korešpondujúcich predmetov

       1. objekty (Objekte),
       2. objektívy (Objektive),
       3. dignitatívy (Dignitative),
       4. dezideratívy (Desiderative).

       Meinong dospel k tejto koncepcii skúmaním logickej štruktúry súdu: podľa Meinonga ak má byť súd pravdivý, musí byť na mieste subjektu súdu vždy predmetný termín.

  Dielo

      Hume-Studien I (Zur Geschichte und Kritik des modernen Nominalismus), 1877
      Hume-Studien II (Zur Relationstheorie), 1882
      Über philosophische Wissenschaft und ihre Propädeutik, 1885.
      Beiträge zur Theorie der psychischen Analyse, 1893
      Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werththeorie, 1894
      Über die Bedeutung des Weber'schen Gesetzes. Beiträge zur Psychologie des Vergleichens und Messens, 1896
      Über Gegenstände höherer Ordnung und deren Verhältnis zur inneren Wahrnehmung, 1899
      Über Annahmen, 1902
      Über Gegenstandstheorie, 1904
      Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens, 1906
      Über die Stellung der Gegenstandstheorie im System der Wissenschaften, 1907
      Über Annahmen, 1910 /2. rev. vyd.
      Gesammelte Abhandlungen, I-II, 1913–1914 (I: Abhandlungen zur Psychologie 1914, II: Abhandlungen zur Erkenntnistheorie und Gegenstandstheorie 1913)
      Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Beiträge zur Gegenstandstheorie und Erkenntnistheorie, 1915
      Über emotionale Präsentation, 1917
      Zum Erweise des allgemeinen Kausalgesetzes, 1918
      Selbstdarstellung, 1923
      Zur Grundlegung der allgemeinen Werttheorie, 1923
      Philosophenbriefe. Aus der wissenschaftlichen Korrespondenz von A. M., 1965
      Gesammtausgabe, I–VII, 1968–1978
      On Objects of Higher Order and Husserl's Phenomenology, 1978
  ::
  filozofia analytická
  filozofia rakúska

  PSF

  metafilozofia

  lat.

   – skúmanie povahy filozofie, súbor filozofických a mimofilozofických úvah a poznatkov o filozofii, jej cieľoch, metódach, funkciách, predpokladoch, hodnote, zmysle, rozdiele voči každodennému životu, vede, náboženstve, mytológii, umení, vzťah filozofického a parafilozofického …. Predmetom metafilozofie je teda filozofia sama a jej miesto vo svete.

       Výskum filozofie, jej oblastí a aspektov, vyúsťuje do takého či onakého (metafilozofického) obrazu filozofie, do teórie filozofie, do pojmu filozofie, do modelu filozofie atď. Súborným výsledkom alebo produktom metafilozofie je teda komplexný metafilozofický významový útvar zvaný metafilozofický obraz filozofie.

       Veľmi užitočnou metafilozofickou metódou je systémová analýza filozofie, ktorej silným nástrojom je pojem filozofémy.

       Metafilozofia zahrnuje tieto oblasti:

          • epistemológia filozofie,
          • filozofia filozofie,
          • metagnozeológia (metaepistemológia),
          * dejiny filozofie,
          * metodológia filozofie,
          * logika filozofie,
          * ontológia filozofie,
          * hermeneutika filozofie,
          * sociológia filozofie,
          * metaetika,
          * metaontológia,
          * filozofémológia,
          * teológia filozofie,
          * umelecké zobrazovanie filozofie,
          * náboženská reflexia filozofie,
          * mystický prístup filozofii,
          * každodenný prístup k filozofii,
          * ... ,

       Tieto oblasti metafilozofického pristupovania k filozofii možno rozčleniť do štyroch skupín:

          * filozofické pristupovanie k filozofii (sebareflexia filozofie),
          * teologické pristupovanie k filozofii,
          * špeciálnovedné pristupovanie k filozofii,
          * mimovedné pristupovanie k filozofii.       Systémovoanalyticky možno predmet metafilozofie rozdeliť na tieto jeho zložky:

       1. momentálny prierez štruktúrou filozofie;
       2. genetická a dynamická dominanta štruktúry filozofie;
       3. nevyhnutné externé sub- a superštrukturálne súvislosti štruktúry filozofie.

       Týmto systémovoanalytickým prístupom k filozofii sa riadi aj spracúvanie filozofie v práve používanom slovníku.
  ::
  filozofia

  štúdium filozofie

  PSF

  metafyzika

  gr.

   – jedno zo zameraní filozofie a filozofická disciplína zaoberajúca sa celkom sveta, alebo aj tým, čo je zmyslovo neprístupné, čo presahuje fyzický svet zmyslovej skúsenosti. Metafyzika
   tvorí fundament systematickej filozofie.

       Metafyzika je náuka o tom, čo je základom fyzického súcna; je to prvá veda vôbec a zahrnuje ontológiu a teológiu; základné témy metafyziky sú: boh, slobodná vôľa a nesmrteľná duša.
  Ako zameranie filozofie sa usiluje uchopiť bytie ako také a to, čo mu ako takému prináleží, bytie jestvujúce pred súcnom, ktoré od neho bytostne a podstatne závisí, a to tak pokiaľ ide o jestvovanie súcna, ako aj pokiaľ ide o účel súcna. Aristoteles používal na označenie takéhoto skúmania termín ’prvá filozofia’.

       Metafyzika je základná filozofická veda, v ktorej korenia všetky filozofické disciplíny. Metafyziku zvyknú členiť na filozofiu bytia (ontológiu), kozmológiu, filozofiu človeka (filozofickú antropológiu, filozofiu existencie) a filozofiu boha (teológiu).

       Metafyzika sa postupne vyvinula do osobitnej filozofickej disciplíny o nadzmyslových, len rozumom postihnuteľných veciach (substancia, esencia, boh, duša, nesmrteľnosť, zlo atď.), chápaných ako stále nemenné a večné entity alebo princípy.

       K základným problémom metafyziky patrí:

        • problém trvania a zmeny;
        • problém mysle a tela;
        • problém slobodnej vôle a determinizmu. nia a zmeny;
        • problém mysle a tela;
        • problém slobodnej vôle a determinizmu.

  PSF

  metafyzika – odkazy

  disciplína filozofická

  filozofia

  ontológia

  súcno

  Literatúra

  Rosenkrantz, G. S. – Hoffman, J.: Historical Dictionary of Metaphysics, Lanham etc. 2011. [165]

  PSF


  metafyzika tradičná

   – metafyzika zabehaných mienení alebo dogiem ktorej sa chcú neskorší filozofi zbaviť, pretože tieto mienenia alebo dogmy považujú za prinajmenšom zastaralé, nemoderné, vyšlé z módy a podobne.
  ::
  metafyzika

  PSF

  metajazyk

   – jazyk, ktorým hovoríme o inom jazyku (objektovom jazyku). Metajazyk je jazyk, ktorým opisujeme objektový jazyk a ktorým vyjadrujeme pravidlá platné v objektovom jazyku. Metajazyk obsahuje názvy výrazov objektového jazyka. Oddelenie metajazyka a objektového jazyka umožňuje vyhnúť sa sémantickým paradoxom.

  PSF

  metalogika

   – teória, ktorá skúma systémy a pojmy súčasnej formálnej logiky.

       Metalogika rozpracúva otázky teórie dôkazov, definovateľnosti pojmov, pravdy vo formalizovaných jazykoch, interpretácie, zmyslu a ďalšie.

       Metalogika sa delí an dve časti:

        ● logická syntax,
        ● logická sémantika.

       Metalogika sa vyvinula v spojení s budovaním a štúdiom formalizovaných jazykov.

       Hlavné práce týkajúce sa metalogiky vytvoril Frege, predstavitelia ľvovsko-varšavskej školy poľských logikov, Hilbert, Gödel, Church, Carnap,, Kemeny a ď.

  ::
  logika

  PSF

  metóda

  gr.

   – spôsob dosahovania vytýčených cieľov.

       Metódu charakterizujú ako systematicky aplikovaný postup, séria nadväzujúcich krokov či množina postupov usporiadaných za účelom dospieť ku koncu nejakej činnosti, nejakého skúmania či učenia; uvedomelý a cieľavedomý postup; určitým spôsobom usporiadaná činnosť; usporiadanie operácií, pretvárajúcich východiskové danosti istej cieľavedomej činnosti na jej zamýšľaný (čiastočne alebo úplne realizovaný) cieľ: o metóda má zmysel hovoriť iba v súvislosti s cieľavedomou činnosťou.

       Metóda je poznaný zákon premenený na pravidlo, súbor pravidiel, systém regulatívnych princípov.

       Výskumom metód sa zaoberá metodológia.

  PSF

  metóda empirická

   – metóda, ktorá zmyslovým pociťovaním a vnímaním, často s prispením rôznych technických prostriedkov sprostredkúva určitý významový útvar reprezentujúci predmety a javy a umožňujúci určiť konkrétne a jedinečné vlastnosti týchto objektov alebo aj zmeny týchto vlastností v kontrolovane stálych alebo premenných podmienkach.

       Empirická metóda je metóda získavania poznatkov pozorovaním javov, pričom nachádzame a uvedomujeme si určité súvislosti medzi nimi. Táto metóda sa uplatňuje v prírodných vedách, napríklad vo fyzike.

       Zo skúseností, ktoré sme získali pozorovaním (empiricky), možno vyvodiť závery, majúce význam tak pre naše ďalšie poznávanie , ako aj pre praktické využitie.

  PSF

  miera (Hegel, G. W. F.)

   – bezprostredná jednota kvalitatívna a kvantitatívna (66;365).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF


  Milindapaňha

  pá.

   – Milindove otázky – najstarší buddhistický filozofický spis, najvýznamnejšie nekanonické dielo théravádového buddhizmu, vypracované v podobe dialógu medzi (asi legendárnym) mníchom Nágasénom a gréckobaktrijským kráľom Menandrom (pá. Milinda), ktorý zo svojho sídelného mesta Šákala (pá. Ságala, dnešné mesto Sjálkot v severovýchodnom Pakistane) vládol veľkej ríši v prvej polovici 2. storočia pred n. l.
  ::
  filozofia buddhistická

  Lit.:
  Otázky Milindovy, Praha 1988. [198]

  PSF

  modalita

  lat.

  – spôsobovosť (druh spôsobu) konania alebo činnosti; spôsob, akým sa niečo koná, akým sa k niečomu pristupuje, akým sa k niečomu vzťahuje, akým niečo je.

  PSF

  modalita (logika)

  – charakteristika spôsobu, ktorým výroky majú svoju pravdivosť, poznávajúcnosť, záväznosť, týkajúcnosť sa bytia, hodnoty, časovosti a ď.; charakteristika súdu, z hľadiska „sily“ tvrdenia, ktoré sa v ňom vyslovuje, napríklad nevyhnutnosť, možnosť, náhodnosť, nemožnosť atď.

       V logike sa rozlišujú sa tieto typy modalít:

        ● aletické modality,
        ● epistemické modality,
        ● deontické modality,
        ● existenčné modality,
        ● axiologické modality,
        ● časové modality,
        ● ... .

       Modality sa vyjadrujú modálnymi operátormi.

       Logické modality sú predmetom modálnych logík.
  ::
  logika

  PSF

  modus

  lat.

   – vlastnosť predmetu, ktorá mu je vlastná len v určitých stavoch.
  ::
  ontológia

  PSF

  monáda

  gr.

   – štruktúrna, substanciálna jednotka bytia.
  ::
  ontológia

  PSF

  možnosť

   – niečo, čo sa za určitých podmienok môže stať (reálna možnosť) alebo môže byť myslené (logická možnosť). Možnosť je vlastnosť toho, čo môže byť (alebo byť skutočné) alebo nebyť (alebo nebyť skutočné).

       Vedľa reálnej a logickej možnosti sa rozlišuje aj možnosť vnútorná a vonkajšia.

       Pojem možnosti, ktorý je odlišná entita ako sama možnosť, kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v procese vzniku tohto pojmu: pojem sa utvára iným spôsobom ako možnosť.

  PSF

  možnosť (Duns Scotus, J.)

   – vnútorná logická nerozpornosť.
  ::
  Duns Scotus, Johannes

  PSF

  možnosť logická

  – aletická modalita výroku, ktorá platí vtedy, keď negácia výroku nie je logicky nevyhnutná. Logická možnosť výroku sa vyjadruje napríklad obratom je možné, že A, pričom A je nejaký výrok.
  ::
  logika

  PSF

  možnosť reálna

   – to, čo sa môže stať; čo môže nastať v skutočnosti.

  PSF

  myseľ

  – duša z pohľadu súčasnej filozofie, z ktorej sa ňou špeciálne zaoberá filozofia mysle (angl. philosophy of mind), podľa ktorej myseľ je súbor kognitívnych schopností, vedomia, percepcie, myslenia, usudzovania, pamäti.

  PSF

  myslenie

   – systém operácií s ideálnym, mysleným objektom prebiehajúci vo forme kategórií (144;112).
  ::
  filozofia

  myslenie, in: MČ

  oblasť uvažovania

  PSF

  myslenie mechanistické

   – myslenie redukujúce anorganické a organické celostnosti na materiálne jednotlivé časti a na mechanické pôsobenie.
  ::
  logika

  PSF

  myšlienka

  významový útvar tvorený obsahom alebo výsledkom myslenia.

  PSF

  N  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  náboženstvo

  – (znovu)obnovovanie spojenia človeka s transhorizontovou realitou, najčastejšie (no nie vždy) predstavovanou ako božstvo; jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, v rámci ktorej človek numinózne a s prevažne nemanipulatívnou tendenciou prežíva transcendentno a v rámci ktorej sa ľudia združujú do (náboženského) spoločenstva, utvára sa cirkev, sústava obradov atď.

       V palete významových útvarov tvoriacich náplň náboženského uvedomovania si transcendentna dominujú významové útvary alebo procesy označované ako náboženská viera.

       Náboženstvo je predmetom skúmania v rámci religionistiky, filozofie náboženstva, kulturológie, teológie náboženstva a i.

       Náboženstvá odpovedajú na otázky o pôvode a zmysle života, určujú, čo je dobré a čo zlé, rátajú s ľudským strachom pred neznámym, všímajú si potrebu človeka milovať a byť milovaný, odpovedajú na túžbu ľudí po absolútnom dobre, na ich sny o mieri, harmónii a radosti, na ich občasnú potrebu útechy a chuť poďakovať sa niekomu za krásy sveta. Z týchto rozličných túžob pramení modlitba.

       V miere, v ktorej náboženstvá pretvárajú zlo na dobro, participujú na kultúre.

  PSF

  náboženstvo – odkazy

  filozofia náboženská
  filozofia náboženstva

  náboženstvo, in: MČ
  náboženstvo (Kant, I.)

  PSF

  náboženstvo (Kant, I.)

   – oblasť morálky, bez toho, aby existovala nejaká špecifická cest k nej. Náboženstvo je morálna viera vzťahujúca na Boha, ktorého jestvovanie sa postuluje. Náboženstvo je poznanie povinností ako božských príkazov.
  ::
  Kant, Immanuel

  PSF

  náhoda

   – nepredvídateľná, neočakávaná udalosť, ktorá jednoznačne kauzálne nevyplýva z určitých determinovane daných podmienok, alebo z nejakého princípu či finality (175;140).
  ::
  filozofia

  PSF

  naratív

  lat.

   – rozprávanie, v ktorom sa fakty a ich interpretácia podriaďujú istému zámeru.

  PSF

  náuka

   – súbor usporiadaných poznatkov určitého vedného odboru.
  ::

  PSF

  nebesia (Anaximandros)

  – vylúčili sa z apeironu.

       Nesčíselné nebesia sú bohovia (6;52).
  ::
  Anaximandros

  PSF

  negácia výroku

   – výrok opačnej pravdivostnej hodnoty ako pôvodný výrok. Negáciu výroku p utvoríme predponou ne- alebo slovným spojením Nie je pravda, že p.

       Negácia sa symbolicky označuje logickým operátorom ¬; ak je p daný výrok, jeho nagácia sa symbolicky zapíše ¬p.

       Ak je výrok q negáciou výroku p, tak negáciou výroku q je výrok p.

       Negácie výrokov sa týkajú dva logické zákony:

        ● zákon negovania sporu,
        ● zákon vylúčenie tretieho.

  ::
  logika

  PSF


  Neja (Fichte, J. G.)

   – to, čo stojí proti Ja, opak všetkého, čo prislúcha Ja, to, čo mu je protikladné (245;559).
  ::
  Fichte, J. G.

  PSF

  niečo

  – dačo, voľačo, čosi – vec, jav, udalosť, bytosť.

  PSF

  noeticky

  gr., prísl.

  – súvisiac s poznaním.

  PSF

  noetika

  gr.

  teória poznania.

  PSF

  nomoteizmus

   – stanovisko, podľa ktorého je pojem boha totožný s pojmom zákonitosti vôbec.

       Keďže antropomorfné oddelenie zákona a zákonodarcu nie je z hľadiska nomoteizmu možné, je pojem boha identický so zákonmi myslenia, s logickou zákonitosťou, so zákonitosťami duševného života a prírodnými zákonmi (trinomizmus).

       Pojem nomoteizmu zaviedol Th. Ziehen v diele Základné otázky filozofie náboženstva, 1928.

  PSF

  noumenon

  gr.

   – myslená vec, nemajúca nijaký vzťah k čomukoľvek skutočnému.

  PSF

  noumenon (Kant, I.)

   – myslené niečo, čomu vecne nič nezodpovedá. Noumenon je síce mysliteľná, no vo svojej skutočnej povahe poznaním nepostihnuteľná vec osebe.
  ::
  fainomenon (Kant, I.)
  Kant, Immanuel

  PSF

  novopozitivizmus

  ‒ súčasť filozofie 20. storočia a súčasnej filozofie, tretia etapa vývinu pozitivizmu a podprúd analytickej filozofie (počnúc dvadsiatymi rokmi 20. storočia približne do polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia čiže do nástupu postpozitivizmu) zahrnujúci filozofické významové útvary predstaviteľov viedenského krúžku, logického empirizmu, ľvovsko-varšavskej školy, ktorí prioritný význam pripisujú modernej logike a jej aplikáciám na riešenie filozofických problémov. Novopozitivizmus a vyznačuje striktným odmietaním metafyziky.

  PSF

  O  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  objekt

  lat.

   – predmet poznania, činnosti alebo záujmu. Opak subjektu. Môže byť materiálny alebo ideálny.

       Objekt je vec, predmet, to, na čo sa zameriava činnosť subjektu.

       Pojem objektu sa mení podľa toho, aké kategórie intervenujú pri poznávaní jeho podstaty. Pojem objektu treba odlišovať od objektu.

       V staršej filozofii sa objektom myslelo prosto to, o čom sa hovorí, predmet, pôvodne bez akéhokoľvek ontologického obsahu.

       V novovekej filozofii (po Descartovi) sa objekt tematizuje väčšinou v spojitosti so subjektom, konkrétne u Descarta je to v protiklade k subjektu pasívna, hmotná (rozpriestranená) vec (res extensa), predložená a vystavená nezaujatému skúmaniu. Dedičmi tohto novovekého chápania objektu sú špeciálnovedné pojmy objektu, napríklad: objekt vo výpočtovej technike sa chápe ako veličina, ktorá je pomenovaná identifikátorom, alebo sa môže vyskytnúť vo forme dát v programe. Novoveké chápanie objektu podľa Heideggera vytvára ilúziu, že objekt je len akési výskytové súcno alebo vyskytujúcno sa (Vorhandene).

  PSF

  objekt – odkazy

  filozofia

  objekt, in: MČ
  objekt fyzikálny, in: MČ
  objekt fyzikálny (Maxwell, J. C.), in: MČ
  objekt geometrický, in: MČ
  objekt hmotný
  objekt hmotný, in: MČ
  objekt chemický, in: MČ
  objekt intencionálny
  objekt matematický, in: MČ
  objekt materiálny
  objekt materiálny, in: MČ
  objekt myslený
  objekt reálny
  objekt reálny, in: MČ
  ontológia

  PSF

  objekt hmotný

   – materiálny objekt.
  ::
  filozofia

  PSF

  objekt intencionálny

  – objekt, na ktorý sa zameriava nejaká entita. Intencionálne objekty nemusia reálne existovať.

  PSF

  objekt materiálny

   – hmotný objekt.

  PSF

  objekt myslený

   – vedomý obraz objektu, ktorý sa v pojmovom myslení stáva kognitívnym obsahom jazykového znaku. Operovanie myslenými objektmi reprezentovanými v pojmoch je súčasťou myslenia. Práca mysleným ideálnym objektom sa v pojmovom myslení uskutočňuje vo forma jazykových operácií so symbolmi a znakmi (144;112).
  ::
  filozofia

  PSF

  objekt reálny

   – objekt, ktoré je súčasťou reality; bežne alebo zvyčajne sa výrazom reálny objekt myslí objekt, jestvujúci nezávisle od vedomia, materiálny, hmotný objekt.
  ::
  objekt reálny, in: MČ

  PSF

  oblasť

   – z istého hľadiska (geografického, ekonomického, administratívneh) vymedzené územie; okruh činnosti, záujmu, sféra, úsek.

  PSF

  oblasť uvažovania

  – niečo určité, čoho sa týka rozumné ľudské uvažovanie; oblasť, v ktorej sa pohybuje myslenie (187;78n.).

  PSF

  obraz

  významový útvar, ktorý je výsledkom zobrazovania skutočnosti, napríklad obraz sveta.

  PSF

  obraz filozofie metafilozofický

   – komplexný významový útvar vypracúvaný tak špeciálnovednými, ako aj filozofickými disciplínami metafilozofie a slúžiaci ako rámec sebareflexie filozofie, tvorený systémom filozofických a špeciálnovedných pojmov filozofie. Do tvorby metafilozofického obrazu filozofie sa však v rôznych dobách zapájajú aj mimofilozofické mimovedecké spôsoby vytvárania si ľuďmi obrazu o filozofii – umelecké, náboženské, teologické, ale aj technické, akými sú napríklad tvorba informatického obrazu filozofie, hypertextová reprezentácie filozofie atď. V súčasnosti je už nevyhnutné tvorbu a kompletizovanie čoraz zložitejšieho obrazu filozofie podporovať počítačovo.

       Sebareflexia filozofie ako konštitutívna oblasť špecifickosti jej činnosti tak dnes zahrnuje aj interdisciplinárnu, ba interkulturzonálnu interakciu. Povaha tejto interakcie závisí prvom rade od filozofickej orientácie alebo zameranosti tvorcu/tvorcov metafilozofického obrazu filozofie; aj tu dnes možno v zásade rozlíšiť kontinentálnofilozofickometafilozofický a analytickofilozofickometafilozofický obraz filozofie, ako to dobre ukazuje aj nižšie uvedený časopis Metaphilosophy.

       Časopis venovavý špeciálne metafilozofii Metaphilosophy vychádza od roku 1970.

       Výborný a zasvätený súborný prehľad metód a postupov, ktoré sa uplatňujú aj pri tvorbe metafilozofického obrazu filozofie podáva Slovník metodologických pojmov, Bratislava 2016.
  ::
  filozoféma

  filozofémológia

  metafilozofia

  PSF

  obraz sveta klasický

   – obraz sveta založený na predstave o absolútne so sebou totožných diskrétnych telesách, ktoré sa relatívne navzájom úohybujú. V spojitom priestore sa pohybujú diskrétne telesá, pričom ich vzájomné vzdialenosti sú funkciami spojitého času. Skutočnosť sa delí na priestoročasové kontinuum a diskrétne telesá, pohybujúce sa v ňom. Priestor je celkom vyplnený nehybným éterom (139;6).
  ::
  fyzika klasická

  veda klasická

  PSF

  obraz sveta náboženský

   – významový útvar generovaný náboženstvom, v ktorom sa vyčleňuje reprezentácia tohto sveta (prirodzeného sveta, pozemského sveta) a onoho sveta (zásvetia, nadprirodzeného sveta, nebeského sveta), pričom obraz onoho nadprirodzeného sveta tvoria predstavy nadprirodzených síl, ktoré zväčša v podobe bohov alebo Boha plnia rozhodujúcu úlohu v štrukturácii sveta a v živote ľudí.
  ::
  náboženstvo, in: MČ

  PSF

  obsah výroku logický

  – obsah, ktorý je reprezentovaný logickou formou výroku.
  ::
  logika

  PSF

  odcudzenie sa absolútna sebe samému (Hegel, G. W. F.)

   – odpanutie absolútna od seba do podoby časopriestorovej, náhodnosťou zaťaženej a teda nedokonalej prírody.
  ::
  Hegel, G. W. F.

  PSF

  odbor vedný

   – oblasť vedy s vymedzeným predmetom skúmania.
  ::
  veda

  PSF

  odvodzovanie

   – úsudkom utvárať alebo vysvetľovať z daného základu alebo nejakých daností.

       Pravidlo, podľa ktorého pri tom máme postupovať, je pravidlo odvodzovania.
  ::
  logika

  PSF

  ochota

  ‒ prejavená dobrá vôľa alebo snaha niekomu vyhovieť, pomôcť, vykonať niečo na želanie či požiadanie.

  PSF

  okolie filozofie

   – všetko, čo filozofiu obklopuje, to, na čo sa filozofia zameriava a všetko, čo filozofiu ovplyvńuje. V tomto slovníku okolie filozofie reprezentuje jeho mimofilozofická časť a podrobnejšie Apendix.
  ::
  okolie, in: MČ

  PSF

  okolnosť

   – vonkajšia podmienka, situácia – sprevádzajúci, podmieňujúci alebo ovplyvňujúci jav.
  ::
  filozofia

  okolnosť časová

  PSF

  okolnosť časová

   – okolnosť súvisiaca s časom, jeho plynutím, meraním, zaznamenávaním; umiestnenosť, zaradenosť v čase, časová určenosť; závislosť od času; trvajúcnosť v čase, istý čas.
  ::
  filozofia

  PSF

  ontológia

  gr.

   – základná filozofická disciplína, ktorá skúma bytie sveta, bytie súcna a bytie samé. Ontológia je filozofické učenie alebo veda o bytí, filozofia bytia, filozofická náuka o súcne. Ontológia sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom a princípmi bytia.

       Kľúčovými výsledkami ontologického výskumu sú ontologické kategórie.

       Ontológia sa považuje za základnú alebo univerzálnu vedu.

       Za zakladateľa ontológie sa považuje Aristoteles, zatiaľ čo slovo ontológia vystupuje po prvý raz až začiatkom 17. storočia. Aristoteles sám hovoril v súvislosti s učením o bytí o prvej filozofii a jeho nasledovníci o metafyzike (pozri: Aristotelov názor na ontológiu).

       Ontológia ako učenie o súcne čiže o tom, čo existuje, tvorí spolu s učením o božskom bytí od vzniku filozofie centrum metafyziky. Obidve tieto oblasti metafyzického myslenia sa v antike a v stredoveku nerozlišovali: ich spoločným predpokladom bolo, že každé súcno možno určiť len prostredníctvom výkladu božského bytia. Systematické vymedzenie ontológie v podobe vedy, to znamená v súvislosti s najvšeobecnejšími určeniami bytia, významami bytia a pojmami bytia sa nachádza v diele Ch. Wolffa Ontológia (1730). Pokiaľ sa ontológia zaoberá súcnom, tak jej ide o súcno vôbec alebo o súcno ako súcno; nezaoberá sa teda tým či oným súcnom alebo tými či onými oblasťami súcna. Ontológia je predmetom skúmania metaontológie.

       Najvýznamnejší príspevok k rozvinutiu ontologickej problematiky v rámci európskej filozofie priniesol aristotelizmus.

  PSF

  ontológia – odkazy

  bytie

  filozofia

  jestvovanie

  modus
  monáda

  objekt
  objekt hmotný
  ontológia (Aristoteles)
  ontológia (informatika), in: MČ

  súvislosť

  vec

  zákon

  PSF

  ontológia (Aristoteles)

   – p. filozofia prvá (Aristoteles)1).

  1) Aristoteles označoval to, čo sa dnes označuje termínom ontológia, termínom prvá filozofia.
  ::
  Aristoteles

  PSF

  operacionalizmus

  lat.
   
  – smer vo filozofii fyziky, ktorý založil P. W. Bridgman a ktorého hlavnou myšlienkou je idea operacionálnej analýzy.

       Podľa opercionálnej analýzy možno význam pojmu určiť opisom operácií uplatňovných pri formovaní, používaní a overovaní pojmu; pojem sa stotožňuje so zodpovedajúcim radom operácií.

       Pojmy, nespájajúce sa s nijakými operáciami, sú zmysluprázdne.

       Zo spojenia operacionálne definovaných pojmov sa vytvárajú vety a z viet teórie.

  PSF

  operátor logický

   – znak logickej operácie, symbol typu ¬ (negátor), ∧ (konjunktor), ∨ (disjunktor), ⇒ (implikátor), ⇔ (ekvivalentor).
  ::
  logika

  PSF


  opis

  – uvedenie vlastností designátov alebo uvedenie vzťahov, v ktorých je predmet k iným predmetom, čím možno prispieť k objasneniu termínov (4;140).

  PSF

  organizmus

  gr.

   – usporiadaný celok.

  PSF

  organizmus (Kant, I.)

   – jednota, ktorej súdržnosť spočíva v tom, že časti a celok sú navzájom príčinou a účinom, navzájom sa podmieňujú, a tak podliehajú nútornej účelnosti.

  ::
  Kant, Immanuel

  PSF


  orientácia

  fr.
   – určenie polohy, smeru vzhľadom na svetové strany; znalosť polohy; zaujatie stanoviska; usmernenie; rozhľad, informovanosť; zameranosť.

  PSF

  osoba

   – ľudské indivíduum alebo postava epického, dramatického a pod. diela.

  PSF

  osebe (Hegel, G. W. F.)

   – niečo jestvuje vtedy, keď je dané ešte len abstraktne, zárodočne a nie je ešte skonkrétnené, rozvinuté. Semeno je napríklad rastlinou osebe. Sama rastlina je už potom rastlinou pre seba, konkrétnou, hotovou danosťou. Vec, ktorá zavŕšila svoj vývoj, prešla z potenciálnosti (osebe) do aktuálnosti (pre seba), zvnútra navonok, jestvuje osebe aj pre seba (65;292).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF


  osebe a pre seba (Hegel, G. W. F.)

   – jesvtuje nejaká vec, keď zavŕšila svoj vývoj, prešla z potenciálnosti (osebe) do aktuálnosti (pre seba) (65;292).

  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF


  osobnosť

   – individuálna jednota človeka, jednota jeho duševných vlastností a procesov založená na jednote ľudského organizmu a vytváraná a prejavujúca sa v jeho spoločenských vzťahoch.

  PSF

  osvietenstvo

  – p. osvietenstvo, in: MČ.
  ::
  osvietenstvo, in: Apendix

  PSF

  P  FILOZOFICKÁ ČASŤ

  PSF

  páčenie sa

  – príjemný estetický zážitok, estetické prežívanie nasýtené príjemnosťou, kladnými emóciami.
  ::
  estetika

  PSF

  paradox

  gr.

   – tvrdenie zdanlivo protirečiace faktom alebo všeobecne prijímaným názorom. Pokiaľ ide o zdanlivosť paradoxu možno pripomenúť napríklad to, že logický paradox zapríčiňuje často slovná formulácia; jej úpravou alebo spresnením možno paradox odstrániť.

  PSF

  pasáty (Táles z Milétu)

   – príčina zdvihnutia sa hladiny Nílu, pretože mu zabraňujú tiecť do mora (6;49).
  ::
  Táles z Milétu

  PSF

  pasivita

  lat.

   – nečinnosť, trpnosť, opak aktivity.

  PSF

  Pataňdžali


  (asi 2. stor. pr. n. l.)
   
   – indický filozof, tvorca základov jogy ako jedného zo šiestich klasických ortodoxných systémov hinduistickej filozofie. Tieto základy podal v diele Jógasútra, ktorá je najstaršou učebnicou jogy.

       Pataňdžaliho systém je stupňovitý a tvorí ho týchto osem stupňov (súčastí, údov sa. anga), preto sa označuje ako osemstupňová joga (sa. aštángajóga):

       1. jama,
       2. nijama,
       3. ásana,
       4. pránajáma,
       5. pratjáhára
       6. dhárana,
       7. dhjána,
       8. samádhi alebo turíja,

       Tento systém sa dnes označuje ako rádžajoga (kráľovská joga) a vo väčšej alebo menšej miere zdieľa jeho niektoré dôležité črty väčšina jogických škôl.
  ::
  filozofia hinduistická
  filozofia indická

  joga
  joga, in: MČ

  PSF

  patristika

  lat.

   – filozofia a teológia cirkevných otcov počnúc bezprostredným nadväzovaním na apoštolov a sv. Pavla a končiac náukami posledných cirkevných otcov v 7. stor. považovaných už za prvých predstaviteľov scholastiky.

       Filozoficky je to kresťanská súčasť poslednej etapy starovekej filozofie označovaná ako patristická filozofia.
  ::
  filozofia patristická

  scholastika
  scholastika stredoveká

  PSF

  perichronozofia

  gr.

   – náuka o perichrónii, čiže náuka o bezčasí a jeho typoch – o mimočasovom, predčasovom, popričasovom (príčasovom), vnútročasovom, počasovom (alebo záčasovom), o účasí (čiže o náčasí, o tom, čo bezprostredne predchádza nástupu času alebo bezprostredne nastupuje po ustaní času, o bezčasej pristúpivšosti, nepristúpivšosti, vstúpivšosti a nevstúpivšosti času, o druhoch bezčasia podľa toho, o bezčasé charakteristiky čoho ide, napríklad bezčasie medzi príčinou a účinkom, bezčasie predčasia, bezčasie absolútna , bezčasie v človeku , bezčasie v prírode a tak ďalej.

       Perichronozofia je vlastne náuka o okolnostiach času a podmienkach jeho existencie.

       Z hľadiska prijímania alebo odmietania tézy existencie alebo reality času možno rozlíšiť dva základné typy alebo dve základné etapy (paradigmy) perichronozofie:

        ● atemporalistická alebo pretemporalistická perichronozofia (tematizácia perichrónie pri popieraní platnosti tézy existencie alebo reality času);
        ● temporalistická perichronozofia (tematizácia perichrónie pri uznávaní platnosti tézy existencie alebo reality času).

       V súlade s vyššie uvedeným v perichronozofii rozlišujeme:

        ● perichronozofickú speciológiu (skúmaniy druhov bezčasia),
        ● perichronozofickú typológiu (skúmanie typov bezčasia),
        ● perichronozofickú transcendentalistiku (skúmanie podmienok bezčasia),
        ● chronogenetiku (výskum genézy času čiže chronogenézy).

       Bohatým zdrojom perichronozofických problémov je teológia a tradičná metafyzika, transcendentálna filozofia a fyzika.

       Pokiaľ ide o transcendentálnu filozofiu, perichronozofia skúma napríklad spôsoby fungovania času, ktoré mieni Kant, keď hovorí:
   
        ● čas predchádza predmetom,
        ● čas umožňuje naše nazeranie,
        ● čas určuje vzťah predstáv v našom vnútornom stave
           atď.

       Perichronozofia sa pýta, v čom sa toto fungovanie času odohráva, je to čas, alebo čosi mimo času (pred časom, paralelne s ním a pod.). Toto mimočasové umožňujúcno času perichronozofia označuje termínom perichrónia.

       V rámci synkriticizmu sa perichronozofia necháva utvárať vo vystavenosti filozofujúceho (perichronozofizujúceho) sebe samému, pričom táto vystavenosť je zvyčajne skúsenosťou mysliaceho ja. Avšak prvé vlastné akordy perichronozofie začnú znieť až s prvými utíšeniami ja, s utíšením hluku nášho myslenia a trieštivej sily našich záujmov. Až vtedy, po deegoizácii (po ustaní ega, po mystickej smrti) začína nami prúdiť svetlo bezčasia, znieť jeho tíš (v stave našej anegoity alebo na jej miestach v nás). Perichronozofia je uvoľňovanie sa bezčasovostnej matrice virtualít nášho života, z ktorých jednou je možnosť egoizácie (nástupu ega).

       Čas prilieha k čomukoľvek, čo sa odvíja v čase, bezmedzerovitým spôsobom (bezčasová pristúpivšosť času k tomu, čo je v čase). Medzi časom a tým, čo je v čase, nie je nič, ani čas. Keby sme mali túto skutočnosť vyjadriť tak, aby sme obišli ťažkosti slovenčiny pri vyjadrovaní nahliadnutia toho, že nič nie je, mohli by sme povedať, že medzi časom a tým, čo v čase je, je bezčasie a bezpriestorie. Bezčasie sa po grécky povie achrónia a bezpriestorie sa povie atopia. Ak chceme bližšie špecifikovať to, čo bolo pred časom (predčasie), čo bude po čase (záčasie), čo je pri čase (príčasie) atď, skrátka čo čas obklopuje (zvnútra i zvonka) resp. ním preniká, budeme hovoríť o "občasí" čiže "perichrónii".

       Priliehanie času k tomu, čo v ňom je, je pri-tom-nosť času pri tom, čo v ňom je. Ak je čosi v čase, tak čas, časovosť tvorí súčasť jeho podstaty, bytnosti (nem. Wesen, Wesenheit), napríkla časová konečnosť (smrteľnosť) človeka. Heidegger v tomto kontexte rozvinie odvodeniny: Anwesen, Anwesendes, Anwesenheit, anwesen, ale aj Abwesen, Abwesenheit atď. pričom postupne opúšťa časovostnú interpretáciu týchto slov a ponecháva bezčasovostnú stránku, t.j. čas umožňujúcu stránku. Primárnosť perichronozofie, primum perichronozofie mu potom vyvstane v kontexte uvažovania o čistine, presvetlenosti, svetline (Lichtung) o voľnom otvorenom poli, v ktorom ešte len zaujíma svoje miesto čas, čiže čo samo osebe ešte nemá časovu povahu, čo je bez času, bezčasím. Svetlina je podľa Heideggera tým, čo umožňuje príbytnenie čohokoľvek čomukoľvek, o. i. aj príbytnenie času k svetu. Primárnosť svetliny tkvie v tom, že, "svetlina je potrebná na to, aby to, čo vo svetline príbytní (das in der Lichtung Anwesende) mohlo byť svetlom rozumu ožiarené" (250;22 an.). Z hľadiska uvažovania o primárnosti perichronozofie je dôležité Heideggerovo upozornenie, že podmienenosť ožiarenia čohokoľvek svetlom rozumu "platí nielen o METÓDE filozofie, ale aj o, ba dokonca predovšetkým, o jej vecnej náplni (Sache), totiž o príbytnosti príbytňujúceho (von der Anwesenheit des Anwesenden) (250;24–25).

       Z vyššie naznačené vyplýva, že perichronozofiu možno chápať ako súbor disciplín zahrnujúcich akúsi anatómiu, fyziológiu, ekológiu, kritiku (transcendentalistiku) času.

       Tá časť perichronozofie, ktorá sa zaoberá predčasím (prochróniou) a jeho zložkami (prochronémami), sa nazýva prochronematika. Prochronematika generuje prochronozofémy.

  PSF

  periodizácia vývinu filozofie

   – rozdelenie, členenie vývinu filozofie na (časové) obdobia (etapy vývinu):

        • filozofia staroveká;
        • filozofia stredoveká;
        • filozofia novoveká;
        • filozofia súčasná.

       Starovej filozofii predchádza protofilozofia resp. filozofia sa z nej rodí.

       Medzi stredovekou a novovekou filozofiou sa vyčleňuje renesančná filozofia.

  PSF

  Piaček, Jozef

  (21. 5. 1946 Bratislava – )

   – slovenský filozof, autor synkriticizmu a práve čítaného slovníka.

  PSF

  platnosť

   – matie záväznosti alebo účinnosti.

  PSF

  Platón  (427 Atény – 347 pr. n. l. Atény)

   – Sokratov žiak, spolu so svojím žiakom Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof; najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu. Platón založil 387/5 pr. n. l. svoju filozofickú školu zvanú Akadémia.

       Smer nadväzujúci na Platónovo učenie sa nazýva platonizmus.

       Platónovo dielo patrí k najkrásnejším výtvorom gréckej literatúry. Je napísané poväčšine formou dialógu, v ktorom hlavnou postavou je obyčajne Sokrates, ktorého ústami Platón vyslovuje svoje vlastné názory.

       Platónova filozofická tvorba sa člení na tri obdobia:

       1. Tvorba sokratovského obdobia; v tomto prvom alebo ranom období tvorí Platón pod bezprostredným vplyvom Sokrata; ide o dialógy Laches (o statočnosti), Charmides (o umiernenosti), Lysis (o priateľstve), Protagoras (o naučiteľnosti cnosti a jej jednote), Hippias Menší (o výchove k mravnosti), Ion (o básnictve), Hippias Väčší (o krásne), Alkibiades (o pravom a zdanlivom vedení), Eutyfron (o zbožnosti), Obrana Sokratova, Kriton (o pomere k zákonom) a Gorgias (o rétorike a mravnosti). Sokratovská kritickosť a skepsa voči zdanlivým istotám sa v tomto období prejavuje na prístupe mladého Platóna k etickej problematike, ktorú skúma pomocou Sokratovej dialektickej metódy. V mnohých dialógoch tohto obdobia zostáva riešenie otázky, napríklad čo je zbožnosť, otvorené. V Platónovej tvorbe sokratovského obdobia sa ešte neobjavuje jeho teória ideí.

       2. Tvorba obdobia zrelosti; ide o Platónove dialógy z dvoch desaťročí po založení Akadémie: Menon (o učiteľnosti cnosti a anamnéze), Eutydemos (proti eristike), Kratylos (o vzťahu názvov k veciam), Menexens (paródia na pohrebné reči), Symposion (o láske), Faidon (o nesmrteľnosti duše), Faidros (o kráse a ideách) a Štát (= Ústava; o najlepšom štátnom zriadení). V tomto obodobí Platón vypracoval najtypickejšiu časť svojej filozofie ‒ teóriu ideí. Nad Sokratovskou kritickosťou tu začína prevládať pozitívne riešenie problémov a hľadanie konečných istôt v najdôležitejších filozofických otázkach. V tomto období svojej tvorby Platón prevezme orficko-pytagorovské názory o nesmrteľnosti duše a o jej prevtelovaní, o tele ako hrobe duše, o rozdiele medzi týmto a oným svetom a včlení ich do svojej originálnej teórie ideí.

       3. Obdobie staroby; ide o spisy Parmenides (problémy teórie ideí), Teaitetos (o poznaní), Sofista (o pravom a zdanlivom vedení), Štátnik (o dokonalom štátnikovi), Filebos (o pomere slasti a dobra), Timaios (prírodná filozofia), Kritias (o Atlantíde), Zákony (o najlepšom štátnom zriadení).

       Metódou filozofie je podľa Platóna dialektika ako umenie viesť dialóg, v ktorom sa pomocou otázok a učiteľom usmernených odpovedí analyzuje nastolený problém a dospieva sa k vymedzeniu pojmov.

       Predmet filozofie je to, čo je všeobecné, čo je spoločné každej jednotke v danom druhu, a čo teda patrí do jeho podstaty. Týmto nezmeniteľným, všeobecným a spoločným je idea. Ozajstné poznanie spočíva v poznaní ideí. Poznanie nemožno dosiahnuť zmyslami, ich predmet je vždy premenlivý a relatívny, preto neposkytujú absolútne a spoľahlivé vedenie. Človek by mal zavrhnúť všetko, čo je zmyslové a nestále, mal by sa úplne sústrediť na myslenie a filozofiu. Filozofia totiž poskytuje vedenie, múdrosť a očistenie. Dokonalým človekom je filozof. Jemu patrí vláda nad svetom a panovanie na zemi, on musí všetko, čo je vonkajšie a nestále, priviesť do vnútorného a večného sveta idey dobra.

       SVET IDEÍ A SVET VONKAJŠÍ

       Podľa Platóna existujú dve skutočnosti: jedna javová, zmyslová, premenlivá a pozbavená stálosti bytia a druhá nadjavová, spadajúca len do oblasti rozumových úvah, nemenná a jedine úplne jestvujúca – skutočnosť transcendentného sveta ideí.

       Každá idea má trojaký charakter: ontologicky znamená prototyp, model, pravzor alebo stálu a nemennú podstatu veci, ktorá je len jej tieňom; teleologicky je ideou účelný poriadok častí obsiahnutých vo veci ako celku; logicky je idea všeobecným pojmom, pomocou ktorého sa poznávajú veci a zavádza sa poriadok do chaosu vonkajšieho sveta.

       Idea reálne existuje ako čosi jednotlivo všeobecné v ideálnom nadjavovom svete. Idey len dočasne prebývajú vo veciach vonkajšieho sveta.

       Každá vec len sčasti participuje na svojom ontologickom, teleologickom a logickom modeli – pravzore. Idea je čosi samobytné, zduchovnené, schopné pohybu, čo je ďalej príčinou všetkého jednotlivého vo vonkajšom svete.

       Každá vec je následkom nejakej príčiny – idey. Tieto príčiny trvajú v určitom presne ustálenom hierarchickom poriadku, na vrchole ktorého je idea dobra.

       Idea dobra Idea dobra, ako čosi prirodzene sa rozdeľujúce a vďaka svojej dobrote tvorivé, je prvou a najvyššou príčinou všetkých ostatných ideí hierarchicky nižších, ako aj jednotlivých vecí, ktoré sú ich odleskom; je prvým, najvyšším a konečným princípom sveta. Je to transcendentná príčina, počiatok, princíp a prazáklad všetkého súcna. Idea dobra je demiurg všetkého súcna, stvoriteľ organického i anorganického sveta, najvyšší zákonodarca, obsahujúci v sebe dokonalé, ideálne poznanie všetkého, čo je. Je to prvá a absolútna príčina všetkého súcna a všetkého konania.

       VONKAJŠIA SKUTOČNOSŤ, SVET, PRÍRODA, VESMÍR

       Vonkajšia skutočnosť (svet, príroda, vesmír) nie je večná; vznikla v čase a v čase aj zaniká. Demiurgos chcel, aby svet bol dobrý a dokonale v sebe odzrkadľoval dobro, preto ho obdaroval rozumom a dušou, ktorú vtelil aj do človeka.

       Človek Najdôležitejšou bytosťou vo vonkajšom svete je podľa Platóna človek.

       Človek sa skladá z tela a duše. Človek tak obsahuje v sebe tak niečo z vonkajšieho sveta, ako aj z ideálneho sveta. Základným nehynúcim prvkom bytia človeka je duša; telo zaniká v čase.

       DUŠA A TELO ČLOVEKA

       Duša človeka patrí svojou podstatou do ideálneho sveta, je večná. Cieľom duše je to, čo je ideálne (cieľom tela je to, čo je zmyslové). Duša sa s telom v človeku spája na základe koexistencie, a nie jednoty substancie. Duša je veliteľom a strážcom tela, ktoré podlieha pôsobeniu nestáleho javového sveta.

       Duša sa skladá z troch častí:

        • rozumová duša (sídli v hlave),
        • srdnatá duša (sídli v hrudi),
        • žiadostivá duša (sídli v bruchu).

       Najdôležitejšia je rozumová duša, ktorá má za úlohu ovládnuť srdnatú a žiadostivú dušu. Rozumová duša je nehmotná, nepodlieha zániku, pretože patrí k nezničiteľným ideám, kým ostatné duše hynú spolu s telom. Rozumová duša sa vo svojom pozemskom bytí rozumovým poznaním približuje k svetu ideí, z ktorého vyšla, oslobodzuje sa z pút tela a zo zla jeho vášní. Oslobodzuje sa od chýb a približuje sa k idei dobra.

  PSF

  Platón – odkazy

  389 pr. n. l. Akadémia

  Akadémia

  bezčasie (Platón)

  duša (Platón)

  filozofia
  filozofia 4. stor. pr. n. l.
  filozofia antická
  filozofia starogrécka
  filozofia staroveká

  idea (Platón)
  idea dobra (Platón)

  Platón: Eutyfron
  Platón: Charmides
  Platón: Laches

  skutočnosť (Platón)
  slovník Platónov
  svet hmotný (Platón)

  PSF


  Platón: Eutyfron

  – spis z prvého alebo raného, sokratovského obdobia Platónovej tvorby venovaný zbožnosti. Podľa Platóna je zbožnosť časť spravodlivosti týkajúca sa služby bohom, pričom ľudia majú dávať bohom to isté, čo od nich žiadajú – dobro. Ľudia svojimi dobrými skutkami majú napomáhať šíreniu dobra na svete.
  ::
  Platón

  PSF

  Platón: Charmides

  – spis zo sokratovského obdobia Platónovej tvorby venovaný rozumnosti (sófrosyné); je to jeden z Platónových logicko-etických dialógov. Dialóg je cvičením v hľadaní vymedzenia cnosti.
  ::
  Platón

  PSF

  Platón: Laches

   – Platónov dialóg zo sokratovského obdobia jeho literárnej činnosti považovaný za jeden z prvých, ak vôbec nie prvý Platónov dialóg. Témou dialógu je statočnosť alebo odvážnosť, no riešenie otázky, čo je to odvážnosť, dialóg ponecháva otvorené. No už v tomto dialógu možno rozpoznať učenie o jednote cnosti. J. Špaňár na záver úvodnej poznámky k svojmu prekladu dialógu do slovenčiny uvádza: „Odvážnosť prináležiaca len rozumovým tvorom, či pravá cnosť je neoddeliteľná od vedenia a je najužšie spojená s ostatnými formami cností, alebo ako hovorí Sokrates, je jednou časťou cnosti. Jej najbližším predmetom je budúce dobro, kým zlu sa chceme vyhnúť. Kto má vedenie o dobre, má nielen odvážnosť, ale aj rozumnosť, spravodlivosť a zbožnosť. Túto poslednú cnosť však Platon neskoršie zahrnul do spravodlivosti, a k týmto trom základným cnostiam pridal potom ešte múdrosť (177;34).“
  ::
  Platón

  PSF

  početnosť (Hegel, G. W. F.)

   – kvalitatívny moment čísla javiaci sa z hľadiska diskontinuity ako jedno (65;139).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF

  počiatok vecí (Anaximandros)

  – neobmedzené (apeiron) (6;51).

  PSF

  podmienenosť

   – závislosť od istých podmienok, spôsobenosť, vyvolanosť podmienkami.

  PSF

  podmienka

   – to, z čoho vyplýva možnosť niečoho iného (podmieneného), vzťah entity k prvku okolia, bez ktorého táto entita nemôže existovať. Daná entita je v tomto vzťahu to, čo sa označuje ako podmienené, a prvok okolia je podmieňujúce. Procesuálna stránka tohto vzťahu sa označuje ako podmieňovanie. Podmienka je okolnosť, ktorá je síce nevyhnutná na vyvolanie účinku, nie však úplne rozhodujúca. Podmienka je to, čo umožňuje pôsobenie príčiny.

  PSF

  podstata

   – stránka vnútorného, "to, čo leží pod" premenlivými javmi, čo sa nemení a v nezmenenosti trvá pri premene javov a čo zároveň je "nositeľom" vlastností, čímsi samostatným, pre seba jestvujúcim, čomu vlastnosti "inherujú" (inherencia), zatiaľ čo ono samo "subsistuje" (subsistencia). Podstata je súhrn vnútorných trvalých vlastností. Podstata je jedna zo základných filozofických tém.
  Výsledok filozofického skúmania tejto témy závisí od kategórií, ktoré v ňom intervenujú. Keď nejaký filozof napríklad hovorí, že podstata je to, čo konštituuje "povahu" druhu vecí alebo jednotlivej veci, používa explicite kategóriu konštitúcie, povahy, týkania sa druhu, týkania sa jednotlivosti" a implicite aj kategóriu procesuality. Výskum širšieho kontextu takéhoto textu týkajúceho sa podstaty by ukázal, že vo filozofickej reflexii podstaty intervenujú aj ďalšie kategórie: kategória rozlíšenosti, určenosti, relatívnosti, jednoznačnosti atď.

       Podstata je podstatou len ako základ bezprostredného bytia predmetu, len ako základ jeho existencie. Podstata je vnútorný základ (69;285, 114).
  ::
  bytnosť

  jav

  PSF

  podstata (Hegel, G. W. F.)

   – oblasť stanoveného, ozrejmeného protirečenia. Podstata je vnútorne rozporná, absahuje svoje vlastné protirečenie ako nevyhnutnú a zreteľne sa prejavujúcu zložku. Určenia podstaty sú vzťažné, viažu sa vždy dve a dve na seba, jedno bez druhého nemôže byť, jedno vylučuje i podmieňuje druhé a jedno sa zvracia v druhé. Sú teda totožné i protikladné.
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF

  pohyb (Anaximandros)

   – je večný, a v dôsledku tohto vznikajú nebesia. Bez pohybu by nebolo ani vznikania ani zanikania. Vznikanie vecí je dôsledkom vylučovania protikladov na základe večného pohybu (6;52).
  ::
  Anaximandros

  PSF

  pojem

   – abstraktný reprezentant povahy a zákonitosti skutočnosti vyjadrený jazykom (170;47).
  ::
  filozofia

  PSF

  pojem (aristotelizmus)

  – abstrahovaná entita.

  PSF

  pojem (lingvizmus)

  – lingvistická entita.

  PSF

  pojem (mentalizmus)

  – psychická, vo vedomí indivídua existujúca entita.

  PSF

  pojem (platonizmus)

  – nenaturálna, nadzmyslová, nad reálnym svetom existujúca entita.

  PSF

  pojem abstraktný

   – pojem reprezentujúci vlastnosť vecí myšlienkovo oddelenú od samých vecí, napríklad belasosť, statočnosť, hmotnosť atď. Abstraktný pojem nereprezentuje vec ako takú.

  PSF

  pojem Boha filozofický

   – filozofický pojem, ktorý je výsledkom filozofického uvažovania o Bohu alebo súboru poznávacích aktivít tvoriacich filozofiu Boha.

  PSF

  pojem postmoderny

   – abstraktná reprezentácia obdobia postmoderny, vypracúvaná v prvom rade predstaviteľmi postmodernej filozofie, ako aj vedcami najmä z oblasti umenovedných disciplín, kulturológie a sociológie. V súlade s tým sa potom aj pojmy postmoderny členia na filozofické a špeciálnovedné (cf 147).

  PSF

  pokrivenosť

   – nesprávnosť, skreslenosť, prekrútenosť.

  PSF

  pokryteckosť

   – neúprimnosť, falošnosť.

  PSF

  pomyselný (Hegel, G. W. F.)

   – nem. ideell – nepravdivý, neskutočný.

       To, čo je konečné, zvláštne, určité, meni sa a vyvíja, čiže prekonáva. Je teda reálne len dočasne. Ako prekonané stráca svoju realitu a stáva sa pomyselným. Zostáva síce obsiahnuté v tom, čo ho prekoná – keďže vyšší stupeň obsahuje nižšie stupne, ktorými prešlo – no prestáva byť reálnym a stáva sa práve len pomyselným. Napríklad nižšia filozofia, z ktorej vyrástla vyššia, zostáva aj naďalej v nej obsiahnutá, no už len ako pomyselná. V jabĺčku je obsiahnutý v pomyselnej forme kvet (65;292–293).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  PSF


  Popper, Karl Raimund

  (28. 7. 1902 Viedeň – 17. 9. 1994 Londýn)

   – anglický filozof rakúskeho pôvodu, zakladateľ kritického racionalizmu: rozhodujúcou myšlienkou je idea kritiky. Podľa Poppera môžu síce teórie platiť ako vedecké vtedy, keď majú empirický obsah; tým je totiž garantovaná možnosť empirickej skúšky. Ale verifikáciu treba nahradiť falzifikáciou. Podľa Poppera sú teórie vedecké vtedy a len vtedy, keď sú falzifikovateľné, vyvrátiteľné. Popper tým má na zreteli, že sa nemá usilovať o nájdenie potvrdenia teórie, ale sa treba pokúšať teóriu vyvrátiť, nájsť konkrétny prípad, ktorý teórii odporuje. Čím ťažšie to je a čím dlhšie sa táto falzifikácia nedarí, tým väčšia je pravdepodobnosť, že teória je použiteľná. Overenie vedeckej teórie je stále len predbežné a relatívne. V prísnom zmysle by boli podľa toho všetky prírodovedné zákony a teórie len doposiaľ nefalzifikované hypotézy. Posledná pravda neexistuje, existuje iba približovanie sa k pravde neustálym vylučovaním falzifikovaných teórií. Principiálne sa tak veda stáva neukončeným procesom: je to vlastne negatívny vylučovací proces; nepotrebné modely riešenia sa ďalej nesledujú, podobne ako v prírode vymierajú zle sa prispôsobiteľné druhy. Preto možno takisto hovoriť aj o evolúcii vedy (145;62).

       V základoch popperovskej zakazujúcej, falzifikacionistickej metodológie a jej zodpovedajúcej teórie vedy je chápanie systému ako ohraničenia.

       Podľa Poppera je opravdivým vedeckým postupom dedukcia (nie indukcia). Vedecká hypotéza (vedecký zákon, vedecká teória) je výsledkom tvorivej intelektuálnej činnosti (nie generalizácie). Testovať hypotézu (zákon, teóriu) znamená dedukovať z nej observačné výroky a skúmať ich možnú nepravdivosť, to znamená snažiť sa hypotézu (zákon, teóriu) falzifikovať. Vedecká teória nemôže nikdy dosiahnuť definitívnu platnosť. Vývin vedy je postupné prekonávanie omylov.

  PSF

  poriadok

   – spojenie, zoskupenie, zoradenie, usporiadanie entít do skupiny tak, že v nej každá z nich zaujíma určité, jednoznačné miesto.

       Proces vytvárania poriadku je usporadúvanie; poriadok je výsledok usporadúvania.

  PSF

  postmoderna

  lat.

   – stav západnej civilizácie po moderne, vyznačujúci sa prevážením tolerantnej senzibility k rozdielom, heterogenite a pluralite, čo malo stabilizovať schopnosť znášať nezlučiteľnosť jazykových hier.

  Filozofický pojem postmoderny predložil v roku 1979 a v ďalších rokoch rozvinul J.-F. Lyotard, podľa ktorého postmoderna znamená koniec viery v metadiskurz osvietenstva, idealizmu a historizmu, ktoré v postmoderne prestali plniť zjednocujúcu legitimizačnú a orientačnú funkciu a ukázalo sa, že idea emancipácie (slobody a socializmu) nemôže platiť všeobecne a nedokáže si ani všeobecne podriadiť spoločenské dianie alebo konanie. Zanikol nadradený jazyk a všeobecne záväzná pravda, ktorá by bola schopná bezrozporne legitimizovať celok. S postmodernou došlo k nesúmerateľnosti (inkomenzurabilite) jazykových hier, kultúr a zvyšov rozdrobeného diskurzu.

  V priebehu skúmania postmoderny sa ako filozoficky najprieraznejšia rozvinuli metódy analýzy diskurzu a dekonštrukcie.

  Tento pojmový a metodologický aparát utvoril jadro postmodernej filozofie alebo filozofického postmodernizmu.

  PSF

  postmoderna – odkazy

  filozofia postmoderná

  postmodernizmus

  PSF

  postmodernizmus

  lat.

   – sebareflexívna zložka postmoderny, ťažko- alebo kvázizrozumiteľný súbor významových útvarov a procesov v umeleckej a filozofickej sebareflexii doby počnúc približne 70. rokmi 20. storočia vyrastajúci z únavy alebo zo zhnusenia z modernizmu alebo moderny a zdôrazňujúci, sugerujúci alebo zdôvodňujúci mnohotvárnosť výkladu, prelínanie sa vývinových pásiem kultúry (i civilizácie) a vo svojom konci na začiatku 21. storočia znovu sa vracajúci k únave, no tentoraz zo seba samého, uvoľňujúc cesty opätovnému haseniu smädu po zrozumiteľnosti aj u samých postmodernistov. Akcentovanie umeleckých postupov pri generovaní postmodernistických významových útvarov sedimentovalo v umeleckom postmodernizme, akcentovanie postupov filozofických sa usadzovalo zasa v postmodernizme filozofickom.

       Azda najneúnavnejším postmodernistom sa javí Umberto Eco sprevádzaný otvorenou plejádou predstaviteľov postmodernizmu tak na strane umenia, ako aj na strane filozofie, a to tak na kontinente americkom ako aj euroázijskom.

       Prvé ucelenejšie postmodernistické významové útvary (koncepcie, programy) a ich praktické implementácie možno sledovať v oblasti architektúry už spred 70. rokov 20. storočia (Paolo Portoghesi, Vittorio Gigliotti) a emblematické postavenie v nej zaujíma v 70. – 80. rokoch 20. storočia Philipp Johnson a jeho partner John Burgee, ďalej exceluje Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser, James Frazer Stirling a ď.

       V oblasti postmodernistickej umeleckej literatúry popri spomenutom Ecovi vynikajú: Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Salman Rushdie, Vladimir Vladimirovič Nabokov, Kurt Vonnegut jr. a ď. Postmodernistickú literárnovednú reflexiu reprezentuje Irwing Howe, Harry Lewin, Leslie Fiedler, Susan Sontagová a ď.

       K predstaviteľom postmodernistickej artificiálnej hudby sa zvyknú zaraďovať skladalia: John Cage, Luciano Berio, Alfred Garijevič Schnittke, Mauricio Kagel, Morton Feldman a ď.

       Myšlienkovo (filozoficky a aplikačne) kultivujú a rozširujú idey postmodernizmu v 70. rokoch 20. stor. Jean-François Lyotard a Charles Jencks. V 80. rokoch 20. stor. a ďalej sa idey a postupy postmodernizmu šíria v estetike, v teórii vedy a v ďalších filozofických disciplínach (Jacques Derrida, Giles Deleuze, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Paul Virilio, Stephen Edelston Toulmin, Paul Karl Feyerabend, Richard Rorty, Peter Sloterdijk, Wolfgang Welsch, a ď.).

  PSF

  postmodernizmus – odkazy

  filozofia postmoderná

  postmoderna

  Lieratúra:

  Bertens, H. – Natoli, J.: Encyklopedie postmodernismu, Brno 2005. [147]

  PSF

  postpostmodernizmus

  lat.

  – angl. post-postmodernism – súbor vývinových pásiem v rámci kultúry a jej kritickoteoretickej, filozofickej, architektoteoretickej a umenovednej (najmä výtvarnoumenovednej a literárnovednej) sebareflexie vynárajúcich sa ako reakcia na postmodernizmus.

       Príbuzný s postpostmodernizmom je metamodernizmus.

  PSF

  postup

   – séria krokov; celková technológia činnosti. Ako príklad postupu môže slúžiť algoritmický proces.

  PSF

  postup myšlienkový

   – postup uplatňovaný pri myslení, usporiadaný sled myšlienok.

  PSF

  postupnosť

   – usporiadanosť podľa následnosti.

  PSF

  potreba

   – stav nedostatku, tvorený jeho pociťovaním a snahou o jeho odstránenie, ktoré sa realizuje uspokojením potreby.

       Potreba je súčasťou predmetu filozofie i súčasťou predmetu špeciálnych vied, ako napríklad psychológie alebo ekonómie.
  ::
  potreba (ekonómia), in: Apendix
  potreba (psychológia), in: Apendix
  potreba, in: MČ

  PSF

  pozitivizmus

  lat.

  ‒ smer poklasickej a súčasnej filozofie počnúc polovicou 19. stor. do 60. rokov 20. storočia uznávajúci vedecké poznanie ako jedinú formu poznania, odmietajúci metafyziku a rozvíjajúci empirickú noetiku.

       Vývin pozitivizmus sa zvyčajne člení na tri etapy:

       1. raný pozitivizmus (A. Comte, J. S. MIll, H. Spencer a ď.);
       2. empiriokriticizmus (R. Avenarius, E. Mach a ď.);
       3. novopozitivizmus (predstavitelia viedenského krúžku, logického empirizmu, ľvovsko-varšavskej školy).

       Svojou treťou etapou čiže novopozitivizmom sa pozitivizmus realizoval ako podprúd analytickej filozofie, ktorý sa v 60-tych rokoch 20. storočia transformoval do postpozitivizmu.
  ::
  filozofia 19. storočia
  filozofia 20. storočia
  filozofia analytická
  filozofia poklasická
  filozofia súčasná

  PSF


  poznanie

  – nadobudnutie poznatkov alebo ich súhrn získaný poznávaním; výsledok poznávania; súčasť predmetu teórie poznania (gnozeológie, noetiky, epistemológie).

  PSF

  poznanie – odkazy

  gnozeológia

  noetika

  poznatok
  poznatok vedecký
  poznávané
  poznávanie
  probabilizmus gnozeologický

  teória poznania

  útvar významový kognitívny

  vedenie²

  PSF

  poznatok

  kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznávacieho procesu, napríklad v rámci vedeckého výskumu. Poznatok je súčasť predmetu teórie poznania.

       Poznatok je produkt poznávacej činnosti, realizáciou jej cieľa, spracovaným predmetom poznania. Poznatok je reprodukcia určitej vymedzenej časti objektívneho sveta vrátane zákonitostí, ktoré v ňom platia. Poznatky vznikajú ako produkt pracovnej, spoločenskej a myšlienkovej činnosti ľudí. Ich bezprostrednou funkciou je prevedenie rozptýlených nejasných predstáv a tušení do všeobecnej formy, pričom sa z nich zachováva to, čo možno oznámiť iným ako ustálený základ racionálneho konania. Ich komunikovateľnosť, t. j. ich vyjadriteľnosť v istej (aj umelej) jazykovej podobe, je ich charakteristickou vlastnosťou. Filozofia skúma poznatky napríklad z aspektu histórie a dynamiky ich narastania, logiku ich organizovanosti a vzájomnej prepojenosti, základné, všeobecne platné predpoklady poznateľnosti a poznávania, všeobecné otázky vzťahu poznatkov ku skutočnosti atď.

       Veľmi dôležitým druhom poznatkov ú vedecké fakty.
  ::
  teória poznania

  PSF

  poznatok vedecký

   – kognitívny významový útvar, vedecký významový útvar, ktorý je výsledkom vedeckého poznávania.

  PSF

  poznávané

  – to, čo sa poznáva; súčasť predmetu teórie poznania.

  PSF

  poznávanie

  – súbor procesov získavania, nadobúdania, vypracúvania poznatkov. Výsledkom poznávania je poznanie. Poznávanie je súčasťou predmetu teórie poznania.

  PSF

  pozornosť

  ‒ sústredenie mysle na nejaký predmet.

  PSF

  pôsobenie

   – ovplyvňovanie, vplývanie, spôsobovanie – taká závislosť medzi entitami, že pohyb jednej alebo jedných z nich je príčinou pohybu inej alebo iných z nich. Výsledok pôsobenia je vplyv. Entita, ktorá pôsobí, je ovplyvňujúca entita, entita, na ktorú sa pôsobí, je ovplyvňovaná entita. Existuje obrovské množstvo foriem pôsobenie/ovplyvňovania, ktoré možno rozdeliť napríklad podľa kritéria uvedomenosti na vedomé pôsobenie/ovplyvňovanie a nevedomé pôsobenie/ovplyvňovanie. Dôležitým druhom pôsobenia je činnosť, vzájomné pôsobenie, správanie atď.

  PSF

  pôvab

  – jemné vábiacno.

  PSF

  práca

   – premieňanie energie na výkon.

       Fenomén práce je predmetom reflexie v rámci rôznych foriem osvojovania si sveta človekom a v rámci rôznych vedných či filozofických disciplín a pojem práce alebo predstava o nej závisí o. i. od toho, aké kategórie intervenujú v priebehu tejto reflexie. V úvahách o práci sa uplatňuje často pojem účelnosti, cieľavedomosti, prírody, človeka, pretvárania, potreby atď. Pojem práce sa potom vymedzuje napríklad ako účelná alebo cieľavedomá činnosť, ktorou človek pretvára prírodu tak, aby uspokojovala jeho potreby.

  PSF

  pracovisko filozofické

   – miesto alebo inštitúcia, kde sa systematicky venuje výskumu filozofie, výchove filozofov alebo výučbe filozofie, napríklad Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ď.

  PSF

  pravda

  – vlastnosť poznania chápaná zvyčajne ako miera zhody medzi skutočnosťou a výsledkom jej poznávania.

       Pojem pravdy sa vypracúva v teórii poznania; pojem pravdy, o ktorom bola reč v predchádzajúcom odseku, rozpracúva korešpondenčná teória pravdy.

       Okrem korešpondenčnej teórie pravdy existuje aj

         ● koherenčná teória pravdy,
         ● performatívna teória pravdy,
         ● pragmatická teória pravdy,
         ● sémantická teória pravdy.

  PSF

  pravda (Hegel, G. W. F.)

   – vlastnosť každej veci, nielen vlastnosť poznania; pravda jesvtuje nezávisle od subjektu. V totmo zmysle môže byť pravdivý priateľ, umelecké dielo a tak ďalej. No veci nie sú pravdivé hneď,, musia sa k svojej pravde vyvíjať a pravdu dosiahnu vtedy, keď sa v nich realizuje ich pojem. Tak napríklad pravdou človeka nie je dieťa,, ale dospelý, pretože len v ňom sa realizujepojem človeka, t. j. to ľudské, čo je v dieťati obsiahnuté len potenciálne: um, rozum, umelecká tvorivosť a tak ďalej. Nenormálny, napríklad duševne chorý človek, je nepravdivý, lebo nezodpovedá pojmu človeka (65;293).
  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  pravdivé (Hegel, G. W. F.)

  PSF


  pravdepodobnosť

  – miera možnosti alebo istoty.

       Pri pravdepodobnosti ako miere možnosti ide o stupeň možnosti realizácie nejakého javu. Ak pravdepodobnosť označíme číslom v rozsahu medzi 0 a 1, tak hodnotu 1 nadobúda jav, ktorý nastane celkom určite, a hodnotu 0 jav, ktorý je nemožný.

       Pojem pravdepodobnosti ako miery možnosti možno používať pri klasifikácii javov na javy pravdepodobné a nepravdepodobné a pri komparácii (porovnávaní) javov, kde pravdepodobnosť nejakého javu môže byť väčšia alebo menšia ako pravdepodobnosť iného javu.

       Pojem pravdepodobnosti ako miery istoty sa vo filozofii rozpracúva zasa v súvislosti s pojmom pravdy. Pravdepodobnosť sa tu skúma ako stupeň potvrdenia poznatku. Osobitný význam problematika pravdepodobnosti tu nadobúda v prípade posudzovania hypotéz budovaných pravdepodobnostnými metódami, ako indukcia, redukcia, analógia.

  PSF

  pravdepodobnosť (logika)

   – vlastnosť výroku alebo viacerých výrokov reprezentujúca štatistickú zákonitosť.
  ::
  logika

  PSF

  pravdivé (Hegel, G. W. F.)

   – zodpovedajúce svojmu pojmu (65;293).

  ::
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

  pravda (Hegel, G. W. F.)

  PSF


  pravdivosť

  – založenosť na pravde alebo jej obsahujúcno; súčasť predmetu teórie poznania.

  PSF

  pravidlo

   – predpis, ustanovenie, ktorým sa treba spravovať; poznaná zákonitosť (špecifický významový útvar utvorený poznávaním nejakej zákonitosti); základná poučka, ktorá zákonitosť reprezentuje; prijatá zásada, zvyk, obyčaj.

  PSF

  pravidlo ododzovania

   – pravidlo, ktorým je stanovené, ako máme vykonávať odvodzovanie.
  ::
  logika

  PSF

  predmet vedy

   – to, čo skúma veda alebo to, čím sa veda zaoberá; veda si však nedáva sama sebe predmet; napríklad otázka, ako si historik stanovuje svoj predmet, nie je otázkou histórie. Hľadisko, z ktorého sa určuje predmet vedy, je vždy mimo tejto vedy. Toto predbežné vedenie je istým spôsobom vedenia o celku a potiaľ umožňuje vyčleniť určitý objekt z celku.

       Pri úvahách o predmete vedy sa zvykne rozlišovať materiálny objekt (obiectum materiale) vedy a formálny objekt (obiectum formale) vedy.

       Materiálny objekt vedy je celý konkrétny predme