53 Search Results for zlo (synkriticizmus)

zlo (synkriticizmus)

– škodenie (najmä druhým). Na strane konania zla je väčší stupeň automatizmu, než na strane konania dobra. Napríklad nevychovať dieťa je podstatne ľahšie než ho vychovať, na zničenie domu stačí triviálna nepozornosť, na jeho vybudovanie treba vynaloženie obrovského úsilia. Boj … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zlo (synkriticizmus)

cesta perichronická (synkriticizmus)

 – cesta zanikania (anihilácie) ťažkosti pri vznikaní ťažkosti  na báze deegoizácie. Ťažkosť na tejto ceste vznikajúc zaniká. Perichronická cesta je superpozícia troch procesov: zanikania ťažkosti, vznikania ťažkosti a rozpúšťania ega. Z vnútorného hľadiska nemá zmysel hovoriť o fázach tohto procesu, … Continue reading

15. júna 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na cesta perichronická (synkriticizmus)

začiatok konania zla (synkriticizmus)

– pozri: nastávanie zla (synkriticizmus). Vyzdvihovanie uvedomenia si začiatku konania zla a potreby študovať začiatok konania zla je odôvodnené väčšou ľahkosťou pretvárania zla na dobro (toto pretváranie je kultúra) na začiatku konania zla než v jeho priebehu. Nepozornosť k začiatku … Continue reading

17. decembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na začiatok konania zla (synkriticizmus)

nastávanie zla (synkriticizmus)

– začína jeho konaním, či dokonca ešte skôr, jeho prípravou, a nie až vtedy, keď sa o ňom dozvedáme, ako sa dnes stále častejšie tvárime. Cf synkriticizmus (synkriticizmus), ťažkosť (synkriticizmus), zlo (synkriticizmus).

06. decembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na nastávanie zla (synkriticizmus)

kultúra knižná (synkriticizmus)

– dôležitá zložka alebo vrstva či vývinové pásmo kultúry spočívajúce v prispievaní knihy, jej zložiek, jej autora a čitateľa, jej vzniku, vývinu a nevyhnutných externých súvislostí k pretváraniu zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie, menej krásneho … Continue reading

05. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kultúra knižná (synkriticizmus)

žičenie inakosti (synkriticizmus)

– prajný vzťah k pestrosti sveta; chcenie, želanie si, aby niekto alebo niečo dosiahlo inakosť; princíp žičenia inakosti stelesňuje 7. téza synkriticizmu; v súčasnej vede je jednou z najambicióznejších foriem realizácie princípu žičenia inakosti rozvíjanie M-teórie, pretože M-teória prináša výhľad … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na žičenie inakosti (synkriticizmus)

zbezodkladnenie prerušenia konania zla (PKZ) (synkriticizmus)

– fenomén bezprostredne viazaný na konanie zla: prestať konať zlo nemôže ten, kto zlo nekoná. Iba ten, kto zlo koná, môže prestať zlo konať. Zákernosťou triviality tohto nahliadnutia alebo poznatku je, že prerušenie konania zla (PKZ) a jeho hlboké pochopenie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zbezodkladnenie prerušenia konania zla (PKZ) (synkriticizmus)

vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

– dedič vzťahu zákona Noci a zákona Kreontovho (k tomuto cf text Človek tvárou tvár k sporu inštitúcií); v dnešných časoch vzťah s azda najväčším potenciálom dramatickosti, pretože ide o vzťah živého s umierajúcim (alebo mŕtvym): neustále tu hrozí utváranie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

útvar významový kognitívny (synkriticizmus)

– významový útvar, ktorý je výsledkom poznávacieho procesu; filozofickoheuristicky sú veľmi dôležitými kognitívnymi významovými útvarmi kategórie, najmä filozofické kategórie a spomedzi nich jadrové filozofické kategórie, pretože majú kľúčovú tvarotvornú (štruktúrotvornú) funkciu pri utváraní sa toho ktorého historického, kultúrnookruhového a kultúrneho … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na útvar významový kognitívny (synkriticizmus)

útvar významový (synkriticizmus)

– pri prvom priblížení statická zložka významového univerza, napríklad pojem, kategória, predstava, teória, súd, pocit krásy, zážitok zdesenia atď. Významové útvary sú formy alebo jednotky manifestácie sveta a nášho života vo svete v našom živote. Významové útvary sa členia na … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na útvar významový (synkriticizmus)

synkriticizmus a svetonázor (synkriticizmus)

Z tvrdenia existencie predpriestorovostného, predčasovostného, predhmotnostného podľa synkriticizmu nevyplýva, že nevyhnutne musí ísť o nehmotné. Tvrdenia o povahe sféry alebo “etapy” pred vznikom času, priestoru alebo hmotnosti, závisia podľa synkriticizmu od svetonázorového rozhodnutia, od toho, aké kategórie ako jadrové a … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus a svetonázor (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

Stály seminár Integrácia (SSI) (synkriticizmus)

– pracovnokreatívne zoskupenie učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov, študentov a predstaviteľov mimoakademickej sféry, ktoré na jeseň roku 1986 založil a viedol (do začiatku deväťdesiatych rokov 20. stor.) Jozef Piaček na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; hlavným postupom činnosti SSI bola … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Stály seminár Integrácia (SSI) (synkriticizmus)

smrť civilizácie (synkriticizmus)

(čes. smrt civilizace) – neschopnosť civilizácie transformovať sa na kultúru alebo preváženie non-participantov-na-kultúre nad participantmi-na-kultúre v dôsledku nerozlišovania medzi polemizmom a agapizmom, ich vzájomnej redukcie alebo zauzľovania sa; preváženie nekrofilnej orientácie civilizačných procesov, premena dialógu medzi spoločnosťou a prírodou na … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na smrť civilizácie (synkriticizmus)

realita (synkriticizmus)

– bezčasové dostavujúcno sa sveta synkrízou bytia a súcien z prabytia; súbor udalostí; vedno cishorizontová, horizontová a transhorizontová realita. Popri filozofickom výskume týchto zložiek reality je veľmi dôležitá aj ich identifikácia v rámci prírodnej a sociálnej reality, napríklad v rámci … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na realita (synkriticizmus)

prochrónia (synkriticizmus)

– predčasie; predčasovostná zložka predpriestoročasu (prespacetime) (cf dianie okolo časopisu Prespacetime Journal ). Štrukturálnymi zložkami prochrónie sú prochronémy. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prochrónia (synkriticizmus)

prochronéma (synkriticizmus)

– štrukturálna zložka čiže éma prochrónie. Cf perichronozofia (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prochronéma (synkriticizmus)

proces významový (synkriticizmus)

– tá ktorá dynamická zložka významového univerza; procesuálny aspekt významového útvaru. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na proces významový (synkriticizmus)

predmet synkriticizmu (synkriticizmus)

– podmienky možností premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudského jednotlivca na člena tohto spoločenstva. Synkriticizmus tieto podmienky odhaľuje, skúma a rozširuje. V prvom rade ich hľadá na pôde dialógu. V podstate tu ide o skúmanie transcendentálnych podmienok kultúrotvorného činu … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na predmet synkriticizmu (synkriticizmus)

prax synkritická (synkriticizmus)

– faktické ohmatávanie možných foriem (cf homo) pretvárania zla na dobro a škaredého na krásne (cf kultúra), nácvik sykritického spôsobu života alebo jeho začiatok či prechod doň. Bez synkritickej praxe a synkritického spôsobu života by stratila zmysel synkritická filozofia, ktorý … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prax synkritická (synkriticizmus)

perichronozoféma (synkriticizmus)

– významový útvar, ktorý vznikol ako výsledok poznania tej ktorej perichronémy; perichronozofémy tvoria štrukturálne zložky perichronozofického obrazu perichrónie čiže bezčasia; rozlišujeme perichronozofémy implicitné (latentné, nevýslovné) a perichronozofémy explicitné (patentné, výslovné); ako príklad implicitnej perichronozofémy by mohol slúžiť Minkowského pojem priestoročasu … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na perichronozoféma (synkriticizmus)

perichronológia (synkriticizmus)

– teoretická zložka perichronozofie, teoretické, filozofické skúmanie perichrónie čiže bezčasia. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na perichronológia (synkriticizmus)

perichronéma (synkriticizmus)

– éma perichrónie, čiže štrukturálna zložka bezčasia, napríklad prochronéma, enchronéma, metachronéma atď.; perichronémy možno reprezentovať pomocou významových útvarov zvaných perichronozofémy. Súbor perichroném tvorí perichronematiku. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na perichronéma (synkriticizmus)

pedagogika synkritická (synkriticizmus)

– synkritická veda a synkritické umenie (cf artes) uvádzať ľudské indivíduum na cestu sebakultivácie. Filozofickou zložkou synkritickej pedagogiky je synkriticistická pedagogika a synkriticistická edukológia, ktoré vedno tvoria synkriticistickú filozofiu výchovy. Základnou vrstvou synkriticistickej filozofie výchovy je synkriticistická ontológia výchovy, ktorej … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na pedagogika synkritická (synkriticizmus)

obraz (synkriticizmus)

– významový útvar kognitívnej, emotívnej, volitívnej, konatívnej povahy alebo rôznych kombinácií týchto pováh, ktorý si človek vytvára o realite alebo o tom ktorom jej úseku, aspekte, vrstve alebo rovine, o tom ktorom súcne, jeho vlastnosti, vzťahoch, pohybe atď.; obrazy sú … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na obraz (synkriticizmus)

metodológia synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu; odhaľovanie a skúmanie metód (spôsobov, ciest) synkriticizmu (synkritickej filozofie i synkritického spôsobu života) prostriedkami samého synkriticizmu; sebareflexívna zložka synkriticizmu zameraná na súbor jeho metód. Synkriticistická metodológia je týmto svojim sebareflexívnym aspektom zložkou synkriticistickej filozofie filozofie a metasynkriticizmu. … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na metodológia synkriticistická (synkriticizmus)

metachronéma (synkriticizmus)

– štrukturálna zložka metachrónie. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na metachronéma (synkriticizmus)

kultúrnosť (synkriticizmus)

( = kultivovanosť) – spôsobilosť pretvárať zlo na dobro, ošklivosť/škaredosť na krásu, menej dobré na lepšie alebo menej krásne na krajšie. Kultúrnosť sa zakladá na artes a dostavuje sa transcendovaním. Kultúrnosť možno chápať aj ako mieru schopnosti pretvárať zlo na … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kultúrnosť (synkriticizmus)

kultúra (synkriticizmus)

– ontologicky najvýdatnejší spôsob bytia človeka na svete spočívajúci v pretváraní zlého alebo škaredého na dobré alebo krásne, menej dobrého alebo menej krásneho na lepšie alebo krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne. Kultúra je nereduktívne usúvzťažňovanie sa (čiže synkríza) … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kultúra (synkriticizmus)

kritérium kultúrnosti (synkriticizmus)

– miera participácie na kultúre, čiže na pretváraní zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie a menej krásneho na krajšie. Cf kulturológia synkriticistická (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kritérium kultúrnosti (synkriticizmus)

homo culturalis (synkriticizmus)

– človek ako kultúrna bytosť, t. j. bytosť pretvárajúca zlo na dobro, ošklivé na krásno atď.; člen kultúrneho spoločenstva; pretvárajúcnostný aspekt spôsobu bytia človeka; týka sa ho 2. téza synkriticizmu. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na homo culturalis (synkriticizmus)

historia syncritica (synkriticizmus)

– synkritická história, synkritické dejiny – synkritická veda o dejinách, o genetickej a dynamickej dominante štruktúry tej ktorej entity; synkriticky pestovaná história, synkriticky pestované dejiny osnované na idei významovej nevyčerpateľnosti toho ktorého obdobia alebo udalosti dejín a na idei synkritiky obrazu … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na historia syncritica (synkriticizmus)

filozofia synkritická (synkriticizmus)

– filozofická zložka alebo vrstva synkriticizmu odhaľujúca, skúmajúca a rozširujúca formy a cesty synkritickej praxe respektíve synkritického spôsobu života a vypracúvajúca ich filozofický a metodologický obraz. Synkritická filozofia má pre toho, kto sa s ňou stretne, slúžiť ako podklad sebaidentifikácie, … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia synkritická (synkriticizmus)

filozofia filozofie synkriticistická (synkriticizmus)

– zložka synkriticistickej metafilozofie; súbor sebareflexívnych postupov a disciplín zameraných na odhaľovanie, skúmanie a rozmnožovanie filozofém s cieľom premieňania filozofie na zložku (vývinové pásmo) kultúry alebo udržiavanie statusu filozofie ako zložky kultúry. Filozofia (ani filozofia synkriticistická) totiž nie je samozrejmou … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia filozofie synkriticistická (synkriticizmus)

filozofia (synkriticizmus)

– sebareflexívna zložka tej ktorej civilizácie spočívajúca v skúmaní miesta človeka vo svete z hľadiska najvšeobecnejších kategórií; podmienkou toho, aby sa filozofia stala aj súčasťou kultúry je dotiahnutie tohto skúmania do činnosti odhaľovania, výskumu a rozširovania predpokladov premeny spoločnosti na … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia (synkriticizmus)

filozoféma (synkriticizmus)

– ľubovoľná štrukturálna súčasť filozofie alebo prvok jej štruktúry (éma). Podľa synkriticizmu ňou môže byť aj sama filozofia. Hlavným nástrojom členenia filozofie na filozofémy respektíve vyčleňovania filozofém z nej je systémová analýza filozofie. K tomu však, aby sa uplatňovanie systémovej … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozoféma (synkriticizmus)

etika synkriticistická (synkriticizmus)

– dôležitá disciplína synkriticizmu, výsledok synkritizácie etických učení; študuje dobro, zlo, ich rozlišovanie, transformáciu zla na dobro atď. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na etika synkriticistická (synkriticizmus)

enkláva kultúrna (synkriticizmus)

– ten ktorý z ostrovčekov kultúry, ktoré prežívajú v mŕtvom mori civilizácie z minulosti a vznikajú v jej náleve v súčasnosti a ktoré v podstate nezávisle jeden od druhého pretvárajú vo svojom dosahu a najmä vo svojom vnútri zlo na … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na enkláva kultúrna (synkriticizmus)

enchronéma (synkriticizmus)

– druh perichronémy; éma čiže štrukturálna zložka enchrónie. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na enchronéma (synkriticizmus)

éma (synkriticizmus)

– štrukturálna zložka, napríklad enchronéma je štrukturálnou zložkou čiže émou bezčasia, presnejšie jeho oblasti zvanej enchrónia. Usporiadaný súbor ém tvorí ematiku. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na éma (synkriticizmus)

demokracia anegoidná (synkriticizmus)

– kultúrne spoločenstvo z politologického hľadiska; otvorená množina vzájomne nezávislých kultúrnych enkláv (osobností, spoločenstiev, etník) v mŕtvom mori civilizácie, vyznačujúcich sa popri kultúrnosti (= spôsobilosti pretvárať zlo na dobro etc.) viacerými kompetenciami, ako kompetenciou autoregulačnou, autoterapeutickou atď. Synkriticistická koncepcia anegoidnej … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na demokracia anegoidná (synkriticizmus)

civilizácia (synkriticizmus)

(čes. civilizace) – replikácia zauzlovávania sa agapizmu a polemizmu, na rozdiel od kultúry, v ktorej sa nereduktívne usúvzťažňujú (synkritizujú); civilizácia je možnosť kultúry. Výskumom podmienok premeny tejto možnosti na skutočnosť sa zaoberá synkriticizmus Dôležitou pôdou premeny civilizácie na kultúru je … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na civilizácia (synkriticizmus)

bratislavskosť (synkriticizmus)

– špecifikum bratislavskej kultúrnej enklávy a bratislavského pretvárania zla na dobro, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré a krásne, vyrastajúce z interkulturálneho dialógu nemeckého, maďarského, židovského, slovenského a ďalších prispievajúcnien kultúre … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bratislavskosť (synkriticizmus)

agapológia (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu skúmajúca lásku; synkriticistická náuka o agapé; systematické rozvíjanie druhej pätice z desiatich téz synkriticizmu. Jej praktickou zložkou je agapistika. Cf milujúcno (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na agapológia (synkriticizmus)

agapistika (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu, spočívajúca v pestovaní umenia milovať (artis amandi) i v náuke o tomto umení. Agapistika je praktickou zložkou agapológie. Cf milujúcno (synkriticizmus),  synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na agapistika (synkriticizmus)

atemporalistika (synkriticizmus)

– umenie zbezodkladniť konanie dobra alebo krásy; náuka o atemporalite, no najmä jej praktikovanie v intenciách synkriticizmu ako spôsobu života. Atemporalistika je praktická zložka/vrstva perichronozofie. Cf bezčasie (synkriticizmus), perichrónia (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), ťažkosť (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Tags: | Komentáre vypnuté na atemporalistika (synkriticizmus)

zmysel (synkriticizmus)

– vyjadrená alebo nevyjadrená (napríklad len prežívaná) náplň manifestácie sveta v ľudskom vedomí; vyjadrené zložky zmyslu sú významom; jadrom zmyslu je dôležitosť; svet je ontologicky bohatší o zmysel a chudobnejší, keď zmysel chýba; svet môžeme obohacovať už tým, že ho … Continue reading

08. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zmysel (synkriticizmus)

boj (synkriticizmus)

– jeden z najtriviálnejších aspektov sveta a života v ňom; prejav archetypu polemos. Je neodstrániteľný podobne ako smrť alebo utrpenie; dá sa však transcendovať, a síce perichronickou cestou. Ťažkosti s bojom tkvejú v skutočnosti, že eventuálnym víťazstvom nad „nepriateľom“ zakaždým … Continue reading

16. decembra 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na boj (synkriticizmus)

bezpodmienečnosť kultúry (synkriticizmus)

– nepodmieňovanie pretvárania zla na dobro, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne ničím ako aj ničím neobmedzená možnosť tohto pretvárania čiže kultúry. Premieňať zlo na dobro alebo škaredé na … Continue reading

14. decembra 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bezpodmienečnosť kultúry (synkriticizmus)

ťažkosť (synkriticizmus)

– prekážky, nepríjemnosti, bolesti v synkriticizme tematizované v dvoch smeroch – 1. v chronickom (časovom, štandardnom) a 2. v perichronickom (bezčasovom, neštandardnom). 1. Chronický (časovostný) smer tematizuje ťažkosť ako niečo, s čím sa vyrovnávame postupne, v čase, a to tak, … Continue reading

27. júna 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ťažkosť (synkriticizmus)

homo transcendens (synkriticizmus)

– prekračujúcnostný aspekt spôsobu bytia človeka; týka sa ho 1. téza synkriticizmu. Človek je v prvom rade homo transcendens (človek transcendujúci, prekračujúci), bytosť seba/prekračujúca, seba/prekračujúcno. Podstatou človeka je totiž transcendovanie, čiže prekračovanie hraníc medzi imanenciou a transcendenciou, v dôsledku čoho … Continue reading

26. mája 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Tags: | Komentáre vypnuté na homo transcendens (synkriticizmus)

Register Z

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← YŽ → záčasie (synkriticizmus) začiatok konania zla (synkriticizmus) Základná schéma synkriticizmu zákon (zákon), in: Wikipedie (po česky) zápas (synkriticizmus) zbezodkladnenie prerušenia konania zla (PKZ) (synkriticizmus) zdanie (synkriticizmus) Zdroje filozofických poznatkov Zeilinger, Anton, in: Wikipédia Zenón z Kitia, in: … Continue reading

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register Z

Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

(usporiadané podľa dátumu uverejnenia) 2018 Erik Markovič na facebooku o podobnosti hudby Marka Piačeka a filozofie synkriticizmu Jozef Piačeka: 2017 O J. Piačekovej charakteristike bytia hudby, in: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.: Rozhovor so slovenskými hudobníkmi Danielom Matejom a Markom … Continue reading

04. júna 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy