15 Search Results for synkritika

synkritika (synkriticizmus)

– metóda synkriticizmu, cieľavedome uskutočňovaná synkríza; postup napolceste medzi analýzou a syntézou; synkritiku tvorí otvorený súbor nereduktívne usúvzťažňovaných výskumných postupov najmä fenomenologickej, hermeneutickej, transcendentalistickej (kriticistickej), v širokom zmysle štrukturalistickej a dekonštruktivistickej proveniencie systémovoanalyticky uskutočňovaných a organizovaných. Učenie o synkritike sa … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: metóda synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkritika (synkriticizmus)

veda knižničná a informačná (synkriticizmus)

– knižnično-informačná veda1 – synkritika knižničnej a informačnej vedy čiže ich vedomá synkríza s cieľom intenzifikácie ich súhry pri participácii na kultivácii spoločnosti čiže na premene spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudských indivíduí na jeho členov (na kultúrnych ľudí). Koordinujúcim … Continue reading

23. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na veda knižničná a informačná (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

(angl. syncriticism, nem. Synkritizismus, čes. synkriticismus, rus. синкритицизм) – filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. Synkriticizmus sa skladá z filozofie človeka, filozofie lásky a filozofie bezčasia; predstavuje nielen učenie, ale i spôsob života (pozri: disciplína synkriticizmu). Je to maximum … Continue reading

19. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

veda synkritická (synkriticizmus)

(scientia syncritica) – súbor synkritizovaných vedeckých disciplín čiže vedeckých disciplín (vied) 1. participujúcich na procesoch transformácie zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie a menej krásneho na krajšie a 2. stojacich na princípe nereduktívneho usúvzťažňovania čiže synkritiky … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na veda synkritická (synkriticizmus)

tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

– desať kľúčových myšlienok synkriticizmu, z ktorých prvé štyri sú základné; tézy sú usporiadané podľa princípu podstata-maximum: Podstatou ľudského bytia je transcendencia (homo transcendens) (1TS). Maximom ľudského bytia je kultúra (homo culturalis) (2TS). Podstatou kultúry je inscendencia (homo inscendens) (3TS). … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

synkríza (synkriticizmus)

(= konferancia; angl. syncrisis, čes. synkrize, rus. синкрисис) – nereduktívne usúvzťažňovanie sa; jej cieľavedomým uskutočňovaním je synkritika; synkríza je opozitum diakrízy; synkrízou sa dostavuje v realite nový druh vzťahu a nová kvalita, ktorých tu pred synkrízou nebolo. Bezčasovostný aspekt synkrízy … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkríza (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

homo (synkriticizmus)

– ten ktorý aspekt spôsobu bytia človeka, prierez týmto spôsobom bytia alebo možný podproces diania ľudského života, jeden z jeho možných príbehov. Základné možné (nielen kýžené, ale uskutočniteľné) príbehy života človeka, vyúsťujúce do jeho oslobodenia a nevyhnutné na to, aby … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na homo (synkriticizmus)

historia syncritica (synkriticizmus)

– synkritická história, synkritické dejiny – synkritická veda o dejinách, o genetickej a dynamickej dominante štruktúry tej ktorej entity; synkriticky pestovaná história, synkriticky pestované dejiny osnované na idei významovej nevyčerpateľnosti toho ktorého obdobia alebo udalosti dejín a na idei synkritiky obrazu … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na historia syncritica (synkriticizmus)

epistemológia synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu skúmajúca poznanie predovšetkým sub specie kategórií synkrízy a synkritiky. Na rozdiel od širšie koncipovanej synkriticistickej gnozeológie sa v synkriticistickej epistemológii pozornosť sústreďuje v prvom rade na poznanie vedecké (vrátane jeho foriem podľa tej ktorej špeciálnovednej disciplíny, napríklad identifikácia … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na epistemológia synkriticistická (synkriticizmus)

artistika synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu spočívajúca v pestovaní umení (artes) alebo schopností ľudského indivídua ako predpokladov jeho kultivácie na člena kultúrneho spoločenstva a synkritika, t. j. cieľavedomé nereduktívne usúvzťažňovanie, týchto umení ľudskými indivíduami; synkriticistická artistika je vlastne cesta (spôsob) cieľavedomej (seba)kultivácie človeka; … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na artistika synkriticistická (synkriticizmus)

boj (synkriticizmus)

– jeden z najtriviálnejších aspektov sveta a života v ňom; prejav archetypu polemos. Je neodstrániteľný podobne ako smrť alebo utrpenie; dá sa však transcendovať, a síce perichronickou cestou. Ťažkosti s bojom tkvejú v skutočnosti, že eventuálnym víťazstvom nad „nepriateľom“ zakaždým … Continue reading

16. decembra 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na boj (synkriticizmus)

Register S

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← RŠ → samoorganizácia (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) samoplodenie Sartre, Jean-Paul sebarealizácia (synkriticizmus), pozri: egorealizácia (synkriticizmus) secesia, in: AEIOU Sedová, Tatiana, in: Elektronický slovník slovenských filozofov sexizmus (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Schelling, Friedrich (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) schéma synkriticizmu základná Schlegel, Friedrich … Continue reading

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register S

výumeňujúcno (synkriticizmus)

– umelecká udalosť, dostavovanie sa umeleckej reality participáciou na umeleckej tvorbe, umeleckej recepcii, umeleckej performancii; synkriticky autentické umenie ako udalosť tvorená superpozíciou otvorenej množiny možných umeleckých príbehov alebo dianí, spomedzi ktorých sú dielové formy len jedným z typov. Umenie ako … Continue reading

26. júna 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na výumeňujúcno (synkriticizmus)

metóda synkriticizmu (synkriticizmus)

– synkritika ako vedome uskutočňovaná synkríza. Okrem nej v nadväznosti na fenomenologické postupy pôvodné (Husserlove) i recipované Heideggerom, Finkom, Patočkom, hermeneutikmi a postmodernými filozofmi synkriticizmus uskutočňuje synkritizáciu existujúcich metód, a síce tým, že 1. tieto metódy nereduktívne usúvzťažňuje odmietajúc klásť na … Continue reading

06. júna 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na metóda synkriticizmu (synkriticizmus)