28 Search Results for smrť civilizácie

smrť civilizácie (synkriticizmus)

(čes. smrt civilizace) – neschopnosť civilizácie transformovať sa na kultúru alebo preváženie non-participantov-na-kultúre nad participantmi-na-kultúre v dôsledku nerozlišovania medzi polemizmom a agapizmom, ich vzájomnej redukcie alebo zauzľovania sa; preváženie nekrofilnej orientácie civilizačných procesov, premena dialógu medzi spoločnosťou a prírodou na … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na smrť civilizácie (synkriticizmus)

O stave našej civilizácie a jej liečení

Stav, situáciu alebo koniec západnej civilizácie Piaček aforisticky s nietzscheovskou alúziou naznačuje po nemecky slovami: Gott ist tot, das Weib ist ermordet und der Mann ist gestorben (Boh je mŕtvy, ženu sme zabili a muž zomrel) (cf. Synkriticizmus – filozofia konkordancie, … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O stave našej civilizácie a jej liečení

vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

– dedič vzťahu zákona Noci a zákona Kreontovho (k tomuto cf text Človek tvárou tvár k sporu inštitúcií); v dnešných časoch vzťah s azda najväčším potenciálom dramatickosti, pretože ide o vzťah živého s umierajúcim (alebo mŕtvym): neustále tu hrozí utváranie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

smrť (synkriticizmus)

– sa v synkriticizme tematizuje na pozadí pestovania dvoch v tomto kontexte kľúčových umení (artes) – umenia umierať (ars moriendi) a umenia žiť (ars amandi): umenie umierať nie je nič iné, ako umenie žiť; tieto umenia rozčleňujeme vlastne iba z … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na smrť (synkriticizmus)

Heidegger, Martin (1889 – 1976) (synkriticizmus)

– mysliteľ, ktorého dielo predstavuje jeden z hlavných zdrojov synkriticizmu, a síce tým, že ukazuje aj iné pramene a cesty európskeho myslenia než sú tie, ktoré civilizáciu vedú do záhuby, robia ju mŕtvou alebo smrtonosnou, ako sa to zjavne či … Continue reading

21. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Heidegger, Martin (1889 – 1976) (synkriticizmus)

hovorenie o zmene (synkriticizmus)

– hovorenie, ktoré má zmysel len potiaľ, pokiaľ som ochotný zmeniť sa aj sám. Pokiaľ ochota zmeniť sa sám chýba, je hovorenie o zmene verbalizmus. Úmerne s blížiacim sa koncom nejakej etapy vývinu spoločnosti sa intenzifikuje reč intelektuála o tomto … Continue reading

10. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hovorenie o zmene (synkriticizmus)

bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus)

– Zem je taká krásna, až je takmer škoda, že sme ju poznali, pretože naše poznanie nezriedka pripomína pohľad Ľadovej kráľovnej – čoho sa raz dotkne, to skôr či neskôr zľadovatie. Prestávame (alebo prestali sme) mať schopnosť včas sklopiť zrak. … Continue reading

28. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus)

Trakl, Georg (1887 – 1914) (synkriticizmus)

– rakúsky básnik, veľký inšpirátor zavedenia jednej z kľúčových tém synkriticizmu – témy smrti civilizácie. Výtvarnoumeleckú obdobu kľúčovej traklovskej témy možno nahliadať v diele Jakuba Schikanedera (1855 – 1924); pozri špeciálne napríklad tento obraz. Sám Trakl napríklad v básni Rozpadání … Continue reading

17. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Trakl, Georg (1887 – 1914) (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

kultúra (synkriticizmus)

– ontologicky najvýdatnejší spôsob bytia človeka na svete spočívajúci v pretváraní zlého alebo škaredého na dobré alebo krásne, menej dobrého alebo menej krásneho na lepšie alebo krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne. Kultúra je nereduktívne usúvzťažňovanie sa (čiže synkríza) … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kultúra (synkriticizmus)

hlučnosť (synkriticizmus)

– likvidujúcno ticha, na zemi dnes ubikvitné, všadeprítomné – v mysli človeka, v jeho tele i v jeho okolí; auditívny (sluchový) atribút smrti civilizácie. Človek stratil schopnosť byť ticho kdekoľvek a kedykoľvek, v ktoromkoľvek priestore i v ktoromkoľvek čase, vo … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hlučnosť (synkriticizmus)

civilizácia (synkriticizmus)

(čes. civilizace) – replikácia zauzlovávania sa agapizmu a polemizmu, na rozdiel od kultúry, v ktorej sa nereduktívne usúvzťažňujú (synkritizujú); civilizácia je možnosť kultúry. Výskumom podmienok premeny tejto možnosti na skutočnosť sa zaoberá synkriticizmus Dôležitou pôdou premeny civilizácie na kultúru je … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na civilizácia (synkriticizmus)

ja (synkriticizmus)

– hlavný predpoklad replikovania starého; odstrániť tento predpoklad možno deegoizáciou; replikovanie ja, ega, korešponduje s replikovaním civilizácie, pozri smrť civilizácie. Ja je predmetom skúmania synkriticistickej egológie ako súčasti synkriticistickej antropológie a sčasti aj synkritizovanej psychológie. Názorným zviditeľnením a zhmotnením ega … Continue reading

04. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ja (synkriticizmus)

bazálno archetypálne (synkriticizmus)

– súbor možných vývinových pásiem civilizácií na svete vrátane možných spôsobov ich sebazničenia alebo ich sebaprekročenia v smere rozvinutia sa tých ktorých kultúr. Útvary, ktoré tvoria archetypálne bazálno, sa nazývajú archetypy čiže univerzálne transcendentálne umožňujúcna tých ktorých civilizácií, ich povahy, smerov … Continue reading

01. decembra 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bazálno archetypálne (synkriticizmus)

Register S

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← RŠ → samoorganizácia (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) samoplodenie Sartre, Jean-Paul sebarealizácia (synkriticizmus), pozri: egorealizácia (synkriticizmus) secesia, in: AEIOU Sedová, Tatiana, in: Elektronický slovník slovenských filozofov sexizmus (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Schelling, Friedrich (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) schéma synkriticizmu základná Schlegel, Friedrich … Continue reading

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register S

Zdroj našej hlúposti

Zdrojom našej, keď chcete: mojej, hlúposti je egocentrizmus a jeho spontánny prechod do egocentripetálnosti. Keď dieťa nenaučíme podeliť sa o maškrtu, ktorú dostalo na narodeniny, v prvom rade s druhými, zostane egocentrikom, a teda možnosťou hypertrofie jeho ega. Zostávať alebo … Continue reading

10. apríla 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Zdroj našej hlúposti

Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

(usporiadané podľa dátumu uverejnenia)   2018 Erik Markovič na facebooku o podobnosti hudby Marka Piačeka a filozofie synkriticizmu Jozef Piačeka:    2017 Andrej Záthurecký o synkriticistickom pohľade na predpoklady jednoty filozofie v článku Filozofia, ktorá zachraňuje. In: Ostium, roč. 13, … Continue reading

04. júna 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

cesta perichronická (synkriticizmus)

 – cesta zanikania (anihilácie) ťažkosti pri vznikaní ťažkosti  na báze deegoizácie. Ťažkosť na tejto ceste vznikajúc zaniká. Perichronická cesta je superpozícia troch procesov: zanikania ťažkosti, vznikania ťažkosti a rozpúšťania ega. Z vnútorného hľadiska nemá zmysel hovoriť o fázach tohto procesu, … Continue reading

15. júna 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na cesta perichronická (synkriticizmus)

O práci

Práca môže byť činnosťou pretvárania zlého na dobré, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie alebo niečoho neutrálneho na dobré alebo krásne. Slovom, práca môže byť kultúrnou činnosťou (cf kultúra). Dôležité je však uvedomiť si, že … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O práci

O pravde

       Prečo nám tak záleží na našej pravde, prečo mi tak záleží na mojej pravde, prečo mi rovnako nezáleží na tvojej pravde, prečo nám nezáleží na vašej pravde? Prečo máme stále niečo proti vašej pravde? Prečo mám stále … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O pravde

synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

(angl. syncriticism, nem. Synkritizismus, čes. synkriticismus, rus. синкритицизм) – filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. Synkriticizmus sa skladá z filozofie človeka, filozofie lásky a filozofie bezčasia; predstavuje nielen učenie, ale i spôsob života (pozri: disciplína synkriticizmu). Je to maximum … Continue reading

19. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

Stály seminár Integrácia (SSI) (synkriticizmus)

– pracovnokreatívne zoskupenie učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov, študentov a predstaviteľov mimoakademickej sféry, ktoré na jeseň roku 1986 založil a viedol (do začiatku deväťdesiatych rokov 20. stor.) Jozef Piaček na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; hlavným postupom činnosti SSI bola … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Stály seminár Integrácia (SSI) (synkriticizmus)

obraz (synkriticizmus)

– významový útvar kognitívnej, emotívnej, volitívnej, konatívnej povahy alebo rôznych kombinácií týchto pováh, ktorý si človek vytvára o realite alebo o tom ktorom jej úseku, aspekte, vrstve alebo rovine, o tom ktorom súcne, jeho vlastnosti, vzťahoch, pohybe atď.; obrazy sú … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na obraz (synkriticizmus)

egoizácia (synkriticizmus)

– rozbujnievajúcno ega v procese vývinu civilizácie. Tento proces sprevádza chradnutie zmysluplnosti komunikácie spočívajúce v jej redukcii na účelovosť vyúsťujúcu do manipulatívnosti kontaktov medzi ľudskými indivíduami a skupinami, k bezcitnosti alebo nulovému stupňu empatie. Efektom egoizácie je smrtonosnosť civilizácie a … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na egoizácia (synkriticizmus)

egocentripetálnosť (synkriticizmus)

– aktívna sebastrednosť, krajná poloha hypertrofie ega, ktorá prakticky vyraďuje iné formy sociálnej interakcie ako hmotné; podstata zvecnenia ľudí, završujúca príčina smrti našej civilizácie. Na individuálnej úrovni sa v súčasnosti egocentripetálnosť prejavuje najzjavnejšie v podobe nezastaviteľného egotoku (pozri: egorea). Cf revolúcia … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na egocentripetálnosť (synkriticizmus)

boj (synkriticizmus)

– jeden z najtriviálnejších aspektov sveta a života v ňom; prejav archetypu polemos. Je neodstrániteľný podobne ako smrť alebo utrpenie; dá sa však transcendovať, a síce perichronickou cestou. Ťažkosti s bojom tkvejú v skutočnosti, že eventuálnym víťazstvom nad „nepriateľom“ zakaždým … Continue reading

16. decembra 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na boj (synkriticizmus)

interkulturalita (synkriticizmus)

– synkríza (nereduktívne usúvzťažňovanie sa) kultúr a vývinových pásiem kultúr pri kontaktovaní sa kultúr a vývinových pásiem kultúr. Interkulturalita je rekreujúcno pretvárania zla na dobro, škaredého na krásne etc. jednou kultúrou v kultúre druhej/v kultúrach druhých alebo jedným vývinovým pásmom kultúry … Continue reading

27. mája 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Tags: | Komentáre vypnuté na interkulturalita (synkriticizmus)

Úvod

Adresa slovníka Mail Voľne dostupné texty   Účelom tejto stránky je predstaviť Pomocný slovník filozofa a koncepciu, ktorá stojí v pozadí jeho vzniku a obsahu – synkriticizmus. Pomocný slovník filozofa online (uverejnený 10. 1. 2018; mnohé veci zatiaľ chýbajú alebo sú … Continue reading

21. mája 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Úvod