28 Search Results for žičenie inakosti

žičenie inakosti (synkriticizmus)

– prajný vzťah k pestrosti sveta; chcenie, želanie si, aby niekto alebo niečo dosiahlo inakosť; princíp žičenia inakosti stelesňuje 7. téza synkriticizmu; v súčasnej vede je jednou z najambicióznejších foriem realizácie princípu žičenia inakosti rozvíjanie M-teórie, pretože M-teória prináša výhľad … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na žičenie inakosti (synkriticizmus)

Počiatok prajnosti inakosti

Jedným z najväčších (povedané v dnešnom jazyku) handicapov, čo máme, je naša neschopnosť tešiť sa z radosti druhých, tešiť sa z toho, že sa darí druhým/druhému, či dokonca, že sa darí niekomu celkom neznámemu, „cudziemu“. Takýchto ľudí pritom môže byť … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Počiatok prajnosti inakosti

prajnosť inakosti (synkriticizmus)

– pozri žičenie inakosti. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prajnosť inakosti (synkriticizmus)

Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

(usporiadané podľa dátumu uverejnenia)   2018 Erik Markovič na facebooku o podobnosti hudby Marka Piačeka a filozofie synkriticizmu Jozef Piačeka:   2017 O J. Piačekovej charakteristike bytia hudby, in: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.: Rozhovor so slovenskými hudobníkmi Danielom Matejom … Continue reading

04. júna 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

O stave našej civilizácie a jej liečení

Stav, situáciu alebo koniec západnej civilizácie Piaček aforisticky s nietzscheovskou alúziou naznačuje po nemecky slovami: Gott ist tot, das Weib ist ermordet und der Mann ist gestorben (Boh je mŕtvy, ženu sme zabili a muž zomrel) (cf. Synkriticizmus – filozofia konkordancie, … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O stave našej civilizácie a jej liečení

Život a práca Jozefa Piačeka

Narodil sa v Bratislave 21. mája 1946. Základnú školu dokončil vo Svätom Jure,  strednú poľnohospodársku technickú školu v Bernolákove. Záujem o filozofiu sa v ňom utváral ešte skôr, než si uvedomil, že je to filozofia, čo ho vťahuje do kontaktu … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Život a práca Jozefa Piačeka

synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

(angl. syncriticism, nem. Synkritizismus, čes. synkriticismus, rus. синкритицизм) – filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. Synkriticizmus sa skladá z filozofie človeka, filozofie lásky a filozofie bezčasia; predstavuje nielen učenie, ale i spôsob života (pozri: disciplína synkriticizmu). Je to maximum … Continue reading

19. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus) celý článok

terminológia synkriticizmu (synkriticizmus)

– filozofická terminológia, ktorá sa zakladá na pojmosloví obvyklom vo filozofickej spisbe. Okrem toho sa pri výklade synkriticizmu používajú pomerne nezvyklé termíny-novotvary, inšpirované textami neskorého Heideggera. Zavádzanie novovytvorených výrazov je motivované podobne ako u Heideggera snahou nechať vystúpiť neobvyklosť bežne … Continue reading

27. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na terminológia synkriticizmu (synkriticizmus)

zlo (synkriticizmus)

– škodenie (najmä druhým). Na strane konania zla je väčší stupeň automatizmu, než na strane konania dobra. Napríklad nevychovať dieťa je podstatne ľahšie než ho vychovať, na zničenie domu stačí triviálna nepozornosť, na jeho vybudovanie treba vynaloženie obrovského úsilia. Boj … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zlo (synkriticizmus)

synkritizácia (synkriticizmus)

= synkritizovanie = synkritizujúcno – uvoľnenie eventuálneho synkritického obsahu transformácie na synkritickú disciplínu, pretváranie tej ktorej činnosti človeka na činnosť synkritickú, napríklad transformácia vedy na synkritickú vedu, bežného spôsobu života na synkritický spôsob života atď. Synkritizácia stojí na princípe 1. … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: metóda synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkritizácia (synkriticizmus)

synkriticizmus a svetonázor (synkriticizmus)

Z tvrdenia existencie predpriestorovostného, predčasovostného, predhmotnostného podľa synkriticizmu nevyplýva, že nevyhnutne musí ísť o nehmotné. Tvrdenia o povahe sféry alebo “etapy” pred vznikom času, priestoru alebo hmotnosti, závisia podľa synkriticizmu od svetonázorového rozhodnutia, od toho, aké kategórie ako jadrové a … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus a svetonázor (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

realita transhorizontová (synkriticizmus)

– realita za hranicou, po ktorú siaha náš obzor (horizont) a o ktorej nemôžeme vedieť ani to, že je nepoznateľná *. Keďže transhorizontová realita sa nám kontinuálne dáva ako čosi jednostaj tak či onak unikajúce našej pozornosti, nášmu poznaniu, viere, mystickému … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na realita transhorizontová (synkriticizmus)

kulturológia synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu zaoberajúca sa kultúrou. Synkticistická kulturológia systematizuje postupy a výsledky skúmania a praktikovania kultúry v rámci synkriticizmu. Vychádza zo synkritizácie existujúcich kulturologických koncepcií jednak medzi nimi navzájom, jednak – a to v prípade, že sa v nich vyskytujú … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kulturológia synkriticistická (synkriticizmus)

joga (synkriticizmus)

– z pohľadu synkriticizmu ide vlastne o artistiku osnovanú koniec koncov na védskej a tantrickej tradícii. Synkriticizmus sa v rôznych nezriedka si vzájomne protirečiacich školách alebo smeroch jogy orientuje ich synkritizáciou, t. zn. nereduktívnym usúvzťažňovaním na báze princípu žičenia inakosti. … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na joga (synkriticizmus)

bratislavskosť (synkriticizmus)

– špecifikum bratislavskej kultúrnej enklávy a bratislavského pretvárania zla na dobro, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré a krásne, vyrastajúce z interkulturálneho dialógu nemeckého, maďarského, židovského, slovenského a ďalších prispievajúcnien kultúre … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bratislavskosť (synkriticizmus)

Register Ž

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← Z žičenie inakosti (synkriticizmus) Žigo, Pavol in: FiF UK život, in: Wikipédia ← Z

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register Ž

metóda synkriticizmu (synkriticizmus)

– synkritika ako vedome uskutočňovaná synkríza. Okrem nej v nadväznosti na fenomenologické postupy pôvodné (Husserlove) i recipované Heideggerom, Finkom, Patočkom, hermeneutikmi a postmodernými filozofmi synkriticizmus uskutočňuje synkritizáciu existujúcich metód, a síce tým, že 1. tieto metódy nereduktívne usúvzťažňuje odmietajúc klásť na … Continue reading

06. júna 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na metóda synkriticizmu (synkriticizmus)

O slovníku

Pomocný slovník filozofa (PSF ) možno používať ako pomôcku pri štúdiu filozofie. Opiera sa o koncepciu synkriticizmu. Je pokračovaním FILIT-u, ktorého obsah sa koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia stal súčasťou slovenskej Wikipédie. Autorom slovníka je Jozef Piaček.  ODKIAĽ MOŽNO PREVZIAŤ … Continue reading

21. mája 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na O slovníku

Vývin filozofického myslenia Jozefa Piačeka

V myšlienkovom vývine autora možno rozlíšiť dve vývinové etapy – kriticistickú  a synkriticistickú. Kriticistická etapa (1970 – 1986) V tejto etape jeho myslenie krúži okolo Husserlovej filozofie životného sveta (Lebenswelt), ktorý tematizuje pod titulom pôvodného východiska poznania. Vychádza pri tom z Patočkovej … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Vývin filozofického myslenia Jozefa Piačeka

tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

– desať kľúčových myšlienok synkriticizmu, z ktorých prvé štyri sú základné; tézy sú usporiadané podľa princípu podstata-maximum: Podstatou ľudského bytia je transcendencia (homo transcendens) (1TS). Maximom ľudského bytia je kultúra (homo culturalis) (2TS). Podstatou kultúry je inscendencia (homo inscendens) (3TS). … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

poradenstvo synkritické (synkriticizmus)

– typ filozofického poradenstva odvíjajúci sa z praktikovania meditácie nahlas a zo spočuteľňovania osobných zážitkov čiže meditácie v tradičnom zmysle slova; poradenská forma uplatňovania terapeutického a kultivačného potenciálu synkriticizmu ako filozofie a spôsobu života. Synkritické poradenstvo je synkritizovaná forma sokratickosti … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na poradenstvo synkritické (synkriticizmus)

meditácia nahlas (synkriticizmus)

(čes. meditace nahlas) – hlavný postup alebo nástroj práce Stáleho seminára Integrácia (SSI), na pôde ktorého sa v druhej polovine osemdesiatych rokov minulého storočia utvoril synkriticizmus, spočívajúci v improvizovanom (vopred nepripravovanom) zviditeľňovaní (presnejšie: spočuteľňovaní) myšlienkového postupu meditujúceho nahlas; meditácia nahlas … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: metóda synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na meditácia nahlas (synkriticizmus)

inakosť (synkriticizmus)

– ireducibilita na druhé daná jedinečným súborom vzťahov k druhému (druhým). Princíp priania alebo žičenia inakosti alebo potešenia z nej stelesňuje 7. téza synkriticizmu, ktorý skúma možnosti realizácie tohto princípu najmä na pôde dialógu. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na inakosť (synkriticizmus)

filozofia synkritická (synkriticizmus)

– filozofická zložka alebo vrstva synkriticizmu odhaľujúca, skúmajúca a rozširujúca formy a cesty synkritickej praxe respektíve synkritického spôsobu života a vypracúvajúca ich filozofický a metodologický obraz. Synkritická filozofia má pre toho, kto sa s ňou stretne, slúžiť ako podklad sebaidentifikácie, … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia synkritická (synkriticizmus)

ematika (synkriticizmus)

– kompletná štruktúrna vybavenosť učitej entity, systém ém, napríklad pojmu filozofie a filozofie, pojmu človeka a človeka etc. Napríklad ematika pojmu človeka odhaľuje iný ontologický status ako ematika človeka. Táto odlišnosť ontologických statusov sa v synkriticizme neustále zdôrazňuje, pretože strata … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ematika (synkriticizmus)

dialóg (synkriticizmus)

– dôležitá súčasť predmetu synkriticizmu, na pôde ktorej vyrastá azda rozhodujúca možnosť jednak nereduktívneho usúvzťažňovania (synkrízy) polemizmu a agapizmu, jednak možnosť spiritualizácie polemizmu participantmi (v mysliach participantov) dialógu; možnosť nahradzovania polemizmu jeho významovým dvojníkom v mysliach účastníkov dialógu, v ktorom … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na dialóg (synkriticizmus)

deegoizácia (synkriticizmus)

(čes. deegoizace) – rozpúšťanie ja, cesta k anegoite, nezávislosti (slobode) a nadoblačiu mysle; deegoizácia sa uskutočňuje v rôznych kultúrach a rôznymi praktikujúcimi rôznymi spôsobmi; primeranosť tej ktorej cesty deegoizácie praktikujúcemu sa pravdepodobne nedostavuje a priori, ale treba ju objavovať tentatívne … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na deegoizácia (synkriticizmus)